Template:Bs:Map Features:properties

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Template for the Properties table in the Map Features page. Use the default English text or use the template arguments for your translations

==Usage==
All parameters are optional. By default, text is in English. 
English writers shall write their comments in the template itself (avoiding double edition). 
Other languages are translated in template arguments, not in the template itself.
== section header ==
|name=        (section header line)
|description= (displayed before or after the table; optional)

== One key/value row ==
|bridge:key=   |bridge:value=   |bridge:desc=   |bridge:render=   bridge:photo=

Karakteristike

Key/Ključ Value/Vrijednost Element Komentar Rendering Slika
area yes area Znači da je objekat koji je inače linija sada područje (tj. površina). Ovo ne trebate dodavati značajkama koje su same po sebi definirane kao područje. Npr. korisno za trgove - okružite cestama i dodate area=yes.
bridge yes / aqueduct / viaduct / swing / ... way node Most, koristi se sa oznakom layer=*. Vrijednost bridge=yes je globalna, a možete precizirati vijatudukt, aquadukt i sl. Mapping-Features-Road-Bridge.png 2014 Karwina, Darków, Most żelbetowy 01.jpg
crossing no / traffic_signals / uncontrolled node Pješački ili drugi prelaz preko ceste
tunnel yes way Tunel, koristiti s oznakom layer=*. Mapping-Features-Road-Tunnel.png Tunnel.jpg
mountain_pass yes node Prevoj, najviša tačka planinskog prevoja. Mountain pass.jpg
cutting yes way Usijek u kojem je cesta ili pruga. Najčešće u brdovitim krajevima. Source Road cut.jpg
embankment yes way Nasip, izdignuta cesta, pruga na nasipu, obično preko niskih ili poplavnih područja. Source Mapping-Features-Road-Embankment.png Embankment.jpg
lanes Number way Ukupni broj fizičkih traka koje čine put. Za divided highway predstavljene sa dva odvojena puta, svaki put će imati jedan ili više fizičkih traka
layer -5 to 5 way Ova brojčana oznaka koristi se da bi odredili nivo nekog objekta.
0: površina zemlje; -1:ispod površine zemlje; 1 (not +1):iznad površine zemlje
Ovo se koristi za stvarno fizičko stanje (npr. kod petlji - viadukti, preko ceste), a ne da bi utjecali na redoslijed renderiranja.
surface paved / unpaved / asphalt / concrete / paving_stones / cobblestone / metal / wood / grass_paver / gravel / pebblestone / grass / ground / earth / dirt / mud / sand / ice_road way Označava od kakvog je materijala površina ceste/puta. Koristi se na svim cestama. Ako nema ove oznaka smatra se da je surface=paved, osim za pješačke staze highway=footway i highway=track.
smoothness excellent / good / intermediate / bad / very_bad / horrible / very_horrible / impassable way Glatkoća/hrapavost koristi se na svim putevima.
ele Number node area Nadmorska visina (mean sea level) u metrima, bazirano na geoid model EGM 96 koji se koristi sa WGS 84 (GPS). (vidi i Altitude)
width Number way Širina puta u metrima
est_width Number way Gruba procjena širine puta u metrima
incline Number% node way Strmina uspona u postocima. Pozitivne/negativne vrijednosti označavaju uspon ili nizbrdicu prema smjeru puta.
start_date Date way Datum kreiranja objekta
end_date Date way Datum kada je maknut
operator korisnički definirano node way area Oznaka operatora može biti korištena da imenuje kompaniju ili korporaciju koja je odgovorna za određeni objekat ili koja operira njime.
opening_hours 24/7 or mo md hh:mm-hh:mm. (read described syntax) node way area Radno vrijeme - opisuje kada je nešto otvoreno.
Pharmacy dispencing 24.png
disused yes node way area Za značajke koje su korisne za navigaciju, a koje su nekorištene ili napuštene.
wheelchair yes / no / limited node way area Indicira da posebno mjesto može nbiti korišteno sa invalidskim kolicima.
Standard rollstuhl.jpg
narrow yes way Relativna indikacija da put (vodeni tok, cesta, biciklistička staza) postaje uži/a.
sac_scale hiking / mountain_hiking / demanding_mountain_hiking / alpine_hiking / demanding_alpine_hiking / difficult_alpine_hiking way Primjenjuje se na highway=path i na highway=footway. Šema klasifikacije za planinarske staze. Mountain hiking.jpg
trail_visibility excellent / good / intermediate / bad / horrible / no way Primjenjuje se na highway=path, highway=footway, highway=cycleway i na highway=bridleway. Klasifikacija za vidljivost planinarskih staza.
mtb:scale 0-5 way Primjenjuje se na highway=path i na highway=track. Šema klasifikacije za MTB staze (nekoliko nagiba i strmica). S3.jpg
mtb:scale:uphill 0-5 way Šema klasifikacije za MTB staze za uzbrdicu ukoliko postoji znančajniji nagib.
mtb:scale:imba 0-4 way Sistem ocjenjivanja težine - IMBA će biti korišten za parkove bicikala. Prilagođen je MTB stazama sa umjetnim preprekama.
mtb:description Text way Primjenjuje se na highway=path i na highway=track. Ključ koji unosi različite informacije koje se odnose na MT biking nan putu sa ljudskim riječima
TMC:LocationCode see description way node relation Sprava identificiranja u porukama elektronskog saobraćaja.
wood coniferous / deciduous / mixed node area Odnosi se na landuse=forest i na natural=wood precizirajući vrstu drveća koje se nalazi unutar svake upotrebe zemljišta. Najviše ima smisla kada se upotrebljava na područja.
admin_level Number area Primjenjuje se na boundary=administrative i obično je u rasponu od 1 do 10, izuzev za Njemačku gdje može biti i 11 - vidjeti boundary.
rtc_rate A / B / C / D / F / XX way Skala se koristi za prikladnost puteva za biciklizam. Koristi se u online algoritmima planiranja putovanja biciklista. "A" ukazuje da bi biciklisti trebali dobro skrenuti sa svog puta korištenjem ove rute, dok "F" ukazuje da bi biciklisti trebali ići daleko sa svog puta da bni izbjegli ovaj naznačeni put; "B" i "D" imaju manje magnitude od "A" i "F"; "C" ne ukazuje da nema baze za procjenu ni u jednom smjeru; i "XX" ukazuje na koje algoritmi planiranja putovanja nikada nebi trebali upućivati bnicikliste.

Template uređujte na: http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Template:BS:Map_Features:properties