Ca:Key:name

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg name
Helena, Montana.jpg
Descripció
L'etiqueta name s'usa per donar nom a un element. Edit or translate this description.
Grup: Names
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodeses pot usar en vieses pot usar en àreeses pot usar en relacions
Valors documentats: 25
Incompatible withHelp translate this into Catalan!
Vegeu també
Estat: de facto

Wikidata

Ús

Vegeu també: Names

Per a proporcionar detalls sobre el nom d'un element o funció inclosa a l'OpenStreetMap.Visiteu Names per a més informació sobre l'ús.

Nom de les vies

Per saber com afegir els noms de les vies (habitualment urbanes) de forma correcta a l'estat espanyol, visiteu la pàgina normalització per a mapar Espanya. Tingueu present els criteris lingüístics dels noms catalans.


Valors

En la taula segÜent apareixen els principals valors.

Nom

L'etiqueta name és la principal etiqueta per a donar nom a un element. Vegeu Names per a més informació sobre com usar aquesta etiqueta.

Clau Valor Element Comentari
name User defined Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon El nom predeterminat habitual. (Nota: en àrees en disputa, si us plau, useu el nom que s'usa, per exemple, en els senyals de trànsit al camp name=*. Podeu posar les alternatives a les etiques de nom específiques, per exemple name:es/name:fr o en les variants; per exemple loc_name/old_name/alt_name. Gràcies)
name:<lg> User defined Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Nom alternatiu en la llengua indicada(en). Per exemple: name:ca=Londres. Per a més informació llegiu carrers amb noms bilíngües(en)
name:left, name:right User defined Template:Ca:Icon Used when a way has different names for different sides (e.g., a street that's forming the boundary between two municipalities).
int_name User defined Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Nom internacional. (Nota: considereu l'ús de noms específics per llengua, per exemple name:en=... - vegeu més endavant. Internacional no significa (necessàriament) anglès)
loc_name User defined Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Nom local
nat_name User defined Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Nom nacional
official_name User defined Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Aquesta clau es va crear per a noms de països, per tant pot ser necessari un aclariment en altres casos entre "name", "int_name", "loc_name" i "official_name". Exemple: official_name=Principat d'Andorra (on "name" és name=Andorra)
old_name User defined Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Nom històric
reg_name User defined Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Nom regional
short_name User defined Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Abreviatura comú, útil per a les cerques (reconegut per Nominatim)
sorting_name User defined Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Nom, s'usa per a la correcta ordenacio dels noms. Aquesta clau només és necessària quan la classificació dels nom no es pot realitzar només amb l'ortografia (usant l'algorisme d'ordenació Unicode amb taules ajustades per llengua, o quan les llistes ordenades de noms inclouen noms escrits en diverses llengües), pero requiereix ignorar algunes parts com ara:
  • els articles precedents al nom especific, per exemple: el Prat de Llobregat;
  • els noms de persona en relació al cognom;
  • la part genèrica del nom d'una via (el tipus) quan precedeix el nom específic (per exemple en català amb "carrer", "avinguda", "plaça", etc.),

tots aquests elements han d'ignorar-se en el 1r nivell d'ordenació i no és fàcil transferir-ho a un algorisme.

alt_name User defined Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Template:Ca:Icon Un altre nom, o noms, amb el que és conegut l'element. Per exemple name=Field Fare Road i alt_name=Fieldfare Road, o name=University Centre i alt_name=Grad Pad
name_1, name_2, ... Do not use this tag, suffixed name tagging for multiple values is deprecated.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Traducció al catalàl editable aquí.