Pl:Relation:boundary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary
Boundary.png
Opis
Grupowanie obiektów w ramach obszaru enklawy/eksklawy. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Boundary.png
Grupa: Granice
Człony
 • linia – outer (zewnętrzny)
 • linia – inner (wewnętrzny)
 • węzeł – admin_centre (centrum admin)
 • relacja – subarea (pod-obszar)
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

Relacja boundary stosowana jest do grupowania obiektów w ramach obwodu/granicy enklawy/eksklawy.

Użycie

 • Obecnie są nieco różne formy granic w rzeczywistych bazach danych:
 • W Niemczech, Ekwadorze, Kolumbii i Holandii, granice zostały przedstawione jako type=multipolygon.
 • We Francji, type=boundary jest używany z role exclave/enclave/(none) i bez pod-obszaru w relacji.
(Zobacz: FR:Relation:boundary).

Najpopularniejszym sposobem, według rzeczywistej bazy danych, jest oznaczanie zgodnie z zasadami łączenia wielokątów:

 • type=boundary.
 • Oprogramowanie powinno wspierać wszystkie typy, do momentu zmian w bazie danych:
(Nota: puste pole dla role jest przestarzałe dla wieloboku, ale zazwyczaj, domyślnie, traktowane jest jako outer {zewnętrzna)
 • role=enclave na role=inner
 • role=admin_center na role=admin_centre
 • Nota: Nawet jeśli nazwy różnią się, to semantyka jest identyczna.

Uwaga: Nie używamy tagów name:left=*, name:right=*. Zostały one zastąpione przez jedną relację w każdym kraju, prowincji, mieście, itp.

Relacje są wykorzystywane w celu:

 • Ułatwienia zgrupowania wszystkich części obwodu.
 • Uniknięcia pokrywania się wielu duplikatów linii.

Oznaczenia

Oznaczanie linii

linia Linia granic/obwodów będzie miała tylko boundary=administrative.

Stary, zależny od kierunku, tag name:left=*/name:right=* może być usunięty.

Oznaczanie relacji

relacja

Klucz Wartość Opis
type boundary type=multipolygon jest również używany, ale przestarzały dla relacji granicznych (zobacz uwagi dotyczące wdrażania oprogramowania).
boundary administrative dla rzeczywistych granic (czasami w środku rzeki lub 12 km od linii brzegowej)
land_area administrative gdy obejmuje linie wybrzeża i rzeczywiste granice na lądzie.
name A name
admin_level Poziom administracyjny Patrz WikiProject Poland/Podział administracyjny

Uwaga: Jeśli mamy w regionie śródlądowy obszar administracyjny, należy użyć zarówno: boundary=administrative jak i land_area=administrative.
Jeśli obszar nie pokrywa się z granicą, należy użyć dwie relacje, jedna z land_area=administrative i drugą z boundary=administrative.

Człony relacji (Members)

Element Role Wartość Opis
linia rola outer ! 1+ Linie tworzące zamknięty wielobok
linia rola inner ? 0+ Enklawy w ramach tej granicy – linie tworzące zamknięty wielobok

(Rzadko używana przy rysowaniu granic, ponieważ każda granica podrzędna ma własną relację z role=outer)

linia <empty> ? 0+ Przestarzały, nie stosujemy. Stosujemy wtedy rola outer lub rola inner. Niektóre narzędzia mogą traktować je tylko jako rola outer, inne będą próbowały odgadnąć to za pomocą złożonego wnioskowania o geometrii.
węzeł rola admin_centre ? 0–1 Węzeł reprezentujący centrum administracyjne, zwykle węzeł przedstawiający miasto lub wieś ​​(w zależności od poziomu 'admin_level'. Patrz place=*)
węzeł rola label ? 0–1 Węzeł reprezentujący miejsce gdzie można dodać etykietę.
relacja rola subarea ? 0+ Odwołanie do relacji granic poziomów podrzędnych na tym poziomie administracyjnym.

Uwaga: Opcjonalne, sporne i redundantne (odniesienia do poziomów podrzędnych można również znaleźć w przypadku zapytań przestrzennych, pod warunkiem, że nie ma nakładania się między podobnymi podobszarami). Odniesienie do innych relacji sprawia, że edycja jest bardziej skomplikowana w niektórych przypadkach.

Uwaga: Poszczególne drogi/linie nie muszą być zamknięte, ale wszystkie razem, powinny utworzyć zamknięty wielobok, tworząc granicę.
Dla niezamkniętych, liniowych obramowań, zobacz Proposal:Relation boundary segment

Mapowanie

Uwaga
Nie jest wskazane używanie linii, obrazującej drogę lub tory, jako kontur granicy. Powoduje to zmianę położenia linii granicznej przy każdej korekcji drogi lub toru.
Należy wtedy rysować je jako linii równoległe do drogi lub tory, gdy się miejscami pokrywają.

JOSM

 • Otwieramy JOSM
 • Otwieramy Okna -> Znaczniki/Człony relacji i Relacje
 • Otwieramy osmapa.pl/w/admin/
 • Klikamy na jakiś punkt w danej gminie i wybieramy "j" dla danego okręgu w ramach którego pracujemy.
 • W JOSM otwieramy Okno -> Relacje i klikamy na edycje granicy danego okręgu a następnie na Pobierz relacje podrzędne
Mamy teraz same kontury granic (np. gminy), bez innych linii czy obiektów, co uniemożliwia "przyklejanie" do innych węzłów.
 • Uruchamiamy jako podkład mapy, WMS dla danego obszaru lub ogólny:
EMUIA-Punkty adresowe i Granice miejscowości:

wms:http://emuia.gugik.gov.pl:80/wmsproxy/emuia/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=emuia:mapa_punktow_adresowych,emuia:layer_miejscowosci_granica&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
lub tylko

EMUIA-Granice miejscowości:

wms:http://emuia.gugik.gov.pl:80/wmsproxy/emuia/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=emuia:layer_miejscowosci_granica&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

 • Rysujemy/zaznaczamy linię wyrysowaną na podstawie linii granicy z warstwy WMS
(Zaleca się stosowanie powiększenia w granicach 1 do 10m)
 • Wybieramy relację
Szablony -> Relacje -> Granica
 • Po otwarciu się okna Edycja granicy wpisujemy:
Nazwa – nazwa granicy miasta, wsi, przysiółka, dzielnicy, osiedla (Pomocna tu jest Wikipedia z daną gmina gdzie w navbox jest lista wsi/sołectw.)
Rodzaj granicy – administracyjna
Poziom administracyjny – wartości 1 do 12. Patrz Podział administracyjny
 • Po otwarciu się okna Utwórz nową relację na warstwie
jako Rola dla tego odcinka wpisujemy outer
 • Dodajemy kolejne odcinki granicy dając im wszystkim role=outer
 • W miejscu łączenia się granic, powiększamy obszar wokół połączenia granic (zalecane powiększenie ponad 10m) i pobieramy ten teren.
 • Powiększamy obszar wokół punktu łączenia się kilku granic (zalecane powiększenie poniżej 5m)
Przecinamy drogę w tym węźle (skrót "p").
Uwaga: Po przecięciu, należy zwrócić uwagę, aby wartości członów w Znaczniki/Człony relacji po obu stronach węzła (lista granic reprezentujących dany odcinek) były te same.
 • Bazując na warstwie Podkłady mapy, wrysowujemy linie wzdłuż linii z podkładu, łącząc poszczególne węzły.
 • Po zamknięciu granicy danej miejscowości, otwieramy Relację nadrzędną (Edytuj wybraną relację z listy w Relacje)
 • Klikamy dwukrotnie na nazwę wyrysowanej granicy w Relacje.
 • W otwartym oknie Edycja relacji, w Zaznaczenie ukaże się wybrana nazwa relacji.
 • Przenosimy ją do Człony relacji i dajemy jako Rola wartość subarea
 • Każdy odcinek granicy powinien mieć klucz:
boundary=administrative
source=<WMS źródłowy>
 • OK i Wyślij

Poradnik rysowania granic wsi oraz aktualizacji granic gmin w JOSM

WikiProject Poland/Rysowanie granic wsi

Przykłady

Przykłady tagowania
Enclave.png
<relation id="1">
 <tag k="type" v="boundary" />
 <tag k="boundary" v="administrative" />
 <tag k="land_area" v="administrative" />
 <tag k="admin_level" v="2" />
 <tag k="name" v="jasnozielony kraj A z wyłączeniem C" />
 <member type="way" id="AB" role="outer" />
 <member type="way" id="AC" role="inner" />
</relation>
<relation id="2">
 <tag k="type" v="boundary" />
 <tag k="boundary" v="administrative" />
 <tag k="land_area" v="administrative" />
 <tag k="admin_level" v="2" />
 <tag k="name" v="ciemnozielony kraj B, włączając kraj C" />
 <member type="way" id="AB" role="outer" />
 <member type="way" id="AC" role="outer" />
</relation>
C is A's enclave and B's exclave.
Exclave.png
<relation id="1">
 <tag k="type" v="boundary" />
 <tag k="boundary" v="administrative" />
 <tag k="land_area" v="administrative" />
 <tag k="admin_level" v="2" />
 <tag k="name" v="jasnozielony kraj A" />
 <member type="way" id="AB" role="outer" />
 <member type="way" id="AC1" role="outer" />
 <member type="way" id="AD" role="outer" />
 <member type="way" id="AC2" role="outer" />
</relation>
<relation id="2">
 <tag k="type" v="boundary" />
 <tag k="boundary" v="administrative" />
 <tag k="land_area" v="administrative" />
 <tag k="admin_level" v="2" />
 <tag k="name" v="ciemnozielony kraj B, włączając kraj D" />
 <member type="way" id="AB" role="outer" />
 <member type="way" id="BC" role="outer" />
 <member type="way" id="AD" role="outer" />
 <member type="way" id="CD" role="outer" />
</relation>
<relation id="3">
 <tag k="type" v="boundary" />
 <tag k="boundary" v="administrative" />
 <tag k="land_area" v="administrative" />
 <tag k="admin_level" v="2" />
 <tag k="name" v="fioletowy kraj C" />
 <member type="way" id="AC1" role="outer" />
 <member type="way" id="CD" role="outer" />
 <member type="way" id="AC2" role="outer" />
 <member type="way" id="BC" role="outer" />
</relation>
D is an exclave of B, but not an enclave of A since it also shares a border with C.


Baarle Nassau jest dobrym przykładem użycia tej relacji. Ma eksklawy w enklawach. Eksklawy w enklawach Belgii po prostu są dodane jako eksklawy do Holandii, holenderskiej prowincji Noord-Brabant i granicy wsi.

Zobacz też

Narzędzia