Cs:Key:tunnel

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg tunnel
Tunnel.jpg
Popis
Tunel Show/edit corresponding data item.
Skupina: umístění
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Status: schváleno

Značka tunnel=* se používá pro silnice, železnice, kanály, atd., které jsou vedeny v podzemí (v  tunelu).

U některých zvláštních křižovatek ovšem může být věcí diskuse, zda nižší cesta je vedena tunelem, nebo zda vyšší cesta vede po mostě - bridge=*. Obecně platí, že pokud nižší cesta je dlouhá a je obklopena zemí, pak se téměř jistě jedná o tunel; a je-li nižší cesta krátká a horní cesta je nesena betonovými, cihlovými nebo kovovými sloupy/nosníky, pak je to téměř jistě most. Jsou ovšem i situace, kdy je potřeba rozhodnout vlastním úsudkem, ale obecně preferujeme označit nižší cestu jako tunel, anebo horní cestu jako most, ovšem nikoliv obojí najednou.

Pro zakryté průjezdy, které jsou na jedné straně otevřené, často se jedná o cesty pod budovami, použijte značku covered=* namísto tunnel=*. Jednou z výjimek jsou ochrany proti lavinám/sesuvům půdy na horských silnicích, které značíme jako tunnel=avalanche_protector.

Tam, kde voda menšího potoka, výpusti nebo i přechodu pro dobytek prochází pod cestou nebo budovou, zvažte použití značky tunnel=culvert namísto značky tunnel=yes, která se používá pro větší tunely, silnice nebo kanály.

Stavbu, která vede vodu nebo jinou tekutinu na velkou vzdálenost, je vhodné označit jako potrubí značkou man_made=pipeline.

Vedení silových kabelů (power=cable) zakopaná pod zemí by neměla být značena jako tunely. Umístění kabelu můžete označít značkou location=underground/underwater. Ovšem pokud je kabel umístěn v samonosném tunelu, pak může být označen jako tunnel=yes. Tyto tunely určené pro kabelové vedení se často nacházejí ve velkých městech.

Jak mapovat

Zobrazuje tunel, který pokračuje až na křižovatku vlevo (chybně) a který je ukončen před křižovatkou vpravo (správně).
  • Rozdělte dotyčnou cestu na místech, kde tunel začíná a končí a přidejte na úsek značku tunnel=*. Je dobré se vyhnout tomu, aby tunel pokračoval až na křižovatku, která není v tunelu tím, že cestu rozdělíme ještě před křižovatkou.
  • Většina tunelů by měla být označena layer=-1 nebo jinou vhodnou zápornou hodnotou (výjimkou je: tunnel=building_passage). Pro metro nebo jiné velmi dlouhé cesty je často vhodné použít layer=-2, aby bylo možno zahrnout podzemní průchody pro chodce, které vedou mezi tunelem a povrchem.
  • Místo, kde je příjezd k tunelu vedený zářezem, lze označit značkou cutting=yes. Uvědomte si, že značku layer=* není vhodné používat u zářezů a náspů, pokud se tam ovšem nenachází více vrstev objektů, mezi kterými je nutno rozlišovat.

tunnel=building_passage by neměla mít přiřazenu značku layer=*, protože není jasný vztah nad/pod k budově, ale tato značka může být potřebná, pokud existuje několik vrstev průchodů budovou.

Je vhodné přidat i značky maxheight=* a maxwidth=*, jsou-li zveřejněna takováto omezení a použít i access=* vztahují-li se tato omezení na určité třídy použití nebo dopravních vozidel.

Má-li tunel název, pak ho lze zadat značkou tunnel:name=*, i když se stále ještě vede debata o nejlepším způsobu mapování názvu tunelu, je-li odlišný od názvu silnice/železnice, která jím prochází. Je-li v tunelu osvětlení, můžete ho zmapovat značkou lit=*.

Značení

tunnel=building_passage

Cesty, které prochází budovami a mají zdi na všech stranách by měly být značeny jako tunnel=building_passage.

  • budova a cesta by měly sdílet uzly na vstupu a výstupu z budovy.
  • cesta je rozdělena na vstupních a výstupních bodech a pouze ta část, která je kryta budovou, je označena jako tunnel=building_passage.
  • vrstva layer=* by měla být stejná jako vrstva budovy, s jedinou výjimkou, kdy několik tunelů prochází na několika úrovních. Pokud budova nemá značku layer=*, pak ji nebude mít ani cesta.

Kdy nepoužívat building_passage: Značka není určena pro mapování uvnitř budov. Zdi na obou stranách (a nahoře) se považují za vnější zdi budovy, která může mít vchody, které do ní vedou (tento návrh nepokrývá vchody uvnitř pasáží v budovách). Pro mapování vnitřku budov lze použít značku highway=corridor nebo indoor=yes. Značka také není určena pro cesty, které procházejí něčím jiným, než je budova.

tunnel=avalanche_protector

Variantou značky covered=arcade je tunnel=avalanche_protector a měla by se používat pro tunely podél hor. Tyto stavby stojí samy o sobě a nejsou připojeny k žádné budově. Jejich účelem je chránit silnice nebo železnice před lavinami a sesuvy půdy. Značkou avalanche_protector:left=open nebo avalanche_protector:right=open určete, na které straně cesty jsou otevřené ("otevřené" v tomto případě znamená, že tudy vstupuje světlo nebo vzduch).

Vykreslování

tunnel=yes, tunnel=building_passage a covered=yes jsou vykreslovány výchozím stylem OpenStreetMap.

Viz také

Odkazy