Cs:Silnice

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Silnice
One example for Součást : Silnice
Popis
Značka highway=* se používá pro silnice, cesty, cyklostezky a jiné trasy po zemi.
Značky

highway je v OpenStreetMap jakákoliv silnice, trasa, cesta nebo průjezd po zemi, který spojuje jedno místo s jiným a byl zpevněn nebo jinak vylepšen, aby umožnil přepravu nějakým dopravním prostředkem včetně motorových vozidel, cyklistů, pěších, jezdců na koni a dalších (ovšem nikoliv vlaků - pro ty viz Railways(en)).

Povšimněte si, že v severoamerické a australské angličtině termín highway často znamená významnou silnici jako třeba dálnici nebo páteřní komunikaci. Nenechte se tím zmást, tento termín se v OSM používá s jeho významem v britské angličtině.

Terminologie

Silnice jsou na světě klasifikovány různým způsobem za pomoci různým termínů. OpenStreetMap se pokouší použít jediný klasifikační systém pro všechny místní podmínky. Z důvodů původu jsou termíny používané v OSM založeny na britské angličtině, což vede k tomu že mezistátní dálnice v USA a Autobahn v Německu jsou značeny jako 'motorway' podle britského ekvivalentu. Key:highway poskytuje obecnější informace jak přizpůsobit klasifikaci silnic místním podmínkám a stránka Highway:International equivalence(en) poskytuje vodítko pro mapování v různých zemích/teritoriích.

Klasifikace

Viz také Highway:International equivalence(en), Cs:Key:highway, Doporučené schéma značení podle zemí(en), Výchozí omezení přístupu(en)

Silnice a polní/lesní cesty

Hodnota značky highway=* by měla být použita bez ohledu na systém silniční sítě a tras. V mnoha zemích může být konkrétní sekce silnice součástí různých tras ve stejné nebo rozdílné síti tras a konkrétní silnice může mít části s různými atributy a tedy různými značkami highway=*. Podívejte se na návody podle zemí pro značení tras a sítí.

Většina cest by měla být značena značkou highway=unclassified. Pokud je na obou stranách silnice obytná oblast, pak by měla být značena značkou highway=residential. Významné průjezdní silnice by měly být značeny highway=tertiary (Významnost je subjektivní a bude se měnit dle místa). Účelové komunikace (silnice, které slouží pro příjezd popelářů nebo k parkovišti a silnice v kempech) by měly být značeny highway=service. Jiné nevylepšené silnice pro dvoustopá vozidla by měly bát značeny highway=track. Silnice, u kterých není jejich klasifikace známa, by měly být dočasně značeny highway=road do té doby, než bude určena správná hodnota značky highway=*.

Pěší zóny, stezky a cyklostezky

Zatímco některé značky highway jako cycleway a bridleway již implikují použitelnost konkrétním druhem dopravy, jinde je třeba použít další značky, aby se popsalo, které druhy dopravy mohou silnice legálně používat nebo jsou pro ně vhodné. Více informací poskytnete značkou access=*. Pěší zóny (silnice, které byly předělány pro chodce buď fyzickými překážkami nebo dopravním značením) by se měly značit highway=pedestrian. Další značky lze používat pro cyklotrasy(en) nebo turistické trasy.

Další značení

Následující značky jsou všechny volitelné – prosím, nenechte se odradit, jsou velmi zřídka všechny vyplněny prvním mapperem. Mapujete-li novou oblast, pak se můžete chtít soustředit pouze na zakreslení geometrie silnic, křižovatky, klasifikaci silnic a jejich názvy. Později můžete vy nebo někdo jiný přidat další informace.

Navrhované silnice a silnice ve výstavbě

information sign

Tento článek je pahýl(en) (en). Můžete pomoci OpenStreetMap a rozšířit ho, nejlépe podle obsahu anglických a německých verzí článku.

Toto téma je popsáno na Srovnání konceptů životního cyklu <klíč> = <stav> + <stav> = <hodnota>. Viz také construction=*.

Názvy a označení

Použijte značku name=* a/nebo ref=* pro každou část silnice (cesty), která má název nebo označení. Pokud má úsek silnice více referenčních označení, pak je oddělte středníkem. (Příklady: ref=I 39;US 51, ref=US 51;WI 54). Pokud má silnice dva názvy, pak ten méně obvyklý lze dát do alt_name=*; dále tam, kde je silnice nyní mnohem více známa svým označením (jako třeba 'D1'), ale také má nějaký svůj název z historických důvodů, pak je pravděpodobně lepší nechat název name=* nevyplněný a název dát do značky alt_name=*, což znamená, že je méně pravděpodobné, že bude vykreslen. Předchozí název, který se již neužívá, ale může být zajímavý pro historické mapování lze dát do značky old_name=*.

Rychlostní a jiná omezení

Značky maxspeed=*, maxheight=*, maxwidth=* a maxweight=* lze použít pro bližší popis silnice. maxspeed=* se obecně vztahuje na všechny veřejné silnice. maxheight=* a maxwidth=* se často vztahuje na silnici, která vede pod mostem a maxweight=* pro silnici vedoucí po mostě. Povšimněte si, že každá značka má být přiřazena k cestě, na kterou se omezení vztahuje a může být buď připojena v cestě samotné, nebo k uzlu na této cestě.

Použijte značku foot=no tam, kde je zakázán vstup chodců a bicycle=no, pokud je zakázán vjezd bicyklům. Pokud je vjezd povolen pouze autobusům, pak značte access=no spolu s bus=yes. Značka hov=* může být použita pro určení minimálního počtu osob v autě, který je potřebný pro jízdu po silnici. Podívejte se na článek access pro mnohem podrobnější popis, jak se mapují omezení silnic a stezek.

Povrch, šířka a osvětlení

Značkou surface=* lze popsat povrch vozovky. Pro nezpevněné silnice (a obzvlášť pro polní a lesní cesty) lze popsat relativní kvalitu značkou tracktype=* s hodnotami od grade1 (nejlepší) do grade5 (nejhorší). Značku width=* lze použít pro označení šířky vozovky v metrech. Značku traffic_calming=* lze použít k označení části silnice, kde je zklidňována doprava, nebo k označení polohy prvku, který dopravu zklidňuje. To se normálně používá na úzkých silnicích. Pokud je silnice osvětlena, je vhodné přidat značku lit=yes a lit=no, pokud osvětlena není. Pro maximální přesnost můžete přidat značky pro jednotlivé lampy pomocí highway=street_lamp.

Parkování

Parkování kolmo nebo podélně podle silnice lze mapovat značkami parking:lane=* a parking:condition=*.

Jídní pruhy

Počet jízdních pruhů

Hlavní článek: lanes

Počet jízdních pruhů dostupných pro motorizovanou dopravu se udává značkou lanes=*. Pro bližší popis, které druhy jízdních pruhů by měly být započteny, viz hlavní článek. Pokud se počet jízdních pruhů liší podle směru jízdy, pak použijte lanes:forward=* nebo lanes:backward=* pro udání počtu jízdních pruhů v jednom směru, jako doplněk k celkovému počtu jízdních pruhů. Klíč lanes:forward=* se tedy vztahuje k směru jízdy stejnému jako je směr cesty v OSM a klíč lanes:backward=* pak ke směru opačnému.

Pro jízdní pruhy vyhrazené pouze veřejné dopravě jako jsou autobusy (nebo taxi) v jednom směru použijte lanes:bus:forward=1, lanes:taxi:backward=1 nebo podobně.

Vzhled a individuální vlastnosti jízdních pruhů

Hlavní článek: Jídní pruhy

Vlastnosti jednotlivých jízdních pruhů lze značit příponou lanes k jakémukoliv smysluplnému klíči. Například maxspeed=80 znamená maximálně povolenou rychlost 80 km/h ve všech jízdních pruzích, zatímco maxspeed:lanes=*100|80 znamená maximálně povolenou rychlost 100 km/h v levém jízdním pruhu a 80 km/h v pravém.

Odbočující pruhy lze značit značkou turn:lanes=*, například turn:lanes=*left;through|right.

Jízdní pruhy pro cyklisty a cyklostezky

Značkou cycleway=* lze popsat jakékoliv jízdní pruhy pro cyklisty umístěné na vozovce anebo cyklostezky vedoucí paralelně s vozovkou.

Chodníky

Značkou sidewalk=* lze popsat chodníky, které jsou, nebo nejsou spojené se silnicí.

Přechody a překážky

Značkou crossing=* lze označit přechod pro chodce. Tato značka by měla být přidána na uzel na vhodném místě na silnici a značkou crossing=* lze blíže popsat druh přechodu za pomocí hodnot: traffic_signals, uncontrolled, island nebo unmarked. Dále lze použít značky foot=*, bicycle=* a horse=* pro popis, kdo může legálně přechod použít. Značka supervised=yes slouží k popisu toho, že přechod může být ve špičce s dozorem.

Tam, kde je použití silnice omezeno nějakou překážkou, tak ji lze popsat přidáním uzlu se značkou barrier=* s odpovídající hodnotou (například: border_control, cycle_barrier, cattle_grid, gate, bollard, stile, toll_booth nebo turnstile). Lze přidat značku access=* pro poskytnutí informace, které druhy dopravy jsou překážkou ovlivněny. U budky, kde se vybírá mýto, lze dále popsat poplatek značkou fee=*.

Tam, kde se silnice kříží se železnicí, lze použít railway=level_crossing a přechody přes trať pro chodce lze značit railway=crossing. V místě, kde silnice přechází potok nebo řeku bez mostu, lze použít značku pro brod ford=*. U úzkých vodních toků zakreslených jednou cestou se značí na uzlu. Pokud je řeka široká, pak se značka ford=* přidává na celou cestu, která kříží vodní tok, mezi jednotlivými břehy značenými waterway=riverbank.

Autobusy a tramvaje

Autobusové zastávky lze značit pomocí highway=bus_stop nebo pomocí novější značky public_transport=platform, která by měla být umístěna vedle vozovky tam, kde čekají cestující. Tramvajové koleje vedoucí uvnitř hlavní vozovky by se měly značit railway=tram na stejné cestě, kterou je zakreslena silnice. Pokud tramvajové koleje vedou vedle silnice, nebo po středovém pásu, pak vytvořte zvláštní cestu také označenou railway=tram.

Mosty a tunely

Mosty a tunely by se měly mapovat rozdělením cesty, kde most začíná a končí, a označením prostředního úseku cesty jako bridge=yes/viaduct nebo tunnel=yes. Vedeme debatu o tom, jak pojmenovávat mosty a tunely na silnice, kde je název mostu/tunelu odlišný od názvu silnice. Jednou možností je použití navrhovaných relací bridge/tunnel(en) a vložení jména mostu/tunelu do této relace.

Značka layer=* by se měla obecně používat v místech, na jedné z cest, která vede po mostu nebo tunelem. Most bude často značen jako layer=1 a tunel jako layer=-1, ovšem tam, kde je to složitější, bude potřeba více vrstev layer=*. Tam, kde je silnice výše nebo níže, než je okolní terén, lze použít na části silnice značky násep embankment=* nebo zářez cutting=*.

Křižovatky

Hlavní článek: Křižovatky

Jednoduchou křižovatku silnic lze vytvořit sdíleným uzlem. Pokud jsou na křižovatce semafory, označte uzel značkou highway=traffic_signals. Malé kruhové objezdy, které jsou značeny barvou na silnici, jsou mapovány jako uzly značené highway=mini_roundabout. Velké kruhové objezdy, které mají uprostřed trávu nebo výsadbu, se kreslí jako kruhová cesta značená junction=roundabout. Kruhový objezd na velké silnici může obsahovat mosty a tedy být rozdělen na několik cest, kde je každá z nich značená jako junction=roundabout. Velké mimoúrovňové křižovatky se normálně konstruují z více prvků highway a odpovídajících značek bridge=* a layer=*.

Zákazy odbočení

Hlavní článek: Relace restriction

Na některých křižovatkách jsou zákazy odbočení, které je třeba zmapovat, aby navigační(en) software pracoval správně.

Návrhy

Viz také