Ca:Via

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Mf way.svg

Una via és una llista ordenada de nodes que habitualment té almenys una etiqueta o pertany a una relació. Una via pot tenir entre 2 i 2000 nodes, encara que és possible que existeixin vies errònies amb 0 o 1 nodes. Una via pot ser oberta o tancada. Una via tancada és aquella en la qual el primer node coincideix amb l'últim. Una via tancada pot ser interpretada com una polilínia tancada, com una àrea o com totes dues alhora.

Tipus de vies

Via oberta way

Una via oberta és un objecte lineal els nodes del qual inicial i final no coincideixen. Moltes carreteres, cursos d'aigua i línies ferroviàries són d'aquest tipus. Identificar el sentit d'una 'via'.

Via tancada closed way

Una via tancada és un objecte lineal els nodes del qual inicial i final coincideixen, i que està etiquetada de manera adequada. Una via tancada que té l'etiqueta area=yes hauria de ser interpretada com una àrea (encara que aquesta etiqueta no és obligatoria a la majoria d'ocasions, vegeu la següent secció).

Les següents vies tancades poden interpretar-se com polilínies tancades:

 • highway=* Les vies tancades s'usen per definir rotondes i recorreguts circulars.
 • barrier=* Les vies tancades s'usen per definir barreres, com ara tanques i murs, que envolten completament una propietat.

Àrea area

Article principal: Àrea

Una àrea (també anomenada polígon) és la superfície interior de territori definida com una via tancada. La majoria de vies tancades es consideren àrees fins i tot sense una etiqueta area=yes (vegeu mes amunt per a algunes excepcions). Exemples de àrees definides com a vies tancades inclouen:

Per a etiquetes que puguin ser utilitzades per definir polilínies tancades, és necessari afegir també una etiqueta area=yes si es desitja que siguin considerades com a àrees. Els exemples inclouen:

Les àrees poden també ser definides usant una o més vies que s'associen amb una relació multipolígon.

Combinació d'àrees i polilínies tancades

Ès possible etiquetar una via tancada de manera que hagi de ser interpretada tant como una polilínia tancada com una àrea.

Per exemple, una via tancada que defineix una rotonda al voltant d'una àrea coberta d'herba, podria ser etiquetada simultàniament como:

Exemples

Carrer com a vector

Un carrer residencial de sentit únic, etiquetada com highway=residential + name=Clipstone Street + oneway=yes

 <way id="5090250" visible="true" timestamp="2009-01-19T19:07:25Z" version="8" changeset="816806" user="Blumpsy" uid="64226">
  <nd ref="822403"/>
  <nd ref="21533912"/>
  <nd ref="821601"/>
  <nd ref="21533910"/>
  <nd ref="135791608"/>
  <nd ref="333725784"/>
  <nd ref="333725781"/>
  <nd ref="333725774"/>
  <nd ref="333725776"/>
  <nd ref="823771"/>
  <tag k="highway" v="residential"/>
  <tag k="name" v="Clipstone Street"/>
  <tag k="oneway" v="yes"/>
 </way>

Els nodes que defineixen la geometria de la via s'enumeren en l'ordre corresponent i són indicats només per referència utilitzant els seus identificadors únics. Aquests nodes han d'haver estat definits prèviament per separat amb les seves coordenades.