Cs:Les

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Forest)
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Les
One example for Součást : Les
Popis
Jak označit les a prales. Různé přístupy ke značení.
Značky

Tato stránka popisuje různé způsoby mapování lesních porostů a širší souvislosti této problematiky. Shrnuje také doporučení pro standard mapování lesních porostů v Česku.

Les je oblast porostlá stromy. Existují dvě různé značky, které lze použít natural=wood a landuse=forest. Existují zásadní rozdíly ve způsobu, jak se tyto značky mappery Openstreetmap používají. Tento problém je vysvětlen níže a je uveden i doporučený standard mapování pro ČR.

Jakou značku použít?

Rozdíl ve značení lesa vyplývá z různých přístupů k tomu, jak zdokumentovat lidskou správu a využití lesa. Různé skupiny prosazují následující přístupy:

Přístup 1

 • natural=wood se použije k mapování oblasti porostlé stromy
 • landuse=forest se použije k mapování oblasti, kde je les obhospodařován
 • woodland=virgin se použije k mapování oblasti, kde je původní neobhospodařovaný prales. Tohle se používá jen zřídka (cca ~36 výskytů v databázi [1](en)[2](en))

Přístup 2

Přístup 3

 • landuse=forest se používá pro obhospodařované lesy. Tento přístup považuje za obhospodařované lesy většinu lesů zejména v oblastech jako je Evropa.
 • natural=wood se používá pro pralesy, bez lesnického využití.

Přístup 4

 • wood=yes se používá k označení přítomnosti stromů. Použití wood=* je nedoporučováno pro označování typu vegetace, ale wood=yes se stále používá, byť málo.
 • natural=wood se použije k mapování oblasti neobhospodařovaného lesa. Implikuje wood=yes.
 • landuse=forest se použije k mapování oblasti obhospodařovaného lesa. Implikuje wood=yes.

Pozitiva a negativa jednotlivých přístupů

Výhody

 • Přístup 1
  • Značení je konzistentní – existence stromů není využití země (land use).
  • Dovoluje označit les v oblasti, kde je jiné využití země (land use), např. plocha stromů uprostřed lomu
  • Nevyžaduje, aby mapper zjišťoval, zda je les obhospodařovaný či nikoliv, což může být téměř nemožné, aniž by se oblast prozkoumala.
  • Umožňuje značení oblastí, které se lesnicky využívají, ale nejsou v současné době zarostlé (landuse=forest + natural=scrub).
  • Je více konzistentní se značením jiných prvků, jako třeba nádrží, které jsou značeny natural=water, zároveň i s jejich využitím (landuse).
 • Přístup 3
  • Je více používaný od té doby, co byl k hromadnému přeznačení lesů na tento způsob mapování použit robot.
 • Přístup 4
  • Stejně jako Přístup 1
  • Používá pouze existující značky.
  • Existující značení převážně zachovává svůj význam.
  • Lze specifikovat další využití země (land use), aby se rozlišilo mezi lesem spravovaným pro dekorativní účely/odpočinek, produkci dřeva nebo z ekologických důvodů.

Nevýhody

 • Přístup 1
 • Přístup 3
  • Požaduje, aby mapper rozhodl, což může být těžké.
 • Přístup 4
  • Používá klíč wood=*, který není doporučován z jiných důvodů.
  • Je velmi zřídkavý.

Obecný problém s tímto způsobem značení

Když se mapuje podle leteckých nebo satelitních snímků, pak je obvykle velmi těžké rozlišit, zda je les obhospodařovaný nebo ne. To může být těžké i pro pozorovatele přímo na místě. Důsledkem je, že lidé ve skutečnosti používají landuse=forest a natural=wood celkem nahodile.

Doporučený standard mapování pro ČR

Lesní hospodaření je v ČR jedním z rozvinutých odvětví a tak lze říci, že drtivá většina lesních porostů je obhospodařována. Specifické jsou pak konkrétní plochy lesa, které jsou např. coby chráněná území ponechána záměrně zcela bez zásahu lidské ruky (pralesy). Samostatnou skupinu tvoří lesní porosty, které vznikají spíše samovolně na územích "nikoho", resp. na pozemcích, jejichž majitel nemá cíl, sílu ani prostředky porost jakkoliv regulovat nebo hospodářsky využívat. Příkladem mohou být mimo jiné pruhy stromů s křovinatým podrostem kolem vodních toků mezi poli, ostrůvky stromů v krasových oblastech, nebo větší neudržované remízky, které jsou myslivci záměrně neudržovány proto, aby bohatá vegetace tvořila přirozený úkryt pro zvěř.

Z tohoto pohledu lze říci, že v případě vzrostlého lesního porostu (tedy nikoliv řídkého porostu z náletových rostlin nebo keřů) je v drtivé většině případů v ČR porost možné rozdělit do dvou skupin a toto určit pouhým pohledem - les obhospodařovaný landuse=forest a les neobhospodařovaný natural=wood. Některé z těchto skutečností lze nepřímo dovodit i z dostupných údajů - např. souvislá plocha lesa, která je dle Katastru nemovitostí ve vlastnictví Lesy ČR a.s. nebo jiné podobné instituce a která současně není přírodní památkou či rezervací se zvláštní regulací (viz statusy těchto území), je zpravidla vždy lesem obhospodařovaným.

Z výše uvedeného vyplývá, že by neměla nastat situace, že jedna plocha bude obsahovat obě značky. Z pohledu výše uvedených možných přístupů k mapování jde o Přístup 3.

Speciální situací je pak lesní školka landuse=plant_nursery, která sice neobsahuje "vzrostlé stromy", ale je zcela zřejmě součástí lesa obhospodařovaného.

Specifickým mezistupněm, který předchází vzniku neobhospodařovaného lesního porostu na "volném prostranství", je (zpravidla nízký či řídký) porost z keřů a různých vzrůstajících zpravidla hospodářsky nevýznamných dřevin a plevelných stromů. Takovou plochu je možné definovat jako natural=scrub.

Doplňkové značky

 • name=* - název lesa
 • leaf_type=broadleaved/needleleaved/mixed - popisuje typ listů
 • leaf_cycle=deciduous/evergreen/mixed - popisuje životní cyklus listů
 • wood=coniferous/deciduous/mixed - typ lesa Tato značka je zastaralá!
 • type=deciduous/evergreen/shrubs/mixed - není vhodné používat klíč type, viz type=*
 • crop=* - popisuje typ produkované úrody

Vykreslování

Zelená plocha. Je-li přidána i značka leaf_type=*, pak se ukazují odpovídající ikonky.

Možné vykreslování lesa
Značka Vykreslování Poznámka Ilustrace
leaf_type=broadleaved Wood deciduous.png Listnatý les WaldAlfeld.jpg Aerial view of the Amazon Rainforest.jpg
leaf_type=needleleaved Wood coniferous.png Jehličnatý les Swiss National Park 131.JPG Pinus canariensis (Barlovento) 06 ies.jpg
leaf_type=mixed Wood mixed.png Smíšený les Mixed forest-Poland spring.jpg 09272008 BrightonUT.JPG

Chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!

Související značky a pojmy

Související projekty OSM

Wiki pro životní prostředí, přírodní značení a projekty, je Ekologická OSM(en)