Fa:Key:layer

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg layer
Washington layers.png
توضیحات
Used to mark the vertical relationship between two intersecting features. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
گروه: properties
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
استفاده در گره‌ها مجاز استاستفاده در راه‌ها مجاز استاستفاده در ناحیه‌ها مجاز استاستفاده در رابطه‌ها مجاز است
ترکیبات مفید
همچنین ببینید
وضعیت: دفاکتو

broom

Help (89606) - The Noun Project.svg

برچسب layer=* یکی از چندین روشی است که برای توصیف ارتباط عمودی بین عارضه‌های گذرنده از هم یا عارضه‌های هم‌پوشان به کار می‌بریم. ترتیب عمودی که با استفاده از مقدار layer برقرار می‌کنیم دقیقاً فقط در همان موقعیتی معتبر است که راه‌ها از هم می‌گذرند یا اشیاء هم‌پوشانی دارند.

اگر راه‌ها در موقعیتی که از هم می‌گذرند به‌وسیلهٔ یک گره مشترک به یکدیگر متصل شوند، ترتیب عمودی که با کاربرد برچسب layer ایجاد شده، از بین می‌رود.

برچسب layer برای تعریف ارتباط عمودی میان چیزهای متصل، نزدیک یا بافاصله، مناسب نیست.

مقدارهای عددی بین -5 و 5 معمولاً استفاده می‌شوند. مقدار صفر نباید به‌طور صریح استفاده شود.

برای راه‌هایی که روی پل هستند و از بالای راه‌های دیگر رد می‌شوند، عدد لایه بیشتر است. راه‌هایی که درون تونل‌ها هستند و از زیر راه‌های دیگر عبور می‌کنند، مقدار کمتری (معمولا منفی) می‌گیرند. همهٔ راه‌هایی که صراحتاً مقداری برایشان درج نشده، لایه 0 فرض می‌شوند.

به‌استثنای برخی موارد، layer=* روی راه راه‌ها باید فقط در ترکیب با یکی از tunnel=*‏، bridge=*‏، highway=steps‏، highway=elevator‏، covered=* یا indoor=yes به کار رود. برای محدوده‌ها می‌توان آن را در ترکیب با برچسب‌هایی مانند man_made=bridge، انواع خاص building=* و موارد مشابه استفاده کرد.

راه‌های داخل ساختمان (یا سازه‌های مشابه مانند پارکینگ‌های چندطبقه، مراکز خرید، فرودگاه‌ها، پایانه‌های قطار، برخی پل‌ها و جاده‌های چندطبقه و...) غالباً به‌جای layer باید با level=* توصیف شوند.

برچسب layer دربارهٔ اختلاف ارتفاع نسبی یا مطلق اشیایی که بلافاصله از هم رد نمی‌شوند یا هم‌پوشانی ندارند هیچ اطلاعاتی ارائه نمی‌کند. تغییر در مقدار layer نباید برای نشان‌دادن تغییر در ارتفاع انجام شود. یک پل در لایهٔ 1 قرار می‌گیرد با اینکه فقط چند فوت بالاتر از سطح دریا باشد، در حالی که قلهٔ اورست در لایهٔ 0 قرار می‌گیرد اگرچه 8848 متر بالاتر از سطح دریاست.

از مقدارهای منفی نتیجه نمی‌شود که شیء موردنظر زیر زمین قرار گرفته است. برای این هدف از برچسب location=underground استفاده کنید.

برای نشان‌دادن ارتفاع بالاتر از سطح دریا برچسب ele=* را به کار می‌بریم.

چندین برچسب دیگر وجود دارد که به‌طور صریح یا بر اساس مفروضاتی ارتباط عمودی را برقرار یا اصلاح می‌کنند. برخی از آن‌ها عبارت‌اند از level=*‏، location=*‏، covered=*‏، highway=steps‏، aerialway=*‏، power=line‏، waterway=dam.

رهنمودها