Pl:Tag:highway=unclassified

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = unclassified
(droga = czwartorzędna)
Highway unclassified-photo.jpg
Opis
Droga publiczna kategorii czwartorzędnej. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-highway unclassified.png
Grupa: Drogi
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

highway=unclassified – służy do oznaczania czwartorzędnych dróg publicznych. Łączą ze sobą małe miejscowości.

Czwartorzędne drogi (w British English nazywane unclassified) mają mniejszą wagę w sieci dróg niż drogi trzeciorzędne (tertiary). Drogi te są traktowane jako drogi przejezdne dla samochodów osobowych.

Fizycznie, drogi, które powinny być oznaczone w OSM jako highway=unclassified mogą się znacznie różnić w poszczególnych krajach, a nawet między regionami tego samego kraju.
Jednak w ramach tego samego lokalnego obszaru, fizyczne porównanie może zdecydować o poziomie ważności.

W praktyce być może jest tak, że drogi unclassified są często nieutwardzone na większych obszarach, biedniejszych lub bardziej odległych/wiejskich, ale mają nawierzchnie utwardzoną w bardziej zaludnionych, bogatszych lub w centralnych/miejskich obszarach.

Uwagi

 • Nie stosujemy tego znacznika na drogach, których kategorii nie znamy. Używamy wtedy tagu highway=road.
 • Korzystajmy z lokalnej wiedzy i oceny!
 • Należy zwrócić uwagę, że klasyfikacja urzędowa, w zależności od danego kraju, nie zawsze się pokrywa z przyjętymi oznaczeniami w OSM, chociaż, najczęściej, drogi te są one utrzymywane przez gminy.

Oznaczanie

Kiedy stosujemy highway=unclassified

W skrócie, korzystamy z innych tagów dla dróg jeśli są bardziej stosowne. Jeśli droga publiczna jest mniej ważna niż ta, co się nazywa highway=tertiary w danym regionie, a także nie jest highway=residential, highway=service, lub highway=track, więc jest przypuszczalnie unclassified.
Mała różnica pomiędzy drogą unclassified a tertiary powoduje dużo zamieszania.
Praktycznie, zawsze, należy brać pod uwagę relatywną zależność dróg w regionalnej sieci dróg, a nie ich oficjalne zaszeregowanie i odpowiednio oznaczyć. Informacja ta może być później użyta do skorygowania błędów urzędników w klasyfikacji drogi.

Sytuacje, gdzie inne tagi winny być użyte

 • Drogi lokalne w terenie zamieszkałym, dające dostęp do nieruchomości z brakiem ruchu tranzytowego, powinny być oznaczone jako highway=residential.
 • Na terenach wiejskich, wąskie utwardzone drogi tylko z prywatnym dostępem do samochodów osobowych (może z publicznym dostępem dla pojazdów rolniczych, rowerzystów i pieszych) powinny być oznaczone jako highway=service i access=private (może także z tagami access=agricultural, bicycle=yes, foot=yes).

Przykłady określania przydatności

To są konkretne przykłady, jak można wykorzystać wiedzę lokalną, aby wykluczyć inne, potencjalne klasyfikacje, i oznaczyć highway=unclassified.
Należy pamiętać, że nie istnieje jeden, powszechnie obowiązujący zbiór kryteriów fizycznych, które mogą być użyte.

W kontekście zabudowy miejskiej, highway=unclassified mogą mieć chodniki i nadawać się bardziej do ruchu dwukierunkowego, niż na obszarach wiejskich w tym samym regionie. Są one powszechnie spotykane na obszarach przemysłowych, handlowych lub prowadzące do zabudowy mieszkaniowej.
Można je odróżnić od dróg trzeciorzędnych w tym samym regionie geograficznym z powodu ich:

 • bycia węższymi – pojazdy będą zmuszone spowolnić aby jechać w przeciwnych kierunkach;
 • ograniczenia niższym limitem prędkości niż drogi trzeciorzędne;
 • bycia najbardziej podrzędnym rodzajem z dróg dojazdowych;
 • bycia droga boczną, łączącą teren przyszłej zabudowy z bardziej główną drogą;
 • braku jakichkolwiek widocznych klasyfikacji, lub,
 • niższej klasyfikacji, dla krajów, które klasyfikują oba rodzaje i gdzie oficjalna klasyfikacja ma wpływ na tagowanie w OSM.

W kontekście obszarów wiejskich, highway=unclassified może różnić się od dróg tertiary na tym samym geograficznym regionie z powodu ich:

 • bycia węższymi – pojazdy będą zmuszone spowolnić aby jechać w przeciwnych kierunkach;
 • bycia nieutwardzonymi w regionach mniej zaludnionych lub uboższych, gdzie brak jest dróg trzeciorzędnych;
 • bycia używanych bardziej jako dojazd niż przejazd między miastami a wsiami;
 • braku jakichkolwiek widocznych klasyfikacji, lub,
 • niższej klasyfikacji, dla krajów, które klasyfikują oba rodzaje i gdzie oficjalna klasyfikacja ma wpływ na tagowanie w OSM.

Określenie statusu drogi: publiczna czy prywatna

Drogę można uznać za publiczną dla samochodów osobowych, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych warunków:

 • Droga jest jedynym połączeniem z wsią, przysiółkiem lub centrum handlowym.
 • Droga jest oficjalnie oznakowana jako połączenie z zabudową mieszkaniową lub centrum handlowym.
 • Jakość lub szerokość drogi jest znacznie większa niż inne utwardzone drogi (ścieżki) w okolicy.
 • Z doświadczenia wiadomo, że droga jest często i legalnie używana jako droga tranzytowa lub dojazdowa (nierolna) do miejsca pracy lub atrakcji turystycznych.
 • Droga nie ma żadnych standardowych oznaczeń drogowych i znaków (być może włączając w to znaki ograniczenia prędkości na granicy miasta, w zależności od tego, jak są stosowane w danym kraju).

Tagi uzupełniające

Ponieważ fizyczna charakterystyka różni się między regionami i ze względu na to, że założenia, jakie konsument danych może wymagać, mogą się różnić w kontekście miejskim i wiejskim, warto wyraźnie oznaczyć pewne cechy drogi.

Tag Znaczenie
sidewalk=both/right/left/none Używane do wskazania obecności lub braku równoległej ścieżki dla ruchu nie zmotoryzowanego wzdłuż drogi, który, w niektórych krajach, nazywany jest "chodnikiem" . Zazwyczaj nie występuje w kontekście obszarów wiejskich, tylko w kontekście miejskim, ale lepiej oznaczyć jednoznacznie ten chodnik.
footway=both/right/left/none To jest starszy schemat oznaczania w celu wskazania na obecność lub brak chodników/równoległych niezarejestrowanych ścieżek dla ruchu nie zmotoryzowanego.
lit=* Wskazuje na obecność lub brak oświetlenia ulicznego. Prawdopodobne tylko w kontekście miejskim.
surface=* Wyraźnie zaznaczenie rodzaj nawierzchni.
lanes=* Wyraźnie zaznaczenie całkowitej liczby oznakowanych pasów drogowych (w obu kierunkach, minimum 1).
abutters=* Wskazuje na lokalny kontekst drogi, można pominąć, jeżeli nie ma nic szczególnego po obu stronach drogi, lub mniej subiektywnie: jeśli jest na terenie landuse i próbujemy podtrzymać ten kontekst.

Międzynarodowe zastosowanie

Ten znacznik jest przeznaczony do użytku we wszystkich krajach, na drogach publicznych, przy najniższym poziomie klasyfikacji, lub które faktycznie unclassified, a które są mniej ważne niż trzeciorzędne drogi.

 • UK: nieutwardzone drogi lokalne ("green lanes") powinny być oznaczone jako highway=track, jeśli są one niezdatne do jazdy dla standardowych samochodów, ale dostępne dla 4x4, rowerów i pieszych.

Definicja tego tagu ewoluowała od schematu do opisania zaludnionej wsi brytyjskiej, gdzie większość dróg publicznych ma nawierzchnię utwardzoną, ponieważ przenoszą także pozarolniczy ruch. Nazwa wywodzi się od oficjalnej "U" klasyfikacji stosowanej przez brytyjskie samorządy lokalne, ale tag OSM został także zastosowany do tych dróg, które mają inne oficjalne klasyfikacje: kategorie "D" i "C" w szczególności. Stało się tak dlatego, że te trzy oficjalne klasyfikacje zazwyczaj nie są oznakowane, a więc w przeszłości nie były dostępne dla mapujących, niemniej tag jest nadal przydatny do oznaczania dróg lokalnych o niższym znaczeniu.

Na przykład w Niemczech, głównie w wiejskich i często górzystych obszarach, wsie charakteryzują się wieloma utwardzonymi drogami klasy "grade1" do użytku rolniczego.

Zobacz też