Cs:Adresy

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Addresses)
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Adresy
One example for Součást : Adresy
Popis
Adresování budov a zařízení
Skupina

Adresy

Značky

Informace o adrese lze do OpenStreetMap přidávat různými způsoby, jako např. přidáním prostého uzlu obsahujícího adresu, přidání adresy k budově, areálu či jiné ploše, nebo alternativně na uzel vchodu do budovy či areálu.

Jak mapovat adresy

Adresy lze značit pomocí značky addr:housenumber=* a dalších klíčů addr:*=*. Značky lze přidat na:

 • izolované uzly
 • uzly, které jsou součástí polygonů budov (tedy na vchody entrance=*)
 • polygony budov building=*
 • na polygony reprezentující obvod areálu.

Historicky tento přístup vychází z Schématu Karlsruhe(en).

Obvykle není potřeba adresní informace duplikovat, tedy měla by existovat pouze jedna značka addr:housenumber=* pro každou ulici a číslo domu (která bude typicky umístěná na budově). Software obvykle může spojit adresy s jinými prvky, které se nachází v blízkosti, a duplicitní adresy jsou často označovány za chyby nástroji kontroly kvality dat(en). Ovšem stále se o tomhle vede debata (viz například Informace o adrese na bodu zájmu *a* budově?(en) na help.openstreetmap.org). A také si komunity v některých zemích nastavily vlastní pravidla.

Značky jako jsou addr:country=*, addr:city=* a addr:postcode=* jsou často nadbytečné, protože prvky ležící uvnitř administrativních hranic (jsou-li zmapované) "dědí" jejich atributy, což je podporováno třeba softwary Nominatim(en) nebo Photon(en).

Použití relací

Relace associatedStreet propojuje domy s ulicemi. Lze jí použít jako alternativu ke značce addr:street=*.

V červenci 2015 bylo asi 10% čísel domů mapováno pomocí relací. Ovšem budoucnost relace associatedStreet je některými mappery zpochybňována(en).

Relace street se používá pro spojení ulic se všemi věcmi, které se k nim vztahují, včetně budov a adres. I tu lze použít jako alternativu ke značce addr:street=*, stejně jako k ostatním značkám addr:*=* jako je třeba addr:city=*.

Budovy s více čísly

Ambox warning pn.svg Momentálně není na tomto shoda. Zde jsou některé možnosti:

 • Vytvořte adresní uzel pro každé číslo domu a umístěte je na půdorys budovy (nebo dovnitř budovy).
 • Pokud jsou čísla domů asociována s jednotlivými vchody, pak tato čísla značte na uzly těchto vchodů entrance=* (stará verze - building=entrance).
 • Oddělte čísla čárkou (např. 11,13,15).
  • Ambox warning pn.svg Standardní oddělovač v OSM je středník. Na mailing listu tagging@ bylo navrhováno, aby se také použil středník. Viz [1](en) [2](en).
 • Uveďte rozsah (např. 10-95). Povšimněte si, že zde je riziko nejednoznačnosti mezi dvěma významy:
  • Když je takový rozsah oficiálně použit pro celý dům, pak je to upřednostňovaný způsob. V tomto případě je 10-95 stejná popiska, jako každá jiná. V tomto a podobných případech čísla domů oficiálně obsahují pomlčku a nijak zvláštně se s nimi nezachází.
  • Když se takový rozsah má interpretovat jako seznam adres, použijte pro zdůraznění addr:interpolation=* (popsáno níže). Někteří mappeři přidávají krátkou "virtuální" cestu,. která jim dovoluje přidat adresy 10 a 95 na samostatné uzly, jako se to normálně dělá. Jiní mappeři zadají rozsah 10-95 na jeden objekt, kde přidání značky addr:interpolation=* odliší tento způsob od "jednoduché popisky", popisujíc, že se s tím musí zacházet jako s rozsahem adres. V praxi se používají oba způsoby a není na tom žádná shoda.
 • Vytvořte samostatné propojené polygony pro budovy s různými adresami. To můžete udělat, i když budovy sdílí zdi, ale rozdělení nárožního domu úhlopříčně není široce akceptováno.

Více budov s jedním číslem

K tomu často dochází na statcích, v továrnách nebo školách. V tomto případě je možné přidat obvod k areálu, který obsahuje značky addr:*=* a jiné obecné značky, jako je třeba název. Tímto dosáhnete snížení redundance dat. Pokud budovy nelze obsáhnout jedním obvodem (např. škola se dvěma budovami vzdálenými od sebe o blok domů), použijte relaci multipolygon, nebo relaci site(en).

Pro pojmenování budov použijte značku addr:housename=*.

Použití interpolace

HouseNumbersInterpolation.png

Pokud nemáme podél cesty zmapovány všechny uzly nebo půdorysy budov (a jejich čísla), můžeme také použít automatickou interpolaci čísel domů. Můžete zakreslit cestu, která spojuje již existující čísla domů a označit ji druhem interpolace, jak je zobrazeno na obrázku výše. Doplňkové značky, jako třeba addr:street=*, se stále přidávají na objekty, které mají značku addr:housenumber=*, cesta pro interpolaci dostane pouze značku addr:interpolation=*.

Pro nepravidelně chybějící čísla domů (např. chybí-li číslo 13) je potřeba zakreslit dvě cesty (např. 1-11 a 15-25). Pokud se chybějící čísla domů vyskytují podle nějakého vzoru, třeba každé druhé číslo v sekvenci chybí (příklad pro lichou cestu: 3401, 3405, 3409, atd.), použijte číselnou hodnotu v addr:interpolation=* pro sdělení, že hodnota se má zvýšit mezi jednotlivými čísly domů. (Poznámka: addr:interpolation=odd a addr:interpolation=even jsou jen zvláštními případy addr:interpolation=číslo, kde číslo je 2 a počáteční uzel je sudý, nebo lichý.)

Pokud je v mapě číslo domu na samostatném uzlu nebo obrysu budovy a toto číslo se vyskytuje také ve výsledku interpolace, pak by tento případ měl software zvládnout kultivovaně a upřednostnit individuálně zmapované číslo domu jako reálnou polohu.

Jak je vidět na obrázku nahoře, je povoleno přidávat uzly, které nemají číselnou hodnotu v jejich značce addr:housenumber=* někde v interpolaci typu odd/even/all (např. 12b). Takové budou interpolací ignorovány. Ovšem koncové body interpolační cesty vždy musí odpovídat danému pravidlu interpolace!

Můžete použít abecední způsob interpolace alphabetic, abyste interpolovali písmena v číslech domů. Máte-li tedy v řadě všechny domy od 7a do 7f, můžete je spojit cestou značenou addr:interpolation=alphabetic. Nesmíte ale míchat abecední interpolaci s jinými způsoby interpolace. Existuje zvláštní případ pro latinku, kde první položka v řadě je číslo následované číslem a písmenem A. Například rozsah 25-25F znamená, že domy jsou číslované 25, 25A, 25B, … , 25F.

Někteří mappeři používají značku addr:interpolation=* na jednom objektu, aby dali na vědomí, že jeho číslo domu addr:housenumber=* se má považovat za rozsah a nikoliv jednoduchou popisku (probíráno výše). Není shoda na tom, zda je to vhodné.

Použití interpolace adres při částečných průzkumech terénu

Chcete-li sdělit úroveň přesnosti interpolace, můžete použít volitelnou značku addr:inclusion=*, která reprezentuje chybějící data při průzkumu čísel domů.

 1. Nejsou zatím zmapované všechna čísla domů, ale oba konce ulice byly prozkoumány.
 2. Konce ulice jsou neznámé, ale možný rozsah čísel byl odhadnut.
 3. Čísla domů chybí, nebo jsou nečitelná, takže interval nemůže být správně.
 4. Použití dat US TIGER pro sdělení všech možných adres v bloku; vhodné pro navigaci k nejbližšímu bloku, kde se nedělal žádný průzkum.

Volitelná značka addr:inclusion=* popisuje přesnost dat.

 • addr:inclusion=actual - označuje přesný průzkum, kde výpočet každého čísla domů z cesty interpolace adres povede k přesné shodě čísel domů. Má to stejný význam, jako když značku addr:inclusion=* neuvedete.
 • addr:inclusion=estimate - cesta interpolace adres může obsahovat čísla, která reálně neexistují typicky z důvodů 1-3 výše. Průzkum proběhl a výpočet čísla domů povede k určení polohy domu maximálně o několik domů vedle.
 • addr:inclusion=potential - celý rozsah všech možných čísel domů v bloku domů, i když zde nemusí být fyzicky dostatek místa pro takový počet domů. Interpolační data z US TIGER jsou příkladem, kde se hledání konkrétního domu trefí s přesností jednoho bloku.

Písmena v číslech domů (např. v Rusku)

Ruské adresy mají složité hodnoty čísel domů addr:housenumber=* s písmeny, např. 48А к2 с1 [3] (znamená to dům číslo 48А, budova 2, stavba 1). V některých případech mají oficiální adresy pouze čísla "корпус" (budova), takže hodnota addr:housenumber=* bude začínat písmenem "к".

Adresy bez názvů ulic

Adresy některých budov nemají název ulice. Například v malých vesnicích může být adresou pouze název vesnice a číslo domu a na malém ostrově to může být název ostrova a název domu (např. toto sportovní centrum na ostrově Elagin, Petrohrad, Rusko).

V některých post-sovětských státech, jako je třeba Turkmenistán, sestává adresa budovy z čísla budovy a názvu administrativní čtvrti města (a někdy podoblasti čtvrti), ve které se dům nachází, jako třeba Parahat a Howdan v Ashgabatu. V těchto případech byly čísla domů přidělovány v pořadí, jak byly domy stavěny, a tedy nemají žádný vztah k poloze domů.

V těchto případech nemá být přidána značka addr:street=*. Klíč addr:place lze použít místo klíče addr:street, aby se zmapovala část adresy, která nahrazuje jméno ulice, jako je název vesnice, podoblasti nebo ostrova. V případě budov ve čtvrti nebo podoblasti čtvrti by se měly použít značky addr:district=* a, je-li to vhodné, addr:subdistrict=*, aby adresa byla vyhledatelná a dalo se k ní navigovat.

Pravidla a zdroje jednotlivých zemí

Belgie

Vlámsko

Vlámský Agiv (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) poskytuje přístup k jejich databázi adres. Databáze není použita pro přímý import, ale její data lze srovnat s OSM, aby se našly rozdíly. Viz dokumentaci(en) pro více informací.

Česko

Česko používá vlastní systém mapování adres, protože použití pouze značky addr:housenumber=* je nedostačující. Používáme navíc tyto značky:

Systém adres je popsán na stránce Cs:WikiProjekt Česko/Systém adres.

Dánsko

Podle dánského Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (Nařízení ohledně názvů ulic a adres) všechny jednotky BBR (pozemky) budou mít přiřazeny adresní uzel. Pokud na jednotce BRB existuje budova, pak adresní uzel má být umístěn ve středu nejdelší strany budovy, 3 metry od zdi, co nejblíže hlavní (pojmenované) přístupové silnici.

Všechny dánské adresní uzly jsou importovány z centrálního registru provozovaného dánskou vládou a průběžně kontrolovány a opravovány robotem vůči této službě. Mappeři z ciziny, kteří mapují v Dánsku by si měli dát pozor na to, že dánská komunita neschvaluje spojování importovaných adresních uzlů s budovami. Při používání doplňku JOSM buildings_tools(en) v Dánsku se, prosím, ujistěte, že není nastaven na automatické spojování adresních uzlů s budovami.

I když hromadný import(en) z veřejných dat obecně dříve vedl ke špatným výsledkům, kvalita adres od dánské vlády je velmi vysoká. Hodnota toho, že máme miliony adresních uzlů (se správnými značkami podle přijatého schématu adresování, dokonce včetně několika názvů domů - jo, to je také informace vedená v centrálním dánském registru) vedla k obrovskému zvýšení kvality dánských dat, sloužíc jako základ pro několik nástrojů kontroly kvality dat (pro nalézání "prázdných míst" na mapě, kde adresy existují, ale žádný mapper tam ještě nemapoval), např. pro párování názvů ulic (addr:street) s názvy (name) blízkých silnic.

Francie

OSM Francie zahájila projekt zaměřený na adresy nazvaný "BANO" (Base d'Adresses Nationale Ouverte). Tato databáze je kombinací adresních dat OSM, dostupných sad otevřených dat a automaticky extrahovaných dat z katastru nemovitostí. Výsledná složená sada dat je dostupná pod licencí ODbL a lze ji použít pro vylepšení adres v OSM a názvů ulic. Více informací najdete na stránce WikiProject_France/WikiProject_Base_Adresses_Nationale_Ouverte_(BANO)(fr) a http://openstreetmap.fr/bano (fr).

Německo

V Německu se široce používá Schéma Karlsruhe(en) (což není překvapivé, protože tam bylo vymyšleno). Také se používají interpolace.

Norsko

V polovině roku 2014 byly všechny norské oficiální adresy uvolněny zdarma pro veřejnost. Data mají velmi vysokou kvalitu. Pravidelně jsou publikovány aktualizace. Používáme nástroj http://osm.beebeetle.com/addrnodeimportstatus.php (no), abychom sledovali postup a slučování změn. Všechny adresy byly importovány jako uzly se značkami addr:housenumber=*, addr:street=*, addr:postcode=* a addr:city=*. Postupujeme dle dánského vzoru a neslučujeme značky adres na obrysy budov. Interpolace nepotřebujeme, takže je postupně odstraňujeme. Také upřednostňujeme mít data pouze na uzlech, takže relace associatedStreet jsou také nechtěné a postupně vymazávané. Tím se zjednoduší pozdější aktualizace a máme velmi konzistentní datovou sadu.

Rusko

Schéma Karlsruhe(en) s rozšířením AddrN(en) je široce používáno a podporováno většinou softwaru.

Mapy a nástroje kontroly kvality dat

Máme dostupné vizualizace informací o adresách a budovách jako vrstvu na ITO Map(en) a jako pohled v OSM Inspectoru(en) Geofabriku(en). Tyto vizualizace sledují značky budov a ukazují, zda jsou přítomna nějaká data adres/názvů. OSM Inspector také poskytuje kontrolu interpolačních cest adres. OSM Inspector je ovšem omezen jen na Evropu. Coloured Streets(en) je styl kreslení mapy pro JOSM specializovaný na adresní data.

 • qa.poole.ch(en) — má vrstvu, která zobrazuje budovy s chybějícími značkami adresy a vrstvu, která zobrazuje objekty s adresami. Více na stránce qa.poole.ch(en).

Viz také