Sv:Key:maxspeed

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxspeed
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
Beskrivning
Anger högsta tillåtna hastighetsgräns på väg, järnväg eller vattenväg. Show/edit corresponding data item.
Grupp: restrictions
Element för användning
may be used on nodesmay be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)may be used on relations
Användbara kombinationer
Se även
Status: de facto
Följande text är en översättning av den ursprungliga artikeln på engelska, kontrollerad on 2024-03-10 för rev2669630. Infoga all ny information eller information som är specifik för din plats före detta meddelande.
Vänligen undvik att radikalt ändra denna text utan att översätta också uppdatera den ursprungliga artikeln, och meddela det internationella samfundet eller be om hjälp på den här sidan. Ortografiska, grammatiska, lexikala eller stilistiska korrigeringar är välkomna.


maxspeed=* Tag används på sätt att definiera den maximala lagliga speed limit för allmän trafik på en viss väg, järnväg eller vattenväg. Som standard kommer värden att tolkas som kilometer i timmen. Hastighetsgränsen kan anges i olika enheter om det behövs. Dessa läggs till bakom värdet, avgränsade med ett mellanslag (se exempel). Taggen används också på noder för att specificera maxhastighet trafikskyltar.

Värden

Den maximala hastighetsgränsen för en highway=*, railway=rail, waterway=river etc. kan specificeras enligt följande:
Medan taggningsexemplen ges för linjära egenskaper, kan enstaka positioner med restriktioner vanligtvis mappas genom att tagga en nod med samma taggar.

Typ Exempel Betydelse
Numerisk hastighetsgräns maxspeed=60
maxspeed=50 mph
maxspeed=10 knots
Den högsta fasta numeriska hastighetsgränsen, följt av lämplig unit, om den inte mäts i km/h. När värdet är i km/h ska ingen enhet inkluderas. Till exempel, maxspeed=60 för 60 km/h och maxspeed=50 mph för 50 mph (notera mellanrummet mellan värdet och enheten).
Variabel hastighetsbegränsning maxspeed:variable=*
Huvudartikel: Key:maxspeed:variable

Indikerar att en variabel maxhastighet kan visas på elektroniska variabla meddelandeskyltar, av skäl som anges i taggens värde. Kan användas tillsammans med maxspeed=* för att indikera hastighetsgränsen i normalsituationen.

Använd inte denna etikett för järnvägslinjer, och märk istället den högsta tillåtna hastigheten där.

Ingen hastighetsbegränsning maxspeed=none Indikerar att det inte finns någon fast maximal numerisk hastighetsgräns för denna vägavsnitt (på vissa tyska motorvägar och ett fåtal andra platser). Ska inte användas för situationer där det finns en gräns, men det är inte känt. Om gränsen inte är känd, inkludera inte en maxspeed-tagg.
Gånghastighetsgräns maxspeed=walk I Österrike och Tyskland definieras hastighetsgränsen för levande gata (tyska: Wohnstraße bzw. Verkehrsberuhigter Bereich) endast som en gånghastighet, men det finns inget definierat numeriskt värde för detta. maxspeed walk-förslaget föreslår att walk ska användas, men det är inte vanligt förekommande.In Austria and Germany, the speed limit for living street (German: Wohnstraße bzw. Verkehrsberuhigter Bereich) is defined only as being a walking speed, but there is no defined numeric value for this. The maxspeed walk proposal suggests that walk should be used, but it is not commonly used.

Om lagen definierar en numerisk motsvarighet kan den användas istället. Till exempel i Nederländerna definieras gånghastighet lagligt som 15 km/h, så man använder helt enkelt maxspeed=15 istället för maxspeed=walk.

Implicit hastighetsbegränsning maxspeed=<countrycode>:<zone type> I vissa länder, särskilt Rumänien och Ryssland, är det vanligt att använda maxspeed med implicita värden. Formatet innehåller en landskod följt av ett ':' och en zonidentifierare (till exempel 'RO:urban'). Till exempel används den i Ryssland för områden där hastighetsbegränsningen anges på gatan med hjälp av en symbol eller ikon snarare än en siffra.

Denna icke-numeriska notation används för att undvika korrigering av en hel landskarta på grund av lagändringar gällande maxhastighet.

Obs: Vissa lokala samhällen föredrar att tagga samma information i taggen maxspeed:type=* och taggen source:maxspeed=* är också vanlig i vissa samhällen. En överenskommelse i ett projekt om hur denna information är taggad har inte hittats ännu.

Implicita maxhastighetsvärden

Huvudartikel: Default speed limits

Taggen maxspeed=* kan användas med kontextspecifika värden, till exempel där en väg är osignerad och ett "standard" maxspeed-värde som gäller enligt lagstiftning/lag.

Obs: I vissa gemenskaper är denna information vanligen taggad i source:maxspeed=* eller maxspeed:type=*.

Landskod Urban Landsbygd Övrigt Kommentar
source:maxspeed=* or maxspeed:type=* (or maxspeed=*) Underförstått eller explicit värde source:maxspeed=* or maxspeed:type=* (or maxspeed=*) Underförstått eller explicit värde source:maxspeed=* or maxspeed:type=* (or maxspeed=*) Underförstått eller explicit värde
AR AR:urban 40 AR:rural 110
AR:urban:primary 60
AR:urban:secondary 60
AT AT:urban 50 AT:rural 100 AT:bicycle_road 30
AT:trunk 100
AT:motorway 130
AU Se Australian Tagging Guidelines - Roads
BE BE-VLG:urban 50 BE-VLG:rural 70 BE:living_street 20
 • BE-VLG: Flanders
 • BE-WAL: Wallonia
 • BE-BRU: Brussels-Capital Region
BE:cyclestreet 30
BE-WAL:urban 50 BE-WAL:rural 90 BE:zone30 30
BE:zone* * (nummber)
BE-BRU:urban 30 BE-BRU:rural 70 BE:trunk 120
BE:motorway 120
BG BG:urban 50 BG:rural 90 BG:living_street 20
BG:trunk 120
BG:motorway 140
BY BY:urban 60 BY:rural 90 BY:living_street 20
BY:motorway 110
CA CA-AB:urban 50 (most roads), 80 (provincial highways) CA-AB:rural 80 (most roads) 100 (provincial highways)
 • CA-AB: Alberta
 • CA-BC: British Columbia
 • CA-MB: Manitoba
 • CA-ON: Ontario
 • CA-QC: Quebec
 • CA-SK: Saskatchewan

Hastighetsgränser över lagstadgade standarder kan gälla. De flesta provinser och territorier har bestämmelser i sina trafiklagar som tillåter högre hastighetsgränser än standardvärdena.

CA-BC:urban 50 CA-BC:rural 80
CA-MB:urban 50 CA-MB:rural 90
CA-ON:urban 50 CA-ON:rural 80
CA-QC:urban 50 CA-QC:rural 80 (asfalterade vägar), 70 (oasfalterade vägar) CA-QC:motorway 100
CA-SK:nsl 80 [1]
CH CH:urban[2] 50 CH:rural 80 CH:trunk 100
CH:motorway 120
CZ CZ:urban 50 CZ:rural 90 CZ:pedestrian_zone 20
CZ:living_street 20
CZ:urban_motorway 80
CZ:urban_trunk 80
CZ:trunk 110
CZ:motorway 130
DE DE:urban ingen
50 (motorfordon)
DE:rural ingen
100 (motorfordon)
80 (hgv vikt > 3,5 ton, eller släp)
60 (vikt > 7,5 ton)
DE:living_street walk
 • Oskyltade (implicita) hastighetsgränser i stads- och landsbygd gäller endast för motorfordon.
 • 30 istället för 50 i tätorter diskuteras just nu. Kommuner kanske kan ändra standardgränsen för sin stad inom en snar framtid.[3]
 • Det finns ingen hastighetsbegränsning för DE:motorväg [4].
DE:bicycle_road 30
DE:motorway none
DK DK:urban 50 DK:rural 80 DK:motorway 130
EE EE:urban 50 EE:rural 90
ES ES:urban 50 ES:rural 90 ES:living_street 20
 • Implicita hastighet i tätorter (ES:urban) kan vara 50, 30 eller 20 km/h beroende på vägens fysiska egenskaper.
 • 30 km/h på oasfalterade vägar.
ES:zone30 30
30 ES:trunk 90
20 ES:motorway 120
FI FI:urban 50 FI:rural 80 FI:trunk 100
FI:motorway 120
FR FR:urban 50 FR:rural 80 FR:zone30 30
FR:motorway 130 / 110 (raining)
GB GB:nsl_restricted 30 mph
GB:nsl_single (60 mph)

50 mph (fordon som drar husvagnar eller släp, bussar och minibussar upp till 12m, lastbil)

GB:nsl_dual (70 mph)

60 mph (fordon som drar husvagnar eller släp, bussar och minibussar upp till 12m, lastbil)

GB:motorway (70 mph)

60 mph (fordon som drar husvagnar eller släp, lastbil)

 • Detta gäller Storbritannien inklusive Storbritannien eftersom ISO 3166 landskoder föredras.
 • I Storbritannien föredras maxspeed:type=* framför source:maxspeed=*
 • Mätt i miles per timme


GB:motorway 70 mph
GB:nsl_dual 70 mph
GB:nsl_single 60 mph
GR GR:urban 50 GR:rural 90 GR:trunk 110
GR:motorway 130
HU HU:urban 50 HU:rural 90 HU:living_street 20
HU:trunk 110
HU:motorway 130
IT IT:urban 50 IT:rural 90 IT:trunk 110
IT:motorway 130
JP JP:nsl 60
JP:express 100
LT LT:urban 50 LT:rural 90
NO NO:urban 50 NO:rural 80
PH PH:urban 30 PH:rural 80 PH:express 100
 • Bussar och lastbilar omfattas av lägre hastighetsgränser (80 km/h på motorvägar[5], 50 km/h på landsbygden)
 • Bilar och motorcyklar i stadsområden som omfattas av högre hastighetsgränser endast på anvisade genomgående gator eller boulevarder utan blinda hörn (40 km/h).
 • Platser som klassats som "trånga gator" av lokala myndigheter, områden nära korsningar vid blinda hörn och skolområden har en hastighetsgräns på 20 km/h oavsett motorfordonstyp.
 • Lokala myndigheter kan tilldela lägre hastighetsgränser. Toll Regulatory Board fastställer hastighetsbegränsningarna på motorvägar [6]; den allmänna hastighetsgränsen för motorväg är satt till 100 (80 för tunga lastbilar, bussar och alla fordon som drar släp) om inte annat anges.
PT PT:urban 50 PT:rural 90 PT:trunk 100
PT:motorway 120
RO RO:urban 50 RO:rural 90 RO:trunk 100
RO:motorway 130
RS RS:urban 50 RS:rural 80 RS:living_street 10
RS:trunk 100
RS:motorway 130
RU RU:urban 60 RU:rural 90 RU:living_street 20
RU:motorway 110
SE SE:urban 50 SE:rural 70
SI SI:urban 50 SI:rural 90 SI:trunk 110
SI:motorway 130
SK SK:urban 50 SK:rural 90 SK:living_street 20
SK:trunk 90
SK:motorway 130
SK:motorway_urban 90
TR TR:urban 50 TR:rural 90 TR:living_street 20 Obs: sällan utsedd
TR:zone30 30
TR:trunk 110
TR:motorway 120-140 Kan vara antingen 120 (beltways), 130 (äldre vägtullar) eller 140 (nyare tollways)
UA UA:urban 50 UA:rural 90 UA:living_street 20
UA:trunk 110
UA:motorway 130
UK UK:motorway 70 mph
 • Användning av "GB:" terminologi är att föredra eftersom ISO 3166 landskoder används.
 • Mätt i miles per timme.
UK:nsl_dual 70 mph
UK:nsl_single 60 mph
UZ UZ:urban 70 UZ:rural 100 UZ:living_street 30
UZ:motorway 110

Se även Standardhastighetsgränser för en mer komplett och maskinläsbar lista över implicita hastighetsbegränsningar som även inkluderar hastighetsbegränsningar för andra motorfordon än bilar och som är hämtad direkt från respektive lands lagstiftning (med länkar).

Maxhastighetszoner

Där hastighetsbegränsningen indikeras av särskilda hastighetsbegränsningar skyltade vid zongränserna, kan de märkas enligt följande:

maxspeed=30
maxspeed:type=DE:zone30

eller mindre vanligt med maxspeed=DE:zone:30.

Obs: Den dedikerade nyckeln zone:maxspeed=* överlappar båda metoderna och kan användas för detta ändamål i kombination med ett explicit maxhastighetsvärde, t.ex.zone:maxspeed=DE:30 and maxspeed=30.

Utökad taggning

Fordon

Om olika hastighetsgränser är uppsatta för olika fordonsklasser bör dessa specificeras med maxspeed:<fordon>=*. De möjliga värdena för <kod><fordon> motsvarar värdena för transportsätt för nyckeln access=* (se även exempel).

Obs: Om en lägre generell hastighetsgräns tillämpas för vissa fordonsklasser på alla vägar inom jurisdiktionen, bör detta inte märkas på den individuella vägnivån.

Till exempel:

Driving direction

Huvudartikel: Forward & backward, left & right

Where different speed limits are specified for each driving direction, those can be specified using maxspeed:forward=* resp. maxspeed:backward=*, whereas forward applies to the speed limit for the same direction as the OSM way and backward to the speed limit for the opposite direction. Där olika hastighetsgränser anges för varje körriktning, kan dessa anges med maxspeed:forward=* resp. maxspeed:backward=*, medan forward (framåt) gäller för hastighetsgränsen för samma riktning som OSM-vägen och backward (bakåt) för hastighetsgränsen för den motsatta riktning.

Körfält

Där olika hastighetsgränser är specificerade för varje fil på en väg, kan de anges med maxspeed:lanes=*. Varje fils maxhastighet måste separeras med "|" karaktär. Den första maxhastigheten är maxhastigheten för körfältet längst till vänster (sett från OSM-vägens riktning), den andra maxhastigheten är körfältets hastighet direkt från körfältet längst till vänster och så vidare till körfältet längst till höger. Om de dessutom ska specificeras för varje körriktning separat ska nyckeln maxspeed:lanes:forward=* resp. maxspeed:lanes:backward=* kan användas, medan lanes:forward gäller hastighetsbegränsningen för körfälten för samma riktning som OSM-vägen och baner:bakåt till hastighetsgränsen för körfälten i motsatt riktning. Se därför även Exemplen samt artikeln om kartläggning av enskilda körfält.

Tid eller andra förhållanden

Huvudartikel: Conditional restrictions

Exempel: Maxhastigheten är 30 km/h mellan 07.00 och 14.00 på arbetsdagar (i Tyskland: måndag-lördag, men inte på allmänna helgdagar) men annars är 50 km/h som implicit hastighetsgräns i staden:
maxspeed=50
source:maxspeed=DE:urban
maxspeed:conditional=30 @ (Mo-Sa 07:00-14:00; PH off)

Andra överväganden

Taggen maxspeed=* bör helst läggas till endast på det vägavsnitt för vilket hastighetsbegränsningen gäller. Beroende på jurisdiktion kan en hastighetsbegränsning träda i kraft vid en skylt för hastighetsbegränsning [1][2], vid en heldragen linje målad över vägbanan nära skylten [3], på ett fast avstånd från skylten, på ett fast avstånd eller nära skylten.

Exempel

Identification Tagging Remark
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
maxspeed=60 + maxspeed:type=sign
MUTCD R2-1.svg MUTCD-PR R2-1-50.svg maxspeed=50 mph + maxspeed:type=sign Hastighetsgränsen anges i den enhet som är lagligt definierad och kommer inte att omvandlas till km/h.
Zeichen 393 a - Informationstafel an Grenzübergangsstellen (an Autobahnen und Straßen mit hoher Verkehrsbedeutung), StVO 1981.svg
maxspeed=50 + source:maxspeed=DE:urban

maxspeed=100 + source:maxspeed=DE:rural
maxspeed=none + source:maxspeed=DE:motorway

På alla vägar i Tyskland, där ingen explicit hastighetsgräns är definierad, kan (och bör) motsvarande implicita värden anges.
10 knots maxspeed=10 knots Hastighetsgränsen anges i den enhet som är lagligt definierad och kommer inte att omvandlas till km/h.
Cholupice, proměnná značka rychlosti před Cholupickým tunelem, rozostřený pohled.jpg
maxspeed:variable=* Hastighetsbegränsningen (variabel) meddelas på skyltar för hastighetsbegränsning.
UK National Speed Limit Sign.jpg
maxspeed=60 mph + maxspeed:type=GB:nsl_single

maxspeed=70 mph + maxspeed:type=GB:nsl_dual + dual_carriageway=yes

En implicit hastighetsbegränsning på 60 miles per timme (eller 70 mph på dubbla körbanor) på en väg i Storbritannien baserat på en "nationell hastighetsgräns"-skylt.
CH-Hinweissignal-Anzeige von Fahrstreifen mit Beschränkungen.svg
maxspeed:lanes=100|100|80 Hastighetsbegränsning på 80 kilometer i timmen längst till höger på en väg med en antagen generell hastighetsbegränsning på 100 kilometer i timmen.
Maxspeed 60 km h for hgvs.jpg
maxspeed=80

maxspeed:hgv=60

En hastighetsgräns på 60 kilometer i timmen gäller endast för tunga godsfordon - 80 kilometer i timmen annars.
40kph between 08:00 and 09:30 and 14:30 to 16:00 road sign
Australian school zone sign from the state of Victoria
maxspeed:conditional=40 @ (Mo-Fr 08:00-09:30, 14:30-16:00;PH off;SH off) Villkorliga hastighetsbegränsningar under skoltid. Se Villkorliga begränsningar för säsongs- eller tidpunktsändringar.
80 unless raining, 60 when raining road sign
maxspeed=80 + maxspeed:conditional=60 @ wet Hastighetsgräns för vått väder
Zeichen 274-60 - Zulässige Höchstgeschwindigkeit, StVO 2017.svg
Zusatzzeichen 1053-33 - Massenangabe – 7,5 t (420x231), StVO 2017.svg
maxspeed:conditional=60 @ (maxweightrating>7.5) 60 km/h för fordon med en max tillåten vikt över 7,5 ton. Se även maxweightrating=*
Den kan också användas på Relation:enforcement (Relation:verkställighet). Se Relation:tillämpning#Exempel 3: Fartkamera för exempel.

Tjänster

 • JOSM
  • Den interna standard kartritnings--stilen visar värdet för maxspeed på en nod om den är taggad tillsammans med traffic_sign=* som trafikskylt.
  • Mappaint-stilen maxspeed visar värdet för maxspeed på ways som färgat underlag.
 • StreetComplete har ett uppdrag (inaktiverat som standard) som frågar om maxhastighetsinformation
 • MapComplete Maxspeed-redigerare (stödjer inte användningen av *:urban-taggar)
 • Andra tjänster:
  • Worldwide maxspeed overlay
  • Overpass turbo frågor
   • Maxspeed färgad liknande färgstil som tidigare ITO-karta (Gul för maxhastighet på 'ingen'. mörk blå för 130/120/110. ljusblå för 100, lila för 90/80, röd för 70/60 orange för 50 och grön för 5/10/15/20/30/40)
   • Maxspeed stora vägar färgade liknande färgstil som tidigare ITO-karta (Gul används för vägar med maxhastighet inställd på "ingen", mörkblå för 130/120/110, ljusblå för 100, lila för 90/80, röd för 70/60, orange för 50 och grön för 30

Utvecklare

Parser

Reguljärt uttryck för endast numeriska värden:

^([0-9][\.0-9]+?)(?:[ ]?(?:km/h|kmh|kph|mph|knots))?$

Reguljärt uttryck som fångar numeriska värden och implicita värden, t.ex. som none eller signals:

^([^ ]+?)(?:[ ]?(?:km/h|kmh|kph|mph|knots))?$

En mil i timmen motsvarar 1,609 km/h och en  knot till 1,852 kilometer i timmen.

Routers

Routerutvecklare bör vara medvetna om att taggen highway=* inte nödvändigtvis är en bra proxy för hastighetsbegränsningar i vissa jurisdiktioner. Till exempel, i den amerikanska delstaten Ohio, många faktorer påverkar en vägs hastighetsgräns, i den mån som landsbygdens, obanade highway=unclassified vägar har en högre hastighetsgräns som standard (55 mph) än vissa urbana highway=motorway vägar (50 mph).

Möjliga taggningsfel

Om du känner till platser med denna tagg, kontrollera om den kan taggas med en annan tagg.
Automatiska redigeringar är avråds starkt om du inte verkligen vet vad du gör!
Om du känner till platser med denna tagg, kontrollera om den kan taggas med en annan tagg.
Automatiska redigeringar är avråds starkt om du inte verkligen vet vad du gör!
Om du känner till platser med denna tagg, kontrollera om den kan taggas med en annan tagg.
Automatiska redigeringar är avråds starkt om du inte verkligen vet vad du gör!
Om du känner till platser med denna tagg, kontrollera om den kan taggas med en annan tagg.
Automatiska redigeringar är avråds starkt om du inte verkligen vet vad du gör!
Om du känner till platser med denna tagg, kontrollera om den kan taggas med en annan tagg.
Automatiska redigeringar är avråds starkt om du inte verkligen vet vad du gör!
Om du känner till platser med denna tagg, kontrollera om den kan taggas med en annan tagg.
Automatiska redigeringar är avråds starkt om du inte verkligen vet vad du gör!
Om du känner till platser med denna tagg, kontrollera om den kan taggas med en annan tagg.
Automatiska redigeringar är avråds starkt om du inte verkligen vet vad du gör!
Om du känner till platser med denna tagg, kontrollera om den kan taggas med en annan tagg.
Automatiska redigeringar är avråds starkt om du inte verkligen vet vad du gör!
Om du känner till platser med denna tagg, kontrollera om den kan taggas med en annan tagg.
Automatiska redigeringar är avråds starkt om du inte verkligen vet vad du gör!
Om du känner till platser med denna tagg, kontrollera om den kan taggas med en annan tagg.
Automatiska redigeringar är avråds starkt om du inte verkligen vet vad du gör!
Om du känner till platser med denna tagg, kontrollera om den kan taggas med en annan tagg.
Automatiska redigeringar är avråds starkt om du inte verkligen vet vad du gör!
Om du känner till platser med denna tagg, kontrollera om den kan taggas med en annan tagg.
Automatiska redigeringar är avråds starkt om du inte verkligen vet vad du gör!
Om du känner till platser med denna tagg, kontrollera om den kan taggas med en annan tagg.
Automatiska redigeringar är avråds starkt om du inte verkligen vet vad du gör!
Om du känner till platser med denna tagg, kontrollera om den kan taggas med en annan tagg.
Automatiska redigeringar är avråds starkt om du inte verkligen vet vad du gör!

Se även

Relaterade nycklar

 • minspeed=* - för lägsta hastighet
 • access=* - för andra begränsningar
 • source:maxspeed=* eller maxspeed:type=* - för källan till hastighetsgränsen
 • traffic_sign=* - för enstaka trafikskyltar för begränsningen
 • highway=speed_camera - för en beivrad maxhastighet
 • highway=speed_display - en dynamisk elektronisk skylt som visar hastigheten för den förbipasserande bilisten
 • maxspeed:advisory=* - för rådgivande hastighetsbegränsning, vanligtvis på på/av ramper och kurvor
 • maxspeed:variable=* - Anger att hastigheten på ett sätt inte är statisk (t.ex. fasta tecken) utan dynamisk (t.ex. variabelt meddelande tecken)
 • maxspeed:conditional=* - Anger en villkorad högsta laglig hastighetsgräns på en väg, järnväg eller vattenväg, som endast gäller under vissa omständigheter
 • Relation:enforcement + enforcement=maxspeed – permanent installerade enheter som mäter och dokumenterar trafiköverträdelser, till exempel maxspeed

Relaterade ämnen

Kartor som visar maxhastighetsdata

Notes and references

 1. Gäller både tätort och landsbygd, där inga skyltar finns. Som sagt, de flesta vägar och motorvägar i Saskatchewan har gränser, vanligtvis 50 i stadsområden, 80 på de flesta landsvägar, 100 på odelade provinsiella motorvägar och 110 på delade provinsiella motorvägar.
 2. Detta värde verkar onödigt, eftersom hastighetsgränsen på 50 km/h i tätorter alltid är skyltad vid infarten till bosättningen med vägskylt 2.30.1.
 3. https://lebenswerte-staedte.de
 4. 130 km/h är den rekommenderade maxhastigheten på motorvägar, vilket indikeras av en fyrkantig blå skylt (rund blå skylt = lägsta hastighet). Många delar av det tyska motorvägsnätet omfattas nu av hastighetsbegränsningar, vanligtvis från 80 till 130 km/h (140 km/h eftersom hastighetsbegränsningen testas i Niedersachsen - vissa politiker är emot det, eftersom 140 km/h är över den rekommenderade maxhastigheten, beroende på lokala förhållanden (dvs frekvent trafik, terräng etc.). Det är vanligt att förare som är inblandade i olyckor som överskrider den 'rekommenderade' hastighetsgränsen anses vara minst delvis skyldig , oavsett omständigheterna kring olyckan, och försäkringsbolag har rätt att hålla inne betalning. Redan mer än 50 % av motorvägarna har nu en (delvis variabel) hastighetsgräns. Fordon måste också kunna köra fortare än 60 km/ h. Ungefär 30 % av tyska Autobahn har permanenta gränser. Ytterligare 17 % har åtminstone partiella gränser beroende på tid, väder eller trafik. Studie om hastighetsgränsen på tyska Autobahn. Arkiverad 25 maj 2013 på Wayback Machine.
 5. Refer to the Toll Regulatory Board webbplats
 6. Refer to Section II (D) (1) of Joint Memorandum Circular No. 2018-001, tillgängligt via [hhttp://dotr.gov.ph/2014-09-03-06-32-48/other-issuances.html Department of Transportation webbplats]