Vi:Key:highway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway
Motorway-photo.jpg
Miêu tả
Đường bộ Sửa đổi lời miêu tả này trong trang wiki. Sửa đổi lời miêu tả này trong khoản mục dữ liệu.
Nhóm: Highways
Có thể áp dụng vào các phân tử
may be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations
Giá trị có tài liệu: 65
Ngụ ý
Kết hợp hữu ích
Trạng thái: phê chuẩn

Wikidata

Ứng dụng

Thẻ Highway=* dùng để chỉ các loại đường bộ, bao gồm những thành phần sau: