Cs:Key:bridge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg bridge
2014 Karwina, Darków, Most żelbetowy 01.jpg
Popis
Most Show/edit corresponding data item.
Skupina: mosty
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Popsané hodnoty: 7
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal
Typické vykreslení mostu v mapě.
Zobrazení mostu nesprávně potkávajícího ne-mostní část křižovatky (vlevo) a mostu ukončeného včas (vpravo).

Použijte značku bridge=* pro mapování  mostů - člověkem vytvořených staveb, které nesou silnice, železnice, cesty, kanály, potrubí a podobně nad jinými prvky nebo nad údolím za pomoci plošin nebo kleneb (viz níže, kdy se má použít tunnel=*). Krátký seznam hlavních hodnot je vypsán dále; další typy a vlastnosti mostů mohou být popsány značkami bridge:structure=*, bridge:support=* a bridge:movable=*.

Pokud je to, co je pod mostem, obklopeno zemí, pak byste pravděpodobně měli danou věc značit spíše jako tunnel=*. Někdy je to ovšem otázka úsudku, zda konkrétní situaci označovat jako most nebo jako tunel. V každém případě neoznačujte u stejné křižovatky horní část jako most a dolní zároveň jako tunel.

Jak mapovat

Rozdělte horní cestu na obou koncích mostu (tam kde potkávají pevnou zem) a přidejte značku bridge=yes na prostřední sekci. Je dobrým zvykem neukončovat most na křižovatce cest nebo podobně. Most by měl buď končit před křižovatkou (normální situace) nebo v případě, že křižovatka je sama 've vzduchu' pak ostatní cesty, které se na křižovatku napojují, by také měly být předělány na most ve správných svých sekcích.

Rampa na konci mostu není součástí mostu a může být označena jako embankment=*. Násep ve většině případů nemá mýt značku layer=*.

Část mostu mezi dvěma podpůrnými body je známa jako přemostění. Některé mosty mají jedno přemostění, jiné mnoho. Způsob, jakým jsou jednotlivá přemostění podpírána je často pro mapování zajímavý. Různé typy přemostění mohou být popsány pomocí značky bridge:structure=*, zatímco podpory mezi násobnými přemostěními a na koncích mostu mohou být popsány pomocí bridge:support=*, zaslouží-li si to. Může být potřeba cestu mostu rozdělit na několik částí, pokud most obsahuje více než jeden typ přemostění. Jistá uspořádání přemostění jsou popsána značkou bridge=*: viz níže popis mostů bridge=cantilever, bridge=trestle a bridge=viaduct. Jiné mosty se zvláštními vlastnostmi jsou také popsány níže.

Některé mosty jsou pohyblivé: přemostění může být přemístěno, takže poskytne pod sebou vyšší světlou výšku. Tyto mosty by měly být značeny jako bridge=movable. Stejně jako architektura přemostění, mechanismus, jakým se most pohybuje může být vhodné zmapovat a dá se blíže popsat značkou bridge:movable=*. Tato značka může popisovat i přemostění, které se dříve pohybovalo a nyní je pevně přichyceno.

Omezení

Pokud má most stanovenou maximální váhu, zatížení nebo délku pak přidejte na horní cestu značky maxweight=*, maxaxleload=* nebo maxlength=*. Existují-li omezení na kategorie vozidel nebo uživatelů mostu, použijte značku access=*. Pokud existuje nějaký zákonný výškový limit pro vozidla používající nižší cestu (vedoucí pod mostem), pak přidejte maxheight=* na uzel nebo krátký segment nižší cesty. Pro reálné omezení výšky použijte značku maxheight:physical=*.

Vrstvy

Mosty by měly mít značku layer=*, u jednoduchého přemostění skoro vždy layer=1, ale u složitějších křižovatek mohou být použity i vyšší hodnoty.

Pojmenování

Má-li most název, je několik možností jeho zmapování. Ta kterou zvolíte, je věcí osobní volby, ale může také záviset na důležitosti mostu:

 • Je-li použita značka man_made=bridge, pak by měla nést atributy jako je název, referenční číslo atd.
 • Použijte samotnou značku name=* pro vložení názvu mostu, spíše než jména silnice. Tento způsob má tu výhodu, že název mostu bude vykreslen.
 • Dejte do značky name=* název silnice/ulice a název mostu dejte do značky bridge:name=*. To má tu nevýhodu, že název mostu nebude vykreslen.
 • Použijte navrhovanou relaci Relations/Proposed/Bridges and Tunnels(en) pro zápis jména mostu.

Pokud má most starší jména, můžete je označit jako bridge:old_name=*.

Číslo mostu

Označení mostu lze dát do bridge:ref=*.

Vhodné kombinace

Nepoužívejte značku building=bridge jen pro označení mostů (jejich půdorysu). Pro tyto účely slouží man_made=bridge. Značka building=bridge je pouze pro označení budov, které slouží jako most.

Jiné vlastnosti mostu mohou být zmapovány a označeny značkami bridge:structure=* a bridge:support=*.

Pokud používáte navrhovanou relaci nebo man_made=bridge, pak lze použít klíče old_name=* nebo ref=*. Mosty lze také popsat značkou wikipedia=* a dalšími běžnými popisnými značkami. Značkou start_date=* lze popsat, kdy byl most otevřen pro dopravu.

Mosty s více cestami nebo dalšími vlastnostmi

V případě, že most je reprezentován více cestami nebo má další vlastnosti, pak máme v současné době dva způsoby, jak to zmapovat:

 • Pomocí man_made=bridge se zakreslí půdorys mostu a všechny silnice/cesty, které jdou po mostu, se připojí k půdorysu. Všechny atributy mostu jako je vrstva, jméno, refereční číslo se značí přímo na půdorys. V případě víceúrovňového mostu se použije navrhovaná relace bridge.
 • Pomocí navrhované relace bridge se seskupí všechny prvky mostu jako její členy a všechny atributy mostu se označí na relaci. V případě, že most má více úrovní, pouze relace může být použita k seskupení všech objektů mostu.

Půdorys mostu

Půdorys většího mostu, obzvlášť takového, který nese více cest, by měl být zakreslen pomocí man_made=bridge. Půdorys by měl mít stejnou vrstvu layer=* jako cesty na něm.

Objekty a prvky na mostě

Objekty na mostě, zakreslené jako uzly, které jsou součástí cesty mostu jsou obecně považovány za ležící na mostě, takže nepotřebují svou značku layer.

Složitější situace mohou být řešeny pomocí rozšíření man_made=bridge nebo Relations/Proposed/Bridges and Tunnels.

Nově navrhované rozšíření značky man_made=bridge má další nápady, jak mapovat.

Mosty a navigace po vodě

Mosty jsou význačné orientační body a mohou při plavbě působit jako překážky nebo ohrožení.

Viz

Hodnoty

Mnoho druhů mostů, které nejsou uvedeny v tabulce níže, lze značit pomocí značekKlíč Hodnota Prvek Poznámka OSM Carto Ilustrace
bridge yes way Most neurčeného typu. Možná blíže popsaný dalšími značkami bridge:* Weißenberg - Nechern - Riegel-Mühle 10 ies.jpg
bridge aqueduct way area  Akvadukt. Dlouhý most nesoucí kanál, nebo vedoucí čerstvou vodu. Pro staré historicky významné akvadukty zvažte použití historic=aqueduct. Pont du gard.jpg
bridge boardwalk way area Prkenný chodník přes vlhký nebo jinak obtížný terén, obvykle nízký a nesený na kůlech. Swampy But Pretty Bog In Fiordland NZ.jpg
bridge cantilever way area  Konzolový most, který je postaven pomocí konzol, což jsou nosníky, které vyčnívají horizontálně do prostoru, podepřené pouze na jednom konci. Hudson River from Waryas Park in Poughkeepsie, NY 2.JPG
bridge covered way area Krytý most, který má střechu a částečně nebo úplně uzavřené stěny, aby byla vozovka a další prvky chráněny před povětrnostními vlivy. Zvažte také kombinaci bridge=*+covered=*. Pont couvert (Routhierville).jpg
bridge low_water_crossing way area Přechod přes mělkou vodu, také nazývaný "irský most", je nízký most postavený nad vodou pro přejezd vozidel při nízkém stavu vody a také, aby vydržel potopení při vysokém stavu vody. Zvažte také přidání buď značky ford=yes nebo flood_prone=yes k těmto mostům, které jsou občas zaplavovány podle ročních období (viz anglickou diskusní stránku). Roanoke River low water crossing.jpg
bridge movable way area Pohyblivý most obsahující přemostění, které lze posunout nahoru nebo do strany, aby se zvýšila světlá výška pro dopravu pod mostem. Všechna taková přemostění by měla být označena jako bridge=movable. Další informace lze poskytnout pomocí bridge:movable=*. Pevná přemostění by se měla značit zvlášť, aby bylo jasné, která část mostu je pohyblivá. MovableBridge roll.gif
bridge trestle way area Most složený z krátkých přemostění, kde každé přemostění je neseno pevným rámem. Rattlesnake Trestle.jpg
bridge viaduct way area Most složený ze série přemostění, často krátkých v poměru ke své celkové délce. Přemostění mohou být oblouky, nosníky nesené pilíři, atd. U cest, které jsou vedeny na náspu nad přirozenou úrovní půdy použijte embankment=*. Railway Viaduct.jpg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad lze editovat zde.

Návrhy

Krátký návod na mapování mostů

 • Jak je vidět z obrázku níže, hlavní cesta končí, když se setkává s řekou. Takže budeme mapovat most, který vede přes řeku, na mapě níže. Most připojíme k silnici.
Mapa ukazující silnici, která překračuje řeku.
 • Zvolte z horního menu nástroj Čára.
Zvolte nástroj Čára.
 • Pomocí nástroje mapujte takto:
  • začněte na břehu, někde na silnici, ale nezačínejte mapovat most na křižovatce silnic (most by měl začínat/končit před křižovatkou)
  • přetáhněte čáru na druhý břeh, na silnici, před druhou křižovatku silnic


Zmapujte most mezi dvěma konci silnice.
 • Most je v tomto případě na silnici 1. třídy, takže z menu “Editovat objekt” vybereme Silniční síť a potom Silnice 1. třídy a zvolíme.
Zvolte typ objektu, který mapujeme.
 • Dále budeme potřebovat přidat více vlastností tohoto segmentu silnice, který mapujeme jako most:
  • Název: je jméno mostu, v tomto případě most dostane stejné jméno, jako má silnice, která přes něj vede; v jiných případech most může být "mezi" silnicemi (jedna silnice končí na jedné straně mostu, druhá na druhé straně) - v této situaci může most mít jedno z obou jmen, nebo mít své vlastní jméno
  • Jednosměrka: pokud se most používá pouze jedním směrem (tento most je obousměrný, takže nezaškrtáváme)
  • Povolená rychlost: je-li na mostě omezená rychlost (v tomto případě platí omezená rychlost silnice i na mostě a je to 50km/h)
  • Struktura: mapujeme jako “Most”
Vlastnosti nově mapovaného objektu.
 • Přístup: typ přístupu na tento most (na tento most má povolen přístup každý druh dopravy, takže necháváme vše na výchozí hodnotě Yes)
 • Pruhů: počet pruhů. Tento most má jeden pruh každým směrem, takže nastavujeme Počet pruhů=2
 • Povrch: zvolíme jaký druh povrchu most má (v tomto případě asphalt)
 • Označení: odkud jste získali své informace (Wikipedia atd.), nebo v tomto případě, jelikož udržujeme informaci o mostu konzistentní s tou ze silnice, takže vyplňujeme národní jméno silnice (DN71).


 • Všechny vlastnosti: zde jsou uvedeny všechny vlastnosti nově mapovaného mostu
 • chcete-li přidat značku vrstvy layer=*, klikněte na znaménko plus (na konci seznamu), napište layer a přidejte hodnotu 1 (typická hodnota pro mosty)


 • Nezapomeňte svou práci uložit!
Uložení nově zmapovaného mostu.

Viz také