Ca:Àrea

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2145321. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.
Osm element area.svg
Una àrea per als vianants connectada amb la xarxa viària.

Una àrea (o polígon farcit) és una línia tancada amb etiquetes relacionades apropiades o que fa servir una relació relació multipolígon que crea una àrea composta per una o més vies tancades.

Tingueu en compte que les àrees no són dades primitives i que algunes línies tancades (per exemple, landuse=*) es consideren àrees, mentre que altres, com ara highway=footway, es consideren elements cartogràfics lineals, excepte quan compten amb una etiqueta area=yes.

Com cartografiar

Existeixen dues maneres de crear una àrea:

 • Per a àrees petites és suficient amb crear una línia tancada amb les etiquetes adequades, i en alguns casos afegir l'etiqueta area=yes. Vegeu area=* per a més detalls.
 • Per a àrees més grans o per a aquelles que s'uneixen a altres àrees o a vials en general és més apropiat fer servir una relació multipolígon amb les etiquetes necessàries. Vegeu relació multipolígon per a més detalls.

Les vies tancades amb unes certes combinacions d'etiquetes poden representar al mateix temps un 'polígon tancat' i una àrea. Per exemple, una rotonda amb una zona de gespa en el seu centre podria definir-se amb una via tancada etiquetada amb highway=* i addicionalment landuse=grass. Això s'interpretaria com un vial circular cobert amb una zona verda al mig.

Quan es representen vies amb etiquetes que només es poden utilitzar en vies tancades, les vies que no estan tancades sovint es poden 'tancar' unint tots dos dels seus extrems perquè l'àrea pugui aleshores emplenar-se.

En el passat era necessari traçar límits al voltant de les àrees en una direcció particular (en el sentit de les agulles del rellotge o en sentit contrari) per assegurar que la informació es representava —això ja no és necessari—.

Presentació

En general, les àrees petites que estan dins d'una àrea més gran es presenten en aquest ordre, el que permet per exemple que es vegi un bosc dins d'un parc.

Tanmateix, en situacions on efectivament hi ha un buit en l'àrea exterior, com és el cas d'un clar en un bosc, s'ha d'usar una relació multipolígon per denotar explícitament que l'àrea interior no està continguda en l'àrea exterior.

Exemples

Àrea simple

En aquest exemple, un llac està definit per una via tancada on l'últim node coincideix amb el primer de la via. L'ús de natural=water implica area=yes. Tingueu en compte que no és possible descriure d'aquesta manera superfícies de llacs que tinguin isles o illetes, ja que les vies tancades, per definició, no poden tenir buits.

 <way id="4876027" timestamp="2008-03-12T07:59:11Z" user="MichaelCollinson">
  <nd ref="31492372"/>
  <nd ref="31492338"/>
  <nd ref="31492370"/>
  <nd ref="31492371"/>
  <nd ref="31492372"/>
  <tag k="natural" v="water"/>
  <tag k="name" v="Spegeldammen"/>
 </way>

Àrea multipolígon

Multipolygon Illustration 2.svg

Multipolygon Illustration 1b.svg

Les àrees es poden definir amb una relació multipolígon com un conjunt de vies que defineixen un o més límits exteriors, i opcionalment cap o més límits interiors ('buits'). En l'exemple següent hi ha un límit exterior (outer), definit mitjançant una via simple, i dos límits interiors (inner):

Només amb el fragment de dades no podem dir si aquests són:

 • dos buits (totes dues vies són vies tancades, imatge superior de la dreta) o
 • un buit (totes dues vies interiors concatenades formen una via tancada, imatge inferior de la dreta)

Això es resol observant les dades de #8125153 i #8125154 respectivament.

 <relation id="12" timestamp="2008-12-21T19:31:43Z" user="kevjs1982" uid="84075">
  <member type="way" ref="2878061" role="outer"/> <!-- imagen ref="1" -->
  <member type="way" ref="8125153" role="inner"/> <!-- imagen ref="2" -->
  <member type="way" ref="8125154" role="inner"/> <!-- imagen ref="3" -->

  <member type="way" ref="3811966" role=""/> <!-- El rol buit produeix
    un missatge d'advertència; evita això; la majoria de programes funciona calculant
    un rol, que és més costós que tenir un ja establert explícitament;
    no es mostra en les imatges de mostra de la dreta -->

  <tag k="type" v="multipolygon"/>
 </relation>

Etiquetes que impliquen l'estat d'àrea

Les àrees poden crear-se explícitament amb multipolígons o afegint area=yes, encara que diverses etiquetes en vies tancades també impliquen que es tracta d'una àrea —o no—. Per exemple, landuse=forest clarament implica que es tracta d'una àrea coberta d'arbres, no una filera d'arbres. Mentre que natural=tree_row en una via tancada clarament implica que es tracta d'un anell o cinturó d'arbres (en filera).

area=no es pot usar per anul·lar explícitament les suposicions predeterminades, utilitzable en alguns casos rars, com el cas d'un banc per seure cartografiat com una via tancada (vegeu un way exemple).

Diferents programes de processament d'etiquetes de l'OSM tindran les seves pròpies llistes d'etiquetes que poden diferir subtilment, en gran part a causa de les diferents formes en què s'usen aquestes llistes:

Tingueu en compte que el processament és complicat i és probable que es trenqui en cas de representar diversos objectes amb un sol element geomètric. Per exemple, la representació tant d'un pati d'esbarjo com la paret al voltant d'un pati d'esbarjo en un element (barrier=wall i leisure=playground) causarà problemes en cas que s'intenti convertir les parets en àrees. Vegeu, per exemple, el cas d'un estil de mapa predeterminat.

Vegeu també

 • El futur de les àrees (en)
 • Overpass turbo/Característiques de polígons - la implementació d'Overpass turbo pot ser una base de partida útil per a desenvolupadors.
 • area=* - Es fa servir per indicar que un element cartogràfic específic és una àrea genèrica (només es fa servir en objectes definits amb una via tancada, no es fa servir en nodes, vies obertes ni relacions).