Cs:Key:cycleway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg cycleway
Dsc01078 clip.jpg
Popis
Jízdní pruhy pro cyklisty na silnici nebo cyklostezky vedoucí podél silnice Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Skupina: cyklostezky
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Popsané hodnoty: 8
Implikuje
Status: de facto

Značkou cycleway=* přidanou na silnici ke značce highway=* mapujeme cyklistickou infrastrukturu, která je nedílnou součástí silnice. To jsou obzvlášť jízdní pruhy pro cyklisty, které jsou vždy částí silnice a často se také přidává na oddělené cyklostezky, pokud jsou vedeny paralelně vedle silnice.

Pro mapování cyklostezky vlastní cestou používejte značku highway=cycleway a žádnou ze značek popsaných dále. Také se podívejte na stránku Bicykly, kde je více informací o obecném značení infrastruktury pro cyklisty.

Jízdní pruhy pro cyklisty

Jízdní pruh pro cyklisty (nebo class II facility) je nedílnou součástí silnice. Nemá, kromě čáry na zemi, žádné fyzické oddělení od ostatních jízdních pruhů. Zejména nemá žádný obrubník mezi sebou a silnicí. Pokud je zde mezera a možná plastové značící sloupky, pak se to může nazývat buffered bike lane.

Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty

cycleway=lane
Značkou cycleway=lane se značí obousměrné ulice, kde jsou jízdní pruhy pro cyklisty na obou stranách silnice, nebo jednosměrky, kde je jízdní pruh ve směru jízdy jednosměrky. Pro jízdní pruh jen na jedné straně silnice používáme značky cycleway:left=lane a/nebo cycleway:right=lane, kde se řídíme směrem cesty, jak je zakreslena v editoru. Pak se předpokládá, že provoz bicyklů je povolen v obvyklém směru dopravy na dané straně ulice (což pro jednosměrky oneway=yes je stejné na obou stranách a souhlasně s motorovou dopravou).

Některé země mají dva druhy jízdních pruhů pro cyklisty, jeden se striktním oddělením bicyklů a motorové dopravy a druhý s měkkým oddělením. (Existuje návrh pro značení tohoto měkkého oddělení nazvaného soft lanes.)

V protisměru jdoucí jízdní pruh pro cyklisty v jednosměrné ulici. Značení: cycleway:left=opposite_lane + oneway=yes (značí jednosměrný jízdní pruh pro motorová vozidla)
cycleway=opposite_lane
Značku cycleway=opposite_lane použijte pro v protisměru jdoucí jízdní pruh pro cyklisty, který vede v protisměru ostatního provozu jednosměrné oneway=yes ulice. Zvažte radši použití značek cycleway:left=opposite_lane nebo cycleway:right=opposite_lane, jelikož ty popisují, kde jízdní pruh na silnici je.
cycleway=opposite
Značku cycleway=opposite použijte v situacích, kdy je cyklistům povoleno jezdit v obou směrech na silnici, která je normálně jednosměrná, a pokud zde není vyznačen žádný protisměrný jízdní pruh pro cyklisty. V praxi se většinou jedná o velmi krátký úsek silnice, kde jsou bicykly vyjmuty ze zákazu vjezdu krátkým jízdním pruhem odděleným ostrůvkem. Tyto silnice by také měly být normálně označeny značkou oneway=yes a také oneway:bicycle=no. Takové silnice jsou běžné v Belgii, Nizozemí a Dánsku. Jsou zřídka ve Velké Británii, ale stávají se častějšími díky nedávným změnám dopravního značení, kde jsou zákazy vjezdu doplněny tabulkou "kromě cyklistů".

Sdílené jízdní pruhy pro cyklisty

Sdílený jízdní pruh s piktogramovým značením v Torontu, Kanada
cycleway=shared_lane
Cyklisté sdílí jízdní pruh s motorovými vozidly a na zemi jsou značky, které říkají, že jízdní pruh je sdílený. Značky jsou zde obvykle pro zvýraznění cyklotrasy a upozornění řidičů na možnost výskytu cyklistů. Také se používá pro  piktogramový koridor.
V protisměru vedoucí pruh pro autobusy, který je i pro cyklisty. Značení: cycleway=opposite_share_busway
cycleway=share_busway
Zvláštní jízdní pruh pro veřejnou dopravu, na který je povolen vjezd cyklistům.
cycleway=shared
Obecně toto značí, že cyklisté sdílí prostor na silnici s jiným druhem dopravy. Dříve se to používalo na cyklostezkách, které byly mapovány jako oddělené cesty značené highway=cycleway, předtím než byla formalizována značka segregated=*, ale nyní je považováno za zastaralé. U záměrně stavěných cyklostezek se předpokládá, že jsou sdílené.

Cyklostezky

Cyklostezka je oddělená od silnice obrubníkem, parkovišti, zelení, stromy nebo jinou fyzickou překážkou, ale je vedena paralelně vedle silnice. V Severní Americe se nazývá také class I facility.

Povšimněte si, že cyklostezku lze alternativně zakreslit jako oddělenou cestu vedoucí vedle silnice označenou jako highway=cycleway. Oba způsoby mají své výhody a nevýhody. Zatímco přidání jedné značky k již existující silnici zabere méně času a často popisuje cyklostezku přesně, zakreslení cyklostezky zvláštní cestou je flexibilnější a umožňuje zakreslit více podrobností. Když mapujete cyklostezku jako oddělenou cestu, nepoužívejte žádnou ze značek popsaných níže.

Je také mimořádně důležité, abyste připojili cyklostezku k obecným ulicím a jiným stezkám. To se dělá, aby to jednak reflektovalo skutečnost a také pro pomoc navigačním softwarům, které bohužel nepochopí že se mezi nimi dá přejet, i když vzdálenost mezi nimi je třeba menší než metr, nebo když se dokonce kříží, ale nemají sdílené uzly.

cycleway=track
Tato značka mapuje cyklostezku, která je vedena spolu se silnicí. Stejně jako u jízdních pruhů můžete použít značky cycleway:left=track a cycleway:right=track, abyste sdělili, na které straně silnice cyklostezka vede, relativně ke směru, ve kterém je v editoru zakreslena silnice.
cycleway=opposite_track
Značku cycleway=opposite_track použijte pro protisměrnou cyklostezku, tedy pro cyklostezku, která vede v opačném směru k provozu na jednosměrné oneway=yes silnici. Zvažte radši použití značek cycleway:left=opposite_track nebo cycleway:right=opposite_track, jelikož ty popisují, na které straně silnice cyklostezka vede.

Jiné hodnoty

Předsunutá stopčára v Torontu
cycleway=asl
Označuje  předsunutou stopčáru na křižovatce. Značku cycleway=asl použijte na uzlu, který je součástí cesty silnice na místě, kde stopčára je. Už je na zpracovateli dat, aby si našel nejbližší křižovatku, ke které se stopčára vztahuje a směr dopravy na ní.
cycleway=shoulder
Používá se v Austrálii pro krajnice, na kterých je možno jezdit na kole, tam kde silnice je legálně možnou ale nevhodnou infrastrukturou.
cycleway=separate
Lze použít pro sdělení, že cyklostezka, která vede podél silnice, byla zmapována jako oddělený prvek v OSM (tedy byla označena highway=cycleway). Použití je omezené, ale jeho význam je podobný použití značky sidewalk=separate a lze ho teoreticky použít při zjednodušování geometrií při vykreslování. Také slouží jako nápověda před duplikováním již existující cyklostezky přidáním značky cycleway=track k silnici.
cycleway=<voleno-uživatelem>
Viz taginfo pro další běžné používané hodnoty.

Doplňkové detaily

Pokud jsou jízdní pruhy pro cyklisty nebo cyklostezky přiznačeny na silnici, pak prefix cycleway: lze použít jako jmenný prostor pro další značky. To znamená, že popisované podrobnosti se vztahují jen na cyklostezku/jízdní pruh. Dále lze tento jmenný prostor kombinovat s příponami :left a :right, jak je obvyklé:

Toto ovšem není momentálně nijak široce podporováno vykreslovacími softwary ani jinými zpracovateli dat. Pro tuto úroveň podrobností, zejména u cyklostezek, zvažte spíše zakreslení jako oddělené cesty cesta parelelní se silnicí, viz highway=cycleway.

Viz také