Cs:Vegetace

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Vegetace
One example for Součást : Vegetace
Popis
Vegetace v přirozené podobě nebo spravovaná lidmi
Značky

natural=*
landuse=*
leisure=*
surface=*

Vegetace se v Openstreetmap značí různými způsoby podle své formy nebo účelu, ke kterému slouží. Tato stránka popisuje rozmanité značky pro některé druhy vegetace.

Tyto definice slouží pouze jako vodítko. Nejsou oficiální. Měli byste si přečíst stránky jednotlivých značek, kde jsou popsány podrobněji.

Stromy
natural=tree Osamocený strom, pokud je důležitý
natural=tree_row Stromořadí okolo řeky nebo silnice
natural=wood Přírodní prales (poznámka, není udržovaný ani těžený)
wood=* použijte leaf_type=* a leaf_cycle=* pro bližší popis stromů
landuse=forest Udržované lesy nebo plantáže na produkci dřeva
wood=* použijte leaf_type=* a leaf_cycle=* pro bližší popis stromů
landuse=orchard Stromy nebo keře pěstované pro produkci jídla
Keře
natural=heath Vřesoviště, neudržované území převážně pokryté keři a nízkou vegetací, ale bez stromů
natural=scrub Hustší porost keřů než na vřesovišti
landuse=vineyard Vinice
barrier=hedge Živý plot
Bez stromů/keřů
natural=wetland Mokřady, bažiny
wetland=* dodatečné vlastnosti mokřadů
natural=marsh Stejné jako wetland=*, ale zavrhované
natural=grassland Přírodní oblasti, kde vegetaci dominují trávy (Poaceae) a jiné dužnaté nedřevité rostliny
landuse=grass Viz také surface=grass
landuse=meadow Louky, pastviny, porostlé travou a jinými nedřevitými rostlinami
natural=fell Oblasti vysočiny, na kterých nerostou stromy kvůli klimatu
landuse=greenfield Nerozvinutá oblast (obvykle travnatá), kde je plánovaná zástavba.
landuse=village_green Otevřená travnatá oblast ve středu anglické vesnice
landuse=recreation_ground Otevřená travnatá oblast používaná k rekreaci
Jiné
leisure=garden Okrasná zahrada nebo botanická zahrada
leisure=park Otevřená zelená plocha pro rekreaci, obvykle obecní
surface=* Používá se pro zmapování zarostlého povrchu (např. surface=grass) pro prvky s jinak neurčeným povrchem (třeba silnice)

Viz také landcover=* a Využití půdy a přírodní oblasti

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!