Cs:Key:covered

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg covered
Covered.jpg
Popis
Objekt je něčím krytý. Show/edit corresponding data item.
Skupina: vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Značka covered=* se používá pro označení, že objekt reprezentovaný uzlem, cestou nebo plochou je něčím krytý.

U silnic a železnic se to liší od značky tunnel=* tím, že je obvykle alespoň na jedné straně otevřený. Značka tunnel=* samozřejmě implikuje covered=*.

Také se používá v některých situacích, kde užití značky layer=* nemá smysl.

Použití

Tuto značku použijte:

  • U silnic, železnic, cest pro pěší nebo vodních cest, které jsou (i částečně) kryté nějakou budovou nebo jinou stavbou, která neodpovídá definici značky tunnel=* (včetně tunnel=building_passage).
  • K označení, že elektrické vedení, vedení vody, odpadní vody, atd. je v úzkém příkopu, který má typicky odstranitelný příklop, který umožňuje jeho překonání bez mostu. Tento příklop je možno odstranit kvůli opravám a kontrolám.
  • Pro zakopané objekty, které nevyhovují definici location=underground. Např. zakopané parkovací garáže s betonovým stropem.
  • Pro ochranu proti lavinám (tunnel=avalanche_protector), i když je na jedné straně otevřená.
  • Pro označení, že amenity=bicycle_parking je chráněno před deštěm.

Tuto značku NEPOUŽÍVEJTE:

  • Pro objekty v tunelech nebo pod mosty, kde vertikální uspořádání je definováno značkou layer=* v kombinaci s odpovídající značkou jako je bridge=*, nebo tunnel=*.
  • Pro prvky zakopané v zemi (location=underground) nebo potopené ve vodě (location=underwater). Ačkoliv pro podzemní garáže a nádrže je tato značka vhodná, jak je uvedeno výše.
  • Pro  kryté mosty, které se značí jako bridge=covered.

Značení

Cesty, které prochází skrz budovy mají normálně stejnou (nebo žádnou) hodnotu layer=*, stejně jako budova.

Používá-li se bez značky layer=*, pak by cesta měla mít sdílené uzly s obrysem budovy v místech, kde jí prochází.

covered=yes

Používá se pro kryté objekty, které nejsou podloubím ani kolonádou.

covered=arcade (arkáda)

Podloubí je řada oblouků, nesených sloupy nebo pilíři, nebo krytý chodník, který je obklopen řadou takových oblouků na jedné nebo po obou stranách.[1] Taková cesta by se měla značit jako covered=arcade. Je-li arkáda součástí budovy, pak budova a cesta sdílí stejné uzly na místě vstupu a výstupu. Cesta je rozdělena vstupním a výstupním uzlem a jen část mezi nimi je označena covered=building_arcade. Vrstva layer=* je stejná jako u budovy. Takže pokud budova nemá značku layer=*, pak ji nemá ani cesta. Pro určení, která strana je otevřená použijte klíč arcade:left=open nebo arcade:right=open.

Kdy nepoužít arcade: Tato značka není určena pro mapování vnitřku budov. Zeď na jedné straně je považována za vnější zeď, která má vchody vedoucí do budovy. Pro mapování vnitřku budov lze použít indoor=yes. Také není určena pro mapování prostých přesahů střech nebo slepých arkád.

covered=colonnade (kolonáda)

Podobá se arkádě, ale liší se z pohledu architektury, kolonáda se skládá z dlouhé řady sloupů spojených kladím. Často stojí volně nebo je součástí budovy.[2] Takovéto cesty by měly být označeny jako covered=colonnade. Je-li kolonáda součástí budovy, pak budova a cesta sdílí stejné uzly na místě vstupu a výstupu. Cesta je rozdělena vstupním a výstupním uzlem a jen část mezi nimi je označena covered=colonnade. Vrstva layer=* je stejná jako u budovy. Takže pokud budova nemá značku layer=*, pak ji nemá ani cesta. Pro určení, která strana je otevřená použijte klíč colonnade:left=open nebo colonnade:right=open.

Kdy nepoužít colonnade: Tato značka není určena pro mapování vnitřku budov. Zeď na jedné straně je považována za vnější zeď, která má vchody vedoucí do budovy. Pro mapování vnitřku budov lze použít indoor=yes. Také není určena pro mapování prostých přesahů střech.

Příklady

Doplňkové vlastnosti

Značkou maxheight=* můžete určit světlou výšku kryté cesty nebo plochy.

Zdůvodnění

Tato sekce byla od schválení této značky změněna v důsledku vylepšení definice značky layer=*.

Zatímco použití značek layer=* a level=* svým způsobem znamená, že jeden objekt je nad jiným, existuje mnoho situací, kdy jsou tyto značky nevhodné a mohou být zavádějící v kontextu mapovaného subsystému.

Například, když budova má cestu, která jí prochází, pak budova a cesta skrz ní nemohou mít přiřazeny odlišné vrstvy layer=*. V této situaci se používá značka tunnel=building_passage, pokud je cesta obklopena zdmi ze všech stran. Značku covered=* pak používáme, pokud je cesta alespoň na jedné straně otevřená.

Značka covered=* přidaná na cestě může zjednodušovat navigaci v případech kdy se například hledá cesta, která se má vyhnout venkovnímu počasí.

V jiných případech mohou mít objekty přiřazeny různé vrstvy layer=*, ale nemohou být zmapovány značkami bridge=*, tunnel=*, nebo mapováním vnitřku budov - v těchto případech značka covered=* poskytuje jednoduchý způsob, jak tuto situaci zmapovat.

Jiný případ užití je, když některé objekty jako třeba podzemní parkoviště nebo nádrže jsou kryty nějakým objektem, který nebude sám o sobě zmapovaný.

Viz také

Odkazy