Cs:Tag:boundary=maritime

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary = maritime
Sea boundaries.png
Popis
Námořní hranice různých úrovní podle úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu Show/edit corresponding data item.
Skupina: Hranice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Vyžaduje
Status: schválenoPage for proposal
Schématická mapa námořních zón

Téměř každá nevnitrozemská země má námořní hranici, národní hranici na moři.  Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu stanovuje, že teritoriální vody země mohou sahat až 12 námořních mil (22.227 kilometres) od hranice nízkého mořského přílivu (pokud ovšem tato vzdálenost není v konfliktu s teritoriálními vodami jiné země). Tato vzdálenost se nevztahuje na všechny hranice tohoto typu: například Lamanšský průliv je široký v nejužším místě pouze 34 km. Za takové situace leží národní hranice v polovině průlivu. Ovšem významný počet národních hranic leží 22 km od jejich pobřeží.

Když se zakresluje pobřeží v OpenStreetMap, je pravidlem “voda vpravo, země vlevo” (pobřeží ostrovů se vždy zakresluje protisměru hodinových ručiček), takže námořní hranice bude vždy napravo od pobřeží. Ovšem tyto námořní hranice nemají žádné omezení na směr jejich zakreslování, jsou to neorientované polygony, které teoreticky rozdělují oblasti moře.

Námořní hranice často nejsou úplně uzavřeny, obzvlášť u výlučných ekonomických zón nebo u rozšíření kontinentálního šelfu (díky absenci mezinárodní dohody mezi dvěma nebo více sousedícími zeměmi). Pokud chybí nějaká část EEZ, pak je oblast implicitně vymezena teritoriálními vodami a nejkratšími segmenty spojujícími každý koncový uzel EEZ k teritoriálním vodám; pokud teritoriální vody nejsou mezi dvěma zeměmi vymezeny, jsou také vymezeny jejich přilehlou zónou nebo pokud může být definována, jinak jejich základní linií; v častých případech není jasně definována ani žádná základní linie a tyto námořní oblasti budou vymezeny pobřežím.

Relace hranic

Národní hranice

Linie teritoriálních vod (zóna 12 námořních mil) by měla být zahrnuta v relaci hranice, stejně jako pozemní hranice.

Interní hranice

Pokud země definuje námořní hranice v rámci sama sebe, tato cesta by měla být zahrnuta v relaci hranice této entity.

V USA námořní mapy NOAA specifikují v Poznámce X:

"Uvnitř 12ti mílových teritoriálních vod, zavedených prezidentským výnosem, se používají některé federální zákony. Linie třech námořních mil, dříve identifikovaná jako vnější hranice teritoriálních vod, je zachována jelikož stále vyznačuje hranici jurisdikce jiných zákonů. Devítimílová hranice přírodních zdrojů v pobřeží zálivu Floridy, Texasu a Portorika a třímílová linie jinde zůstává ve většině případů hranici jurisdikce federálního rybolovu a vnější hranici jurisdikce států. Dvacetičtyřmílová přilehlá zóna a dvěstěmílová výlučná ekonomická zóna byly založeny prezidentským výnosem. Pokud nejsou stanoveny úmluvou nebo nejvyšším soudem USA, tyto námořní hranice se mohou měnit."

Tedy OpenStreetMap by měl rozšířit hranice států a okresů o tři míle do moře (nebo někde o devět mil). Tyto hranice by se neměly držet blízko nebo se protínat nebo toulat se okolo pobřeží tam, kde tyto hranice oddělují okres (nebo jejich ekvivalent) od jiného.

Základní linie

Základní linie, od které se měří teritoriální vody, je hlavně hranice nízkého přílivu podél pobřeží, jak je vyznačena na mapách oficiálně uznávaných pobřežním státem. Bohužel pobřeží natural=coastline by se mělo dávat na hranici průměrného nejvyššího přílivu (MHWS). Základní linie často vykresluje linie napříč fjordy a zálivy, všechny splavné vody uvnitř jsou definovány jako příbřežní nebo chráněné vody. Také existují  přímé základní linie(en) nebo souostrovní základní linie(en).

boundary=maritime
border_type=baseline
Na uzlech: (volitelně)
ref=* reference bodu.
source=* mělo by být určeno spolu s ref=*!

Teritoriální vody (zóna 12ti námořních mil)

Teritoriální vody státu sahají až 12 námořních mil (22 km) od základní linie. Pokud by se měly překrývat s teritoriálními vodami jiného státu, pak se hranice stanovuje jako prostředek mezi základními liniemi států, pokud se dotčené státy nedohodnou jinak. Stát se může rozhodnout požadovat menší teritoriální vody (obvykle 3 námořní míle). Některé státy požadují teritoriální vody až do 200 námořních mil (což neodpovídá požadavkům  UNCLOS). Existují i jiné  zvláštní případy(en) jako třeba teritoriální vody Filipín, které jsou založeny na souřadnicích. Spojené státy poskytují seznam nárokovaných vod(en).

boundary=administrative jelikož mnoho lidí mělo problém se seskupením dohromady s námořními hranicemi
maritime=yes pro určení, že se jedná o námořní hranici, takže může být vykreslena správně/jinak než pozemní hranice
admin_level=2 jelikož se jedná o hranici země
border_type=territorial pro její rozlišení od hranice na zemi

Tato linie by měla být také členem relace hranice, která zemi obklopuje.

Tato linie se liší od jiných námořních hranic v důsledku hlasování o námořních hranicích. Shoda byla v jejím zachování jako boundary=administrative stejně jako u pozemní hranice, ale v přiznačení maritime=yes.

  • Možné zdroje dat

Přilehlá zóna (zóna 24 námořních mil)

Přilehlá zóna je pruh vod, který se rozprostírá od vnější hranice teritoriálních vod až do 24 námořních mil (44 km) od základní linie, uvnitř které sát může vykonávat omezenou vládu.

boundary=maritime
border_type=contiguous
  • Možné datové zdroje

Výlučná ekonomická zóna (EEZ) (zóna 200 námořních mil)

Výlučná ekonomická zóna se rozprostírá od vnější hranice teritoriálních vod až maximálně do 200 námořních mil (370.4 km) od základní linie teritoriálních vod, takže zahrnuje přilehlou zónu. Pobřežní národ ovládá všechny ekonomické zdroje uvnitř jeho výlučné ekonomické zóny, včetně rybolovu, těžby, těžby ropy a jakékoliv znečištění těchto zdrojů.

boundary=maritime
border_type=eez
  • Možné datové zdroje
    • Celosvětově [3](en)
    • USA [4](en)

Další poznámky

Hranice admin_level=2 není tam, kde se stýkají dvě entity admin_level=2, ale spojitá linie okolo jedné entity admin_level=2, tedy používejte admin_level=2 na teritoriální hranici.

Možné zdroje

  • United Nations Laws of the Sea: DALOS Spojených národů má databázi(en) všech požadavků na námořní hranice. Není uvedena žádná zjevná licence pro tato data a jedná se o definice hranic. Ale databáze je databází různých PDF souborů se souřadnicemi základních linií a teritoriálních hranic. Text je potřeba procházet ručně a jiné námořní hranice je potřeba vypočítat ze základních linií (viz maritime borders(en)). Data by se měla značit source=UNCLOS.
  • Spojené národy databáze úmluv(en): může být užitečná, ale nemusí být zdarma; podmínky webové stránky vyžadují nekomerční použití, zakazují redistribuci a odvozené práce. Ale existuje hodně komerčních map, které odkazují na tuto databázi jako na zdroj.

Viz také