Pl:Key:heritage

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg heritage
(dziedzictwo)
Taj Mahal 2012.jpg
Opis
Obiekt zarejestrowany przez oficjalną organizację ochrony zabytków. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Historia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistościPage for proposal

Klucz heritage=* - ma zastosowania dla stałych, zabytkowych, obiektów geograficznych, takich jak: miejsce, obszar, budynek, część budynku, rzeźba stała, fresk.

Nie można go używać na obiektach zmieniających lokalizacje (zabytkowy samochód który jeździ...).

Definicja

Ten tag służy do odwzorowania hierarchii organizacji zajmujących się ochroną zabytków. Używa takich samych wartości jak admin_level=*, np. 1 dla międzynarodowych organizacji ochrony zabytków, 2 dla organizacji ogólnokrajowych 7 dla gminnych itd.

Zabytki

Obiekty tagowane tym kluczem powinny być objęte ochroną prawną. Zabytki w Polsce mogą być chronione na różnych poziomach. Można założyć, że zabytki chronione przez większe organizacje, będą również wymienione w mniejszych wykazach. Te wykazy to (kolejno od najważniejszego):

 • Lista światowego dziedzictwa UNESCO;
 • Rejestr Zabytków: ogólnokrajowy rejestr prowadzony przez wojewodów, udostępniany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID);
 • Gminne ewidencje zabytków: osobne dla każdej gminy.

Mapowanie

Należy zwrócić uwagę aby klucza heritage=* używać jak najdokładniej na obiekcie objętym ochroną - np. na budynku kościoła building=church, a nie obejmującym obszarze landuse=religious.

Różne typy zabytków objętych ochroną oznaczamy w następujący sposób.

Pojedynczy obiekt objęty ochroną

Na przykład budynek.

Dodajemy odpowiednie tagi tag do istniejącego obiektu.

Pewna liczba powiązanych obiektów objętych ochroną

Na przykład Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat.

Tworzymy nową relację relation type=site. Jako jej członków dodajemy obiekty wchodzące w skład tego zabytku - np. budynki cerkwi. Nie ma potrzeby ustawiania roli dla obiektów w tej relacji.

Obszar objęty ochroną

Na przykład stare miasto, park.

Zaznaczamy obszar area do którego oprócz dodajemy tagi:

Tag Opis
boundary=protected_area Oznaczenie obszaru objętego ochroną.
protect_class=21 Dla zabytków związanych z funkcją społeczną. Zobacz dokładny opis na stronie tego klucza.
protect_class=22 Dla zabytków związanych z kulturą.
protect_class=98 Dla zabytków chronionych międzynarodowymi konwencjami (UNESCO).
Wymieniono tylko niektóre, najczęściej powiązane, wartości klucza protect_class=*. Pełną listę wartości znajdziesz na jego stronie.

Tagowanie

Ze względu na częstą ochronę tego samego zabytku przez kilka organizacji zazwyczaj taguje się zabytki ze względu na najważniejszą która zajmuje się jego ochroną.

Tag Opis
heritage=* Poziom ochrony zabytku:
 • heritage=1 dla zabytków chronionych przez organizacje międzynarodowe (np. UNESCO);
 • heritage=2 dla zabytków chronionych na poziomie kraju (np. Rejestr Zabytków);
 • heritage=7 dla zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków.

Wymieniono tylko najczęstsze wartości dla Polski. Wartość tego klucza używa takich samych wartości jak klucz admin_level=* dla odwzorowania hierarchii jednostek administracyjnych, należy używać odpowiedniej wartości.

name=* Nazwa zabytku.
heritage:operator=* Organizacja zajmująca się ochroną tego zabytku.
 • heritage:operator=whc - dla UNESCO.
 • heritage:operator=nid - dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa - zabytki z Rejestru Zabytków.
 • np. heritage:operator=Gmina Białowieża - dla zabytków z gminnej ewidencji zabytków. W różnych miastach może być stosowany zapis typu Gmina Białowieża/Urząd Gminy Białowieża, dobrze jeśli zapis odpowiada lokalnej konwencji.
ref:*=* Numer w wykazie, np.:
 • ref:nid=A-78 - dla zabytków z rejestru zabytków. Jako wartość wpisuje się tu numer decyzji / numer w rejestrze nadawany przez wojewodów. Te numery mogą powtarzać się pomiędzy województwami.
 • ref:gez=A-78 - dla zabytków z gminnych ewidencji zabytków. Wartości mogą powtarzać się pomiędzy gminami.

Uwaga: Narodowy Instytut Dziedzictwa, wbrew strukturze tagu, nie zarządza tymi numerami. Jednak takie tagowanie jest używane od wielu lat i jest znacznie popularniejsze niż nadawane przez NID identyfikatory NSPIRE - które można oznaczyć w tagu ref:INSPIRE=*.

heritage:website=* Strona internetowa opisująca zabytek. Dla Polski można skorzystać z https://zabytek.pl/pl.
*:inscription_date=* Data wpisu na listę zabytków. np. nid:inscription_date=1998
*:criteria=* Kryteria decydujące o wpisie. Pełną listę znajdziesz na angielskiej wersji tej strony. Na przykład whc:criteria=(i).

Uwaga: Nie stosuje się tego klucza dla wszystkich organizacji ochrony zabytków.

Organizacje

Lista światowego dziedzictwa UNESCO

UNESCO, World Heritage Centre [1]

skrót: whc: Tagi:
Narodowy Instytut Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa [2]

skrót: nid : Tagi:

Narodowy Instytut Dziedzictwa udostępnia tylko rejestr, którym od strony formalnej zarządzają wojewodowie. NID jako organizacja popularyzująca ochronę zabytków w Polsce udostępnia również inne ewidencje zabytków - zobacz sekcję Linki Zewnętrzne.

Linki zewnętrzne

Przypisy