Cs:Tag:highway=unclassified

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = unclassified
Highway unclassified-photo.jpg
Popis
Veřejné neklasifikované silnice, mimo obytné oblasti. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-highway unclassified.png
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno

Značka highway=unclassified se používá pro malé veřejné silnice, které jsou typicky na nejnižším stupni silniční sítě. Mají nižší důležitost, než silnice III. třídy a nejedná se o silnice v obytných oblastech ani o zemědělské cesty. Značka highway=unclassified by měla být použita pro silnice s místní dopravou, které spojují jiná města, vesnice nebo osady. Všechny tyto silnice jsou vhodné pro motorová vozidla.

Silnice, které by měly být v OSM označené jako highway=unclassified, se mohou velmi lišit v jednotlivých zemích a dokonce i v jednotlivých oblastech té samé země. Ovšem ve stejné místní oblasti lze provést srovnání, které určí úroveň významu. Použijte mapové zvyklosti vaší země spolu s vašimi znalostmi a úsudkem.

V některých zemích mohou tyto silnice být nezpevněné v odlehlých/venkovských oblastech a jsou zpevněné v hustěji obydlených, městských oblastech. Měli byste přidávat značku surface=*, abyste popsali jejich povrch.

Poznámka: Pro silnice, kde ještě nebylo rozhodnuto o hodnotě značky highway=*, použijte značku highway=road. Hodnota unclassified je již klasifikací.

Česko

Silnice s pravidelným provozem podružného významu s pevným povrchem, mimo administrativní zatřídění (I., II. nebo III. třída). Je vedená mimo zastavěné území obce, umožňuje obousměrný provoz motorových vozidel. Jedná se nejčastěji o silniční spojení na nejnižší lokální úrovni mezi místními částmi obce, nebo mezi obcemi. Často se jedná o silnici dříve vedenou jako III. třídy.

Jak mapovat

Kdy použít?

Ve zkratce, je-li vhodnější jakákoliv jiná značka highway=*, pak ji použijte. Pokud se jedná o veřejnou silnici, která je méně významná než klasifikace highway=tertiary ve vaší oblasti a nejedná se o obytnou silnici highway=residential, obslužnou silnici highway=service, nebo lesní/polní cestu highway=track, pak je to pravděpodobně highway=unclassified. Rozlišení mezi unclassified a tertiary je obvykle matoucí: obecně vždy zvažte relativní význam silnice v oblastní silniční síti a podle toho značte.

Situace, kdy použít jinou značku

 • Silnice v obytných oblastech, které hlavně slouží pro příjezd k domům, by měly být označeny highway=residential.
 • Ve venkovském prostředí úzké zpevněné silnice, na které je motorový provoz povolen pouze soukromým osobám (a možná přístup pro veřejnost v zemědělských strojích, cyklistům a pěším) by měly být značeny highway=service a motorcar=private (a možná motor_vehicle=agricultural).
 • Tam, kde třída silnice v OSM není jasná nebo určená použijte highway=road.
 • Velká Británie: nezpevněné venkovské silnice ("green lanes") by se měly značit jako highway=track, pokud nejsou vhodné pro běžná motorová vozidla, ale jen pro 4x4, cyklisty a pěší.

Příklady pro určení vhodnosti

Zde jsou některé příklady závislé na kontextu, jak můžete použít místní znalost pro vyloučení jiných možných klasifikací a dojít ke značení highway=unclassified. Povšimněte si, prosím, že neexistují žádná jednoduchá, obecně použitelná pravidla, která mohou být použita.

Ve obydlených oblastech, silnice typu unclassified může spíše mít chodníky a být vhodnou pro obousměrnou jízdu než ve venkovských oblastech stejného regionu. Obvykle se nachází v průmyslových, prodejních nebo obchodních areálech, nebo připojují k obytným čtvrtím. Od silnice highway=tertiary se liší v:

 • šířce, jsou užší, a možná musíte jet pomaleji;
 • mají nižší maximální povolenou rychlost;
 • jsou to nejméně významné druhy [W] silnic;
 • jsou to [W] vedlejší silnice, které spojují zástavbu a významnější silnice;
 • nemají žádnou viditelnou klasifikaci;
 • mají nižší klasifikace, v zemích, kde jsou klasifikovány oba druhy silnic a kde se značení v OSM řídí touto klasifikací.

Ve venkovských oblastech, silnice typu unclassified může být rozlišena od silnice highway=tertiary ve stejném regionu podle:

 • šířky, jsou užší, takže vozidla při míjení musí zpomalit;
 • jsou nezpevněné, v méně obydlených nebo chudších regionech, zatímco tertiary jsou zpevněné;
 • jsou používané hlavně pro příjezd než pro průjezd mezi městy a vesnicemi;
 • nemají žádnou viditelnou klasifikaci;
 • mají nižší klasifikace, v zemích, kde jsou klasifikovány oba druhy silnic a kde se značení v OSM řídí touto klasifikací.

Zjištění stavu veřejný/soukromý, není-li to jasné

Pokud není jasný stav "public" (veřejný) versus "private" (soukromý), pak lze silnici považovat za veřejnou pro motorová vozidla, pokud platí cokoliv z následujícího:

 • Silnice je jediným spojením do vesnice, osady nebo komerční oblasti.
 • Silnice má oficiální dopravní značky, které značí směr do obytné nebo komerční oblasti.
 • Kvalita nebo šířka silnice je významně vyšší než ostatní zpevněné silnice v oblasti.
 • Ze zkušenosti víte, že silnice je často a legálně používána k průjezdu nebo příjezdu k nějakému místu (nikoliv zemědělské usedlosti) nebo turistické zajímavosti.
 • Silnice je osazena standardními dopravními značkami (možná zahrnujíce hranice vesnic, podle toho jak je to obvyklé ve vaší zemi).

Doplňkové značky

Jelikož fyzická charakteristika se může mezi regiony lišit a protože očekávání zpracovatelů dat se může také lišt v městských a venkovských oblastech, je vhodné explicitně značit některé vlastnosti silnic.

Značka Význam
sidewalk=both/right/left/none Používá se k označení existence nebo neexistence chodníku či paralelní cesty pro pěší. Ve venkovských oblastech typicky schází, obvykle je v městských/vesnických oblastech, ale je lepší to označit explicitně.
footway=both/right/left/none Toto je starší způsob, jak označit přítomnost chodníku či paralelní cesty pro pěší.
lit=* Označuje přítomnost pouličního osvětlení. Pravděpodobně jen ve městech/vesnicích.
surface=* Explicitně popisuje povrch silnice.
lanes=* Explicitně značí celkový počet jízdních pruhů (v obou směrech, minimálně 1).
abutters=* popisuje okolí silnice; může být vynecháno, pokud po stranách silnice není nic zvláštního, nebo pokud okolo silnice je již zakreslena plocha landuse=*, protože byste se jen opakovali.

Mezinárodní použití

Tato značka je zamýšlena pro použití ve všech zemích pro veřejné silnice nejnižšího významu, které nejsou klasifikované, nebo jsou klasifikované, ale mají menší význam než silnice tertiary.

Definice této značky se vyvinula ze schématu popisujícího spíše hustěji obydlený britský venkov, kde většina veřejných silnic je zpevněných, protože na nich probíhá běžný nezemědělský dopravní ruch. Název se odvíjí od oficiální klasifikace "U" používané místními radami, ale tato značka byla v OSM také aplikována na silnice, které mají jiné oficiální klasifikace: obzvlášť kategorie "D" a "C". K tomu došlo proto, že tyto tři oficiální klasifikace nejsou obvykle v terénu značené a tak jejich klasifikace nebyla běžnému mapperovi dostupná. Nicméně tato značka je stále vhodná pro označování vedlejších silnic malého významu.

V převážně venkovských a často hornatých oblastech, třeba v Německu, je ve venkovské krajině hodně zpevněných silnic highway=track+tracktype=grade1, které jsou používány hlavně pro zemědělskou dopravu.