No:Veileder skiløyper

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Introduksjon

Hensikten med denne siden er å gi en enkel innføring i hvordan man legger inn skiløyper i OpenStreetMap. Her forklares det hvordan løypene skal tagges og hvilke hjelpemidler som finnes i JOSM og iD. Den store gevinsten med å få lagt inn skiløypene i OSM er at man kan få et samlet kart over alle skiløyper i Norge (også de mange løyper som ikke er på skisporet.no, hos DNT eller hos Skiforeningen) og at at man kan laste dem ned og ta med seg på mobiltelefon, på gps'er, på smartklokker etc.

Norway pistes.png

Tagging

Vanligste tags

Her er de mest brukte tags for å tegne skiløyper i OSM. Det er wikien som definerer de ulike objektene - hensikten med denne oversikten er bare å gi en oversikt over taggene og råd om praktisk bruk.

Objekt Tagging Kommentar
Klassisk løype piste:type=nordic

piste:grooming=classic

Løype som prepares jevnlig av stor beltemaskin for klassisk langrenn.

Prepareres med to klassiske spor

Løype for skøyting piste:type=nordic

piste:grooming=classic;skating eller

piste:grooming=classic+skating

Løype som prepareres jevnlig av stor beltemaskin for klassisk og skøyting/fristil.

Prepares med ett eller to klassiske spor og plass i midten til skøyting.

Scooterpreparert løype piste:type=nordic

piste:grooming=scooter

Løype som prepares av snøskuter med ett spor.

Merk: Merkede løyper for private snøskuterturer eller snøskuter-transport (og altså ikke for skiløyper) skal tagges med snowmobile=*, se nedenfor.

Ikke preparert løype piste:type=nordic

piste:grooming=backcountry

Løype som normalt ikke prepares. Man må tråkke sine egne spor.

Brukes også om løyper som bare kjøres opp ved spesielle anledninger, f.eks. til påske eller til et årlig (tur)renn, og som man ellers må tråkke opp selv.

Topptur-rute piste:type=skitour En anbefalt rute for toppturer. Bruk denne bare til å angi ruten opp til toppen eller til et annet godt utgangspunkt for nedfarten. Dersom den naturlige nedkjøringen ligger i nærheten av der man går opp skal nedkjøringen ikke tegnes separat.

Hvis den anbefalte nedkjøringen ligger langt unna der man går opp, tag denne som en separat løype med piste:type=downhill og piste:grooming=backcountry.

Du må ta et spesielt ansvar for å ikke tegne ruter som kan være utsatt for snøskred. Kjente og vanlig brukte ruter er tryggest. Typiske skredområder i nærheten av ruten kan gjerne tegnes som et polygon og tagges med hazard_prone=yes og hazard_type=avalanche.

Hundeslede-løype piste:type=sleigh Løype dedikert for kjøring med hundeslede.

Bruk heller piste:type=nordic der løypa også brukes til vanlig langrenn.

Bruk i tillegg snowmobile=* der løypa også brukes til privat kjøring med snøskuter.

Snøskuterløype snowmobile=* Regulert eller skiltet løype for privat snøskuterkjøring. Dette er normalt ikke en løype for langrenn.
 • Bruk snowmobile=designated for offentlig regulerte løyper
 • Bruk snowmobile=permissive dersom man trenger tillatelse fra grunneier
 • Bruk snowmobile=yes dersom du er usikker på nødvendige tillatelser

NB! Må ikke forveksles med piste:grooming=scooter ovenfor som brukes for langrennsløyper.

Dersom løypa noen steder også brukes for langrenn skal den i tilegg tagges med en av piste taggene ovenfor.

Rulleskiløype highway=track

tracktype=grade1

surface=asphalt

roller_ski=designated

Asfaltert rulleskiløype for sommerbruk.

Legg til piste-tags for vinterbruk som angitt ovenfor.

Ta med lit=yes eller piste:lit=yes og evt. piste:oneway=yes dersom aktuelt.

Skytebane for skiskyting leisure=pitch

sport=biathlon

Tegn et rektangel mellom standplass og jordvoll e.l. bak skyteskivene. Rett gjerne hjørnene med Verktøy -> Vinkle Form.

Legg gjerne til en rett strek på tvers av skytebanen der skyteskivene står og tag som barrier=wall.

Resten av løypa tagges som en langrennsløype uten sport=biathlon.

Noen tips:

 • Det kan av og til variere gjennom sesongen hvordan en løype er preparert, eller den kan prepares annerledes for spesielle renn. Tag den prepareringen som er mest vanlig gjennom sesongen.
 • Dersom du ikke kjenner prepareringen til en løype skal du bare tagge piste:type=nordic uten piste:grooming=*, evt. bruke piste:grooming=backcountry dersom du tror at løypa ikke er maskinpreparert.
 • Dersom løypa følger en ubrøytet vei eller sti skal linjen også ha relevante highway=* tags for den strekningen der vei og løype følger hverandre.
 • Det er ikke tradisjon for å bruke piste:difficulty=* for å angi vanskelighetsgrad for langrennsløypene i Norge (i motsetning til for alpin), og det er vanskelig å finne gode kriterier som skal skille de ulike kategoriene.
 • Det er ikke nødvendig å legge inn antall spor i bredden.
 • Du kan gjerne bruke piste:grooming:priority for å kunne skille mellom f.eks. løyper som prepareres ofte og løyper som sjelden prepareres - men taggen er ikke obligatorisk.
 • Det er mulig å definere sammenhengende løyper som er kjent og har et navn som route-relasjoner tagget med route=piste, men det kan fort bli vanskelig å redigere blant mange relasjoner så vær gjerne tilbakeholden med det. Det er laget relasjoner for enkelte turrenn, f.eks. Birkebeinerrennet og Skarverennet.

Andre aktuelle tags

Objekt Tagging Kommentar
Lysløype lit=yes Dersom lyset brukes generelt (uavhengig av skiføre/skisesong), bruk lit=yes.

Dersom lyset kun brukes når det er skiføre/skisesong, bruk piste:lit=yes.

Tag evt. highway=track eller highway=path i tillegg dersom det ikke er gjort allerede.

Løypenavn piste:name=* Navn på skiløype - bare dersom den har et allment kjent navn.

Ikke bruk bare name=* fordi det kan bli konflikter dersom skiløypa deler linje med en bilvei som allerede har et offentlig veinavn.

Løypekryss

(m/navn)

junction=yes

ski=yes

name=*

Navn på løypekryss. Brukes typisk på store løypekryss (f.eks. de som det er skiltet til fra andre kryss) dersom de har et definert navn.
Merket skiløype piste:trailblazed=yes Tydelig merket skiløype.
Påbudt løyperetning piste:oneway=yes Dersom påbudt kjøreretning er skiltet.
Skilt i løypa tourism=information

information=guidepost

ski=yes

Skilt som er relevant bare for skiløypa.

Ikke plasser noden i en vei, da får du feilmelding.

Skikart tourism=information

information=map

ski=yes

Skikart langs løypa.

Ikke plasser noden i en vei, da får du feilmelding.

Utfartsparkering amenity=parking

ski=yes

name=*

Utfartsparkering som er tilrettelagt for eller aktuell å bruke i forbindelse med skituren.

Ta med hiking=yes dersom parkeringsplassen også er relevant for gåturer om sommeren.

Husk name=* for å kunne ha parkeringsplassen som mål i navigeringsprogrammer.

Skiutleie, verksted, salg etc shop=rental eller

shop=sports

pluss en eller flere av:

ski:rental=yes

ski:repair=yes

ski:sales=yes

name=*

Skiutleie eller sportsbutikk som tilbyr henholdsvis utleie, service eller salg av ski
Skifasiliteter ski=yes

pluss en av:

amenity=cafe

amenity=restaurant

tourism=hotel

shop=kiosk

etc.

name=*

Merk kafeer/varmestuer, restauranter eller hoteller med ski=yes. Da vil de fremheves spesielt på enkelte skikart (f.eks. i Outtt-appen).

Ta med hiking=yes dersom også relevant for gåturer om sommeren.

Ta gjerne med opening_hours=* - det er nyttig for markastuer o.l.

For tagging av alpinløyper, se Piste Maps.

Tips for JOSM editor

JOSM editoren gir en god del ekstra muligheter over iD ved redigeringen. JOSM laster du ned fra josm.openstreetmap.de. Følge instruksjonene for nedlastning der. Bruke litt tid til å lære deg å bruke JOSM ved å lese i Hjelp-menyen og se instruksjonsvideoer på YouTube.

Du må ha en brukerkonto i OSM først. Gå til openstreetmap.org/ og registrer en konto der.

Velg gjerne et bakgrunnskart i JOSM for å ha litt bedre styring på hvor man tegner løypene. Et vanlig kart å bruke er N50 fra Kartverket, som velges slik om det ikke kommer opp automatisk i Bilder-menyen:

 1. Velg Bilder -> Imagery Preferences i menyen.
 2. Under Available providers fanen og i den øverste listen, bla ned til de norske bakgrunnskartene (NO). Velg NO:Kartverket N50 topo og trykk Aktivér.
 3. Trykk deretter OK nederst på siden.
 4. Velg så Bilder -> Kartverket N50 topo i menyen. Du får nå opp Norgeskartet som et bakgrunnskart.
 5. Juster gjerne ned lysstyrken til dette laget ved å velge laget i Lag-vinduet, trykke på nest siste knapp direkte nedenfor vinduet og endre Opacity til f.eks. 50%. Da blir de linjene du redigerer lettere å se.

Gjør så tilsvarende for følgende kart under Available providers:

 1. Strava heatmap winter - Viser summen av alle ruter for de som har registrert sine skiturer, skøyteturer og andre vinteraktiviteter i Strava (anbefalt: se også tipset her for å se enda mer detaljert heatmap).
 2. NO:Norge i Bilder (engelsk NO:Norway Orthophoto) - Viser flyfoto, kan være nyttig for å se spor i myrene, uthugde linjer i skogen etc.
 3. Waymarked trails: Winter Sports - Viser skiløyper som allerede er kartlagt i OSM.
 4. OpenSnowMap overlay - Tilsvarende som kartlaget ovenfor; viser skiløyper som allerede er kartlagt i OSM.
 5. FI:Snowmobile trails eller FI:Kalkkareitit Snøskuterløyper- Viser snøskuterløyper som allerede er kartlagt i Strava. Se under FI (Finland) i listen om den ikke kommer opp automatisk i Bilder-menyen.

Følgende kartlag kan om ønskelig legges inn under Selected Entries i samme vindu:

 1. For å sjekke om en løype fra skisporet.no og andre kilder er med i OSM kan du trykke TMS og legge til følgende kartlag i punkt 4 - Verify generated TMS URL: http://layers.enirocdn.com/no_skiloype/v3/{zoom}/{x}/{-y}.png (NB! Det er ikke lov å tegne av etter dette kartlaget.)
 2. Legg på tilsvarende måte til dette kartlaget for å se Strava heatmap med enda bedre oppløsning: https://anygis.ru/api/v1/Tracks_Strava_Winter/{x}/{y}/{zoom}
 3. For å se offentlige snøskuterløyper i Troms og Finnmark kan du trykke WMS og legge til følgende kartlag i punkt 6 - Verify generated WMS URL: Kopier denne WMS-linken (Dette er fra offentlige kommuneplaner/reguleringsplaner og vi har skriftlig tillatelse til å tegne av.)

Deretter kan du laste inn dine GPS-spor fra skiturer eller tegne inn skiløyper basert på Strava heatmap.

Noen flere tips:

 • Dersom det allerede finnes en (ubrøytet) vei eller sti på samme sted som skiløypa så legger du inn piste-taggene på den veien som allerede finnes. Del om nødvendig opp veien i kortere biter ved å markere en node og bruke funksjonen Verktøy -> Splitt linje (hurtigtast: P) for å få strekningen for vei og løype til å sammenfalle.
 • Pass på at de ulike strekningene som tilsammen utgjør en hel løype henger sammen, slik at navigasjonsprogrammer kan fungere. Løypa kan gjerne henge sammen med highway=*, men skal ikke være koblet til noder med hytter, fjelltopper, skilt o.l. To linjer med skiløyper skal ikke krysse hverandre uten at de har en felles node i krysningspunktet.
 • Merk at også rene snøskuterløyper (regulert for snøskuterkjøring for fritidsbruk eller transport) kan registreres i Strava, så du bør forsøke å skille på dette.
 • Ekstra tips for viderekommende: Dersom du har et kart i f.eks. PDF som viser løyper kan du bruke PicLayer plugin for å ha det som bakgrunnskart i JOSM. Se veiledning i denne YouTube-videoen Du kan bare tegne av fra et slikt kart dersom eieren, f.eks. kommunen, har gitt lov til det. Ofte vil uansett Strava gi en mer nøyaktig angivelse av løypa.
 • Du kan bruke et eget stilsett for å vise skiløypene tydeligere. Gå til JOSM -> Preferences -> Innstillinger for kart -> mappe Stilsett for karttegning og trykk + for å legge til følgende stilsett: http://folk.ntnu.no/anderfo/files/JOSM/MapCSS/skiing-anderfo.mapcss
  • Vær obs på at dette stilsettet fungerer best dersom du slår av alle andre stilsett i JOSM samt bruker N50 (+ evt. Strava winter sports heatmap) som bakgrunn.

Tips for iD editor

Det vil være en stor fordel å lære seg å bruke JOSM. Her er likevel noen tips også for iD-editoren på openstreetmap.org. De samme bakgrunnskartene som er nevnt ovenfor er tilgjengelige i iD, men bare én om gangen. Du velger dem slik:

 1. Logg inn med brukeren din og trykk Rediger.
 2. I høyre marg, velg Background settings
 3. For å bruke Strava heatmap, velg Custom, trykk "blyanten" og kopier deretter inn https://heatmap-external-{switch:a,b,c}.strava.com/tiles/winter/colour1/{zoom}/{x}/{y}.png. Trykk så OK.
 4. Velg en litt lavere lysstyrke ved å velge en av de 4 rasterne øverst, f.eks. 50% brightness.

De andre bakgrunnskartene i listen ovenfor er allerede forhåndsdefinert og kan velges direkte i Background settings menyen.

Siden ID editoren bare kan vise ett bakgrunnslag om gangen er det sannsynligvis for det meste Strava du kommer til å bruke.

Se ellers tips i forrige seksjon.

Karteksempler

Kart Beskrivelse Eksempel
opensnowmap.org Viser alle skiløyper og alpinbakker som finnes i OSM (global dekning).

PC, tablet og telefon-format.

OpenSnowMap.org screenshot.png
slopes.waymarkedtrails.org Viser alle skiløyper og alpinbakker som finnes i OSM (global dekning).

Litt lettere å se langrennsløypene enn på OpenSnowMap pga. fargen, men skiller ikke mellom løypene for skøyting, klassisk etc.

Slopes.waymarkedtrails,org screenshot.png
kelkkareitit.fi Denne finske tjenesten viser alle snøskuterløypene i Norden.

App på iOS

App på Android

Kelkkareitit.fi screenshot.png
outtt.com/no Viser alle skiløyper i Norge samt turisthytter etc. på iOS og Android.

Har også turruter for sommerbruk.

Outtt ski screenshot.png
frikart.no Denne tjenesten gjør det mulig å laste ned skikartene på Garmin:
 • Gå til frikart.no
 • Velg Garmin og velg land
 • Velg mellom Topo Winter, Topo Winter II og Cross Country Overlay Map
 • Last ned filen og kopier over på Garmin. Følge veiledningen til installasjon.

Fungerer på f.eks. Garmin Oregon, Montana, eTrex og Edge (8xx og 10xx-serien).

Om du har en Garmin Epix eller Fenix 5X vil du kunne se skikartet på klokken din.

Frikart.no winter map.jpg

Se også

Du finner flere tips her:

Her kan du se andre kart over skiløyper for å sjekke om de mangler i OSM:

 • skisporet.no med løypekart for langrenn (ikke lov å tegne av)
 • kart.gulesider.no/ - velg Mer -> Skiløyper for å se fjorårets skiløyper fra skisporet.no og andre kilder (ikke lov å tegne av)
 • skiinfo.no med løypekart for alpinanlegg (ikke lov å tegne av)
 • snoscooterloyper.no med samling av reguleringsplaner og kommuneplaner for offentlige snøskuterløyper (kartene er lov å bruke)
 • nordatlas.no/loyper med løypekart for snøskuterløyper i Finnmark (Troms kan velges i menyen)

Andre sider:

Warning: Default sort key "Veileder skiloyper" overrides earlier default sort key "Veileder skiløyper".