Th:Beginners Guide 1.1.2

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

ตามรอยภาพถ่ายทางอากาศ

บริการภาพถ่ายทางอากาศหลายๆ เจ้าได้ให้สิทธิการตามรอยภาพถ่ายทางอากาศให้กับผู้ใช้ OSM ผู้ให้บริการที่มีภาพถ่ายครอบคลุมที่สุดคือ Bing แต่ภาพถ่ายจากผู้ให้บริการอื่นๆ ก็มีให้ใช้ในบางพื้นที่ คุณสามารถเลือกผู้ให้บริการภาพถ่ายทางอากาศได้จากเมนู 'Background' หรือ 'Imagery' จากตัวแก้ไขแผนที่ของคุณ

ในบางกรณีภาพถ่ายที่ปรากฎมีการเลื่อนไปจากตำแหน่งจริง คุณอาจจะต้องตรวจสอบกับภาพถนนและข้อมูลเส้นทาง GPS ที่คนอื่นได้ส่งให้ OSM และทำการเลื่อนภาพถ่ายทางอากาศที่เป็นฉากหลังหากจำเป็น

จำไว้ว่าสิ่งก่อสร้างบนพื้นที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากภาพถ่ายและเราควรจะใส่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากกว่าข้อมูล ณ เวลาที่ภาพถ่ายได้ถ่ายไว้


  • ถาม: ฉันจะดูภาพถ่ายทางอากาศได้จากที่ไหน?
  • ตอบ: อนุมานว่าพื้นที่ที่คุณกำลังจะแก้ไขมีภาพถ่ายทางอากาศ คุณควรจะเห็นภาพเหล่านั้นได้จากตัวแก้ไขแผนที่ของคุณ (ดู แก้ไขแผนที่)

ย้อนกลับ | ต่อไป