Tzm:ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Tzm:Morocco)
Jump to navigation Jump to search
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵟⴰⴼⵔⵉⴽⵜ
Latitude: 28.960, Longitude: -9.130
Iⵎⵉⵏⵉⴳ ⴷⵉ ⵟⴰⴽⴰⵔⵜⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵥⵔⴻⴳ ⵟⴰⴽⴰⵔⵜⴰ ⵏ
Map of ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵉⵣⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ:
ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⴳ latitude 28° 57′ 36″ ⵓⴳⴰⴼⴰ, longitude 9° 7′ 48″ ⵥⵍⵎⴹ.

Loading map...

ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵢⴰ ⵏ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵙⵓⵏⴻⵖ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵟⴰⴼⵔⵉⴽ)

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵙⵎⴻⵍ ⵡⴻⴱ ⴷ ⴰⵎⵉⴷⴰⵏ twitter ⵏ OSM ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ:

www.openstreetmap.ma

ⴰⵖⴼⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⵙⵍⴰⵢ ⵏ OSM ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ma

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵜⴰⵛⵛⴽⴰⵕⵜ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, rendered with Mapnik, 03/03/2007.
ⴰⵕⴱⴰⵟ, rendered with Osmarender, 03/03/2007.
ⴰⵕⴱⴰⵟ, rendered with Mapnik, 23/02/2014.

ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ!!

ⵣⵉ 22 ⵢⴰⵏⴰⵢⴻⵔ 2015 ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⵙⵏⴻⴽⴻⵙ ⵣⵉ 16 ⴰⵔ 12 ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ.

ⵉⵎⴰⴹⵏⵏ ⵉⵙⵎ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⴳⴰ
ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⴳⴰ
1 ⵜⴰⵏⵊⴰ-ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ-ⴻⵍⵃⵓⵙⵉⵎ ⵜⴰⵏⵊⴰ ⵜⴰⵏⵊⴰ‐ⴰⵚⵉⵍⴰ · M'Diq‐Fnideq ⴰⵛⵛⴰⵡⵏ · ⵍⴼⴰⵃⵚ-ⴰⵏⵊⵔⴰ · ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ · ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ · ⵡⴰⵥⴰⵏ · ⴻⵍⵃⵓⵙⵉⵎ
2 ⵜⴰⵏⴳⵎⵓⴹⵜ ⵡⴻⵊⴷⴰ ⵡⵓⵊⴷⴰ ⴰⵏⴳⴰⴷ ⴱⵔⴽⴰⵏ · ⵊⵔⴰⴷⴰ · ⵏⵏⴰⴹⵓⵔ · ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ · ⴷⴷⵔⵉⵡⵛ · ⴳⴰⵔⵙⵉⴼ · ⵉⴼⵉⵢⵢⵉⵢ
3 ⴼⴰⵙ-ⵎⴻⴽⵏⴰⵙ ⴼⴰⵙ ⵎⴻⴽⵏⴰⵙ · ⴼⴰⵙ ⴱⵓⵍⵎⴰⵏ · ⴻⵍⵃⴰⵊⴻⴱ · ⵉⴼⵔⴰⵏ · ⵚⴼⵕⵓ · ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ · ⵜⴰⵣⴰ · ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ
4 ⴰⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ-ⴽⵏⵉⵟⵔⴰ ⴰⵕⴱⴰⵟ ⴰⵕⴱⴰⵟ · ⵙⵍⴰ · ⵙⵅⵉⵔⴰⵜ‐ⵝⵎⴰⵕⴰ ⴽⵏⵉⵟⵔⴰ · ⵅⵎⵉⵙⴰⵜ · ⵙⵉⴷⵉ ⴽⴰⵙⵎ · ⵙⵉⴷⵉ ⵚⵍⵉⵎⴰⵏ
5 ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⴰⵍ-ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵥⵉⵍⴰⵍ · ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⴰⵍ · ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ · ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ · ⴼⵇⵉ ⴱⴻⵏ ⵙⴰⵍⴻⵃ
6 ⴰⵏⴼⴰ-ⵙⴻⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ · ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴰⴷⵉⵢⴰ ⴰⵢⵜ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ · ⵊⴷⵉⴷⴰ · ⵎⴷⵢⵓⵏⴰ · ⵏⵡⴰⵚⵕ · ⵙⴻⵜⵜⴰⵜ · ⴱⴰⵔⵛⵉⴷ · ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵏⵏⵓⵕ
7 ⵎⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵛ-ⴰⵙⴼⵉ ⵎⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵛ ⵎⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵛ ⵍⵃⴰⵡⵣ · ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ · ⵍⴽⴰⵍⵄⴰ ⵏ ⵙⵕⴰⵖⵏⴰ · ⵎⵓⴳⴰⴷⵉⵔ · ⴰⵙⴼⵉ · ⵔⵃⴰⵎⵏⴰ · ⵍⵢⵓⵙⵓⴼⵢⵢⴰ
8 ⴹⴻⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⵉⵎⴻⵜⵖⴻⵔⵏ ⵉⵎⴻⵜⵖⴻⵔⵏ · ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ · ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ · ⵜⵉⵏⵉⵖⵉⵔ · ⴰⵡⵟⴰⵟ
9 ⵚⵓⵙ-Mⴰⵙⵙⴰ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ-ⵉⴷⴰ ⵓⵜⴰⵏⴰⵏ · ⵉⵏⴻⵣⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⵛⵜⵓⴽⴰ-ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ · ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ · ⵟⴰⵟⴰ · ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ
10 ⴳⵍⵎⵉⵎ-ⴰⵙⵉⴼ ⵏⵓⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⴳⵍⵎⵉⵎ · ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ · ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ · ⴰⵙⵙⴰ-ⵥⴰⵖ
11 ⵍⵄⵢⵓⵏⵏ-ⵜⴰⵔⴳⴰ ⵜⴰⵣⴳⴳⵡⴰⵖⵜ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵚⵙⵎⴰⵔⴰ · ⴱⵓⵊⴷⵓⵔ · ⵍⵄⵢⵓⵏ · ⵟⴰⵔⴼⴰⵢⴰ
12 ⴻⴷⴷⴰⵅⵍⴰ-ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⵔⴻⴳ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⵔⴻⴳ ⴰⵡⵙⴰⵔⴷ · ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⵔⴻⴳ

ⵜⵉⵎⴷⴰⵢⵢⵉⵏ

Mapping of cities can be use by Bing Aerial Imagery as background in editors

Autoroute F.svg ⴰⴱⵔⴱⵔⵉⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ

ⵉⵙⵎ % ⵄⵏⴳⵓⵣ ⵉⵙⵎ % ⵄⵏⴳⵓⵣ
A 1 ⴰⵕⴱⴰⵟ <-> ⵜⴰⵏⵊⴰ 100% A 2 ⴰⵕⴱⴰⵟ <-> ⵡⴻⵊⴷⴰ 100%
A 4 ⵜⴰⵏⵊⴰ <-> Port Tanger Med 100% A 5 ⴰⵏⴼⴰ <-> ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ 100%
A 6 ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ<-> ⴼⵏⵉⴷⵇ 100% A 7 ⴰⵏⴼⴰ <-> ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ 100%
A 9 ? 100% A 11 ⴱⴰⵔⵛⵉⴷⴰ<-> ⴰⵢⵜ ⵎⵍⴰⵍ 100%

ⴰⴱⵔⴱⵔⵉⴷ ⵉⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ

  • A ? ⴱⴰⵔⵛⵉⴷ - ⵜⵉⵜ ⵎⵍⵍⵉⵍ (30,5ⴽⵎ) (ⴰⴷ ⵢⴰⵔⵣⴻⵎ ⴹⵉ ?)

Expressroute.pngⵉⴱⵔⵉⴷⵏ 2x2 ⵉⵍⵍⴰⵏ

ⵉⵙⵎ % ⵄⵏⴳⵓⵣ ⵉⵙⵎ % ⵄⵏⴳⵓⵣ ⵉⵙⵎ % ⵄⵏⴳⵓⵣ
RN 1: (ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ - ⵜⵉⴼⵏⵉⵜ) ⴷ (ⵍⵄⵢⵓⵏ - ⴻⵍ ⵎⴰⵔⵙⴰ ) 100% RN 2: (ⵜⴰⵏⵊⴰ - ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ) ⴷ(ⵡⴻⵊⴷⴰ - ⴰⵃⴼⵉⵔ ) ⴷ (ⴰⵄⴰⵔⵡⵉ - ⵙⴻⵔⵡⴰⵏ) 100% RN 6: ⵙⵍⴰ - ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴰⵍⵍⴰⵍ ⴱⴰⵃⵔⴰⵡⵉ 100%
RN 7: ⵜⴰⵎⵏⵙⵓⵔⵜ - ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ 100% A 7RN 9: ⵎⴻⵕⵕⴰⴽⴻⵛ 100% RN 13: ⵎⴻⴽⵏⴰⵙ - ⴻⵍⵃⴰⵊⴻⴱ 100%
RN 16: ⴼⵏⵉⴷⵇ(A6) - Port Tanger Med (A4) 100% RN 19: ⵙⴻⵔⵡⴰⵏ - ⵏⵏⴰⴹⵓⵔ - ⵎⵔⵉⵜⵛ 100% RR 207: ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ (A7) - ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ 100%
RR 313: ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴰⴷⵉⵢⴰ - ⴰⵢⵜ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ 100% RR 315: ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ - ⵎⴷⵢⵓⵏⴰ 100% RR 320: ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ - ⵙⵉⴷⵉ ⵔⴰⵃⵍ 100%
RR 322: ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ - ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴰⴷⵉⵢⴰ 100% RR 503: ⴼⴰⵙ - ⵚⴼⵕⵓ 100% RP 5211: ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ - ⴰⵊⴹⵉⵔ 100%
RP 1714: ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ- ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵏⵜ 100% RP 4002: ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ: N1-A1 100% RP 4016: Rocade express de Rabat 100%
RP 4022: ⵄⵉⵏ ⵄⵜⵉⵇ (A3) - ⵜⴰⵎⵙⵏⴰ 100% RP 6000: ⴰⵃⴼⵉⵔ - ⵙⵙⵄⵉⴷⵉⵢⴰ 100%

ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ 2x2 ⵉⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ

  • RN 2: ⴰⵊⴹⵉⵔ - ⴽⴰⵙⵙⵉⵜⴰ (50ⴽⵎ) ⴷ ⵙⴻⵔⵡⴰⵏ - ⴰⵃⴼⵉⵔ (101ⴽⵎ)
  • RN 2: ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ
  • RN 4: ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ - ⵙⵉⴷⵉ ⴽⴰⵙⵎ (75ⴽⵎ)
  • RN 10: ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵏⵜ - ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵝ (290ⴽⵎ)
  • RP 5007: ⴼⴰⵙ - ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ (20ⴽⵎ)
  • RR 505: ⴽⴰⵙⵙⵉⵜⴰ - ⵜⴰⵣⴰ (98ⴽⵎ)

ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

ⵉⵙⵎ % ⵄⵏⴳⵓⵣ ⵉⵙⵎ % ⵄⵏⴳⵓⵣ ⵉⵙⵎ % ⵄⵏⴳⵓⵣ
RN 1: ⵜⴰⵏⵊⴰ - ⵍⵄⵢⵓⵏ 100% RN 2: ⵜⴰⵏⵊⴰ - ⵡⴻⵊⴷⴰ 100% RN 3: El argoub - aghoninit 0%
RN 4: ⴼⴰⵙ - ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ 100% RN 5: ⵍⵄⵢⵓⵏ - galtat zemmour 100% RN 6: ⴰⵕⴱⴰⵟ - ⵡⴻⵊⴷⴰ 100%
RN 7: ⵙⵉⴷⵉ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ - ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ 100% RN 8: ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ - ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ - ⴼⴰⵙ - ⵜⴰⵔⴳⵉⵙⵜ 100% RN 9: ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴰⴷⵉⵢⴰ - Mhamid el Ghizlane 100%
RN 10: ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ - ⴱⵓⵄⴰⵔⴼⴰ 100% RN 11: ⴱⴰⵔⵛⵉⴷ -ⴰⵢⵜ ⵎⵍⴰⵍ 100% RN 12: ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ - ⴻⵕⵉⵙⴰⵏⵉ 100%
RN 13: ⵚⴻⴱⵜⴰ - ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ - ⵎⴻⴽⵏⴰⵙ - Errachidia - Taouz 100% RN 14: ⵍⵄⵢⵓⵏ - ⵙⵙⵎⴰⵔⴰ 100% RN 15: ⴰⵄⴰⵔⵡⵉ - ⵎⵉⴷⵍⵜ - ⵊⴰⵔ ⴰⵙⵉⴼ 100%
RN 16: ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ - ⵙⵙⵄⵉⴷⵉⵢⴰ 100% RN 17: ⵡⴻⵊⴷⴰ - ⴱoⵄⴰⵔⴼⴰ - ⵉⴼⵉⵢⵢⵉⵢ 100% RN 18: 0%
RN 19:ⵎⵔⵉⵜⵛ - ⵏⵏⴰⴹⵓⵔ - ⵜⴻⵏⴷⵔⴰⵔⴰ 100%

ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ

ⵎⴰⵎⴽ ⴰⵙⵙⵓⵏⵖ ⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ?

ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉⵜ
highway=motorway Autoroute F.svg A n (ⴰⴱⵔⴱⵔⵉⴷ)ⴰⵙⵙⵓⵏⵖ ⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⴰⵎ
highway=trunk Expressroute.png RN n ⵏⵉⴳ RR n ⵏⵉⴳ RP n ⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ with 4 lanes or divided or important
highway=primary RN n (ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ) ⴰⵙⵙⵓⵏⵖ ⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⴰⵎ highway=primary
highway=secondary RR n (ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ) ⴰⵙⵙⵓⵏⵖ ⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⴰⵎ highway=secondary
highway=tertiary RP n (ⵜⵉⵙⴳⴰ) ⴰⵙⵙⵓⵏⵖ ⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⴰⵎ highway=tertiary
highway=unclassified ⴰⵙⵙⵓⵏⵖ ⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⵉⵎⵣⵢⴰⵏⴻⵏ ⴰⵎ highway=unclassified
highway=residential Roads with no reference in cities and villages
reference:
Country motorway trunk primary secondary tertiary unclassified
Morocco 120px-Zeichen 330.svg.png Autoroute A n
Divided, toll roads highway with 2 or more lanes in each direction.

has speed limits of 120 km/h.

Expressroute.png Voie express, rocades RN n RR n RP n.
Can be a single or a dual carriageway.

has a speed limit of 80 or 100km/h.

Nationale RN n
linking cities
Regionale RR n
secondary
Provinciale RP n
tertiary
Small routes paved or not
Minor roads

ⵎⴰⵎⴽ ⴰⵙⵙⵓⵏⵖ ⴻⵙⴻⵏ,ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ?

Settlement ⵜⵉⵏⵏⵉⵜ
place=city ⵖⵔⵙ ⵓⵖⴰⵔ ⵣⵉ 100000 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
place=suburb independent (or dependent) municipalities within a city or next to a much bigger town.
place=neighbourhood ⵉⵎⵓⵏ ⴰⴽ place=village, place=town ⵏⵉⴳ place=city. ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ ⴳ place=suburb ⴷ place=quarter.
place=town ⵖⵔⵙ ⵓⵖⴰⵔ ⵣⵉ 100000 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ).
place=village ⵖⵔⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵣⵉ 10000 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
place=locality an unpopulated named place
place=hamlet a rural community less than 100-200 inhabitants, few infrastructure (mostly douars)
reference: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:place

Streetview ⴰⴽ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ OSM

Streetview ⴰⴽ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ OpenStreetMap ⵉ ⴰⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴷⵉⵏ ⴹⵉ ⵍⵎⴳⵔⵉⴱ

ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⴽⴷ Osmose

ⵉⵙⴻⴼⴽⴰ

ⴰⵙⵉⵜ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴰⵏⴼ ⵏ ⵍⵎⴳⵔⵉⴱ

ⴹⴰ ⴰⵜⴰⴼⵎ ⵎⴰⵕⴰ ⵊⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵖ post offices, postcode, ⵉⵎⵎⵓⵃⴰⵍ, ⴹⵉ ⵍⵎⴳⵔⵉⴱ

ⵉⴱⵉⴷⴻⵏ

ⵉⴱⵉⴷⴻⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⵉⴷⴻⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵣⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ:

Tracks