Cs:Relation:restriction

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg restriction
B2B.svg
Popis
Pro značení zákazů odbočení Show/edit corresponding data item.
Skupina: Omezení
Členy

 • cesta - from
 • cesta - to
 • cesta uzel - via
 • uzel - location_hint
Status: de facto

Zákaz odbočení na křižovatce se mapuje relací, která má sadu značek popisujících typ zákazu odbočení. Tento zákaz odbočení se nevztahuje jen na odbočení, ale také se dá použít v případě, že musíte pokračovat pouze rovně. Brána pro autobus je jiným příkladem použití relace zákazu odbočení jako alternativa ke značce barrier=bus_trap. Na křižovatce je průjezd z jedné strany na druhou zakázán (kromě autobusů).

Je hodně důležitých věcí, které je třeba brát v potaz, když se vytváří zákaz odbočení.

 • Na křižovatce může být několik zákazů odbočení, které jsou reprezentovány zvláštními relacemi.
 • Není potřeba zakazovat odbočení do špatného směru jednosměrky. To se bere za samozřejmé.
 • Zákazy odbočení se nevztahují na chodce, pokud není typ nebo klíč nastaven na restriction:foot.
 • Když je konkrétní zákaz odbočení daný zákonem pro konkrétní jurisdikci a není značen, pak ho nemapujte. Je mnohem lepší zajistit, aby navigační software znal toto konkrétní místní pravidlo, než aby se mapoval každý jeho výskyt jako zákaz odbočení. Toto konkrétně platí pro neznačené otáčení do protisměru v Brazílii, kde by použití zákazu odbočení vyžadovalo mapování stovek či tisíců zákazů a mikro-segmentaci všech silnic, což by zkomplikovalo úpravy dat.

Značky

Klíč Hodnota Vysvětlení
type restriction Typ relace pro relace zákazů odbočení.
restriction no_right_turn / no_left_turn / no_u_turn / no_straight_on / only_right_turn / only_left_turn / only_straight_on / no_entry / no_exit

Pokud první slovo je "no_", pak není možno odbočit z členu "from" do členu "to". Pokud je to "only_", pak víte, že pouze odbočení začínající ve členu "from" vede do členu "to". Tento rozdíl je vysvětlen v sekci příkladů na této stránce.

restriction:hgv, restriction:caravan, restriction:motorcar, restriction:bus, restriction:agricultural, restriction:motorcycle, restriction:bicycle, restriction:hazmat no_right_turn / no_left_turn / no_u_turn / no_straight_on / only_right_turn / only_left_turn / only_straight_on / no_entry / no_exit Omezení se vztahuje pouze na určitý typ vozidla.
(můžete poižít type=restriction:<typ> + restriction= nebo type=restriction + restriction:<typ>=[1])
restriction[:<způsob transportu>]:conditional <hodnota-omezení> @ <podmínka>[;<hodnota-omezení> @ <podmínka> ...] Omezení, které je platné pouze za určitých podmínek, jako je třeba čas. Hodnota omezení je jedna z těch výše uvedených, např. no_right_turn. Více hodnot (spolu s jejich podmínkami) lze oddělit středníkem. Podrobnější informace najdete na stránce Podmíněná omezení.
type restriction:hgv / restriction:caravan / restriction:motorcar / restriction:bus / restriction:agricultural / restriction:bicycle / restriction:hazmat Omezení se vztahuje pouze na určitý typ vozidel, nahrazuje značku type=restriction.
(Můžete použít type=restriction:<typ> + restriction= nebo type=restriction + restriction:<typ>=[1])
except psv / bicycle / hgv / motorcar / emergency Toto omezení se nevztahuje na tento typ vozidel (více než jeden typ: except=bicycle;psv)
day_on den týdne například, nesmí se odbočit vpravo v ranní špičce v pracovních dnech se zapisuje day_on=Monday;day_off=Friday;hour_on=07:30;hour_off=09:30
day_off den týdne
hour_on čas
hour_off čas

Členy

Cesta nebo uzel Role Výskyt Diskuse
cesta from 1

1 nebo více

Cesta, ze které omezení začíná (např. zákaz odbočení vpravo odtud).[2] Omezení no_entry může mít více než jeden člen from, všechna ostatní mají přesně jeden člen from.
cesta to 1

1 nebo více

Druhý konec omezení.[2] Omezení no_exit může mít více než jeden člen to, všechna ostatní mají přesně jeden člen to.
uzel
cesta
via Uzel: Jeden uzel

Cesta: Jedna nebo více cest

Člen(y) "via" spojují začátky a konce cest, které reprezentují povolený nebo zakázaný manévr. Jak je zobrazeno nalevo, zákaz odbočení může mít buď jeden uzel, anebo jednu nebo více cest s rolí "via".

Uzel nebo cesta mezi koncovými body, přes který byste jel, kdyby odbočení nebylo zakázáno - může se jednat o prosté křížení dvou cest, nebo zvažte dvouproudou silnici, přes kterou nemůžete odbočit, kde via budou uzly na každém proudu a/nebo malá cesta spojující dva jízdní proudy[3].

uzel location_hint 0 nebo 1 Nápověda pro vykreslování, kde může být vhodné místo pro umístění symbolu omezení. Např. v křižovatce S/J/V/Z, kde nemůžete odbočit z J na V, můžete umístit uzel přímo JV od křižovatky a značka zákazu odbočení může být vykreslena sem.
Zákaz odbočení s uzlem jako členem via.
Zákaz odbočení s více cestami jako členem via.

Dopravní značky

Číslo dopravní značky podle US MUTCD je uvedeno v závorkách. Tyto dopravní značky se drobně liší mezi zeměmi. Obrázky dopravních značek odbočení z celého světa, lze nalézt na Wikimedia Commons

Poznámka: Symboly pro omezení zobrazené v editorech nejsou autoritativní a značení se na ně nesmí spoléhat. Např. no_right_turn v JOSM zobrazuje symbol 2a (přímo rovně a vlevo), i když zde není žádné odbočení vlevo. Proto jsou důležité členy relace a hodnoty omezení.

Dopravní značka Omezení Poznámka Dopravní značka Omezení Poznámka
1a Signal B21d1.svg restriction=no_left_turn Německo, Itálie, Japonsko, Nizozemí, Rusko, Ukrajina, Rumunsko (zakazuje též otočení do protisměru) 1b B2A.svg restriction=no_left_turn Austrálie, Brazílie, Francie, Irsko, Filipíny, Polsko, Rusko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, USA (R3-2; R3-18 kombinované se zákazem otočení do protisměru)
2a Signal B21d2.svg restriction=no_right_turn Německo, Itálie, Japonsko, Nizozemí, Rusko, Ukrajina, Rumunsko 2b B2B.svg restriction=no_right_turn Austrálie, Brazílie, Francie, Irsko, Španělsko, Filipíny, Polsko, Rusko, Švýcarsko, Velká Británie, Ukrajina, USA (R3-1)
3a Signal B21e.svg restriction=no_straight_on Německo, Izrael, Japonsko, Nizozemí[4], Polsko, Rusko, Švýcarsko, Ukrajina 3b MUTCD R3-27.svg restriction=no_straight_on Brazílie, USA (Velká Británie a Francie tuto značku nepoužívá; obvykle uvidíte v této situaci zákaz vjezdu, nebo vedle sebe odbočení jen vlevo a vpravo). Dříve používáno v Irsku.
4a B2C.svg restriction=no_u_turn Brazílie, Francie, Německo, Izrael, Japonsko, Nizozemí, Filipíny, Polsko, Španělsko, Švýcarsko, Rusko, Ukrajina, USA (R3-4) 4b UK traffic sign 614.svg restriction=no_u_turn Austrálie, Velká Británie
5a Signal B21c1.svg restriction=only_right_turn Typicky při přijíždění na křižovatku.

V USA se používá bílá obdélníková značka v této situaci a v případě, kde jeden z pruhů musí odbočit (R3-5R).

Na Filipínách se hlavně používá před křižovatkou a někdy v křižovatce, buď jako samostatná modrá kruhová značka s bílou šipkou, nebo bílý obdélník obvykle s textem "ALL TRAFFIC".

Ukrajina (hned před křižovatkou).

5b Signal B211.svg restriction=only_right_turn Typicky na křižovatce.

V USA se používá bílá obdélníková značka v této situaci a v případě, kde jeden z pruhů musí odbočit (R3-5R).

Na Filipínách se hlavně používá na křižovatce s jednosměrnou ulicí, buď jako samostatná modrá kruhová značka s bílou šipkou, nebo modrá kruhová značka na bílém obdélníku s textem "ONE WAY".

6a Signal B21c2.svg restriction=only_left_turn[5] Typicky na příjezdu ke křižovatce.

V USA se používá bílá obdélníková značka v této situaci a v případě, kde jeden z pruhů musí odbočit (R3-5L).

Ukrajina (hned před křižovatkou).

6b Signal B212.svg restriction=only_left_turn Typicky na křižovatce.

V USA se používá bílá obdélníková značka v této situaci a v případě, kde jeden z pruhů musí odbočit (R3-5L).

7 Signal B21b.svg restriction=only_straight_on Používáno v Rusku, na Ukrajině a ve Velké Británii; obvykle hned před křižovatkou nebo při příjezdu ke křižovatce.

V USA uvidíte text "NO TURNS" v bílém čtverci (R3-3; R3-5a se obvykle používá pouze v případě, že jeden z jízdních pruhů musí odbočit).

8 RU road sign 3.1.svg restriction=no_entry Používá se pro silnice, které nejsou jednosměrné, kde vjezd přes určitý bod (členský uzel s rolí via) je zakázán. Relace může mít několik členů from [2] a jeden člen to.

Na Ukrajině se používá na protější straně vjezdu do křižovatky a pro silnice, do kterých nesmí vjet ani rezidenti.

9 RU road sign 3.1.svg restriction=no_exit Používá se pro silnice, které nejsou jednosměrné, kde výjezd přes určitý bod (členský uzel s rolí via) je zakázán. Relace může mít jeden člen from a několik členů to.[2]

Samozřejmě, že výše uvedená tabulka nemůže být úplná; např. švédské dopravní značky používají žluté pozadí namísto bílého. Ovšem s výše uvedenými dopravními značkami by mělo být snadné najít odpovídající hodnotu omezení restriction=xy pro většinu zemí.

V Brazílii všechny dopravní značky této kategorie (no_turn nebo only_turn) jsou červené kruhové značky se šipkami ukazujícími v odpovídajícím směru. Dopravní značky only_turn nemají diagonální čáru, zatímco dopravní značky no_turn ji mají (podobně jako 1-3b, ale také pro 5-7).

Příklady

Je jasný rozdíl mezi dvěma typy zákazu odbočení. Existuje přikázaný směr a zakázaný směr. Pro každý z těchto typů se volí různé cesty.

Z a do b je povoleno pouze odbočení doprava v N. Takže odbočení vlevo je zakázáno.

Přikázaný směr

Tento typ omezení nastavuje cestu, jen kam je možno jet. Jet jiným směrem z uzlu via je touto relací zakázáno. Tato relace zákazu odbočení se značí následujícími dvěma značkami:

type=restriction

restriction=only_right_turn

 • cesta a má roli 'from'
 • cesta b má roli 'to'
 • uzel N má roli 'via'
Odbočení vlevo z a do b není povoleno v N.

Zakázaný směr

Pro typ zakázaného směru se nastavuje cesta, kam je zakázáno jet. Tato relace zákazu odbočení se značí následujícími značkami:

type=restriction

restriction=no_left_turn

 • cesta a má roli 'from'
 • cesta b má roli 'to'
 • uzel N má roli 'via'

Odbočení do jiných směrů není tímto zákazem zakázáno. Jsou-li na křižovatce jiná omezení, musíte je definovat zvlášť.

Uživatelé přijíždějící po cestě a přes cestu b nemohou vyjet cestou c.

Bod via zákazu odbočení nemusí být jen uzel, ale může to být i cesta. To je případ příkladu vpravo. Tato relace zákazu odbočení se značí následujícími značkami:

type=restriction

restriction=no_right_turn

 • cesta a má roli 'from'
 • cesta b má roli 'via'
 • cesta c má roli 'to'

Editory

Pro vytvoření zákazu odbočení lze použít různé editory. Některé z nich nepodporují všechnu funkcionalitu popsanou výše!

iD

Webový editor OpenStreetMap iDčástečnou podporu pro zákazy odbočení.

 • Pro zákaz odbočení, jehož člen 'via' je uzel: podpora v editoru je. Tyto lze přidat zvolením uzlu křižovatky, kam chcete dát zákaz odbočení. Pak zvolte cestu, která vjíždí na odbočení a přepněte mezi zakázaným a povoleným odbočením kliknutím na červenou nebo zelenou ikonku (viz Jednoduchá editace zákazu odbočení v OpenStreetMap pro více instrukcí, jak to udělat).
 • Pro zákaz odbočení, jehož člen 'via' je cesta: úplná podpora v editoru není. Budete muset vytvořit a upravit relaci tohoto typu ručním vytvořením relace restriction. Vyberte cestu, která bude členem 'via', vytvořte novou relaci 'Restriction' se zamýšleným typem 'restriction' a označte cestu jako člen 'via' v této nové relaci. Nakonec přidejte cesty, které budou členy 'from' a 'to', označující každou podle jejich členství v relaci. Dejte si pozor ať nezaměníte zákaz odbočení, na kterém pracujete, s ostatními ve stejné lokalitě! Pro novou relaci použijte dočasný 'název' (tento název po dokončení přidávání členů můžete smazat), pokud vám to pomůže udržet si přehled.

JOSM

JOSMčástečnou podporu zákazů odbočení za pomoci doplňku.

 • Doplněk Turnrestrictions lze stáhnout a upravovat zákazy odbočení, které mají jako svůj člen 'via' uzel.
 • Omezení s uzlem jako členem 'via' nebo ty s cestou jako členem 'via' lze také přidávat ručně vytvořením nové relace.

Viz JOSM Relace a zákazy odbočení pro další informace.

Potlatch 2

Editor Potlatch 2 má částečnou podporu zákazů odbočení. Omezení, které potřebují uzel jako člen 'via' lze editovat přímo, jak je ukázáno ve wiki článku Potlatch 2/restrictions. Ty, které mají jako člen 'via' cestu musí být editovány ručně editačními funkcemi editoru Potlatch 2.

Vespucci

Vespucci, editor OSM na Androidu, podporuje editaci relací zákazu odbočení, ale pouze přes editaci relací. Není zde žádná "interaktivní" funkce pro zákazy odbočení.

Vespucci podporuje vytváření a editaci relací zákazu odbočení (jak uzel-jako-'via' tak cesta-jako-'via'). Když relace zákazu odbočení existuje a je vybraná, pak lze její členy (nebo značky na relaci) editovat přes rozbalovací menu.

Chyby

Chybějící zákazy odbočení nebo chyby v těchto zákazech lze nahlásit pomocí různých nástrojů hlášení chyb. Chcete-li zkontrolovat, zda zákaz odbočení byl zmapován správně, můžete provést test navigace pomocí různých navigačních softwarů jako je OSRM.

Existuje několik datových zdrojů, které lze použít pro nalezení chybějících nebo vadných zákazů odbočení:

 • Mapillary má možnost zobrazení dopravních značek na mapě, které byly rozpoznány z uživateli poskytnutých fotografií ulic.
 • Doplněk JOSM ScoutSigns může zobrazit rozpoznané dopravní značky jako vrstvu v JOSM. Data pocházejí z kamerového režimu aplikace GPS Navigation & Maps.

Nástroje

 • http://map.comlu.com/ Mapa, které ukazuje ikonky zákazů odbočení (volitelně: varování a chyby) s informacemi ve vyskakovacím okénku a zvýrazňuje po kliknutí dotčené silnice
 • OSM Restriction Analyser Ukazuje zákazy odbočení jako překryvnou vrstvu ikonek dopravních značek zvětšený příklad (žádná mapa se ode dne 26. 6. 2015 neukazuje)
 • Relation Check Nástroj pro vygenerování grafického zobrazení relací, včetně zákazu odbočení, z lokálního souboru .osm
 • OSM Restriction Validator Ukazuje nadbytečné zákazy a zákazy, které blokují přístup do ulic
 • Doplněk JOSM ImproveOsm má vrstvu pro zákazy odbočení, která ukazuje na pravděpodobně chybějící zákazy odbočení.
 • keepright kontroluje 8 různých chyb zákazů odbočení po celém světě.

Viz také

References

 1. 1.0 1.1 Styl zápisu restriction:hgv=only_straight_on odpovídá schválené syntaxi podmíněných omezení. Ale kvůli neopravené chybě v některých široce rozšířených softwarech to může vést k nesprávné navigaci - se značením restriction:hgv=only_straight_on se zachází, jako by relace byla označena restriction=no_*. Důsledkem je, že někteří mappeři používají radši type=restriction:hgv + restriction=only_straight_on jako dočasné obejití chyby.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Členy "from" a "to" musí začínat/končit v uzlu "via" nebo na cestě (cestách) "via", jinak to rozdělte!
 3. Poznámka: Zpracování zákazu odbočení, který obsahuje jednu nebo více 'cest' v roli via je složitější, než když je použit jeden 'uzel' pro roli via. Důsledkem je, že některé navigační softwary pracují pouze s omezeními odbočení, které v roli via obsahují jen uzly. Toto by mělo být v softwaru opraveno, ovšem pokud máte při značení zákazu odbočení volbu, pak radši použijte v roli via jeden uzel.
 4. RVV 1990, značka D7
 5. Pokud značka restriction=only_left_turn nesprávně zakazuje otočení do protisměru, na takové křižovatce kde je otočení do protisměru povoleno, měli bychom spíše použít relace restriction=no_straight_on a restriction=no_right_turn.