User:Balchen/No:Sykkel

From OpenStreetMap Wiki
< User:Balchen(Redirected from No:Sykkel)
Jump to navigation Jump to search

ET FORSLAG TIL ERSTATNING FOR SEKSJONEN SYKKEL I No:Map_Features. Se User_talk:Balchen/No:Sykkel for diskusjon rundt forslaget


Sykkel

Se WikiProject Norway/Sykkelruter i Norge

Norwegian class Skilt Beskrivelse av anlegget Element Standard for tagging Unngå å tagge disse
Gang- og sykkelveg Norwegian-road-sign-522.0.svg Trafikkreglene § 1: Gangveg og sykkelveg: Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for [...] kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte.


I praksis er g/s-veger laget med gress, grøft, kantsteinsrabatt/midtrabatt eller gjerde som skille til kjøreveg, som følge av Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming, som beskriver påkrevd byggemåte slik:


Mellom gang-og/eller sykkelveg og kjøreveg skal det være trafikkdeler med bredde i henhold til Tabell 4.8. Mindre bredde kan benyttes dersom det settes opp rekkverk.


G/s-veg med kun enkelt kantsteinsrekke mot kjøreveg, likt som på et fortau, er veldig sjeldent. Dette vil i så fall være et helt spesifikt og skiltet unntak. Ordinært sett vil utforming som fortau bety at det er snakk om et fortau.


G/s-veg har intet juridisk skille mellom gående og syklende. Det er én veibane for begge grupper. I enkelte sjeldne tilfeller kan det gjennom utforming eller veimerking være angitt veiledende bruksområder. I slike tilfeller kan likevel begge grupper benytte hele veibanen.


I noen tilfeller kan en g/s-veg ha gul midtstripe, for å signalisere at det er viktig å holde seg på riktig halvdel av veien. Slik inndeling er ledsaget av piler som viser kjøreretning. På slike steder skal gående fortrinnsvis benytte høyre side (til vanlig kan gående velge side fritt). Veimerkingen har ingen juridisk betydning.

way Påkrevd:

highway=cycleway

foot=designated


Dersom relevant:

segregated=yes - dersom adskilte felt for gående og syklende -- men dette er ekstremt sjeldent, sjekk i så fall at det ikke faktisk dreier seg om sykkelveg med fortau

segregated=no - dersom felles felt for gående og syklende -- normalen og antatt verdi dersom ingen verdi er angitt

motor_vehicle=destination - dersom kjøring til eiendommer er tillatt ved underskilt


Veldig ønskelig:

surface=*


Unngå:

footway=*

segregated=yes der hvor det er gul midtstripe for å markere at man skal holde til høyre i et uoversiktlig område.

Fortau (se beskrivelse for forskjellen) -- bruk heller highway=footway + footway=sidewalk.


Gangveg skiltet NO road sign 518.svg -- bruk heller highway=footway


Vei som er forbudt for motorkjøretøy Norwegian-road-sign-306.1.svg -- bruk heller highway=* + motor_vehicle=no


Turvei eller tursti uten skilting -- bruk heller highway=footway

Uskiltet vei:


Gang- og sykkelveg skal være skiltet ihht trafikkreglene. Likevel syndes det endel mot dette i praksis, spesielt på lange strekninger med mange kryss og avbrudd i g/s-veg. Å merke en uskiltet vei som g/s-veg (Duck tagging) kan derfor være rimelig, gitt at kravene til utforming er overholdt. Veien bør ha tilstrekkelig bredde til at syklende og gående kan passere hverandre (minst 2 m), fast veidekke som kan brukes med rullestol og være adskilt fra andre veier som beskrevet over. Dersom kravene til utforming ikke er overholdt, vurder alternative tagginger som beskrevet over til høyre. Ikke bruk g/s-veg bare fordi det går an å sykle der.

Kryss mot kjøreveg:


G/s-veg opphører i møte med kjøreveg. Kryssingen er derfor ikke definert som g/s-veg. Som oftest er kryssing merket som gangfelt. Kryssing kan også være helt umerket.


Ved kryssing i gangfelt har kjørende på kjøreveg vikeplikt for gående i kryssingen, mens syklende i kryssingen har vikeplikt for kjørende på kjøreveg. Ved umerket kryssing har både gående og syklende i kryssingen vikeplikt for kjørende på kjøreveg.


Fortrinnsvis tagger man noden der hvor g/s-veg-linjen kobles til kjøreveglinjen. I tillegg kan man dele opp den delen av g/s-veg-linjen som krysser kjørevegen til et eget segment og tagge dette separat.

Tagging av noden Ved gangfelt:

highway=crossing

crossing=marked


Ved umerket kryssing:

highway=crossing

crossing=unmarked


Tagging av valgfritt segment Ved gangfelt:

highway=footway

footway=crossing

crossing=marked


Ved umerket kryssing:

highway=cycleway

foot=designated

cycleway=crossing

crossing=unmarked


Unngå:

highway=cycleway + footway=crossing

Sykkelveg NO road sign 520.svg Trafikkreglene § 1: Gangveg og sykkelveg: Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for [...] syklende. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte.


I praksis er sykkelvei laget med gress, grøft, kantsteinsrabatt/midtrabatt eller gjerde som skille til kjøreveg, som følge av Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming. Det kan finnes unntak fra dette, da typisk 30-40 år gamle veianlegg.


På sykkelveg finnes det intet anlegg for gående (intet fortau) og ingen skilting for gående. Gående har likevel lov til å bruke sykkelveg ihht trafikkreglenes § 19, slik at juridisk status for gående er foot=yes, og dette er antatt verdi.

way Påkrevd:

highway=cycleway

traffic_sign=NO:520


Dersom relevant:

lanes=2 - hvis gul stripe

foot=no - KUN dersom skiltet forbud med skilt NO road sign 306.7.svg


Veldig ønskelig:

surface=*


Unngå:

segregated=yes

foot=no når det ikke er skiltet forbud

sidewalk=* - da er det sykkelveg med fortau

Alt som ikke er skiltet med skilt 520 Sykkelveg.

Uskiltet vei:


Sykkelveg skal være skiltet. Ved ønske om duck tagging av noe som ligner på sykkelveg, bruk heller gang- og sykkelveg.

Kryss mot kjøreveg:

Sykkelveg opphører i møte med kjøreveg, med mindre det er eksplisitt merket sykkelkryssing NO-1026-sykkelkryssing.png. Kryssingen er derfor ikke definert som sykkelveg.

Ved sykkelkryssing:

highway=cycleway

cycleway=crossing

crossing=marked


Ved umerket kryssing:

highway=cycleway

cycleway=crossing

crossing=unmarked


Unngå:

highway=cycleway + footway=crossing

crossing=marked der hvor det ikke er sykkelkryssing, selv om kryssingen er angitt på andre måter

Sykkelveg med fortau NO road sign 520.svg Se beskrivelse av sykkelveg for hvordan sykkelvegdelen ser ut. Sykkelveg med fortau har i tillegg fortau direkte inntil med enten lav kantstein, skrå kantstein (kjent som ikke-avvisende kantstein) eller dekor-kantstein (ingen høydeforskjell) som skille. way Påkrevd:

highway=cycleway

traffic_sign=NO:520

segregated=yes

sidewalk=left/right


Dersom relevant:

lanes=2 (hvis gul stripe)


Veldig ønskelig:

surface=*


Unngå:

foot=designated

Alt som ikke er skiltet med skilt 520 Sykkelveg.


Sykkelveg med parallell tursti eller parallell skiltet gangveg -- tegn heller disse som to separate linjer og tagg dem etter hva de er. Se under for mer informasjon.

Fortau som egen linje:


I tråd med praksis for kjøreveg, kan fortau angis som sidewalk=* eller tegnes som egen linje. Tegning som egen linje gir best detaljgrad og flest muligheter for tilpasning til veganlegg som ikke er helt standard. Egen linje for fortau kan være nyttig der hvor fortauet stedvis går en annen vei enn sykkelvegen (i praksis egen gangveg) eller ved kryssing av kjøreveg, hvor det må markeres både sykkelkryssing og gangfelt.

Påkrevd på sykkelveg-linjen:

highway=cycleway

traffic_sign=NO:520


Dersom relevant på sykkelveg-linjen:

lanes=2


Påkrevd på fortaus-linjen:

highway=footway

footway=sidewalk


Unngå:

sidewalk=left/right

segregated=yes

foot=designated

Kryss mot kjøreveg:


Sykkelveg med fortau følger malen til sykkelveg ved kryss mot kjøreveg. I tillegg kan det være merket gangfelt for fortausdelen. Dette tegnes i så fall som egen linje (se over) forbi kryssingen.

Ved sykkelkryssing (kun for sykkelvei)

highway=cycleway

cycleway=crossing

crossing=marked

Ved gangfelt (kun for fortau i egen linje):

highway=footway

footway=crossing

crossing=marked


Ved umerket kryssing (felles for sykkelvei og fortau):

highway=cycleway

cycleway=crossing

crossing=unmarked


Unngå:

highway=cycleway + footway=crossing

crossing=marked der hvor det ikke er sykkelkryssing eller gangfelt, selv om kryssingen er angitt på andre måter

Sykkelekspressvei / ekspressveg for sykkel NO road sign 520 sev.svg En sykkelekspressveg er en høystandard og sammenhengende sykkelveg som er forbeholdt syklister og tilrettelagt for rask (opptil 40 km/t) og direkte sykling over lengre avstander (5-20 km) mellom relevante mål (boligområder, konsentrasjoner av arbeidsplasser og videregående skoler samt kollektivtrafikknutepunkter).

Tiltaket er nærmere beskrevet i håndbok V122 Sykkelhåndboka og Tiltakskatalog for transport og miljø

I tillegg til å være en sykkelveg som definert lengre oppe, skal en sykkelekspressveg utformes med rettere svinger, bedre sikt og slakere stigninger for å muliggjøre høyere fart, samt bredere kjørefelt for å forenklere forbikjøring. Den skal i tillegg unngå kryss mot kjøreveg og gangveg i størst mulig grad og ha tiltak (f. eks. gjerder) for å hindre adkomst direkte fra andre veier.

Disse kvalitetene lar seg vanskelig fange i OSM i dag. En ny verdi cycleway=expressway er foreslått for dette formålet.

way Påkrevd:

highway=cycleway

lanes=2

traffic_sign=NO:520


Dersom relevant:

foot=no - KUN dersom skiltet forbud med skilt NO road sign 306.7.svg

cycleway=expressway

Sykkelfelt NO road sign 521.1.svg way highway=*

cycleway=lane, evt. cycleway:left/right=lane

Delt sykkelfelt oppmerking (blandet trafikk, ikke eget felt for sykler) highway=*cycleway=shared_lane
Opphøyet sykkelfelt ("enveisregulert sykkelvei med fortau") NO road sign 521.1.svg way highway=*

cycleway=track

Midtstilt sykkelfelt NO skilt 521 2.png way Se eksempel B1 på Bicycle-siden for et eksempel på hvordan det kan tagges.
Sykkelprioritert gate way highway=*

cycleway=shared

Sykling mot kjøreretning tillatt Norwegian-road-sign-807.6U.png way oneway:bicycle=no (når skilt 807.6U er brukt)
Sykkelrute Norwegian-road-sign-755.svg relation Se WikiProject Norway/Sykkelruter i Norge.
Terrengsykling NO terrengsykling.svg Egne tags for terrengsykling står beskrevet her: No:Mountain_biking.
Sykkelparkering node way area amenity=bicycle_parking
Bysykkel node area amenity=bicycle_rental
Reparasjonsstasjon for sykkel node amenity=bicycle_repair_station