Pl:Seamarks/Seamark Objects

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Tagowanie żeglarskie
Informacja ogólna
Wartości
Obiekty
Atrybuty
INT-1 Cross Reference


To jest lista obiektów z katalogu S-100 oraz ich tagi OSM. Każdy obiekt ma link do podstrony z dokładniejszymi informacjami na temat jego tagowania.

Lista atrybutów S-100 dla tych obiektów znajduje się tu: Seamark Attributes

Lista obiektów

"Klucz obiektu w OSM" w poniższej tabeli to klucz <object> w tagu "seamark:<object>:<attribute>" lub wartością tagu "seamark:type=*".

Poszczególne klucze mają odnośniki do swoich stron Wiki.

Object S-100 OSM Element Klucz obiektu w OSM Valid Attributes IHO Definition
Anchorage area ACHARE nodearea anchorage category, restriction, danger_class Kotwicowisko. Obszar na którym łodzie kotwiczą lub mogą kotwiczyć.
Anchor berth ACHBRT nodearea anchor_berth category, radius, danger_class Wyznaczony obszar wody w którym może kotwiczyć pojedyncza łódź, hydroplan, etc.
Beacon, cardinal BCNCAR node beacon_cardinal category, colour, colour_pattern, construction, elevation, height, reflectivity, shape Stawa lub dalba kardynalna, która w połączeniu z kompasem pokazuje żeglarzowi gdzie jest najepszy nawigowalny obszar wody.
Beacon, isolated danger BCNISD node beacon_isolated_danger colour, colour_pattern, construction, elevation, height, reflectivity, shape Stawa lub dalba która jest umieszczona na niebezpiecznym miejscu o ograniczonym zasięgu, a woda wokół jest żeglowna.
Beacon, lateral BCNLAT node beacon_lateral category, colour, colour_pattern, construction, elevation, height, impact, reflectivity, shape, system Stawa lub dalba używana do oznaczenia lewej lub prawej strony szlaku wodnego.
Beacon, safe water BCNSAW node beacon_safe_water colour, colour_pattern, construction, elevation, height, reflectivity, shape Stawa lub dalba używana do oznaczenia nawigowalnego obszaru wokół.
Beacon, special purpose/general BCNSPP node beacon_special_purpose category, colour, colour_pattern, construction, elevation, height, reflectivity, shape Stawa lub dalba używana do oznaczenia obszaru lub miejsca specjalnego przeznaczenia, którego natura wynika z mapy, prawa żeglugowego lub ostrzeżeń dla marynarzy.
Berth BERTHS nodewayarea berth minimum_depth, danger_class Nazwane lub numerowane miejsce gdzie łódź może być cumowana do nabrzeża.
Bridge BRIDGE nodewayarea bridge category, colour, colour_pattern, condition, clearance, construction, reflectivity, visibility, vertical_clearance, vertical_clearance_closed, vertical_clearance_open Budowla wzniesiona ponad lustrem wody, torami kolejowymi, etc. w celu udostępnienia przejścia i przejazdu przechodniom i pojazdom.
Bunker station bunsta nodearea bunker_station category Stacja, na której łódź może tankować paliwo, wodę lub wziąć balast.
Building, single BUISGL nodearea building colour, colour_pattern, construction, elevation, function, height, reflectivity, shape, visibility Relatywnie stała budowla, z dachem i zwykle również ścianami. Zaprojektowana w konkretnym celu, czasem istotnym by go określić.
Buoy, cardinal BOYCAR node buoy_cardinal category, colour, colour_pattern, reflectivity, shape Pława (boja) kardynalna, która w połączeniu z kompasem pokazuje żeglarzowi gdzie jest najepszy nawigowalny obszar wody.
Buoy, installation BOYINB node buoy_installation category, colour, colour_pattern, reflectivity Pława (boja) używana w celu ładowania tankowców gazem lub ropą naftową.
Buoy, isolated danger BOYISD node buoy_isolated_danger colour, colour_pattern, reflectivity, shape Pława (boja), która jest przycumowana nad niebezpiecznym miejscem o ograniczonym zasięgu, a woda wokół jest żeglowna.
Buoy, lateral BOYLAT node buoy_lateral category, colour, colour_pattern, reflectivity, shape, system Pława (boja) używana do oznaczenia lewej lub prawej strony szlaku wodnego.
Buoy, safe water BOYSAW node buoy_safe_water colour, colour_pattern, reflectivity, shape Pława (boja) używana do oznaczenia nawigowalnego obszaru wokół.
Buoy, special purpose/general BOYSPP node buoy_special_purpose category, colour, colour_pattern, reflectivity, shape Pława (boja) używana do oznaczenia obszaru lub miejsca specjalnego przeznaczenia, którego natura wynika z mapy, prawa żeglugowego lub ostrzeżeń dla marynarzy.
Cable area CBLARE area cable_area category, restriction Obszar w którym występuje jeden lub wiele podwodnych kabli.
Cable, overhead CBLOHD way cable_overhead category, vertical_clearance, clearance_height_safe Linia napowietrzna to jeden lub wiele przewodów, włókien, lin lub łańcuchów w zestawie, które są wsparte na strukturach takich jak słupy lub pylony i przechodzą ponad lub w pobliżu żeglownej wody.
Cable, submarine CBLSUB way cable_submarine category, depth_buried jeden lub wiele przewodów, włókien, lin lub łańcuchów w zestawie, które zostały wyłożone na dnie lub zakopane pod dnem zbiornika wodnego lub rzeki.
Causeway CAUSWY wayarea causeway water_level Grobla to podniesiony fragment terenu wzdłuż mokradeł lub wody.
Checkpoint CHKPNT nodearea checkpoint category Oficjalne miejsce rejestracji, delaracji lub sprawdzenia towarów i osób.
Coastguard station CGUSTA nodearea coastguard_station Stacja Straży Wybrzeża w której wahta jest pełniona całodobowo lub w określonych godzinach.
Communication area comare area communication_area Wskazuje pokrycie obszaru, w którym statek jest zobowiązany do meldowania lub może zasięgnąć informacji.
Control point CTRPNT node control_point category (fix?) Punkt na ziemi, którego pozycja (horyzontalna i wertykalna) jest podstawą do zależnej od tego punktu inspekcji. Również nazywany stacją kontroli.
Daymark DAYMAR node daymark category, colour, colour_pattern, shape Cechy identyfikacyjne pomocy nawigacyjnych, które służą do ułatwienia jego identyfikacji w świetle dziennym (np: wysokie kominy).
Distance mark DISMAR node distance_mark category, distance, units (fix?) Znak dystansowy pokazuje odległość mierzoną od punktu początkowego i zawiera dobrze widoczną budowlę lub wyróżniającą się lokalizację bez specjalistycznego wyposażenia.
Dredged area DRGARE area dredged_area Obszar w którym dno zbiornika zostało pogłębione pogłębiarką.
Exceptional navigation structure excnst nodewayarea exceptional_structure category Wyjątkowa konstrukcja nawigacyjna, np: akwedukt, pochylnia, etc.
Fairway FAIRWY area fairway restriction Ta część rzeki, nabrzeża, etc. gdzie przebiega główny trakt nawigacyjny dla statków o większych rozmiarach.
Ferry route FERYRT way ferry_route category Trasa między jednym nadbrzeżem a drugim, po której kursują promy.
Fence/Wall FNCLNE way wall category Naturalna lub sztuczna bariera używana jako ogrodzenie, granica lub dla bezpieczeństwa.
Fog signal FOGSIG node fog_signal category, frequency, generation, group, period, range, sequence Sygnał ostrzegawczy uruchamiany przez statek lub pomoce nawigacyjne (pławy, stawy etc..) w czasie słabej widoczności.
Fortified structure FORSTC nodeareaarea fortified_structure category Budowla mająca na celu obronę miliarną danego miejsca.
Fishing facility FSHFAC nodewayarea fishing_facility category Budowla hydrotechniczna wzniesiona w celach rybołówstwa, która może być przeszkodą w nawigacji statków.
Gate GATCON nodewayarea gate category Obiekt, który może się odchylać, podnosić, opuszczać w celu blokowania wejścia lub przejścia.
Gridiron GRIDRN nodearea gridiron water_level Budowla na obszarze pływowym, stanowiąca podparcie dla statku podczas odpływu, umożliwiająca prace konserwacyjne na zanurzonych partiach kadłuba.
Harbour basin hrbbsn area harbour_basin Zamknięty obszar wody otoczony nabrzeżem, skonstruowany tak, aby zapewnić środki do przenoszenia ładunków z i do statków.
Harbour facility HRBFAC nodearea harbour category Naturalny lub sztucznie wytworzony basen dający schronienie statkom, z infrastrukturą do cumowania i kotwiczenia.
Hulk HULKES nodearea hulk category Statek przycumowany na stałe.
Inshore traffic zone ISTZNE nodewayarea inshore_traffic_zone restriction (Fix) Trasa obejmująca wyznaczony obszar pomiędzy lądową granicą z systemu rozgraniczenia ruchu i przyległego wybrzeża, które mają być wykorzystywane zgodnie z postanowieniami międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
Landmark LNDMRK nodewayarea landmark category, colour, colour_pattern, construction, elevation, function, height, reflectivity, visibility Wyróżniony obiekt w stałej lokalizacji, który można używać do oznaczania lokalizacji lub kierunku.
Light LIGHTS nodearea light category, character, colour, exhibition, group, height, multiple, orientation, period, range, sector_start, sector_end, sequence, visibility Mocne lub normalne źródło światła będące pomocą w nawigacji.
Major Light LIGHTS nodearea light_major category, character, colour, exhibition, group, height, multiple, orientation, period, range, sector_start, sector_end, sequence, visibility Mocne lub normalne źródło światła będące pomocą w nawigacji. Zwykle widoczne z dużego dystansu.
Minor Light LIGHTS nodearea light_minor category, character, colour, exhibition, group, height, multiple, orientation, period, range, sector_start, sector_end, sequence, visibility Mocne lub normalne źródło światła będące pomocą w nawigacji. Zwykle widoczne z małego dystansu.
Light float LITFLT node light_float colour, colour_pattern, reflectivity Struktura będąca łodzią/statkiem lub do niego podobna stosowana zamiast pławy w wodach, gdzie występują silne strumienie i prądy, lub występuje większe wzniesienie i pława nie mogłaby mieć odpowiedniej wysokości.
Light vessel LITVES node light_vessel colour, colour_pattern, reflectivity Dobrze oznaczony statek zakotwiczony lub zacumowany w określonym miejscu na mapie, by służyć za pomoc nawigacyjną.
Marine farm/culture MARCUL nodewayarea marine_farm category, restriction, water_level Zbiorowisko klatek, sieci, tratw i tyczek w celu sztucznej hodowli fauny lub flory morskiej.
Military practice area MIPARE nodearea military_area category, restriction Obszar ćwiczebny wojsk morskich lub powietrznych.
Mooring/Warping facility MORFAC nodewayarea mooring category, colour, colour_pattern, construction, height, reflectivity, shape, visibility, water_level Wyposażenie lub budowla służąca do cumowania/zabezpieczenia statku.
Marine Protected Area MPAARE nodearea protected_area Dowolny obszar pływowy lub niepływowy, wraz z obszarem wodnym, fauną, florą, zabytkami historycznymi i kulturowymi, który jest chroniony przepisami prawa w części lub w całości.
Navigation line NAVLNE way navigation_line category, orientation Prosta linia rozciągająca się w kierunku celu nawigacyjnego, generalnie wyznaczana przez dwa nabieżniki lub punkt nawigacyjny wraz z kursem.
Notice mark notmrk node notice addition, category,

condition, distance_min, distance_max, distance_up, distance_down, function, impact, system

Znak używany do oznaczania zakazów, regulacji, ograniczeń, rekomendacji i ogólnych informacji, dotyczących danej drogi wodnej lub jej części.
Obstruction OBSTRN nodewayarea obstruction category, water_level W nawigacji morskiej/śródlądowej, cokolwiek, co utrudnia lub uniemożliwia ruch/przejście statku.
Oil barrier OILBAR way oil_barrier Urządzenie tamujące rozprzestrzenianie się oleju na powierzchni wody.
Offshore platform OFSPLF nodearea platform category, colour, colour_pattern, construction, condition, height, product, reflectivity, visibility Trwała konstrukcja na morzu, nieruchoma lub pływająca, używana w produkcji ropy naftowej lub gazu ziemnego.
Offshore production area OSPARE area production_area category, condition, height, reflectivity, restriction, visibility Obszar na morzu, na którym znajdują się zakłady produkcyjne.
Pilot boarding place PILBOP node pilot_boarding category, channel (fix?) Miejsce spotkań, gdzie na statek wchodzi pilot.
Pile PILPNT node pile category, colour, colour_pattern, condition, height, visibility Długa ciężka belka drewniana, stalowa lub betonowa, wbita w ziemię wspierająca pomost lub wolnostojąca w otoczeniu portu lu w inny sposób związana z infrastrukturą żeglarską.
Pipeline area PIPARE area pipeline_area category, condition, restriction Obszar, w którym występuje jeden lub więcej rurociągów.
Pipeline, overhead PIPOHD way pipeline_overhead category Rurociąg napowietrzny to rurociąg wsparty na słupach i przechodzący ponad nawigowalnym obszarem wody.
Pipeline, submarine/on land PIPSOL way pipeline_submarine category, condition, depth_buried, product Rurociąg przechodzący pod dnem lub pod ziemią.
Pontoon PONTON wayarea pontoon Struktura pływająca, zazwyczaj kształtu prostokątnego, która służy jako wejście i zejście ze statków, przód molo lub wsparcie pomostu.
Precautionary area PRCARE nodearea precautionary_area restriction Wyznaczony obszar w którym statki muszą nawigować ze szczególną ostrożnością oraz kierunek nawigacji może być rekomendowany.
Pylon/bridge support PYLONS nodearea pylon category, water_level Pionowa konstrukcja składająca się na przykład ze stalowych kształtek albo z żelbetonu w celu podtrzymywania kabli, mostu, etc.
Radar line RADLNE way radar_line Ślad, wzdłuż którego statki mogą być pilotowane przez naziemne stacje radarowe w przypadku słabej widoczności. Inna nazwa radar guided track.
Radar range RADRNG area radar_range Wyznacza obszar morski w zasięgu naziemnej stacji kontroli radarowej. W zasięgu tej stacji statki mogą prosić o wsparcie, zwłaszcza w okresie słabej widoczności.
Radar reflector RADRFL node radar_reflector height Urządzenie, które potrafi odbijać fale radarowe.
Radar transponder beacon RTPBCN node radar_transponder category, group, range, sector_start, sector_end, sequence, wavelength Stawa będąca przekaźnikiem kodowanych sygnałów na częstotliwości radarowej, pozwalająca przepytującemu ją statkowi określić znaczenie i zakres przekaźnika. Inna nazwa "racon".
Radar station RADSTA node radar_station category, channel, height, range (fix?) Stacja radarowa z transmiterem emitującym impulsy radiowe bardzo wysokiej częstotliwości (UHF), które są odbijane od stałych obiektów i które są odbierane po ich powrocie do stacji nadającej.
Radio calling-in point RDOCAL nodeway calling-in_point channel, orientation, traffic_flow W czasie przepływania w pobliżu stacji nasłuchowej, lub w czasie przekraczania określonej linii, statki są zobowiązane do raportu do Centrum Kontroli Ruchu używając radia VHF.
Radio station RDOSTA node radio_station category, callsign, channel, frequency Miejsce wyposażone w sprzęt do transmisji fal radiowych.
Recommended route centerline RCRTCL way recommended_route_centreline Rekomendowany środek trasy.
Recommended track RECTRC way recommended_track traffic_flow, orientation Trasa rekomendowana dla wszystkich lub niektórych statków.
Recommended traffic lane RCTLPT way recommended_traffic_lane orientation Indicates the recommended traffic flow e.g., between two TSS, in the entrance areas of a TSS, beside a deep water route.
Rescue station RSCSTA nodearea rescue_station category Miejsce gdzie przechowuje się środki ratownicze.
Restricted area RESARE area restricted_area category, restriction Oznaczony obszar zakazu poruszania się statków na podstawie odpowiednich przepisów.
Retro-reflector RETRFL node retro_reflector Światło odblaskowe. Odblaskowy materiał jest umieszczony na znaku w odpowiednim kształcie, by odbijać światło.
Sand waves SNDWAV nodearea sand_waves Duży pofalowany osad w płytkiej wodzie składający się z piasku. Długość tej fali może wynosić 100 metrów, amplituda może wynosić do 20 metrów.
Seabed area SBDARE nodewayarea seabed_area surface, surface_qualification, water_level Homogeniczy/jednorodny obszar dna morza. Struktura dna zawiera materiał, z którego jest zbudowane oraz jego fizyczna charakterystyka.
Sea area/named water area SEAARE nodearea sea_area category Geograficznie zdefiniowana część morza lub innych nawigowalnych wód. Może mieć nazwę.
Sea-plane landing area SPLARE nodearea seaplane_landing_area restriction Wyznaczony obszar wody, na której startują i lądują hydroplany.
Shoreline construction SLCONS nodewayarea shoreline_construction category, construction, height, reflectivity, visibility, water_level Stała, niepływająca, sztuczna budowla między wodą a lądem. Nie musi być połączona z lądem.
Signal station, traffic SISTAT node signal_station_traffic category, channel Stacja sygnałowa regulująca ruch statków na morzu na dojściu lub wewnątrz infrastruktury portowej.
Signal station, warning SISTAW node signal_station_warning category, channel Ostrzegawcza stacja sygnałowa, to miejsce na brzegu, z którego nadawane są sygnały ostrzegawcze dla statków na morzu.
Small craft facility SMCFAC nodewayarea small_craft_facility category Miejsce gdzie są dostępne usługi dla małych łodzi oraz łodzi rekreacyjnych.
Spring in seabed SPRING node spring Naturalne miejsce wypływu wody lub innych substancji z głębi ziemi. Woda wypływająca z dna morza to podmorskie źródło.
Submarine transit lane SUBTLN area submarine_transit_lane restriction Obszar w którym łodzie podwodne mogą operują w zanurzeniu lub przy powierzchni.
Topmark TOPMAR node topmark colour, colour_pattern, shape Charakterystyczny kształt i kolor przymocowany do pławy lub stawy definiujący jej identyfikację i funkcję.
Traffic separation scheme boundary TSSBND way separation_boundary category Zewnętrzna granica obszaru części trasy lub obszaru ruchu okrężnego.
Traffic separation scheme crossing TSSCRS area separation_crossing category, restriction Określony obszar, w którym krzyżują się trasy ruchu statków.
Traffic separation scheme lane part TSSLPT way separation_lane category, restriction Wyznaczony obszar ruchu jednokierunkowego.
Traffic separation line TSELNE way separation_line category, orientation, restriction Linia oddzielająca trasy po których statki poruszają się w przeciwnych lub prawie przeciwnych kierunkach, lub oddzielająca trasy różnych klas statków, poruszających się w tym samym kierunku.
Traffic separation scheme roundabout TSSRON area separation_roundabout category, restriction Obszar w którym zmniejsza się ryzyko kolizji ponieważ statki są odseparowane dzięki wymuszeniu ruchu okrężnego, przeciwnie do wskazówek zegara, wokół punktu lub obszaru.
Traffic separation zone TSSZNE area separation_zone category, restriction Strefa rozdzielająca szlaki w których statki płyną w przeciwnych lub prawie przeciwnych kierunkach; lub rozdzielająca szlaki przeznaczone dla statków różnych klas poruszających się w tym samym kierunku.
Turning basin trnbsn nodearea turning_basin Obszar wodny lub poszerzenie kanału, które jest używane do zawracania statków.
Two-way route part TWRTPT way two-way_route Obszar części trasy dwukierunkowej, w którym statki poruszają się po jednej stronie ze względu na trudną lub niebezpieczną nawigację.
Underwater/awash rock UWTROC node rock surface, surface_qualification, water_level Masa materiału kamiennego lub koralowca, która wysycha, jest zalewana, lub jest zanurzona pod wodą.
Vegetation VEGATN nodewayarea vegetation category Plantacje roślin lub pojedyncze rośliny.
Vehicle transfer vehtrf nodearea vehicle_transfer category Miejsce w którym pojazdy mogą być ładowane lub rozładowywane ze statku przy użyciu pokładowych lub nabrzeżnych urządzeń.
Water turbulence WATTUR nodewayarea water_turbulence category Zaburzenie wody spowodowane przez oddziaływanie dowolnej kombinacji fal, prądów i strumieni pływów morskich, wiatru, płycizn i przeszkód. 
Waterway gauge wtwgag node waterway_gauge category Wodowskaz służy do pomiaru stanu wód.
Weed/Kelp WEDKLP nodearea weed category Wodorosty, algi morskie i trawa morska.
Wreck WRECKS nodearea wreck category, depth, reflectivity, visibility, water_level Pozostałości opuszczonego lub zatopionego statku, który jest bezużyteczny.

Odnośniki

Wartości tagów obiektów
Obiekty żeglarskie
Atrybuty obiektów
Odnośniki INT-1
S-100 ENC/iENC registry (iho.int)
ENC Encoding Guide (iho.int)
Encoding Guide for Inland ENCs (openecdis.org)