Cs:Key:maxspeed

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxspeed
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
Popis
Určuje maxinální zákonem povolenou rychlost na silnici, železnici nebo vodní cestě. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Omezení
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Značka maxspeed=* se používá k definování maximální zákonem povolené rychlosti pro obecnou dopravu na dané silnici, železnici nebo vodní cestě. Výchozí jednotkou jsou kilometry za hodinu. Pokud je rychlostní omezení zadáno v jiných jednotkách, pak jednotku lze zapsat za konec hodnoty oddělenou mezerou (viz Příklady).

Hodnoty

Maximální povolenou rychlost pro silnici highway=*, železnici railway=rail, vodní cestu waterway=river atd. lze zadat takto:

Typ Příklad Význam
numerický maxspeed=60
maxspeed=50 mph
maxspeed=10 knots
Maximální pevné numerické rychlostní omezení, následované odpovídající jednotkou, není-li stanoveno v km/h, kdy by se žádná jednotka neměla uvádět. Například maxspeed=60 pro 60 km/h a maxspeed=50 mph pro 50 mph (povšimněte si mezery mezi hodnotou a jednotkou).
proměnný maxspeed=signals Sděluje, že zde je (proměnné) rychlostní omezení zobrazené na elektronické dopravní značce. Prosím, nepoužívejte tuto značku pro železnici a značte namísto toho maximálně dovolenou rychlost.

Poznámka: Existuje schválený návrh, podle kterého se značí proměnné rychlostní omezení značkou maxspeed:variable=*. Je již použita na více než 50% ze všech proměnných rychlostních omezení (listopad 2014):

maxspeed=signals:

maxspeed:variable=*:

žádný maxspeed=none Sděluje, že na silnici není žádné pevně dané rychlostní omezení pro tuto část silnice (v Německu na dálnicích a na velmi málo ostatních místech). Nemá se používat v místech, kde rychlostní omezení je, ale není známé. Tam, kde rychlostní limit neznáte, nepřidávejte značku maxspeed=*.
chůze (návrh) maxspeed=walk Rychlostní omezení v Rakousku a Německu pro obytné zóny je definováno pouze jako rychlost chůze, ale není pro něj žádná numerická hodnota. Návrh maxspeed walk navrhuje, aby se použila hodnota walk, ale příliš často se nepoužívá.

implicitní maxspeed=<countrycode>:<zone type> Pouze v některých zemích, především Rumunsku a Rusku, se dá najít rychlostní omezení ve tvaru '<countrycode>:<zone type>'. V Rusku se používá v oblastech, kde je rychlostní omezení na ulici vyznačeno symbolem namísto čísla. Formát zahrnuje kód země následovaný ':' a identifikátorem zóny (například 'RO:urban' nebo 'DE:rural'). Tento nenumerický zápis umožňuje vyhnout se přepisování všech omezení v případě, že se změní legislativa udávající omezení rychlosti. Ve všech ostatních míst je obvyklejší zadat odpovídající numerickou hodnotu do maxspeed=* a pak určit typ omezení ve formátu '<countrycode>:<zone type>' za použití značky source:maxspeed=* nebo maxspeed:type=*. Více infromací na toto téma a tabulku běžných hodnot najdete na stránce Speed limits.

Rozšířené značení

Vozidla

Tam, kde jsou rozdílné rychlostní omezení vyznačena pro různé druhy vozidel, mohou být zmapovány pomocí maxspeed:<vehicle>=*. Možné hodnoty <vehicle> odpovídají hodnotám způsobů dopravy klíče access=* (viz také Příklady).

'Poznámka: Tam kde platí celoplošné omezení rychlosti pro určité druhy vozidel na všech silnicích v dané zemi, tak by se nemělo omezení značit na úrovni jednotlivých silnic.

Směr jízdy

Hlavní článek: Vpřed & zpět, vlevo & vpravo

Tam, kde platí rozdílné omezení v každém směru jízdy, lze je zadat pomocí maxspeed:forward=* resp. maxspeed:backward=*, kde forward znamená rychlostní omezení ve směru cesty v OSM a backward pak omezení rychlosti v opačném směru.

Jízdní pruhy

Tam, kde platí rozdílné omezení v jednotlivých jízdních pruzích silnice, lze je zadat pomocí maxspeed:lanes=*. Rychlostní omezení každého pruhu musí být odděleno znakem “|”. První rychlost je maximální rychlost v nejlevějším pruhu (z pohledu směru cesty v OSM), další je pruh vpravo od nejlevějšího pruhu a tak dále až k pravému pruhu. Dále, je-li třeba zadat i odděleně rychlosti pro jednotlivé směry jízdy, pak se používá klíč maxspeed:lanes:forward=* resp. maxspeed:lanes:backward=*, kde lanes:forward se bere jako omezení v jízdních pruzích ve směru cesty OSM a lanes:backward jako omezení v jízdních pruzích v opačném směru. Viz dále Příklady a také článek o mapování jednotlivých jízdních pruhů.

Časové a jiné podmínky

Hlavní článek: Podmíněná omezení

Příklad: Maximální rychlost je 100 km/h od 6:00 do 19:00 v pracovních dnech (pondělí-pátek), ale jinak je 120 km/h:
maxspeed=120
maxspeed:conditional=100 @ (Mo-Fr 06:00-19:00)

Příklady

Dopravní značka Značení Poznámka
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
maxspeed=60 + source:maxspeed=sign Alternativně lze použít maxspeed=60 km/h.
MUTCD R2-1.svg
maxspeed=50 mph + source:maxspeed=sign Jednotka rychlostního omezení je určena zákonem a nebude převáděna na km/h.
Zeichen 393 a - Informationstafel an Grenzübergangsstellen (an Autobahnen und Straßen mit hoher Verkehrsbedeutung), StVO 1981.svg
maxspeed=50 + source:maxspeed=DE:urban

maxspeed=100 + source:maxspeed=DE:rural
maxspeed=none + source:maxspeed=DE:motorway

Na všech silnicích v Německu, kde není explicitní omezení rychlosti, lze (a mělo by se) popsat odpovídající implicitní hodnoty.
10 knots maxspeed=10 knots Jednotka rychlostního omezení je určena zákonem a nebude převáděna na km/h.
Cholupice, proměnná značka rychlosti před Cholupickým tunelem, rozostřený pohled.jpg
maxspeed=signals (Variabilní) rychlostní omezení je oznamováno světelnou signalizací.
UK National Speed Limit Sign.jpg
maxspeed=60 mph + maxspeed:type=GB:nsl_single + source:maxspeed=sign Rychlostní omezení na 60 mil za hodinu na silnici v UK založené na dopravní značce "národního omezení rychlosti".
CH-Hinweissignal-Anzeige von Fahrstreifen mit Beschränkungen.svg
100|80 Rychlostní omezení na 80 km/h v pravém jídním pruhu na silnici, kde je jinak předpokládané omezení rychlosti na 100 km/h.
Maxspeed 60 km h for hgvs.jpg
maxspeed=80

maxspeed:hgv=60

Rychlostní omezení na 60 km/h platné pouze pro těžká nákladní vozidla - jinak 80 km/h.

Služby

Rychlostní omezení v části severní Evropy zobrazené v bývalém nástroji od ITO Map.
  • Celosvětová překryvná vrstva maxspeed - mapa ukazující omezenou rychlost. Čekejte, až se objeví čáry a pak klikněte a editujte.
  • Dotaz Overpass turbo
  • JOSM
    • Ve výchozím interním stylu mappaint zobrazuje hodnotu maxspeed na uzlu je-li označená spolu s traffic_sign=* jako dopravní značka.
    • Styl mappaint maxspeed zobrazuje hodnotu maxspeed na cestách jako podbarvenou níže ležící vrstvu.

Vývojáři

Parser

Regulární výraz pro pouze numerické hodnoty:

^([0-9][\.0-9]+?)(?:[ ]?(?:km/h|kmh|kph|mph|knots))?$

Regulární výraz, který zachytí numerické hodnoty a implicitní hodnoty, např. jako none nebo signals:

^([^ ]+?)(?:[ ]?(?:km/h|kmh|kph|mph|knots))?$

Jedna míle za hodinu je 1,609 km/h a jeden  uzel je 1,852 km/h.

Související klíče

Viz také