Pl:Key:highway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway
(droga)
Motorway-photo.jpg
Opis
Używany do określania rożnych rodzajów dróg. Edit or translate this description.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 31
Powiązane oznaczenia
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

Wikidane

highway=* - podstawowy znacznik używany do określania rożnych rodzajów dróg.

Opis obiektu

W OpenStreetMap używa się tego klucza (który można przetłumaczyć jako droga) dla każdej drogi, ulicy, ścieżki, itp. pozwalającej na przemieszczanie się w terenie (pojazdami silnikowymi, rowerem, pieszo, konno i w inne sposoby, z wyjątkiem transportu szynowego).

Klasyfikacja dróg

Droga krajowa nr 58
Droga krajowa nr 90 w roku 2010, przeprawa promowa
Droga krajowa numer 81 - klasyfikacja dróg w OSM nie kopiuje klasyfikacji urzędniczej, np. drogi z tej samej klasy mogą mieć różne wartości highway=*
Nieutwardzona, nieoznakowana droga wojewódzka 219 długości 55 metrów prowadząca do zlkwidowanej stacji kolejowej

thumb|Droga wojewódzka nr 145

Drogi w OpenStreetMap można generalnie podzielić na trzy rodzaje: drogi samochodowe, ścieżki oraz drogi specjalnego przeznaczenia.

Drogi samochodowe

Do tej grupy należy zdecydowana większość dróg. Są one przeznaczone do przemieszczania się pojazdami silnikowymi. W przypadku dróg samochodowych, wartość znacznika highway=* pozwala ustalić ich ważność w sieci drogowej.

Drogi o najwyższych parametrach (autostrady) oznacza się jako motorway. Najważniejsze drogi (niebędące autostradami), tworzące szkielet komunikacyjny danego państwa, powinny być oznaczone jako trunk lub primary. Kolejne stopnie istotności dróg w sieci drogowej to: secondary (dla dróg o znaczeniu regionalnym), tertiary (dla dróg o znaczeniu lokalnym) oraz unclassified (drogi o najniższym stopniu ważności, ale wciąż istotne z punktu widzenia sieci). Drogi, których główną funkcją jest dojazd do zabudowy mieszkaniowej, nieistotne z punktu widzenia sieci połączeń drogowych, powinny być oznaczone jako residential. Drogi dojazdowe (zazwyczaj ślepe) do obiektów takich jak pojedyncze budynki, parkingi czy zakłady przemysłowe powinny być oznaczone jako service. Do oznaczania dróg dojazdowych do pól i lasów (o ile są wystarczająco szerokie dla pojazdu dwuśladowego) przeznaczony jest znacznik track. Drogi o nieznanej klasyfikacji powinny być tymczasowo oznaczone jako highway=road dopóki nie zostaną dokładniej zbadane.

Jedynie znacznik motorway ma ściśle określone wymagania jakościowe. Znacznik trunk, w zależności od lokalnie przyjętej konwencji mapowania, również może nieść ze sobą informację o jakości drogi (sytuacja taka występuje w większości państw europejskich). Pozostałe rodzaje oznaczeń nie są związane z parametrami jakościowymi. Przykładowo, w regionach świata o słabo rozwiniętej infrastrukturze drogowej, główne drogi (prawidłowo oznaczone trunk lub primary) mogą być nieutwardzone i mieć parametry gorsze niż drogi oznaczone jako unclassified w regionach rozwiniętych. Dlatego też należy zachować ostrożność przy wyciąganiu wniosków o jakości drogi na podstawie jej oznaczenia highway. Drogi oznaczone w ten sam sposób mogą się drastycznie różnić jakościowo w zależności od regionu świata.

Przy doborze wartości znacznika highway należy pamiętać o zasadzie spójności sieci. Zasadniczo, drogi danego typu powinny łączyć drogi takiej samej lub wyższej ważności. Przykładowo, droga typu secondary nie powinna z obu stron kończyć się na drogach typu tertiary. Wyjątkiem od tej reguły są "naturalne" zakończenia dróg takie jak wybrzeże, doliny górskie, porty lotnicze itp. Ponadto, droga na danym odcinku powinna mieć jednolite oznaczenie (przykładowo, dana trasa łącząca dwa miasta nie powinna na jednym odcinku być oznaczona jako primary, a na innym jako secondary). Wyjątkiem mogą tutaj być oznaczenia motorway oraz trunk, które mogą "przeplatać" się z oznaczeniem primary, w zależności od parametrów technicznych danych odcinków drogi.

Szczegółowe opisy poszczególnych typów dróg zawarte są na poświęconych im podstronach.

Do opisywania jakości dróg używane są takie tagi jak surface=*, smoothness=*, tracktype=*.

Klasyfikacja urzędowa a oznaczenia na OpenStreetMap

Zobacz też Znakowanie dróg w Polsce

Wartość znacznika highway powinna odzwierciedlać rzeczywistą funkcję i znaczenie drogi. W związku z tym nie powinna być ustalana w ścisłej zgodzie z oficjalną, urzędową klasyfikacją dróg. OpenStreetMap, jako projekt globalny, usiłuje zastosować jednolity system klasyfikacji dróg niezależnie od państwa. Oficjalne klasyfikacje i nazewnictwo dróg są na świecie bardzo różnorodne, dlatego nie należy przywiązywać do nich zbyt dużej wagi podczas mapowania. Klasyfikacja urzędowa może pełnić funkcję pomocniczą, ale nie decydującą przy ustalaniu wartości znacznika highway.

Praktyka stosowania znaczników highway może różnić się w zależności od państwa. Szczegóły znaleźć można na stronach Highway:International equivalence i Recommended Tagging Scheme By Country.

Patrz highway:class:pl i highway:category:pl

Ścieżki

Do ścieżek zaliczają się drogi zbyt wąskie dla samochodów oraz drogi przeznaczone wyłącznie dla pieszych bądź rowerzystów. Niesprecyzowane ścieżki należy oznaczać jako highway=path. Chodniki i ścieżki przeznaczone głównie dla pieszych oznaczane są highway=footway, z kolei drogli dla rowerów jako highway=cycleway. Do bardziej szczegółowego opisu ograniczeń w korzystaniu z dróg służy znacznik access=* oraz inne, dodatkowe znaczniki, których opis można znaleźć na podstronach poświęconych poszczególnym rodzajom ścieżek.

Specjalne typy dróg

Istnieją również osobne znaczniki dla dróg o konkretnej funkcji (np. drogi wyłącznie dla autobusów lub alejki parkingowe). Zestawione są one w tabeli w dalszej części tego artykułu. Oznaczenie niektórych specjalnych typów dróg wymaga użycia kombinacji znacznika highway i znaczników pomocniczych.

Mapowanie

Aby zmapować drogę wystarczy po prostu narysować linię (dobierając geometrię na podstawie zdjęć satelitarnych/lotniczych lub śladów GPS) i oznaczyć ją odpowiednią wartością znacznika highway.

Uwaga: Droga to nie jest kreska na ziemi. To jest obszar/działka obejmująca jezdnię i pobocze. Dlatego nie należy przyklejać do linii obrazującej drogę inne obszary takie jak landuse/leisure.

Drogi dwujezdniowe

Map dual carriageway.png

Jeśli droga składa się z dwóch fizycznie rozdzielonych jezdni, przeznaczonych do ruchu w przeciwnych kierunkach, to należy narysować je jako osobne, równoległe linie i oznaczyć jako jednokierunkowe (patrz poniżej). Węzły powinny być umieszczone parami obok siebie (jak na rysunku obok), gdyż daje to lepsze rezultaty podczas renderowania mapy. Dopuszcza się również mapowanie w ten sposób dróg jednojezdniowych o co najmniej dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, pod warunkiem że na całej długości obowiązuje zakaz przekraczania osi jezdni.

Jednokierunkowość

Drogi jednokierunkowe należy oznaczać przy użyciu oneway=yes. Trzeba zadbać, aby kierunek drogi zgadzał się z kierunkiem ruchu.

Skrzyżowania

Główny artykuł: Pl:Junctions

Zwykłe skrzyżowanie dróg tworzy się poprzez ich wspólny węzeł. Jeśli na skrzyżowaniu znajduje się sygnalizacja świetlna, użyj na węźle znacznika highway=traffic_signals. Ronda mapowane są jako osobne zamknięte linie (zazwyczaj okrągłe) oznaczone junction=roundabout. W przypadku dużych rond konieczne może okazać się rozbicie ich na kilka segmentów o różnych atrybutach. Mini-ronda, wyznaczone najczęściej tylko poprzez malowanie na jezdni, mapowane są przy użyciu węzła opisanego highway=mini_roundabout. Wyjazdy z autostrad (punkty, w których łącznica odchodzi od jezdni głównej) powinny być opisane znacznikiem highway=motorway_junction.

Ograniczenia skrętu

Główny artykuł: Pl:Relation:restriction

Na niektórych skrzyżowaniach obowiązują ograniczenia skrętu. Ograniczenia te mapuje się przy użyciu relacji. Są one niezbędne do prawidłowego działania serwisów wyznaczających trasę.

Mosty i tunele

Mosty i tunele powinny być zaznaczone poprzez podział drogi w punktach początku i końca danego mostu/tunelu i oznaczenie środkowego odcinka jako bridge=yes lub tunnel=yes.

Gdy drogi krzyżują się w różnych poziomach, należy używać znacznika layer=* (warstwa). Domyślnie most będzie oznaczony layer=1, a tunel layer=-1. W przypadku bardziej skomplikowanych węzłów drogowych może być konieczne użycie większej liczby warstw. Drogi poprowadzone w wykopie lub na nasypie mogą być oznaczone odpowiednio cutting=* i embankment=*.

Drogi planowane

Drogi planowane można nanieść na mapę i oznaczyć poprzez kombinację znaczników highway=proposed i proposed=*, podając w wartości znacznika proposed docelowy typ drogi.

Analogicznie, drogi będące w budowie należy oznaczyć poprzez kombinację znaczników highway=construction i construction=*, podając w wartości znacznika construction docelowy typ drogi. Znacznikiem construction można też oznaczać drogi zamknięte z powodu remontu lub przebudowy, pod warunkiem że jest to zamknięcie długotrwałe. Informację o przewidywanym terminie otwarcia drogi można zawrzeć w znaczniku opening_date=*.

Znaczniki uzupełniające

Znaczniki opisane w tej sekcji zawierają dodatkowe informacje o drogach, takie jak liczba pasów, rodzaj nawierzchni, ograniczenia ruchu itd. Ich wypełnianie jest zalecane, ale niewymagane. Przy braku dodatkowych informacji, można wnioskować o niektórych atrybutach drogi na podstawie wartości znacznika highway=*. Przykładowo, w niektórych rejonach świata będzie oczywiste, że wszystkie drogi highway=secondary są utwardzone, ale takie założenie nie będzie prawdziwe wszędzie.

Nazwy i numeracja

Zobacz też Zasady nazewnictwa

Użyj znaczników name=* i/lub ref=* na każdym odcinku drogi, który ma nazwę lub oficjalny numer. Jeśli dany odcinek ma kilka numerów (przebiega w ciągu kilku numerowanych tras) to powinny one być rozdzielone średnikiem (przykład: ref=S12;S17). W przypadku numerów dróg, które nie są umieszczone na drogowskazach (drogi powiatowe lub gminne - np. 2101L dla drogi powiatowej w woj. lubelskim) użyj tagu unsigned_ref=*.

Jeśli droga ma kilka nazw, to nazwa mniej popularna może zostać umieszczona w znaczniku alt_name=*. Dawna nazwa, która nie jest już w użyciu (np. zmiana nazwy w ramach tzw. dekomunizacji) powinna zostać umieszczona w znaczniku old_name=*, pozwoli to na zachowanie ciągłości informacji. Zwróć uwagę, że nie wszyscy od razu przestawiaja się na nową nazwę a stara zwykle jeszcze przez jakiś czas funkcjonuje w powszechnej świadomości.

Ograniczenia prędkości i dostępu

Znaczniki takie jak maxspeed=* (ograniczenie prędkości), maxheight=* (ograniczenie wysokości), maxwidth=* (ograniczenie szerokości) i maxweight=* (ograniczenie tonażowe) pozwalają dokładniej opisać drogi pod kątem obowiązujących na nich ograniczeń. Maxspeed ma zastosowanie dla wszystkich dróg publicznych. Maxheight i maxwidth najczęściej odnoszą się do dróg przebiegających pod mostami/w tunelach, a maxweight do dróg przebiegających przez mosty. Zwróć uwagę, że każde tego typu ograniczenie powinno być przypisane do konkretnego miejsca, w którym obowiązuje. Może być przypisane do samej drogi lub do węzła na danym odcinku drogi.

Użyj znacznika foot=no na drogach z zakazem ruchu pieszych i bicycle=no przy zakazie ruchu rowerów. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące dozwolonego sposobu użytkowania drogi można podać używając znacznika access=* . Przykładowo, jeśli droga jest przeznaczona tylko dla autobusów, można użyć kombinacji znaczników access=no i bus=yes. Dokładniejszy opis ograniczeń dostępu znajdziesz na stronie poświęconej znacznikowi access.

Nawierzchnia, szerokość i oświetlenie

Znacznik surface=* może być użyty do opisu rodzaju nawierzchni drogi. Dla dróg nieutwardzonych względna jakość może być określona przy użyciu znacznika tracktype=* z wartościami od grade1 (najlepsza) do grade5 (najgorsza). Znacznik width=* służy do określenia szerokości drogi (w metrach). Dla dróg oświetlonych można zastosować znacznik lit=yes (lub odpowiednio lit=no dla dróg nieoświetlonych). Można również zaznaczyć pojedyncze latarnie przy użyciu highway=street_lamp.

Pasy ruchu

Główny artykuł: Pl:Pasy jezdni

Liczba pasów

Liczba pasów ruchu powinna być określona poprzez znacznik lanes=*. Opis jakie rodzaje pasów ruchu należy wliczyć znajduje się w głównym artykule. Jeśli liczba pasów różni się dla kierunków ruchu, użyj także znaczników lanes:forward=* i lanes:backward=* (wymaga sprawdzenia, jaki domyślny kierunek jest przypisany danej linii w OSM). Pasy ruchu przeznaczone tylko dla komunikacji miejskiej, wiodące w jednym kierunku, powinny być oznaczone np. lanes:bus:forward=1.

Atrybuty poszczególnych pasów

Przyrostek lanes pozwala na opisanie właściwości poszczególnych pasów ruchu. Przykładowo, maxspeed=80 oznacza ograniczenie prędkości do 80 km/h na wszystkich pasach, a maxspeed:lanes=100|80 oznacza ograniczenie prędkości do 100 km/h na pasie lewym i do 80 km/h na pasie prawym.

Pasy do skrętu mogą być opisane poprzez znacznik turn:lanes=*, na przykład turn:lanes=left;through|through|right (3 pasy: do skrętu w lewo oraz do jazdy na wprost | do jazdy na wprost | do skrętu w prawo).

Parkowanie

Możliwość parkowania wzdłuż drogi oznacza się przy pomocy parking:lane=* (określa stronę drogi) i parking:condition=* (określa typ parkowania - równoległe/ukośne/prostopadłe).

Chodniki

Obecność chodników wzdłuż drogi można oznaczyć przy pomocy sidewalk=*. Na przykład sidewalk=both oznacza, że chodniki znajdują się z obu stron drogi.

Drogi rowerowe

Analogicznie, obecność pasów ruchu dla rowerów lub dróg rowerowych wzdłuż danej drogi można oznaczyć przy użyciu cycleway=*.

Przejścia dla pieszych

Znacznik crossing=*, dodany w konkretnym węźle, służy do oznaczenia miejsc przeznaczonych do przekraczania dróg przez pieszych. Rodzaj przejścia dla pieszych można oznaczyć przy użyciu crossing=* i jednej z następujących wartości: traffic_signals (przejścia z sygnalizacją świetlną), uncontrolled (zwyczajne przejścia bez sygnalizacji), island (przejścia z wydzieloną wysepką pośrodku drogi), unmarked (przejścia nieoznakowane). Dodatkowo, aby określić kto może legalnie korzystać z przejścia, można użyć znaczników takich jak foot=*, bicycle=* i horse=*.

Przejazdy kolejowe

Jeśli linia kolejowa przecina drogę samochodową w jednym poziomie, oznacz węzeł przecięcia railway=level_crossing. W przypadku przecięcia linii kolejowej ze ścieżką, użyj railway=crossing.

Bród

Brody, czyli miejsca, w których droga lub ścieżka przecina ciek (rzekę, strumień itp.) w jednym poziomie (nie poprzez most) należy oznaczyć przy pomocy ford=*. Jeśli ciek jest wąski i zmapowany jako linia to znacznik ten należy przypisać do węzła. W przypadku szerokich rzek znacznik ford należy przypisać do całego odcinka drogi pomiędzy brzegami rzeki (waterway=riverbank).

Bariery i szlabany

Główny artykuł: Pl:Key:barrier

Jeśli na drodze znajduje się jakiś rodzaj fizycznej bariery, należy dodać w takim miejscu węzeł i oznaczyć go przy użyciu znacznika barrier=* o odpowiedniej wartości, np.border_control(przejścia graniczne), toll_booth (bramki poboru opłat), gate (brama). Do zawarcia informacji, jakich użytkowników dróg dotyczy dana bariera, służy znacznik access=*.

Infrastruktura autobusowa i tramwajowa

Przystanki autobusowe przy drogach należy oznaczyć przy użyciu highway=bus_stop i/lub public_transport=platform.

Linia tramwajowa biegnąca po ulicy powinna być oznaczona railway=tram na tej samej linii co droga. Jeśli torowisko jest fizycznie odseparowane od jezdni, należy zmapować je jako osobne linie.

Spis typów dróg

Drogi (Highway)

Tabela zawiera możliwe wartości i zastosowania znacznika highway, pogrupowane tematycznie.

Znacznik Wartość Element Opis Rendering Zdjęcie

Drogi

Poniżej wypisane są podstawowe typy znacznika highway. Są uszeregowane od najważniejszej do najmniej ważnej drogi.

highway motorway linia Najważniejsze drogi w sieci transportowej o wysokich parametrach technicznych. Drogi o ograniczonym dostępie, bezkolizyjne, dwujezdniowe (z trwałym rozdzieleniem kierunków ruchu), posiadające pas awaryjny. Potocznie nazywane autostradami.
Rendering-highway motorway neutral.png
Motorway-photo.jpg
highway trunk linia Najważniejsze drogi w sieci transportowej, które nie spełniają wymagań dla motorway, ale wyróżniają się przepustowością i komfortem podróżowania. Potocznie nazywane drogami szybkiego ruchu.
Rendering-highway trunk L3005 MF.png
Dscf0444 600.jpg
highway primary linia Najważniejsze drogi w sieci transportowej, niespełniające wymagań dla motorway ani trunk. Łączą główne miasta i mają znaczenie w skali kraju.
Rendering-highway primary neutral.png
Primary-photo.jpg
highway secondary linia Mniej ważne drogi, uzupełniające główną sieć drogową. Łączą średniej wielkości miasta. Mają znaczenie w skali regionu.
Rendering-highway secondary neutral.png
Meyenburg-L134.jpg
highway tertiary linia Drogi leżące poza główną siecią drogową, ale pełniące lokalnie funkcję zbiorczą. Łączą mniejsze miasta i siedziby gmin.
Rendering-highway tertiary neutral.png
OHZ-K28-Bergedorfer Str.jpg
highway unclassified linia Najmniej ważne drogi w sieci drogowej, które jednak wciąż mogą pełnić funkcję tranzytową. Łączą wioski i osiedla. Potocznie nazywane drogami lokalnymi.
Rendering-highway unclassified.png
Highway unclassified-photo.jpg
highway residential linia Drogi lokalne, osiedlowe. Nie pełnią funkcji tranzytowej w sieci drogowej. Najczęściej otoczone zabudową mieszkaniową.
Rendering-highway residential.png
Residential.jpg

Łącznice

highway motorway_link linia Wjazdy i wyjazdy na drogę typu motorway oraz jezdnie zbiorcze na węzłach tych dróg.
Rendering-highway motorway link.png
Dscf0242 600.jpg
highway trunk_link linia Wjazdy/wyjazdy i łącznice miedzy drogami typu trunk oraz jezdnie zbiorcze na węzłach tych dróg.
Rendering-highway trunk link.png
Trunk link.jpg
highway primary_link linia Wjazdy/wyjazdy i łącznice między drogami typu primary oraz jezdnie zbiorcze na węzłach tych dróg, a także prawoskręty pozwalające ominąć tarczę skrzyżowania oraz łączniki pomiędzy jezdniami.
Rendering-highway primary link.png
B20 (Ausfahrt Fridolfing-Kaltenbrunn) - geo-en.hlipp.de - 11914.jpg
highway secondary_link linia Wjazdy/wyjazdy i łącznice między drogami typu secondary oraz jezdnie zbiorcze na węzłach tych dróg, a także prawoskręty pozwalające ominąć tarczę skrzyżowania oraz łączniki pomiędzy jezdniami.
Rendering-highway secondary link.png
highway tertiary_link linia Wjazdy/wyjazdy i łącznice między drogami typu tertiary oraz jezdnie zbiorcze na węzłach tych dróg, a także prawoskręty pozwalające ominąć tarczę skrzyżowania oraz łączniki pomiędzy jezdniami.
Rendering-highway tertiary link.png

Specjalne typy dróg

highway living_street linia Strefa zamieszkania.
Living street osm.png
beginning of a living street with a paving stones surface and some trees and cars parking at the sides
highway service linia obszar Drogi zapewniające dojazd do budynków, parkingów, stacji benzynowych, plaży, kampingów, strefy przemysłowej, itd. Ich jedyną funkcją jest dojazd do danego obiektu.
Rendering-highway service.png
Alley.jpg
highway pedestrian linia obszar Deptaki i place, przewidziane tylko dla pieszych. Dostęp pojazdów jest fizycznie możliwy, ale niedozwolony. W przypadku placu używamy dodatkowo area=yes.
Pedestrian with area osm.png
Olsztyn Ansicht 2014 xy 4.JPG
highway track linia Drogi służące jako dojazd do pól i lasów. Zazwyczaj nieutwardzone.
Rendering-highway track.png
Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
highway bus_guideway linia Wydzielona droga dla autobusów (nie jest to pas ruchu dla autobusów). Użyj access=no i psv=yes.
Rendering-highway-bus guideway-mapnik.png
Mercedes-Benz O 305 on guided busway in Adelaide.jpg
highway escape linia Awaryjna droga ucieczki, stosowana na górskich drogach. Pozwala bezpiecznie zatrzymać się pojazdom z awarią hamulców.
A7-Notbremsweg.jpg
highway raceway linia Tor wyścigowy.
Rendering-highway-raceway-mapnik.png
Raceway.jpg
highway road linia Droga o nieznanej klasyfikacji. Znacznik tymczasowy, przydatny, jeśli nie wiemy jakiej kategorii jest droga.
Rendering-highway-road-mapnik.png
Road.png

Ścieżki (Paths)

highway footway linia Chodnik lub droga wyłącznie do ruchu pieszego. W przypadku dozwolonej jazdy rowerem ustaw bicycle=yes. W przypadku gdy inny ruch niż pieszy nie jest zabroniony użyj highway=path.
Rendering-highway footway.png
Dscf0487 600.jpg
highway bridleway linia Wyznaczona droga dla koni (przeważnie ścieżka dla pieszych, gdzie ruch konny jest również dozwolony).
Rendering-highway bridleway.png
Bridleway-reitweg-de.jpg
highway steps linia Schody. Użyj step_count=* aby określić liczbę stopni.
Rendering-highway steps.png
Steps.jpg
highway corridor linia For a hallway inside of a building.
HK TST Star House mall corridor interior shop signs Sept-2012.JPG
highway path linia Ścieżka niesprecyzowana.
Path osm.png
GuideFootPathCycleYes.jpg

When sidewalk/crosswalk is tagged as a separate way

footway sidewalk linia Chodnik lub droga wyłącznie do ruchu pieszego. W przypadku dozwolonej jazdy rowerem ustaw bicycle=yes. W przypadku gdy inny ruch niż pieszy nie jest zabroniony użyj highway=path.
Rendering-highway footway.png
200806 Berlin 91sidewalk.jpg
footway crossing linia Chodnik lub droga wyłącznie do ruchu pieszego. W przypadku dozwolonej jazdy rowerem ustaw bicycle=yes. W przypadku gdy inny ruch niż pieszy nie jest zabroniony użyj highway=path.
Rendering-highway footway.png
Zebra-crossing sm.jpg

Gdy chodnik jest otagowany na głównej drodze

sidewalk both / left / right / no linia Określa, czy chodnik jest z jednej strony drogi, z obu, czy też nie ma go wcale.
Sidewalk and zebra-crossing.jpg

Gdy droga dla rowerów jest zmapowana osobno

highway cycleway linia Wyznaczona ścieżka rowerowa.
Cycleway osm.png
Separated cycleway with traffic sign

Gdy Droga dla rowerów jest otagowana wspólnie z główną drogą

cycleway lane linia Pas wydzielony na jezdni.
Cycle trackinroad.jpg
cycleway opposite linia Używany na drogach jednokierunkowych (oneway=yes), na których dozwolona jest jazda rowerem w obu kierunkach. Używany razem z oneway:bicycle=no.
Sul bxl 01.JPG
cycleway opposite_lane linia Używany na drogach jednokierunkowych (oneway=yes), na których wyznaczony jest kontrapas dla rowerów (pozwalający na jazdę "pod prąd". Używany razem z oneway:bicycle=no.
Fr-C24a ex3-Conditions particulieres par voie-velo.gif
cycleway track linia Droga dla rowerów odseparowana fizycznie od części jezdni przeznaczonej dla pojazdów (np. krawężnikami, słupkami lub pasem przeznaczonym do parkowania). Może być alternatywnie narysowana jako osobna linia oznaczona highway=cycleway.
Cycle nexttoroad.jpg
cycleway opposite_track linia Używany na drogach jednokierunkowych (oneway=yes), wzdłuż których wyznaczona jest droga dla rowerów pozwalająca na jazdę w obu kierunkach. Używany razem z oneway:bicycle=no.
549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway share_busway linia Ruch rowerów dozwolony na buspasie.
Busandbike.jpg
cycleway opposite_share_busway linia Używany na drogach jednokierunkowych (oneway=yes) z wyznaczonym buspasem, po którym dozwolona jest jazda rowerów w obu kierunkach. Używany razem z oneway:bicycle=no.
2010-01-02 15.19.16.jpg
cycleway shared_lane linia Rowerzyści dzielą pas ruchu z pozostałymi pojazdami. Na jezdni wymalowane są informujące o tym oznaczenia.
Sharrows Toronto 2011.jpg
busway lane linia Buspas po obu stronach drogi.
2010-01-02 15.19.16.jpg

Drogi planowane i w budowie

highway proposed linia Drogi planowane, które nie są fizycznie w budowie. Użyj razem z proposed=* aby określić typ drogi.
highway construction linia Drogi w trakcie budowy. Użyj razem z construction=* aby określić typ drogi.
Highway construction 200805041655.png
Różne kolory
12Jan05 04.jpg

Dodatkowe atrybuty

abutters commercial / industrial / mixed / residential / retail etc. linia Opisuje wykorzystanie terenu wokół drogi (np. zabudowa mieszkalna, obszar przemysłowy, tereny rolnicze). Zobacz Key:abutters.
Dscf1376-600.jpg
bicycle_road yes linia Droga przeznaczona dla rowerów. Dostępna dla innych rodzajów pojazdów, o ile oznakowanie na to zezwala.
456Humboldtstr.jpg
bus_bay both / left / right linia A bus bay outside the main carriageway for boarding/alighting
1033@970.jpg
destination <place name of destination> linia Destination when following a linear feature
Japanese Road sign (Direction and Lane A).svg
embedded_rails yes / <type of railway> linia A highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
ford yes węzeł linia Bród lub przeprawa przez rzekę lub strumień. Wymaga częściowego zanurzenia pojazdu.
Map feature ford.jpg
ice_road yes linia Droga przez zamarznięty zbiornik wodny, latem nieistniejąca.
Pechora crossing.jpg
incline Number % / ° / up / down węzeł linia Nachylenie podłużne drogi.
Incline17.jpg
junction roundabout linia closed way Rondo. Stosuje się do drogi już oznaczonej przez highway=*. Domyślnie jednokierunkowe. Należy zadbać o zgodność kierunku drogi z kierunkiem ruchu.
Mapping-Features-Roundabout-Simple.png
Roundabout.jpg
lanes <number> linia Liczba pasów ruchu ogólnego przeznaczenia, a także dla autobusów i innych szczególnych klas pojazdów.
NLEx 6 Lanes.jpg
lit yes / no węzełliniaobszar Oświetlenie uliczne.
Berlin speer-leuchte.jpg
maxspeed <number> linia Specifies the maximum legal speed limit on a road, railway or waterway.
Maxspeed.svg
motorroad yes / no linia węzeł Drogi tylko dla pojazdów samochodowych (zakaz dostępu rowerów, traktorów, bryczek konnych itp.).
120px-Zeichen 331.svg.png
mountain_pass yes węzeł Najwyższy punkt przełęczy.
Mountain pass.jpg
mtb:scale 0-6 linia Dotyczy highway=path i highway=track. System klasyfikacji dla tras MTB (rowerów górskich).
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:uphill 0-5 linia System klasyfikacji dla tras MTB, gdy istnieją znaczne nachylenia podłużne.
Difficulty gauge for the grants process.png
mtb:scale:imba 0-4 linia IMBA Trail Difficulty Rating System, stosowany do parków rowerowych. Jest dostosowany do tras MTB ze sztucznymi przeszkodami.
mtb:description Text linia Dotyczy highway=path i highway=track. Umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji związanych z trasą MTB.
oneway yes / no / reversible linia Oneway streets are streets where you are only allowed to drive in one direction.
Oneway schildhb.jpg
overtaking yes / no / caution / both / forward / backward linia Możliwość lub zakaz wyprzedzania.
Overtakinglines.jpg
parking:condition free / ticket / disc / residents / customers / private linia Określa warunki parkowania.
parking:lane parallel / diagonal / perpendicular / marked / no_parking / no_stopping / fire_lane. linia Uszczegółowienie sposobu parkowania.
Parkingonstreetlanes2nowide.png
passing_places yes linia Droga z częstymi zatokami do wymijania.
Single-track.jpg
priority_road designated / yes_unposted / end linia Specifying roads signposted as priority roads.
Vienna Convention road sign B3-V1.svg
sac_scale hiking / mountain_hiking / demanding_mountain_hiking / alpine_hiking / demanding_alpine_hiking / difficult_alpine_hiking linia Dotyczy highway=path and highway=footway. System klasyfikacji dla tras turystycznych.
Mountain hiking.jpg
service alley / driveway / parking_aisle etc. linia Używana z highway=service. Służy do uszczegółowienia typu (przeznaczenia) drogi.
Seattle - alley north from S Jackson between Western & 1st - A.jpg
smoothness excellent / good / intermediate / bad / very_bad / horrible / very_horrible / impassable linia See Key:smoothness for more details.
Jena Track roots.jpg
surface paved / unpaved / asphalt / concrete / paving_stones / sett / cobblestone / metal / wood / compacted / fine_gravel / gravel / pebblestone / plastic / grass_paver / grass / dirt / earth / mud / sand / ground linia Rodzaj nawierzchni.
Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
tactile_paving yes / no węzeł linia obszar Nawierzchnia o specjalnej fakturze, pomocna dla osób niewidomych. Nierenderowana na standardowych mapach
Tactile paving.jpg
tracktype grade1 / grade2 / grade3 / grade4 / grade5 linia Jakość nawierzchni na drogach nieutwardzonych. Zobacz Key:tracktype i Key:surface.
Mapnik-tracktype-grade1.png
Surface grade1.jpg
traffic_calming bump / hump / table / island / cushion / yes / etc. węzeł linia Obiekty służące spowalnianiu i uspokajaniu ruchu na terenie zabudowanym.
Traffic calming example.jpg
trail_visibility excellent / good / intermediate / bad / horrible / no linia Klasyfikacja widoczności tras turystycznych. Dotyczy highway=path, highway=footway, highway=cycleway i highway=bridleway.
Trail visibility good.jpg
turn left / slight_left / through / right / slight_right / merge_to_left / merge_to_right / reverse linia The key turn can be used to specify the direction in which a way or a lane will lead.
Zeichen 297 - Richtungspfeile, StVO 1970.svg
width <number> linia The width of a feature.
Height.png
winter_road yes linia Droga funkcjonująca w czasie zimy, nieprzejezdna latem (na przykład z powodu zabagnienia).
Anuisk bilibino sever66.jpg

Inne

highway bus_stop węzeł Mały przystanek autobusowy. Dla większych użyj amenity=bus_station.
Bus stop.12.svg
Bus prumyslova.jpg
highway crossing węzeł Przejście dla pieszych.
Zebra-crossing sm.jpg
highway elevator węzeł linia Winda.
Elevator-12.svg
240 Sparks Elevators.jpg
highway emergency_bay węzeł linia An area beside a highway where you can safely stop your car in case of breakdown or emergency.
Fr-C8-Emplacement d'arret d'urgence.gif
highway emergency_access_point węzeł Numer, który może być użyty do określenia pozycji w razie wypadku. Użyj razem z ref=NUMER_ZNAKU
Anfahrpunkt HP 108.jpg
highway give_way węzeł Znak "ustąp pierwszeństwa przejazdu".
Give way.jpg
emergency phone węzeł Telefon, pozwalający określić aktualną pozycję w razie wypadku. Stosujemy wraz z ref=NUMER ZNAKU
Borne SOS.jpg
highway milestone węzeł Highway location marker
3marcoquilometriconovo.png
highway mini_roundabout węzeł Mini rondo, tzw. "pinezka". Dla pełnowymiarowego ronda użyj junction=roundabout.
Mapping-Features-Mini-Roundabout.png
Mini-roundabout.jpg
highway motorway_junction węzeł Wyjazd z autostrady. W ref=* powinien być wpisany numer wyjazdu lub jego nazwa.
Mapnik-Motorway-Junction.png
Dscf0242 600.jpg
highway passing_place węzeł Zatoka do wymijania (na wąskich drogach).
Ausweichstelle.jpg
highway platform węzeł linia obszar Peron na przystankach autobusowych i stacjach kolejowych.
Rendering-highway railway platform line.png
Bayview trstwy.jpg
highway rest_area węzeł obszar Miejsce, gdzie kierowcy mogą zjechać z drogi aby odpocząć. Pozbawione infrastruktury towarzyszącej takiej jak stacja paliw czy restauracja.
Rendering-highway-services-mapnik.jpg
Wentworth terrain.jpg
highway speed_camera węzeł Stacjonarny fotoradar lub inny rejestrator prędkości.
Speed camera.jpg
highway street_lamp węzeł Latarnia uliczna.
Litpath.jpg
highway services węzeł obszar Miejsce obsługi podróżnych (posiadające bazę gastronomiczną i/lub stację paliw), z reguły przy autostradzie.
Mapping Features Motorway service area.jpg
De lucht.jpg
highway stop węzeł Znak stop.
STOP sign.jpg
highway traffic_mirror węzeł Mirror that reflects the traffic on one road when direct view is blocked.
Verkehrsspiegel.JPG
highway traffic_signals węzeł Sygnalizacja świetlna.
Rendering-traffic singals.jpg
Ampel.jpg
highway trailhead węzeł Designated place to start on a trail or route
Ancient Lakes Trailhead - panoramio.jpg
highway turning_circle węzeł Obszar na końcu drogi, który ma ułatwić zawrócenie.
Mapping-Features-Turning-Circle.png
Turning circle.jpg
highway turning_loop węzeł A widened area of a highway with a non-traversable island for turning around, often circular and at the end of a road.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg
highway toll_gantry węzeł A toll gantry is a gantry suspended over a way, usually a motorway, as part of a system of electronic toll collection. For a toll booth with any kind of barrier or booth see: barrier=toll_booth
ZA toll gantry.png
highway User Defined węzeł linia Sprawdź Taginfo[1], aby znaleźć inne często używane wartości.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.


Zobacz też