Cs:Tag:power=generator

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg power = generator
Eoliennes Gaspesie.jpg
Popis
Zařízení převádějící jeden druh energie na druhý. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Vykreslování v OSM Carto
Area power.png
Skupina: energie
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

 Generátor (IEC 151-13-35(en)) je zařízení převádějící jeden druh energie na druhý.

Například: převádí mechanickou energii nebo sluneční záření na elektřinu.

Úvod

power=generator značíme jako uzel, plocha nebo dokonce jako multipolygon relace na samotném generátoru, pokud je viditelný (větrné turbíny, plynové turbíny, jeden solární panel ...), nebo na budově, která ho obsahuje (jaderné reaktory, vodní turbíny, ...). Velké fotovoltaické elektrárny (skupina bloků solárních panelů) můžeme označit jedním multipolygonem.

Kromě toho by generátory měly být označeny frequency=*, protože mohou pracovat na jiných frekvencích než je ta běžná používaná v národních sítích. Některé elektrárny napájejí vlakové trolejové vedení, které často funguje na jiné frekvenci.

Upozorňujeme, že generator:output=* udává nominální maximálně možný výkon daného generátoru. Je to nejjednodušší informace, kterou můžeme dostat. Účinný výkon by bylo těžké spočítat, nebo získat z plánů napájení operátorů.

Klíč Hodnota
power generator
generator:source Zdroj energie generátoru
generator:method Způsob výroby elektrické energie
generator:type Typ generátoru
volitelné generator:plant Pokud je generátor součástí elektrárny, použijte output pokud produkuje výstupní výkon zařízení nebo intermediate, když pouze napájí jiné generátory.
name Název generátoru
operator Název provozovatele
generator:output Výstup a výstupní výkon daného generátoru

Jak mapovat

Geometrie

Přidejte uzel na střed elektrického generátoru, nebo raději vytvořte plocha kolem hranice generátoru pomocí leteckých snímků, jsou-li k dispozici. Přidejte značku power=generator a zároveň name=* a operator=* pokud jsou známy, jak je vysvětleno výše. Značku power=plant použijte pro označení celé elektrárny.

Zdroj energie

Zdroj energie pro generátor může být určen pomocí značky generator:source=* (power_source=* je zastaralé).

Viz generator:source=* pro kompletní seznam schválených hodnot.

Způsob výroby

Značka generator:method=* je používána k popisu technické metody použité pro konverzi zdrojové energie na výstupní energii.

Viz generator:method=* pro kompletní seznam schválených hodnot.

Typ generátoru

Byl přidán nový atribut generator:type=*. Tento atribut je určen pro definování typu generátoru u jednoho zdroje/způsobu výroby. Jako konkrétní příklad toho, co je typ, přemýšlejte o tom, jak vykreslit mapu všech jaderných reaktorů stejného typu jako ty, které používají ve Fukušimě(en).

Viz generator:type=* pro úplný seznam schválených hodnot.

Výstup generátoru a jeho výkon

Značku generator:output=* můžete použít k určení druhů vytvořené energie a výkonu, jsou-li známy. Můžete jednoduše použít jako hodnotu yes v případě, že přesná čísla výkonu neznáme.

Public-images-osm logo.svg generator:output
Eoliennes Gaspesie.jpg
Popis
Druh vyrobené energie a výkon, je-li znám.
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Generátory mohou generovat různé druhy energie. Například kotel bude generovat pouze teplou vodu, ale kombinovaná výroba tepla a energie z elektrárny bude typicky generovat teplou vodu a elektřinu. Přidejte i další hodnoty, které jsou důležité.

Je-li znám výstupní výkon, přidejte číselnou hodnotu následovanou jednotkou. V opačném případě stačí přidat "yes".

generator:output:electricity=* yes / x W / x kW / x MW / x GW
generator:output:heat=* yes / x W / x kW / x MW / x GW
generator:output:hot_water=* yes / x W / x kW / x MW / x GW
generator:output:hot_air=* yes / x W / x kW / x MW / x GW
generator:output:cold_water=* yes / x W / x kW / x MW / x GW
generator:output:cold_air=* yes / x W / x kW / x MW / x GW
generator:output:compressed_air=* yes / x W / x kW / x MW / x GW
generator:output:steam=* yes / x W / x kW / x MW / x GW
generator:output:vacuum=* yes / x W / x kW / x MW / x GW
generator:output:biogas=* yes / x W / x kW / x MW / x GW

Viz také

Historie

Tato značka byla používána k mapování celých elektráren, často jako plocha.
Nedávný schvalovací proces pro takovéto prvky zavedl značku power=plant a ponechal power=generator pro generátory energie, tedy jednotlivá zařízení uvnitř elektrárny.
Mnoho značek power=generator v současné době popisuje elektrárny namísto jejich generátorů. Doporučuje se je pečlivě nahradit značkou power=plant, podle vaší znalosti prostředí.
Neprovádějte hromadné úpravy z důvodu zachování kvality dat.

Příklad

Pro příklad jak značit zplyňování biomasy 15 MW generátorem s použitím kombinace tepla a energie použijte:

Klíč Hodnota
power generator
generator:source biomass
generator:method gasification
generator:type gas_turbine
generator:plant output
name Generátor na biomasu
operator název provozovatele
generator:output:electricity 5 MW, nebo yes pokud neznáme
generator:output:hot_water 10 MW, nebo yes pokud neznáme

Nebo pro označení tepelného solárního panelu použijte:

Klíč Hodnota
power generator
generator:source solar
generator:method thermal
generator:type solar_thermal_collector
generator:plant output
name Tepelný solární panel
operator provozovatelův název
generator:output:hot_water 200 kW, nebo yes pokud neznáme

Nebo pro označení větrné turbíny(en) (moderní větrný mlýn generující elektrickou energii):

Klíč Hodnota
power generator
generator:source wind
generator:type horizontal_axis
generator:plant output
height height=133 - střed rotoru je 133 metrů nad zemí
rotor diameter rotor:diameter=60 - průměr rotoru je 60 metrů
name Moderní větrný mlýn
operator provozovatelův název
generator:output:electricity 3 MW, nebo yes pokud neznáme

Viz také