Pl:Key:government

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg government
Queen-Liliuokalani-building.JPG
Opis
Rodzaje urzędów i instytucji rządowych i samorządowych. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Biura
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 25
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

government=* - stosowany do oznaczenia rodzaju urzędów i instytucji rządowych i samorządowych.

Opis obiektu

Powinien być używany razem z tagiem office=government. Tag admin_level=* może być również stosowany, aby wskazać poziom administracyjny (federalny, prowincjonalny, stanowy, miejski itp.).

Przykłady obejmują między innymi:

 • government=presidency - siedziba lub oficjalne miejsce zamieszkania głowy państwa.
 • government=ministry - główna siedziba ministerstwa lub departamentu. Nie należy stosować tego tagu dla wszystkich biur i służb, które korzystają z usług ministerstwa, tzn. nie stosujemy tego znacznika w więzieniach lub urzędach skarbowych, nawet jeśli podlegają one Ministerstwu Sprawiedliwości i Ministerstwu Finansów.
 • government=legislative - siedziba parlamentu ustawodawczego, senatu lub zgromadzenia narodowego (niektóre kraje lub państwa mają systemy dwuizbowe, które je rozróżniają, ale zazwyczaj są one wyróżniane tylko nazwą).
 • government=prosecutor - urząd prokuratora.
 • government=tax - urząd skarbowy.
 • government=transportation - biuro transportu lub DMV w Stanach Zjednoczonych.
 • government=register_office - urząd rejestracji (urząd do rejestrowania urodzin, małżeństw i zgonów, lokalizacji imigrantów, czasami także do zarejestrowania wyborców lub udzielenia pewnych zezwoleń). W wielu krajach funkcja ta jest obowiązkową misją lokalnych zbiorowości (zazwyczaj gmin), ale niektóre kraje z dużymi obszarami wiejskimi mają urzędy rejestracyjne tylko na wyższym poziomie (powiat, gmina, województwo ...) z dodatkowymi lokalnymi biurami w najbardziej zwartych i zaludnione miasta (ale nie w każdym mieście lub wiosce), w którym to przypadku będziemy potrzebować tego tagu rządowego. Biura te mogą być również usługami prowadzonymi lokalnie przez policję lub lokalną władzę religijną. W takich przypadkach może nie być konieczne oznaczanie tych biur osobno. Strona projektu danego kraju powinna podać szczegóły dotyczące tego, co jest potrzebne.
 • government=audit - urząd obrachunkowy lub Trybunał Obrachunkowy, instytucja rządowa przeprowadzająca audyt finansowy i/lub prawny (tj. audyt ustawowy lub audyt zewnętrzny) na władzy wykonawczej.
 • government=data_protection - organ ochrony danych, instytucja publiczna odpowiedzialna za audyt, egzekwowanie i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.
 • government=heritage - urzędy ochrony zabytków.
 • government=healthcare - organy zajmujące się szeroko pojętą opieką zdrowotną (w Polsce np. biura NFZ, Sanepidy).
 • government=education - kuratoria oświaty, również inne wydziały edukacji.
 • government=building_control - nadzór budowlany, w Polsce biura Inspektorów Nadzoru Budowlanego.

Wartości znalezione za pomocą Taginfo

Poniższa tabela pokazuje wybór najlepszych wartości (w opinii jednego mapera) dla tego klucza znalezionego w Taginfo. Większość z nich jest nieudokumentowana, ale pokazana jest liczba wystąpień, dzięki czemu można zobaczyć więcej stosowanych parametrów. Należy pamiętać, że niektóre z nich mogą być niejasne, zbędne lub sprzeczne.
Zapraszamy do współtworzenia dokumentacji tych tagów.

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
Ta tabela jest generowana automatycznie. Zobacz Template:Taglist, aby uzyskać dokumentację na jej temat.

Linki zewnętrzne