Pl:Key:diplomatic

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg diplomatic
(dyplomatyczny)
Embassy-16.svg
Opis
Określa charakter placówki dyplomatycznej. Edit or translate this description.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

Wikidane

diplomatic=* - stosowany do określenia charakteru placówki dyplomatycznej.

W połączeniu z tagiem office=diplomatic, pomaga rozróżnić różne rodzaje instytucji dyplomatycznych, takich jak: ambasady, konsulaty, wysokie komisje, rezydencje ambasadorów i innych placówek dyplomatycznych.

Wartości

Tag Wartość Element Komentarz
diplomatic embassy node area "Ambasada" lub misja dyplomatyczna jest oficjalną reprezentacją innego kraju lub instytucji wielonarodowej (takiej jak "Organizacja Narodów Zjednoczonych" lub "Unia Europejska") w innym kraju. Ambasady najprawdopodobniej będą znajdować się w stolicy kraju przyjmującego. Służą przede wszystkim celom dyplomatycznym i politycznym, a na ich czele stoi ambasador. W wielu przypadkach, choć niekoniecznie, ambasady będą miały również sekcję konsularną odpowiedzialną za rozpatrywanie wniosków wizowych, paszportów i tym podobnych.
diplomatic consulate node area "Konsulaty" nie przyjmują zadań dyplomatycznych i służą bardziej celowi administracyjnemu. Ich głównym celem jest dostarczanie usług swoim obywatelom. Konsulaty mogą być liczniejsze niż misje dyplomatyczne i mogą być w różnych miastach kraju przyjmującego.
diplomatic consulate_general node area "Konsul generalny" zwykle służy temu samemu celowi co konsulat. Ponadto zwykle przewodniczy on okręgowi konsularnemu w kraju lub regionie przyjmującym.
diplomatic honorary_consulate node area "Konsulaty honorowe" zazwyczaj służą celom podobnym do konsulatu. Na ich czele stoją jednak urzędnicy niezwiązani z karierą, którzy mogą połączyć pracę z własną prywatną działalnością. W niektórych przypadkach taki konsul może nawet nie być obywatelem kraju wysyłającego.
diplomatic permanent_mission node area "Stała misja" oznacza misję dyplomatyczną danego kraju do wielonarodowej organizacji, takiej jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, OBWE lub Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Misje akredytowane, w szczególności, w Unii Europejskiej są często określane jako "stałe przedstawicielstwa". Niemniej jednak powinny one być oznaczone tagami diplomatic=permanent_mission, ponieważ działają w ten sam sposób, co inne instytucje tego rodzaju.
diplomatic delegation node area "Delegacja" używana jest przede wszystkim w misjach dyplomatycznych "Unii Europejskiej" w obcym kraju.
diplomatic high_commission node area "Wysoka komisja" to misja dyplomatyczna jednego rządu Wspólnoty/Federacji wobec drugiego.
diplomatic ambassadors_residence node area Miejsce zamieszkania szefa misji dyplomatycznej.
diplomatic non_diplomatic node area Biuro "nie-dyplomatyczne" jest reprezentacją nieuznawanego państwa lub rządu lub terytorium, które nie twierdzi, że jest suwerennym państwem. Nie mają oficjalnego statusu dyplomatycznego określonego przez Konwencję Wiedeńską. Przykładem może być "Reprezentacja Republiki Tatarstanu" w Moskwie lub "Przedstawicielstwo w Somalilandzie" w różnych krajach. Takie urzędy przyjmują niektóre funkcje konsularne w placówkach dyplomatycznych, ale mimo to są misjami nie dyplomatycznymi.

Podtagi

Tag Wartość Komentarz
diplomatic:sending_country=* country code
ISO 3166-1 (or -2)
Kod sending kraju (przykład: ambasada Grecji we Włoszech → Grecja jest krajem wysyłającym).

Możemy znaleźć tutaj listę wszystkich kodów krajów (ISO 3166-1 alpha-2), dla podobszarów, patrz poniżej. Należy stosować wielkie litery, małe litery są dla kodów językowych.
Przykład: dla ambasady Grecji we Włoszech zastosujmy diplomatic:sending_country=GR.

diplomatic:receiving_country=* country code
ISO 3166-1 (or -2)
Kod receiving kraju, zwykle kraju, w którym znajduje się placówka dyplomatyczna i jest on równy addr:country (przykład: Ambasada Grecji we Włoszech → Włochy są krajem przyjmującym).

Możemy znaleźć tutaj listę wszystkich kodów krajów (ISO 3166-1 alpha-2), dla podobszarów patrz poniżej. Należy stosować wielkie litery, małe litery są dla kodów językowych.
Przykład: dla ambasady Grecji we Włoszech zastosujmy diplomatic:receiving_country=IT.

Ten tag może wydawać się niepotrzebny, ponieważ w większości przypadków jest to identyczny z addr:country. Jest to jednak konieczne, ponieważ nie zawsze jest to identyczne (patrz przykład poniższej adnotacji o wielu wartościach).

Wiele wartości

Oba podtagi mogą mieć wiele wartości w rzadkich przypadkach, gdy kraje mają wspólną ambasadę lub gdy jeden kraj ma jedną ambasadę w wielu krajach. Dla wielu wartości stosujemy średnik jako separator.

Podobszary (prowincje, stany)

Podobszary, takie jak prowincje lub stany danego kraju, mogą mieć również misje (zwykle w stolicy). Należy użyć ISO 3166-2.

Przykład w Niemczech (jest to "ambasada" Bawarii w Berlinie): node Landesvertretung Bayern, oznaczony tagami DE-BY w Bawarii, Niemcy.

Uwaga

Nie używaj diplomatic=* bez tagu office=diplomatic, ponieważ nie jest on niezależnie uznawany przez renderers.

Proszę na przykład oznaczyć zarówno oficjalną nazwę, jak i krótką nazwę zwyczajową.

  • name=Embassy of the Republic of Lithuania
  • short_name=Lithuanian embassy

Stosowanie name=* i official_name=* również jest w porządku.

Zobacz też