Cs:Key:healthcare

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg healthcare
RodOfAsclepius.svg
Popis
Jakékoliv zařízení poskytující zdravotní péči Show/edit corresponding data item.
Skupina: Zdraví
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Popis

Klíč k označení všech míst, která poskytují zdravotní péči (jsou součástí zdravotnictví).

Jak mapovat

Vytvořte uzel ve středu budovy nebo pozemku a označte ho healthcare=* a nebo přidejte klíč healthcare=* k ploše, která je označena building=yes. Pokud nevíte, jaký druh zdravotní péče je poskytován, stačí použít healthcare=yes.

Hodnoty

Hodnota Popis
healthcare=alternative Někdo, kdo vykonává  alternativní medicínu, ale není  lékařem, nebo místo, kde se vykonává alternativní medicína, která se nevejde do ostatních kategorií (s výjimkou healthcare=yes).
healthcare=audiologist  Audiologie(en); jestliže je spojené s obchodem, použijte namísto toho shop=hearing_aids.
healthcare=birthing_centre Neklinické  porodní centrum(en) provozované porodními asistentkami.
healthcare=blood_bank  Krevní banka
healthcare=blood_donation Centrum, kde můžete darovat krev, plazmu či krevní destičky a možná si nechat odebrat vzorky kmenových buněk.
healthcare=centre Skupina lékařských praxí.
healthcare=clinic  Klinika(en) nebo  Poliklinika(en).
healthcare=dentist Můžete doplňkově použít k amenity=dentist.
healthcare=doctor  Praktický lékař — také známý jako doktor medicíny, medik, nebo prostě lékař.
Můžete doplňkově použít k amenity=doctors.
healthcare=hospital Můžete doplňkově použít k amenity=hospital.
healthcare=midwife  Porodní asistentka.
healthcare=occupational_therapist Někdo, kdo vykonává  ergoterapii, ale není  praktický lékař.
healthcare=optometrist  Optik; jestliže je spojené s obchodem, použijte namísto toho shop=optician.
healthcare=physiotherapist Někdo, kdo vykonává  fyzioterapii (nebo  kinezioterapii(en) ve frankofonních zemích), ale není  prakickým lékařem.
healthcare=podiatrist Někdo, kdo vykonává  podiatrii(en), ale není  praktickým lékařem.
healthcare=psychotherapist Někdo, kdo vykonává  psychoterapii, ale není  praktickým lékařem.
healthcare=rehabilitation  Lékařské rehabilitační zařízení(en); nepoužívat pro wellness kliniky nebo hotely.
healthcare=speech_therapist Někdo, kdo vykonává  logopedii.
healthcare=yes Obecné zdravotnické zařízení. Použijte pouze v případě, pokud druh medicíny není znám, nebo ho nelze popsat schématem značení. Použije-li se tato hodnota, je vhodné vložit detaily s pomocí klíče description=* nebo fixme=*.

Podznačky

healthcare:speciality=*, jak je definováno níže.

Specializace lékaře nebo zdravotnického zařízení

Specializace  lékaře nebo zdravotnického zařízení mohou být značeny pomocí klíče healthcare:speciality=*. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty, které lze použít v souvislosti s tímto klíčem. Tabulka je odvozena od Směrnice 2005/36/EC Evropského parlamentu o uznávání odborných kvalifikací [1](en). (S dodatky z Wikipedie).

První sloupec tabulky obsahuje navrhované hodnoty.

Druhý a třetí sloupec zobrazují krátký popis příslušného oboru. Tyto pojmy jsou převzaty ze sloupce bodu 5.1.3 v německé resp. anglické verzi směrnice EU. Zbývající sloupce ukazují oficiálně uznávané tituly lékařských odborností v různých zemích v rámci EU.

Jestliže lékař nebo zdravotnické zařízení má několik specializací, oddělte je středníkem (";"), např. healthcare:speciality=radiology;radiotherapy

healthcare:speciality=* Popis (EN) Belgie Česko Dánsko Německo Estonsko Španělsko Francie Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemí Rakousko Polsko Portugalsko Slovinsko Slovensko Finsko Švédsko Velká Británie Řecko Kypr Rusko
healthcare:speciality=allergology Allergology Alergologie a klinická imunologie Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme Alergología Allergologue Allergologia ed immunologia clinica Alergoloģija Alergologija ir klinikinė imunologija Allergológia és klinikai immunológia Allergologie en inwendige geneeskunde Alergologia Imuno-alergologia Klinická imunológia a alergológia Allergisjukdomar Αλλεργιoλoγία Αλλεργιολογία Аллергология
healthcare:speciality=anatomy Anatomy Anatomie
healthcare:speciality=anaesthetics Anaesthetics Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie Anesteziologie a resuscitace Anæstesiologi Anästhesiologie Anestesioloogia Anestesiología y Reanimación Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Anaesthesia Anestesia e rianimazione Anestezioloģija un reanimatoloģija Anesteziologija reanimatologija Anesthésie-réanimation Aneszteziológia és intenzív terápia Anesteżija u Kura Intensiva Anesthesiologie Anästhesiologie und Intensivmedizin Anestezjologia i intensywna terapia Anestesiologia Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina Anestéziológia a intenzívna medicína Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi och intensivvård Anestesi och intensivvård Anaesthetics Αvαισθησιoλoγία Αναισθησιολογία Анестезиология и реанимация
healthcare:speciality=biochemistry Biological chemistry Klinická biochemie Klinisk biokemi Laboratoriumsmedizin Bioquímica clínica Biochimie Chemical pathology Biochimica clinica Chimie biologique Patoloġija Kimika Klinische chemie Medizinische und Chemische Labordiagnostik Medicinska biokemija Klinická biochémia Kliininen kemia / Klinisk kemi Klinisk kemi Chemical pathology
healthcare:speciality=biological_haematology Biological haematology Klinisk blodtypeserologi Hématologie Hématologie biologique Hematologia clinica Гематология
healthcare:speciality=biology Clinical biology Biologie clinique / Klinische biologie Laborimeditsiin Análisis clínicos Biologie médicale Patologia clinica Laboratorinė medicina Biologie clinique Orvosi laboratóriumi diagnosztika Medizinische Biologie Diagnostyka laboratoryjna Patologia clínica Laboratórna medicína Χειρουργική Θώρακος Лабораторная медицина
healthcare:speciality=cardiology Cardiology Cardiologie Kardiologie Kardiologi Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie Kardioloogia Cardiología Pathologie cardio-vasculaire Cardiology Cardiologia Kardioloģija Kardiologija Cardiologie et angiologie Kardiológia Kardjoloġija Cardiologie Kardiologia Cardiologia Kardiológia Kardiologia / Kardiologi Kardiologi Cardiology Καρδιoλoγία Καρδιολογία Кардиология
healthcare:speciality=cardiac_surgery Cardiac surgery Cirugía Cardíaca Chirurgie cardiaque Кардиохирургия
healthcare:speciality=child_psychiatry Child psychiatry Psychiatrie infanto-juvénile / Kinder- en jeugdpsychiatrie Dětská a dorostová psychiatrie Børne- og ungdomspsykiatri Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Psiquiatría infantil Pédo-psychiatrie Child and adolescent psychiatry Neuropsichiatria infantile Bērnu psihiatrija Vaikų i rpaauglių psichiatrija Psychiatrie infantile Gyermek-és ifjúságpszichiátria Psychiatria dzieci i młodzieży Pedopsiquiatria Otroška in mladostniška psihiatrija Detská psychiatria Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Child and adolescent psychiatry Παιδoψυχιατρική Παιδοψυχιατρική Детская психиатрия
healthcare:speciality=community Community medicine Hygiena a epidemiologie Samfundsmedicin Öffentliches Gesundheitswesen Medicina preventiva y salud pública Santé publique et médecine sociale Public health medicine Igiene e medicina preventiva Santé publique Megelőző orvostan és népegészségtan Saħħa Pubblika Maatschappij en gezondheid Sozialmedizin Zdrowie publiczne, epidemiologia Saúde pública Javno zdravje Verejné zdravotníctvo Terveydenhuolto / Hälsovård Socialmedicin Public health medicine Κοινωνική Iατρική Υγειονολογία / Κοινοτική Ιατρική Гигиена и эпидемиология
healthcare:speciality=dental_oral_maxillo_facial_surgery Dental, oral and maxillo-facial surgery (basic medical and dental training) Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale / Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Cirugía dental, oral y máxilofacial Oral and maxillo-facial surgery Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale Arc-állcsont-szájsebészet Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ Suu- ja leukakirurgia / Oral och maxillofacial kirurgi Oral and maxillo-facial surgery Στοµατο-Γναθο-Προσωποχειρουργική Челюстно-лицевая хирургия
healthcare:speciality=dermatology Dermatology Dermatología Dermatologie Dermatology Dermatoloġija Dermatology Дерматология
healthcare:speciality=dermatovenereology Dermato-venereology Dermato-vénéréologie / Dermato-venerologie Dermatovenerologie Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme Haut- und Geschlechtskrankheiten Dermatoveneroloogia Dermatología médico-quirúrgica y venereología Dermatologie et vénéréologie Dermatologia e venerologia Dermatoloģija un veneroloģija Dermatovenerologija Dermato-vénéréologie Bőrgyógyászat Dermato-venerejoloġija Dermatologie en venerologie Haut- und Geschlechtskrankheiten Dermatologia i wenerologia Dermatovenereologia Dermatovenerologija Dermatovenerológia Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi Hud- och könssjukdomar ∆ερµατoλoγία —Αφρoδισιoλoγία ∆ερµατολογία —Αφροδισιολογία Дерматовенерология
healthcare:speciality=diagnostic_radiology Diagnostic radiology Radiodiagnostic / Röntgendiagnose Radiologie a zobrazovací metody Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse (Diagnostische) Radiologie Radioloogia Radiodiagnóstico Radiodiagnostic et imagerie médicale Diagnostic radiology Radiodiagnostica Diagnostiskā radioloģija Radiologija Radiodiagnostic Radiológia Radjoloġija Radiologie Medizinische Radiologie-Diagnostik Radiologia i diagnostyka obrazowa Radiodiagnóstico Radiologija Rádiológia Radiologia / Radiologi Medicinsk radiologi Clinical radiology Ακτιvoδιαγvωστική Ακτινολογία Лучевая диагностика
healthcare:speciality=emergency Accident and emergency medicine Traumatologie Urgentní medicína Emergencias Emergency medicine Traumatológia Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza Medycyna ratunkowa Úrazová chirurgia
Urgent námedicína
Accident and emergency medicine Скорая и неотложная помощь
healthcare:speciality=endocrinology Endocrinology Endokrinologie Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie Endokrinoloogia Endocrinología y nutrición Endocrinologie, maladies métaboliques Endocrinology and diabetes mellitus Endocrinologia e malattie del ricambio Endokrinoloģija Endokrinologija Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition Endokrinológia Endokrinoloġija u Dijabete Endokrynologia Endocrinologia Endokrinológia Endokrinologia / Endokrinologi Endokrinasjukdomar Endocrinology and diabetes mellitus Εvδoκριvoλoγία Ενδοκρινολογία Эндокринология
healthcare:speciality=gastroenterological_surgery Gastroenterological surgery Chirurgie abdominale / Heelkunde op het abdomen Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme Visceralchirurgie Cirugía del aparato digestivo Chirurgie viscérale et digestive Chirurgia dell'apparato digerente Abdominalinė chirurgija Chirurgie gastro-entérologique Abdominalna kirurgija Gastroenterologická chirurgia Gastroenterologinen kirurgia / Gastroenterologisk kirurgi Абдоминальная хирургия
healthcare:speciality=gastroenterology Gastroenterology Gastro-entérologie / Gastroenterologie Gastroenterologie Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie Gastroenteroloogia Aparatodigestivo Gastro-entérologie et hépatologie Gastro-enterology Gastroenterologia Gastroenteroloģija Gastroenterologija Gastro-enterologie Gasztroenterológia Gastroenteroloġija Leer van maag-darm-leverziekten Gastrenterologia Gastrenterologia Gastroenterologija Gastroenterológia Gastroenterologia / Gastroenterologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Gastro-enterology Γαστρεvτερoλoγία Γαστρεντερολογία Гастроэнтерология
healthcare:speciality=general general practitioner or general hospital Allgemeinmedizin Clínica médica Семейная медицина
healthcare:speciality=geriatrics Geriatrics Geriatrie Geriatri eller alderdommens sygdomme Geriatría Gériatrie Geriatric medicine Geriatria Geriatrija Gériatrie Geriátria Ġerjatrija Klinische geriatrie Geriatria Geriatria Geriatria / Geriatri Geriatrik Geriatrics Γηριατρική Гериатрия
healthcare:speciality=gynaecology Obstetrics and Gynaecology Gynécologie—obstétrique / Gynaecologie en verloskunde Gynekologie a porodnictví Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp Frauenheilkunde und Geburtshilfe Sünnitusabi ja günekoloogia Obstetricia y ginecología Gynécologie—obstétrique Obstetrics and gynaecology Ginecologia e ostetricia Ginekoloģija un dzemdniecība Akušerija ginekologija Gynécologie—obstétrique Szülészet-nőgyógyászat Ostetriċja u Ġinekoloġija Verloskunde en gynaecologie Frauenheilkunde und Geburtshilfe Położnictwo i ginekologia Ginecologia e obstetricia Ginekologija in porodništvo Gynekológia a pôrodníctvo Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och förlossningar Obstetrik och gynekologi Obstetrics and gynaecology Μαιευτική-Γυvαικoλoγία Μαιευτική —Γυναικολογία Гинекология
healthcare:speciality=haematology General Haematology Hematologie a transfúzní lékařství Hæmatologi eller blodsygdomme Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie Hematoloogia Hematología y hemoterapia Hématologie Haematology (clinical and laboratory) Ematologia Hematoloģija Hematologija Hématologie Haematológia Ematoloġija Hematologia Imuno-hemoterapia Hematológia a transfúziológia Kliininen hematologia / Klinisk hematologi Hematologi Haematology Αιµατoλoγία Αιµατολογία Гематология и трансфузиология
healthcare:speciality=hepatology Hepatology Гепатология
healthcare:speciality=immunology Immunology Alergologie a klinická imunologie Klinisk immunologi Immunología Immunology (clinical and laboratory) Imunoloģija Immunologie Allergológia és klinikai immunológia Immunoloġija Immunologie Immunologia kliniczna Klinická imunológia a alergológia Klinisk immunologi Immunology Ανοσολογία Иммунология
healthcare:speciality=infectious_diseases Communicable diseases Infekční lékařství Infektionsmedicin Infektsioonhaigused Enfermedades infecciosas Infectious diseases Malattie infettive Infektoloģija Infektologija Maladies contagieuses Infektológia Mard Infettiv Choroby zakaźne Infecciologia Infektologija Infektológia Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Infektionssjukdomar Infectious diseases Λοιµώδη Νοσήµατα Инфекционные болезни
healthcare:speciality=intensive Intensive-care medicine Cuidados intensivos
healthcare:speciality=internal General (internal) medicine Médecine interne / Inwendige geneeskunde Vnitřní lékařství Intern medicin Innere Medizin Sisehaigused Medicina interna Médecine interne General medicine Medicin ainterna Internā medicīna Vidaus ligos Médecine interne Belgyógyászat Mediċina Interna Interne geneeskunde Innere Medizin Choroby wewnętrzne Medicina interna Interna medicina Vnútorné lekárstvo Sisätaudit / Inre medicin Internmedicin General(internal)medicine Παθoλoγία Παθoλoγία Внутренние болезни
healthcare:speciality=maxillofacial_surgery Maxillo-facial surgery (basic medical training) Maxilofaciální chirurgie Cirugía máxilofacial Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie Chirurgia maxillo-facciale Mutes, sejas un žokļu ķirurģija Veido ir žandikaulių chirurgija Chirurgie maxillo-faciale Szájsebészet Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgia szczekowo-twarzowa Cirurgia maxilo-facial Maxilofaciálna kirurgija Maxilofaciálna chirurgia Челюстно-лицевая хирургия
healthcare:speciality=microbiology Microbiology-bacteriology Lékařská mikrobiologie Klinisk mikrobiologi Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie Microbiología y parasitología Microbiology Microbiologia e virologia Mikrobioloģija Microbiologie Orvosi mikrobiológia Mikrobijoloġija Medische microbiologie Hygiene und Mikrobiologie Mikrobiologia lekarska Klinična mikrobiologija Klinická mikrobiológia Kliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologi Klinisk bakteriologi Medical microbiology and virology 1.Iατρική Βιoπαθoλoγία
2.Μικρoβιoλoγία
Μικροβιολογία Микробиология (Бактериология)
healthcare:speciality=nephrology Renal diseases Nefrologie Nefrologi eller medicinske nyresygdomme Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie Nefroloogia Nefrología Néphrologie Nephrology Nefrologia Nefroloģija Nefrologija Néphrologie Nefrológia Nefroloġija Nefrologia Nefrologia Nefrologija Nefrológia Nefrologia / Nefrologi Medicinska njursjukdomar (nefrologi) Renal medicine Νεφρoλoγία Νεφρολογία Нефрология
healthcare:speciality=neurology Neurology Neurologie Neurologie Neurologi eller medicinske nervesygdomme Neurologie Neuroloogia Neurología Neurologie Neurology Neurologia Neiroloģija Neurologija Neurologie Neurológia Newroloġija Neurologie Neurologie Neurologia Neurologia Nevrologija Neurológia Neurologia / Neurologi Neurologi Neurology Νευρoλoγία Νευρολογία Неврология
healthcare:speciality=neurophysiology Clinical neurophysiology Klinisk neurofysiologi Neurofisiología clínica Clinical neurophysiology Newrofiżjoloġija Klinika Kliininen neurofysiologia / Klinisk neurofysiologi Klinisk neurofysiologi Clinical neurophysiology Нейрофизиология
healthcare:speciality=neuropsychiatry Neuropsychiatry Neuropsychiatrie Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Neurosiquiatría Neuropsychiatrie Neuropsichiatria Neuropsychiatrie Zenuw- en zielsziekten Neurologie und Psychiatrie Neuropsychiatria Νευρoλoγία —Ψυχιατρική Νευρολογία —Ψυχιατρική Нейропсихиатрия
healthcare:speciality=neurosurgery Neurological surgery Neurochirurgie Neurochirurgie Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Neurochirurgie Neurokirurgia Neurocirugía Neurochirurgie Neurosurgery Neurochirurgia Neiroķirurģija Neurochirurgija Neurochirurgie Idegsebészet Newrokirurġija Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgia Neurocirurgia Nevrokirurgija Neurochirurgia Neurokirurgia / Neurokirurgi Neurokirurgi Neurosurgery Νευρoχειρoυργική Νευροχειρουργική Нейрохирургия
healthcare:speciality=nuclear Nuclear medicine Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde Nukleární medicína Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Nuklearmedizin Medicina nuclear Médecine nucléaire Medicina nucleare Médecine nucléaire Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) MediċinaNukleari Nucleaire geneeskunde Nuklearmedizin Medycyna nuklearna Medicinanuclear Nuklearna medicina Nukleárna medicína Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk fysiologi och nukleärmedicin Nukleärmedicin Nuclear medicine Πυρηvική Iατρική Πυρηνική Ιατρική Ядерная медицина
healthcare:speciality=occupational Occupational medicine Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde Pracovní lékařství Arbejdsmedicin Arbeitsmedizin / Ergotherapie Medicina del trabajo Médecine du travail Occupational medicine Medicina del lavoro Arodslimības Darbo medicina Médecine du travail Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) Mediċina Okkupazzjonali —Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
—Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
Arbeits- und Betriebsmedizin / Ergotherapie Medycyna pracy Medicina do trabalho Medicina dela, prometa in športa Pracovné lekárstvo Työterveyshuolto / Företagshälsovård Yrkes- och miljömedicin Occupational medicine Iατρική της Εργασίας Ιατρική της Εργασίας Профессиональные болезни
healthcare:speciality=oncology Oncology Oncologie Онкология
healthcare:speciality=ophthalmology Ophthalmology Ophtalmologie / Oftalmologie Oftalmologie Oftalmologi eller øjensygdomme Augenheilkunde / Augenarzt Oftalmoloogia Oftalmología Ophtalmologie Ophthalmic surgery Oftalmologia Oftalmoloģija Oftalmologija Ophtalmologie Szemészet Oftalmoloġija Oogheelkunde Augenheilkunde und Optometrie Okulistyka Oftalmologia Oftalmologija Oftalmológia Silmätaudit / Ögonsjukdomar Ögonsjukdomar (oftalmologi) Ophthalmology Οφθαλµoλoγία Οφθαλµολογία Офтальмология
healthcare:speciality=orthodontics Orthodontics Kieferorthopäde Ortodoncia Orthodontics
healthcare:speciality=orthopaedics Orthopaedics Chirurgie orthopédique / Orthopedische heelkunde Ortopedie Ortopædisk kirurgi Orthopädie (und Unfallchirurgie) Ortopeedia Cirugía ortopédica y traumatología Chirurgie orthopédique et traumatologie Trauma and orthopaedic surgery Ortopedia e traumatologia Traumatoloģija un ortopēdija Ortopedija traumatologija Orthopédie Ortopédia Kirurġija Ortopedika Orthopedie Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Ortopedia Ortopedska kirurgija Ortopédia Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och traumatologi Ortopedi Trauma and orthopaedic surgery Ορθoπεδική Ορθοπεδική Ортопедия
healthcare:speciality=otolaryngology Otorhinolaryngology Oto-rhino-laryngologie / Otorhinolaryngologie Otorinolaryngologie Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Otorinolarüngoloogia Otorrinolaringología Oto-rhino-laryngologie Otolaryngology Otorinolaringoiatria Otolaringoloģija Otorinolaringologija Oto-rhino-laryngologie Fül-orr-gégegyógyászat Otorinolaringoloġija Keel-, neus- en oorheelkunde Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Otorynolaryngologia Otorrinolaringologia Otorinolaringológija Otorinolaryngológia Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- och halssjukdomar Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) Otolaryngology Ωτoριvoλαρυγγoλoγία Ωτορινολαρυγγολογία Отоларингология (ЛОР)
healthcare:speciality=paediatric_surgery Paediatric surgery Dětská chirurgie Kinderchirurgie Lastekirurgia Cirugía pediátrica Chirurgie infantile Paediatric surgery Chirurgia pediatrica Bērnu ķirurģija Vaikų chirurgija Chirurgie pédiatrique Gyermeksebészet Kirurgija Pedjatrika Kinderchirurgie Chirurgia dziecięca Cirurgia pediátrica Detská chirurgia Lastenkirurgia / Barnkirurgi Barn- och ungdomskirurgi Paediatric surgery Χειρoυργική Παίδωv Χειρουργική Παίδων Детская хирургия
healthcare:speciality=paediatrics Paediatrics Pédiatrie / Pediatrie Dětské lékařství Pædiatri eller sygdomme hos børn Kinder- und Jugendmedizin Pediaatria Pediatría y sus árease specíficas Pédiatrie Paediatrics Pédiatria Pediatrija Vaikųligos Pédiatrie Csecsemő- és gyermekgyógyászat Pedjatrija Kindergeneeskunde Kinder- und Jugendheilkunde Pediatria Pediatria Pediatrija Pediatria Lastentaudit / Barnsjukdomar Barn- och ungdomsmedicin Paediatrics Παιδιατρική Παιδιατρική Педиатрия
healthcare:speciality=palliative Palliative care Medicina Paliativa o Cuidados Paliativos Soins paliatifs Общий уход за больными
healthcare:speciality=pathology Pathological anatomy Anatomie pathologique / Pathologische anatomie Patologická anatomie Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser Pathologie Patoloogia Anatomía patológica Anatomie et cytologie pathologiques Morbid anatomy and histopathology Anatomia patologica Patoloģija Patologija Anatomie pathologique Patológia Istopatoloġija Pathologie Pathologie Patomorfologia Anatomia patologica Anatomska patologija in citopatologija Patologická anatómia Patologia / Patologi Klinisk patologi Histopathology Παθoλoγική Αvατoµική Παθολογοανατοµία —Ιστολογία Патанатомия
healthcare:speciality=pharmacology Pharmacology Klinická farmakologie Klinisk farmakologi Pharmakologie und Toxikologie Farmacología clínica Clinical pharmacology and therapeutics Farmacologia Klinikai farmakológia Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Pharmakologie und Toxikologie Farmakologia kliniczna Klinická farmakológia Kliininen farmakologia ja lääkehoito / Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling Kliniskfarmakologi Clinical pharmacology and therapeutics Фармакология
healthcare:speciality=physiatry Physical medicine and rehabilitation Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie Rehabilitační a fyzikální medicína Physikalische und Rehabilitative Medizin Taastusravi ja füsiaatria Medicina física y rehabilitación Rééducation et réadaptation fonctionnelles Medicina fisica e riabilitazione Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna Fizinė medicina ir reabilitacija Rééducation et réadaptation fonctionnelles Fizioterápia Revalidatiegeneeskunde Physikalische Medizin Rehabilitacja medyczna Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação Fizikalna in rehabilitacijska medicina Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Fysiatria / Fysiatri Rehabiliteringsmedicin Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση Реабилитация
healthcare:speciality=plastic_surgery Plastic surgery Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde Plastická chirurgie Plastikkirurgi Plastische (und Ästhetische) Chirurgie Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Cirugía plástica, estética y reparadora Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Plastic surgery Chirurgia plastica e ricostruttiva Plastiskā ķirurģija Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Chirurgie plastique Plasztikai (égési) sebészet Kirurġija Plastika Plastische Chirurgie Plastische Chirurgie Chirurgia plastyczna Cirurgia plástica e reconstrutiva Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija Plastická chirurgia Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi Plastikkirurgi Plastic surgery Πλαστική Χειρoυργική Πλαστική Χειρουργική Пластическая хирургия
healthcare:speciality=proctology Colorectal surgery Proctología o Cirugía Colorrectal Колопроктология
healthcare:speciality=psychiatry Psychiatry Psychiatrie de l'adulte / Volwassen psychiatrie Psychiatrie Psykiatri Psychiatrie und Psychotherapie Psühhiaatria Psiquiatría Psychiatrie Psychiatry Psichiatria Psihiatrija Psichiatrija Psychiatrie Pszichiátria Psikjatrija Psychiatrie Psychiatrie Psychiatria Psiquiatria Psihiatrija Psychiatria Psykiatria / Psykiatri Psykiatri General psychiatry Ψυχιατρική Ψυχιατρική Психиатрия
healthcare:speciality=pulmonology Respiratory medicine Pneumologie Tuberkulóza a respirační nemoci Medicinske lungesygdomme Pneumologie Pulmonoloogia Neumología Pneumologie Respiratory medicine Malattie dell'apparato respiratorio Ftiziopneimonoloģija Pulmonologija Pneumologie Tüdőgyógyászat Mediċina Respiratorja Longziekten en tuberculose Lungenkrankheiten Choroby płuc Pneumologia Pnevmologija Pneumológia a ftizeológia Keuhkosairaudet ja allergologia / Lungsjukdomar och allergologi Lungsjukdomar(pneumologi) Respiratorymedicine Φυµατιoλoγία- Πvευµovoλoγία Πνευµονολογία — Φυµατιολογία Пульмонология
healthcare:speciality=radiology Radiology Radiologie Electrorradiología Radiologie médicale Radiology Radiologia Électroradiologie Radiológia Radiologie Radiologie Radiologia Ακτιvoλoγία —Ραδιoλoγία Радиология
healthcare:speciality=radiotherapy Radiotherapy Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie Radiační onkologie Onkologi Strahlentherapie Onkoloogia Oncología radioterápica Oncologie radiothérapique Radiation oncology Radioterapia Terapeitiskā radioloģija Onkologija radioterapija Radiothérapie Sugárterápia Onkoloġija u Radjoterapija Radiotherapie Strahlentherapie - Radioonkologie Radioterapia onkologiczna Radioterapia Radioterapija in onkologija Radiačná onkológia Syöpätaudit / Cancersjukdomar Tumörsjukdomar (allmän onkologi) Clinical oncology Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Лучевая терапия
healthcare:speciality=rheumatology Rheumatology Rhumathologie / reumatologie Revmatologie Reumatologi Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie Reumatoloogia Reumatología Rhumatologie Rheumatology Reumatologia Reimatoloģija Reumatologija Rhumatologie Reumatológia Rewmatoloġija Reumatologie Reumatologia Reumatologia Reumatológia Reumatologia / Reumatologi Reumatologi Rheumatology Ρευµατoλoγία Ρευµατολογία Ревматология
healthcare:speciality=stomatology Stomatology Estomatología Stomatologie Odontostomatologia Stomatologie Estomatologia Стоматология
healthcare:speciality=surgery General surgery Chirurgie / Heelkunde Chirurgie Kirurgi elsler kirurgiske sygdomme (Allgemeine) Chirurgie Üldkirurgia Cirugía general y del aparato digestivo Chirurgie générale General surgery Chirurgia generale Ķirurģija Chirurgija Chirurgie générale Sebészet Kirurġija Ġenerali Heelkunde Chirurgie Chirurgia ogólna Cirurgia geral Splošna kirurgija Chirurgia Yleiskirurgia / Allmän kirurgi Kirurgi General surgery Χειρoυργική Γενική Χειρουργική Общая хирургия
healthcare:speciality=surgical_oncology Surgical oncology Cirugía oncológica Хирургическая онкология
healthcare:speciality=thoracic_surgery Thoracic surgery Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax Kardiochirurgie Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme Thoraxchirurgie Torakaalkirurgia Cirugía torácica Chirurgie thoracique et cardiovasculaire Thoracic surgery Chirurgia toracica; Cardiochirurgia Torakālā ķirurģija Krūtinės chirurgija Chirurgie thoracique Mellkassebészet Kirurġija Kardjo-Toraċika Cardio-thoracale chirurgie Chirurgia klatki piersiowej Cirurgia cardiotorácica Torakalna kirurgija Hrudníková chirurgia Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi Thoraxkirurgi Cardo-thoracic surgery Χειρουργική Θώρακος Χειρουργική Θώρακος Торакальная хирургия
healthcare:speciality=transplant Transplant surgery Cirugía de transplantes Трансплантология
healthcare:speciality=trauma Trauma surgery Traumatología Травматология
healthcare:speciality=tropical Tropical medicine Medicina tropical Médecine tropicale Tropical medicine Medicina tropicale Trópusi betegségek Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene Medycyna transportu Medicina tropical Tropická medicína Tropical medicine
healthcare:speciality=urology Urology Urologie Urologie Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme Urologie Uroloogia Urología Urologie Urology Urologia Uroloģija Urologija Urologie Urológia Uroloġija Urologie Urologie Urologia Urologia Urologija Urológia Urologia / Urologi Urologi Urology Ουρoλoγία Ουρολογία Урология
healthcare:speciality=vascular_surgery Vascular surgery Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde Cévní chirurgie Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme Gefäßchirurgie Kardiovaskulaarkirurgia Angiología y cirugía vascular Chirurgie vasculaire Chirurgia vascolare Asinsvadu ķirurģija Kraujagyslių chirurgija Chirurgie vasculaire Érsebészet Kirurġija Vaskolari Chirurgia naczyniowa Cirurgia vascular Kardiovaskularna kirurgija Cievna chirurgia Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi Αγγειoχειρoυργική Χειρουργική Αγγείων Сосудистая хирургия
healthcare:speciality=vaccination Vaccination centre
healthcare:speciality=venereology Venereology Medicina urogenital / Infecciones de transmisión sexual Vénérologie Genito-urinary medicine Mediċina Uro-ġenetali Genito-urinary medicine Венерология

Specialisté pro healthcare=clinic

Hodnota Popis
healthcare:speciality=abortion  Potratová klinika(en)
healthcare:speciality=fertility  Oplodňovací klinika(en)

Specialisté pro healthcare=psychotherapist

Různé školy a přístupy psychoterapie označujeme za použití healthcare:speciality=*. Můžete také použít pro healthcare=doctor a další healthcare=*.

Hodnota Popis
healthcare:speciality=behavior  Na chování orientovaná psychoterapie(en)
healthcare:speciality=body  Na tělo orientovaná psychoterapie(en)
healthcare:speciality=depth Psychotherapie založená na  hlubinné psychologii, např.  Psychoanalýza
healthcare:speciality=humanistic Psychotherapie založená na  humanistické psychologii
healthcare:speciality=other Psychoterapie, která se nevejde do ostatních kategorií, např.  Arteterapie
healthcare:speciality=systemic  Systemická terapie

Specialisté pro healthcare=laboratory

Hodnota Popis
healthcare:speciality=blood_check  Blood test(en)

Specialisté pro healthcare=alternative

Můžete použít pro healthcare=doctor a také healthcare=*.

Hodnota Popis
healthcare:speciality=acupuncture  Akupunktura
healthcare:speciality=anthroposophical  Antroposofická medicína(en)
healthcare:speciality=applied_kinesiology  Aplikovaná kineziologie
healthcare:speciality=aromatherapy  Aromaterapie
healthcare:speciality=ayurveda  Ájurvéda
healthcare:speciality=chiropractic  Chiropraktik(en)
healthcare:speciality=herbalism  Bylinkářství(en) (Viz také: shop=herbalist).
healthcare:speciality=homeopathy  Homeopatie
healthcare:speciality=hydrotherapy  Vodoléčba
healthcare:speciality=hypnosis  Hypnóza
healthcare:speciality=naturopathy  Naturopatie
healthcare:speciality=osteopathy  Osteopatie(en)
healthcare:speciality=reflexology  Reflexologie
healthcare:speciality=reiki  Reiki
healthcare:speciality=shiatsu  Šiacu
healthcare:speciality=traditional_chinese_medicine  Tradiční čínská medicína
healthcare:speciality=tuina  tuī ná(en)
healthcare:speciality=unani  Unani medicína(en)

Vykreslování

Tyto symboly byly první v hlasování(en) v návrhu(en):


Příklady

  • Pro uzel
healthcare=yes name=John Doe
nebo
healthcare=dentist name=Jane Doe
  • Pro budovu
healthcare=yes building=yes name=John Doe
nebo
healthcare=dentist building=yes name=Jane Doe

Viz také