Fa:Tagging

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
تگ ها در دنیای واقعی، البته مشخص است که بیشتر به شوخی یا کاریکاتور شبیه است

پس از آنکه نقطهها و راهها را ایجاد کردید، میخواهید به آنها برچسب (تگ) بدهید (در همه این ویکی از خود کلمه تگ استفاده شده است تا انحراف ذهنی بوجود نیاید) تا اطلاعات بیشتری از آنها نشان داده شود، مثلاً اسم جاده، شماره جاده و نوع آن (جاده A، جاده B، مسیر پیاده، راه آهن، و غیره).


طرح تگ نویسی پشنهادی بر اساس هر کشور

دستورالعمل تگ نویسی براساس هر کشور در ذیل آورده شده است. فهرست دیگری نیز در صفحه دسته بندی راهنمای تگ نویسی وجود دارد. برای کشورهایی که در زیر فهرست نشده اندصفحه Category:Projects را ببینید.

همچنین ببینید