Cs:Tag:boundary=protected_area

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg boundary = protected_area
Yatsuhigata 04x4720s.jpg
Popis
Používá se pro vyznačení hranic chráněných oblastí včetně národních parků, námořních rezervací, kulturního dědictví, divočiny a jiných podobných oblastí. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Hranice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de factoPage for proposal

Značkou boundary=protected_area se vyznačují hranice chráněných oblastí včetně národních parků, námořních rezervací, kulturního dědictví, divočiny a jiných podobných oblastí.

boundary=protected_area
+ protect_class=1 až 99
+ protection_title=...

Klasifikace

Povaha chráněné oblasti se zaznamenává značkou protect_class=1 až 99, která se dělí na tři kategorie:

  • ochrana přírody komplexních ekosystémů (1-9, 97-99),
  • ochrana jednotlivých důležitých zdrojů (11-19) a
  • ochrana sociálních komunit a architektury (21-29).

V tabulce "Třídy ochrany v různých zemích" na anglické stránce najdete příklady použití protect_class=*.

Přírodní chráněné oblasti

Chráněná příroda a krajina v kontextu ekosystému, včetně kulturních zvyků(?).

Třída Popis Příklady
1 1a Přísná přírodní rezervace: ... přísně chráněné oblasti ... jsou přísně řízené a ohraničené ... mohou sloužit jako nepostradatelné referenční oblasti pro vědecký výzkum a monitoring.
1b Divočina: ... obvykle velké nezměněné nebo lehce změněné oblasti zachovávající si svůj přírodní charakter a vliv obklopené stálým nebo významným lidským bydlením, ...
Můžete je rozdělit doplňkovou značkou zone.
1a: naturereserve Florarna ve Švédsku.
1b: Přírodní rezervace Bolshoi Arkticheskiy na severosibiřském poloostrově Tajmyr.
2 Národní park: ... velké přírodní nebo téměř přírodní oblasti vyhrazené k ochraně ekologických procesů ve velkém rozsahu, ... Yellowstone (USA), Watten Sea (Evropa), ...
3 Přírodní památka: ... chrání konkrétní přírodní památku, což může být tvar krajiny, mořská hora, podmořská jeskyně, geologický prvek jako je třeba jeskyně nebo dokonce živý prvek jako třeba prastarý lesík. Jsou obvykle celkem malé a často velkou hodnotu pro návštěvníky. Kulturně a archeologicky důležité. Viktoriiny vodopády (Afrika), ...
4 Oblast výskytu druhu: ... snaží se chránit konkrétní druh nebo habitat a správa odráží tuto prioritu. Mnoho chráněných oblastí kategorie IV bude vyžadovat pravidelnou, aktivní intervenci ... přírodní rezervace, Naturschutzgebiet, ...
5 Chráněná krajinná oblast: ... oblast, kde interakce lidí a přírody vytvořila během doby krajinu jasného charakteru s významnou ekologickou, biologickou, kulturní a scénickou hodnotou: ... ochrana krajiny, přírodní parky jako "Lüneburger Heide", Harz, ...
6 Oblast chráněných přírodních zdrojů: ... chrání ekosystémy a habitaty spolu se souvisejícími kulturními hodnotami a tradičními systémy správy přírodních zdrojů. Obecně se jedná o velké oblasti, jejichž většina je v přirozeném stavu, kde část je pod udržitelnou správou přírodních zdrojů a kde nízkoúrovňové neprůmyslové využívání přírodních zdrojů, kompatibilní s ochranou přírody, je viděno jako jeden z hlavních účelů oblasti. Pro malé oblasti a také ochranu jednoho zdroje viz také Chráněné oblasti zdrojů: protect_class=11 až 19. Tonda Wildlife Mangament Area (Papua Neu-Guinea), ...
7 oblast přírodního prvku: podobné jako 4. ale bez úrovně IUCN. Některé habitaty jsou chránění místním nebo krajovým zákonem: oblasti, které chrání jeden druh, speciální vegetační pokryv, geologickou lokalitu, ...
97 chráněno kontinentální úmluvou. Často zahrnuje lokality, které jsou již chráněny národními zákony. Asie: ASEAN Heritage, Evropa: Smaragdová síť Evropské rady, "Natura 2000" (FFH, Birdareas), evropský zelený pás, ...
98 chráněno mezistátními nebo mezinárodními úmluvami. Často zahrnuje lokality, které jsou již chráněny národními zákony. Přeshraniční národní park s IUCN úrovní by měl patřit do 2. World Heritage Convention, UNESCO-MAB Reserve, Mokřady mezinárodní důležitosti ("Ramsar"), ... nebo "Barcelonská úmluva" mezi státy hraničícími se Středozemním mořem. Afrika - Eurasian Migratory Waterbird Agreement (AEWA), ...
99 jiné kontinentální nebo mezinárodní.

Chráněné oblasti zdrojů

Chráněné oblasti se zaměřením na jednotlivé přírodní zdroje, včetně samotného prostoru života lidí, kvůli důležitému přírodnímu materiálu nebo charakteristice. Většinou vyhlašované na komunitní úrovni.

Třída Popis
11 půda: výtěžek úrody, ochrana proti erozi, ...
12 voda: ochrana vody, čistá voda, pitná voda, prameny, ...
13 ovzduší a vzduch: zdroj studeného vzduchu, ...
pro omezování emisí v OSM, viz "Low Emission Zone"(en) (LEZ)
14 druhy: zákaz rybaření, chráněno pro rybaření, chráněno pro lov, rostliny, ...
15 místní podmínky: retenční oblast povodňové vody, ochranný les, pastvina, ...
16 dlouhodobé nebezpečné oblasti: znečištění, oblast pohybu půdy, "problémové lokality" ...
19 jiné národní, ještě neklasifikovány do ID 1 až 18, úroveň IUCN -999, ... . Domorodé oblasti s IUCN -999 by měly patřit do ID 24.

Sociální chráněné oblasti

Důležité sociální zájmy. Vizualizace sociopolitických aktiv.

Třída Popis
21 Komunitní život: náboženské, posvátné oblasti, associative locations(?), rekreace
22 Kulturní aktiva (kulturní aktiva a snahy, okrsky historického dědictví, zachování monumentů):
ochrana míst se zvláštní architekturou nebo historicky zajímavých, vytvořeny a navrženy záměrně člověkem: dispozice města, budov, krajiny, zahrad, umění, ...
23 Ochrana kvůli ekonomice: zvláštní ekonomické zóny, ...
24 Politická ochrana:
rezervace / oblasti domorodců / původního obyvatelstva: samořídící komunity s půdou + domorodými
státními hranicemi: v OSM existují, viz boundary=administrative. ...
25 Vojenské oblasti: vojenští uprchlíci, testovací oblasti,
v OSM se již používá s klíčem military=* ...
26 Historické: pro věci spojené s kolonizací a protektoráty. Jinak jako dřívější- nebo dávno-chráněné oblasti, prosím, radši uveďte do "kulturních hodnot" ID 22.
(27) Veřejná zem: Veřejná zem vlastněná vládní entitou (viz diskuse(en): není to žádná záruka ochrany, je to informace o vlastníkovi pro další značky!).
29 Jiné sociální, ještě neklasifikované ID 21 až 28.

Doplňkové klíče

Pro další informace o objektu. Do značky ref=* dejte externí ID oblasti.

Klíč Hodnota Popis
protection_title=* wildlife sanctuary, Zapovidnyk, Nationalpark, Special Protected Area, World Heritage Convention, Aesthetic Forest, Heritage River, Indian Reserve, ... Titul nebo typ ochrany, nikoliv vlastní název. Národní označení, formální titul nebo typ ochrany (viz tabulku úrovní).

Důležité! Toto byste měli vždy zadat. Určuje rozdíly uvnitř třídy. Na konci dává příklady termínů. Individuální označení, například jako filipínské "Nipas Category".

protection_object=* aborigine, nature, habitat, art, econonic, politic, military, historic, water, soil, air, climat, noise, floodwater, rockslide, retention, ... Smysl, subjekt ochrany, cenný prvek.
Radši nevypisujte druhy nebo prvky, proto byste měli udat URL webové stránky.
protection_aim=* Záměr oblasti
protection_ban=* "no cats", ...*!! Zakázané činnosti. Zvláštní povolení ... Není použito, takže v budoucnu bude odtud odstraněno.
protection_instruction=* "only cats", ...*!! Příkazy. Příkazy pro rozvoj lokality. Není použito, takže v budoucnu bude odtud odstraněno.
related_law=* Law 4/1994, BNatSchG: § 23, ... Související zákon pro oblast. Název zákona, kterým se rezervace zřídila, atd.
site_zone=* 1 až *, 1a až *, I až *, Ia až * Pokud je rozděleno na nárazníkové či postupné oblasti, respektive úrovně ochrany. Například národní parky nebo ochrana vod používá tento systém. Dejte cesty do relaci, abyste spojili oblast a zóny.

Tato značka by měla být konkretizována jako: catchment_zone=*, water_catchment_zone=*, protection_zone=*, water_protection_zone=*, habitat_buffer_zone=*, hazard_zone=*, ...

valid_from=* yyyy-mm-dd Od kdy byla vyhlášena. Mohou být i hodnoty jako "1910 - 1920; 1960-12-09", pokud ochrana nebyla kontinuální.
start_date=*
end_date=*
yyyy-mm-dd Viz výše a viz wiki
opening_hours=* Dec 20-Jan 06 00:00-24:00
také může být "sunrise to sunset", ...
Otevírací doba tras a vstupu (spojená s konceptem zón): pokud je třeba období hnízdění nebo něco podobného ... například: otevřeno pouze od 20. prosince do 6. ledna ale non-stop, 24 hodin. V tomto kontextu název klíče příliš nesedí, ale mělo by to fungovat.
operator=* Provozovatel - instituce, osoby.
governance_type=* government_managed (ministerstvo nebo agentura, která oblast řídí, vládou delegované řízení), social_protagonist, private_landowner, social_group (místní komunity) Kdo se hlavně stará o oblast. Popisuje, kdo rozhoduje a je to blízce vztažené k vlastnictví. O odpovědnosti, sociální integraci. (viz wdpa-def.)
site_ownership=* public (federal, province, municipal), community conserved areas (community, indigenous), joint nebo co-ownership, private. Vlastnictví
site_status=* designated, retired, intended, obtained, ... Status
protection_award=* EUROPARC Transboundary Parks, Europadiplom, ... Ocenění - někdy chráněné oblasti dostávají ocenění
protected=* perpetuity, limited, temporary Chráněno - pro alternativně určenou ochranu. Přístup.
Je to podobné severoamerickému "protected" (viz tagwatch)

ref:EUR27:name=*
ref:EUR27=*
+ ref:EUR27:source=*

Mediterranean temporary ponds
3170
Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR27 (July 2007)
ref:ABBR=ID.

ID nebo kód odpovídající klasifikačnímu systému podle zkratek jako z
IUCN - "IUCN Protected Areas Categories System"(en).
EUR27 - "Interpretation Manual of European Union Habitats"(en) EUR27 (July 2007), EUR28, ...
Other - regionální a místní senzamy

period=*
+ scale=*
1200-1800
christian
Pro určení období, kdy byl prvek používán. Období s odpovídajícím kalendářem (persian, christian, pre-christian, chinese, mayan, ...). Během značení nikdo nechce zkoumat, jaké je označení v jiném kalendáři. To se dá zjistit dotazy. Potřeba jsou obě značky.
website=* http://www.nameoftheasite.com Vhodná webová stránka s dalšími informacemi o chráněné oblasti, druzích, kontaktech, zákonech, atd.
name=* Vlastní název Název oblasti.
contamination=* nuclear_mess, mercury, ... Kontaminace. Nebo nebezpečná zóna. Nepatří do chráněných oblastí. K označení hranice kontaminované oblasti. Omezený přístup kvůli znečištění.
allocation=*
allocation:image=*
north, south, west, east, central, upper, lower, sub, northeast, ... Pro jakoukoliv část oblasti nebo orientaci objektu.
ethnic_group=* Název etnické skupiny (domorodců) v souvislosti s politickou ochranou, protect_class=24 Např. v Kolumbii: arhuaco, embera, guambiano, kogui, nasa, paez...

Třídy ochrany v různých zemích

Přírodní chráněné oblasti

Tabulku hodnot v dalších zemích najdete na anglické stránce

protect_class=*
Země 1 2 3 4 5 6 7 97 98 99
Czech Republic National Nature Reserve, Nature Reserve National Park National Nature Monument, Natural Monument Protected Site Protected Landscape Area - - Natura 2000 - jiné mezinárodní, zatím neklasifikované

Chráněné oblasti zdrojů

Tabulku hodnot v dalších zemích najdete na anglické stránce

Sociální chráněné oblasti

Tabulku hodnot v dalších zemích najdete na anglické stránce

Pozadí

Mezinárodní svaz ochrany přírody(en) (IUCN) vytvořil kategorie správy ochrany přírody, které sdělují "intenzitu ohrožení". Z technického pohledu, fakt ochrany neodpovídá povrchu nebo objektům plochy, pouze hledá nějaké struktury pro ohraničení (např. na počátečních oblastech mohou obyvatelé pokračovat ve svých obvyklých aktivitách po delší přechodové období). 'Ochrana není využitím půdy', je to politická dohoda. Takže již existující klíč "boundary" je vhodným klíčem. Jeho přidružená hodnota "protected_area" byla nově vytvořena, protože je jasná a zdůrazňuje "obezřetnost" a "omezení". Omezení nevyplývají pouze z ochrany přírody. Další důvody jsou socio-politické a zahrnují i ekonomické požadavky pro ochranu zdrojů. Oblasti také mohou obdržet ocenění, což vyžaduje ohledy. Tyto věci jsou také projednávány zde.

Aby se umožnilo použití známého systému řazení podle zvyklostí zemí pro snadné zacházení (mapování a vykreslování) velké množství "nomenklatur" bylo přiřazeno k jen pár číslům identifikátoru ("protect_class"). Podobně spravované nebo zamýšlené chráněné oblasti by měly používat stejnou hodnotu. Identifikátory jsou krátké a přátelštější; je snazší sloučit abstraktní kód s "mým" místním názvem, než s cizím názvem ("Природна ..." = 3). Webové stránky protectedplanet(en) organizace IUCN umožňují určit mnoho typů národních přírodních chráněných oblastí.

Takže první 'třídy 1-9' většinou odpovídají těmto kategoriím IUCN a pokrývají sekci ochrany přírody (a to v holistickém pohledu, včetně kulturních aspektů jako jsou speciální druhy farmaření). Ovšem kvůli nezávislosti, neuvažujte o těchto třídách jako o "pevně svázaných" s kategoriemi IUCN. 'Desítový blok' znamená oblasti pro ochranu zdrojů ("ekonomický pohled") - základními jsou půda a nerosty, voda, vzduch, živočišné druhy a u některých lokalit jisté prvky nebo zařízení. 'Dvacítkový blok' znamená socio-politické zájmy. Konečně 'devadesátkový blok' znamená ocenění a nad-regionální a globální kategorie.

Třídy protect_class 1 až 6 jsou z Systému kategorií chráněných oblastí IUCN (2009). Abyste přiřadili správnou třídu, podívejte se do databáze IUCN na protectedplanet.net(en), sekce "IUCN Category". Záměrem je, aby protect_class=* 1 až 6 odpovídala úrovní IUCN I až VI, třída 19 pak IUCN -999. Zatímco protect_class 7 správněji odpovídá dalším oblastem, které by jinak nebyly označeny. Ve Velké Británii nejsou žádné chráněné oblasti ve WDPA (viz WDPA-FAQ). Chráněné oblasti mezinárodními úmluvami patří do protect_class 97 až 99.

Diskuse

Do roku 2010 neexistovaly odpovídající značky pro rozmanitost typů přírodních rezervací (např. v Evropě jich je okolo 90ti). Pouze dva typy se používaly v OSM: přírodní rezervace (leisure=nature_reserve) a národní park (boundary=national_park), mimo to tyto nejsou technicky stejné. Takže hodně chráněných oblastí bylo označeno nesprávně.

Věnujte pozornost obsahu diskuse, viz:

Můžete oddělit nárazníkové oblasti nebo zóny dodatečnou 'site_zone-tag plus relací' (?) (viz grafický příklad polygonu(de)).

Viz také

... diskuse o termínech (mezinárodní konzistence)(en)

  • leisure=nature_reserve - přírodní rezervace je o ochraně divoké přírody, stejně jako národní park. Rozdíl je nejasný a debatuje se o něm, ale některé návrhy jsou: přírodní rezervace jsou menší než národní parky, národní parky jsou spíše administrativními hranicemi okolo velikých oblastí (a mohou dokonce zahrnovat města), zatímco rezervace jsou spíše viditelné v terénu.
  • leisure=national_reserve - z nějakého důvodu se tato značka používá ve Švédsku UDĚLAT: definovat rozdíl?

Externí odkazy

Toto jsou vlády udržující systém habitatů: