Pl:Reforma drogowa

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Propozycja reformy tagowania dróg w Polsce. Mamy na celu zwiększenie przełożenia wybranego tagu na jakość drogi, prędkość projektową, a więc i potencjalną prędkość dopuszczalną.

Obecnie klasyfikacja dróg w polskim OpenStreetMap korzysta z administracyjnego podziału względem zarządcy dróg na autostrady, krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne. W nowej propozycji klasyfikacja opierać będzie się na parametrach technicznych drogi, definiowanych w momencie jej projektowania. W związku z tym klasa większości dróg się w ogóle nie zmieni (dla autostrad i dróg ekspresowych wszystko zostaje po staremu). Zmiany nastąpią tam, gdzie obecnie wyznaczony jest przebieg drogi wojewódzkiej/powiatowej - a gdzie nie ma drogi utwardzonej. Więcej przykładów "obrazkowych" na końcu strony.

Klasy dróg

Drogi samochodowe

highway=motorway
Znak D9.svg
Tabliczka A1.svg
Autostrady. Z niebieskim oznakowaniem (znaki D-9 / D-10), ogrodzona itp. Autostrada powinna być dwujezdniowa, tzn. mieć wrysowane dwie nitki w przeciwnych kierunkach, każda z oneway=yes.
highway=motorway_link Łącznik pomiędzy autostradami, wjazdy i zjazdy z autostrady tylko i wyłącznie na odcinkach gdzie oznakowane D-9 / D-10. Istnieje propozycja, by zjazdy z autostrady tagować w kategorii drogi, do której zjazd prowadzi.
highway=trunk
Znak D7.svg
Tabliczka S5.svg
Drogi ekspresowe oznakowana D-7 / D-8. Należy dodać znacznik bicycle=no, aby nawigacja rowerowa nie tyczyła tras drogami ekspresowymi na których nie wolno poruszać się rowerem.
highway=trunk_link Łącznik pomiędzy drogami ekspresowymi, wjazdy i zjazdy z drogi ekspresowej tylko i wyłącznie gdzie oznakowane D-7 / D-8. Istnieje propozycja, by zjazdy z drogi ekspresowej tagować w kategorii drogi, do której zjazd prowadzi.
highway=primary Tabliczka DK2.svg Droga główna ruchu przyśpieszonego GP. Najczęściej są to Drogi krajowe, lecz mogą występować drogi niższej kategorii zarządu (np. DTŚ
highway=primary_link Łącznik pomiędzy pasami.
highway=secondary Tabliczka DW180.svg Droga klasy G (główna), Najczęściej są to drogi wojewódzkie. Stanowią połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa i drogi o znaczeniu obronnym, nie zaliczone do dróg krajowych.
highway=tertiary Droga klasy Z (zbiorcza), Najczęściej są to drogi powiatowe. Stanowią połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. W mieście główne drogi międzyosiedlowe, którymi porusza się komunikacja miejska.
highway=unclassified Droga klasy L (lokalna) Najczęściej są to Drogi gminne. Zasadniczo droga utwardzona, w pewnych przypadkach może być nieutwardzona, np. dobrze przejezdna główna droga dojazdu do wsi.
highway=residential Droga klasy D (dojazdowa) Drogi tego typu mogą być nieutwardzone, np. drogi gruntowe na osiedlach domków jednorodzinnych. Należy wtedy dodać tag surface=*.
highway=living_street Znak D-40.svg Strefa zamieszkania. Strefa w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami.
highway=service Drogi serwisowe. Dojazdy do parkingów, drogi wewnątrzosiedlowe, transport wewnątrzzakładowy itp.
highway=track Drogi nieutwardzone przejezdne dla samochodu. Do dokładniejszego opisania za pomocą tracktype=*

Pozostałe drogi

highway=pedestrian Znak C-16.svg Drogi dostępne tylko dla pieszych, np. starówki miast. Na drogach tylko dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerów należy dodać bicycle=yes.
highway=footway Ścieżki dla pieszych w miastach, chodniki. Przeważnie utwardzone.
highway=cycleway Znak C13.svg Drogi dla rowerów oznaczone np. znakami C-13 nakładające nakaz jazdy nimi dla rowerów.
highway=path Nieutwardzone ścieżki dla pieszych poza terenem zabudowanym, ścieżki w lasach, górskie szlaki turystyczne. Jeśli na takiej drodze jest możliwość przejazdu autem, należy zastosować znacznik highway=track.
highway=bridleway Ścieżka do jazdy konnej. Do zastosowania zamiast highway=path, gdy jest oznakowanie do jazdy konnej.
highway=path+
bicycle=designated+
foot=designated
Znak C-13-16 p-r.svg Znak C-13-16.svg Ścieżka dla pieszych i rowerów, najczęściej w miastach, oznakowana. Jeśli jest to droga rozdzielna należy dodać segregated=yes, jeśli współdzielona – segregated=no.

Kategorie dróg

W Polsce istnieje podział dróg pod względem właściciela/zarządcy. Są to autostrady, drogi ekspresowe oraz drogi krajowe, będące własnością Skarbu Państwa w zarządzie GDDKiA, drogi wojewódzkie (właścicielem jest samorząd województwa a zarządcą Zarząd Dróg Wojewódzkich), drogi powiatowe i gminne (analogicznie właścicielem jest samorząd).

Propozycja oznaczania kategorii i zarządcy drogi.

highway:category=A highway:owner=GDDKiA Autostrada
highway:category=S highway:owner=GDDKiA Droga ekspresowa
highway:category=DK highway:owner=GDDKiA Droga krajowa
highway:category=DW highway:owner=ZDW * Droga wojewódzka
highway:category=DP highway:owner=PZDP * Droga powiatowa
highway:category=DG highway:owner=Urząd Gminy w * Droga gminna
highway:category=DZ highway:owner=Właściciel Droga serwisowa, zakładowa

Uwagi

Oznakowanie dróg

Zawsze należy pamiętać o oznakowaniu dróg, tzn. jeżeli droga jest drogą międzynarodową, należy ustawić jej atrybut int_ref=* o wartości jak oznaczenie drogi (np. int_ref=E75). Jeżeli droga jest drogą krajową lub wojewódzką należy ustawić jej atrybut ref=* o wartości jak numer drogi (np. ref=713). Jeżeli droga ma więcej niż jeden numer danego typu, należy podać wszystkie numery w kolejności rosnącej oddzielone średnikami (np. ref=3; 24). W wypadku dróg jednokierunkowych należy dodać atrybut oneway=yes (dotyczy także łączników, wiaduktów itp.). Trzeba też pamiętać, aby przypisywać ulicom nazwy (patrz #Nazewnictwo ulic).

Rozróżnianie i klasyfikacja

Propozycje tagowania konkretnych odcinków dróg:

Droga 390.jpg highway=tertiary+smoothness=bad+highway:category=DW

Autostrada Sudecka.jpg highway=unclassified+smoothness=intermediate+highway:category=DW