Cs:Značte, jak chcete

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Any tags you like)
Jump to navigation Jump to search

Poznámka: Mnoho obecně používaných značek je již uvedeno na stránce Legenda mapy a doporučujeme vám používat značení tam popsané. V opačném případě se může stát, že jiný uživatel případně vaše značení převede, aby odpovídalo tam uvedenému schématu.

Dokumentování značek neuvedených v Legendě mapy

Takže jste dodržel správný postup(en) a prohledal jste Legendu mapy, Navrhované prvky(en), Odmítnuté prvky(en), Navrhované relace a archivy mailing listů(en) a stále nemůžete najít značku vhodnou pro to, co chcete zmapovat? Pravděpodobně nejlepším zdrojem pro návrhy značení je Taginfo(en). Vypisuje seznam značek, které jsou skutečně použity v databázi a jak často jsou používány. Také vypisuje další značky, které byly ve spojitosti s danou značkou použity na stejném objektu.

Pamatujte si, že v OpenStreetMap není žádné obsahové omezení značek, které lze přidávat na jednotlivé uzly, cesty, nebo plochy. Můžete použít jakékoliv značky chcete, ale ,prosím, zdokumentujte je zde na wiki OpenStreetMap, i když máte pocit, že jsou zcela jasné. (Viz Nové prvky(en).)

Dokumentace umožní ostatním, aby vaše prvky našli nebo dokonce opravili chyby v mapování, které najdou poblíž.

Dokumentace je obzvlášť důležitá v pozdější době, když někdo navrhne značení nadmnožiny prvku, který jste přidával. Pak můžete využít své znalosti a zahrnout své prvky do procesu návrhu nového značení a v nejzazším případě je dokonce převést na nové schéma značení, bude-li přijato.


Volba značky Představme si, že chcete zmapovat všechna hnízda ohrožené  poletušky slovanské, která se anglicky jmenuje Siberian flying squirrel, pak jen vytvoříte stránku endangered_nest=Siberian_flying_squirrel a popíšete na té stránce, k čemu značka je. Jen se připravte na to, že později někdo může navrhnout jiné strukturovanější schéma značení, které bude schopno popisovat i jiné aspekty života ohrožených druhů, které třeba umožní zdokumentovat i místa nálezů jejich trusu - což se používá pro ochranu území před výstavbou - a dojde k tomu, že své staré položky budete převádět na nové schéma.

Můžete se například podívat na stránku Standardů IOF(en), kde jsou klasifikační standardy používané v mapách pro orientační běh, abyste zjistil, zda tyto standardy mohou nějak pomoci a zda vaše nová značka bude moci být kompatibilní s potřebami podobných uživatelů. Je hodně pravděpodobné, že existuje celá řada podobných dokumentů z jiných oborů.

Kdy vytvořit návrh

Pro váš nový prvek bys měl nejdříve vytvořit návrh(en), pokud:

 1. je váš prvek obecně zajímavý i pro ostatní, nebo
 2. si nejste jist, jak jej modelovat, nebo
 3. poslední návrh na jeho značení byl zamítnut, nebo
 4. chcete měnit význam značky, která se již používá.

(Uvědomte si, že vytvoření návrhu není potřebné pro to, aby se váš prvek objevil na hlavní mapě, ovšem jeho vytvoření a úspěšné absolvování procesu také negarantuje, že se prvek na hlavní mapě objeví. Ovšem pokud váš prvek prošel procesem návrhu a byl většinově přijat, pak bude jistě více lidí požadovat, aby byl prvek vykreslen, a tím se zvýší šance, že bude na hlavní mapě vykreslován.)

Co nemapovat

Prvky v databázi OpenStreetMap by se měly vztahovat k nějaké geografické vlastnosti nebo objektu, který má geografické kvality. Takže přidávání WiFi hot spotů pomocí mapování základnových stanic je považováno za přijatelné, ale značení každého bodu okolo silou přijímaného signálu v tomto místě se považuje některými za nevhodné a tyto informace by se měly ukládat někde ve vaší databázi; na druhou stranu vám v tom ale ani nic nebrání.

Konvence syntaxe nových značek

Tohle je pokus o zdokumentování konvencí, které používají lidé vymýšlející nové značky, založený na současných značkách legendy mapy a nedávných návrzích. Opravy a doplnění dalších tvarů, které jsou široce používány, budou srdečně vítány!

 • Značka je dvojice (klíč, hodnota) řetězců Unicode, která se často v diskusích zapisuje jako klíč=hodnota.
 • Část hodnota může být rozdělena na několik hodnot u některých klíčů pomocí středníků. Klíče, které tento druh interpretace hodnot umožňují jsou jednotlivě zdokumentované na Wiki. Viz Oddělování hodnot středníkem.
 • Řetězce volené pro část klíč mají také své konvenční tvary:
  • Ideálně je key jednoslovný, zapsaný malými písmeny. Může to být buď kategorie (jako highway), nebo vlastnost (jako width). Vlasnosti mají velký počet (možná nekonečný) možných hodnot, nebo mohou být číselné (např. width=2), kategorie často obsahují hodnoty, které dále upřesňují kategorizaci (např. highway=motorway).
  • Pokud to není možné, pak klíč by měl být jeden pojem, jehož slova jsou oddělena_podtržítkem. Tím se vyhnete problémům s bílými znaky (mezerami) a protože lidé v OSM jsou často programátoři, tak mají tento styl zápisu rádi.
  • Některé složitější klíče jsou sestaveny z několika slov nebo pojmů oddělených dvojtečkou. Měly by být přirozeně čitelné zleva doprava. Již se hodně používá několik schémat:
   1. Jednoduché předpony jmenných prostorů v podobném stylu, jako mají některé programovací jazyky. Vážou dohromady volně související informace způsobem, který nekoliduje s jinými značkami OSM. Ideální pro importy dat z cizích zdrojů.
   2. Váže dohromady silně související informace, které spolutvoří jeden fakt sestávající z více polí. Vypadá to téměř jako vlastnosti. Skvělé pro adresy a neobvyklá schémata pojmenovávání.
   3. Kvalifikace kódem jazyka. Viz Cs:Názvy#Lokalizace
   4. Relativně zřídkavé. Schéma 2, ale provedené generativním způsoben, kdy podčásti odkazují na jiné již definované klíče. Jedná se téměř o metaznačení. Téměř.
 • V mnoha schématech značení se běžně používá postup postupného zpřesňování, jehož výhodou je, že schéma se může postupně rozšiřovat a získávat na popisných schopnostech a při tom zůstat zpětně kompatibilní:
highway=crossing
crossing=uncontrolled

Znaky

Můžete použít jakýkoliv znak Unicode (UTF-8) chcete. V praxi ovšem většina klíčů (jako třeba highway) a popisných hodnot (jako třeba trunk_link) používá malá písmena, podtržítko a dvojtečku. Je velmi vhodné, abyste se vyhnuli znakům, které budou působit problémy v různých softwarech:

 • Bílé znaky Namísto bílých znaků (mezer) byste měl použít podtržítka '_' a vyhněte se jim na začátcích a koncích klíčů
 • <>&/+?#%'"\ Zvláštní znaky pro XML, HTML a/nebo URL nebo používané pro uvozování by se neměly používat
 • = Protože se používá na mnoha místech jako oddělovač mezi klíčem a hodnotou, vyhněte se znaku 'rovná se'.
 • ; O používání středníku se debatuje

Hodnoty volného tvaru (např. ty používané v klíči name) mohou obsahovat jakýkoliv znak vymyslíte.

Příručka stylu?

Tento článek můžete považovat za příručku stylu, chcete-li, ale ve skutečnosti jí není. Nakonec její interpretace je na uživateli samotném a jediný princip, který skutečně aplikujeme je  KISS (Keep It Simple, Silly - Zachovej to jednoduché, hlupáku!), nebo jinak Udělej tu nejjednodušší věc, která bude fungovat. Čím čistší a jednodušší, tím lepší, pokud chcete, aby vaši značku/návrh přijalo za své více lidí.

Viz také