Sq:Beginners Guide 1.3.4

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Një pasqyrë të përgjithshme të Merkaartor editorit mund të gjenden në këtë wiki në Merkaartor faqen, apo dokumentacionin e plotë të përdoruesit në Merkaartor faqen e internetit http://merkaartor.be/wiki/merkaartor/Documentation