Sv:Key:access

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg access
WhichAccess.png
Beskrivning
Beskriver laglig tillgänglighet på ett element. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupp: Restriktioner
Element för användning
may be used on nodesmay be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)may be used on relations
Dokumenterade värden: 20
Användbara kombinationer
Status: de facto

Använd access-taggar för att beskriva tillåten, otillåten eller rekommenderad tillgänglighet på en väg eller annat element.

Värden

 • access=unknown Tillgängligheten är okänd eller oklar. Default för de flesta element.
 • access=yes Allmänheten har officiell, laglig rätt till användning.
 • access=designated Vägen är att föredra, men ej påtvingande, för ett visst fordon. Ofta markerad med vägskylt. Exempelvis en cykelbana brevid en väg - cyklar får vara på vägen (access=yes) men bör så långt det är möjligt hålla sig på cykelbanan (access=designated).
 • access=official Vägen är enligt lag eller förordning till för speciell trafik. Vanligtvis exklusiv för den trafiktypen och markerad med vägskyltar. I Tyskland också tvingande för den transporttypen.
 • access=destination Allmänheten har rätt att använda vägen om det är enda vägen till resmålet. -- använd denna tagg vid tilläggsskylten "ej genomfart"
 • access=agricultural Endast för jordbruksfordon.
 • access=forestry Endast för skogsmaskiner.
 • access=delivery Får endast användas för godsleveranser till kund.
 • access=permissive Ägaren har gett allmänt tillstånd för tillträde.
 • access=private Privat - ägaren kan ge tillstånd på individuell basis. -- använd denna tagg vid tilläggsskylten "endast behörig trafik" eller "fordon med tillstånd"
 • access=no Ej tillåtet att trafikera.

Obs: Access-taggarna är omstridda och vilken tagg som är bäst för vilken situation är omtvistat. Destination och Private kan förmodligen blandas relativt fritt, eftersom båda går ut på att man bara använder vägen om man måste ta den till sin destination. I Sverige har vi ju inga rent privatägda vägar, utan "endast behörig trafik" handlar oftast om att vägen är osmidig eller olämplig att använda för genomfart. En anledning att skylta så kan vara att undvika att folk tar genvägar genom bostadsgator under rusningstrafik.

Restriktioner av transportsätt

Använd access=*-taggen för att beskriva allmänna restriktioner (samtliga transportsätt). Detta kan sedan sättas mer eller mindre strängt genom att sätta taggar för specifika transporttyper. Dessa taggar har en plats i en trädstruktur där taggar blir allt mer specifika allt eftersom de förgrenar sig från roten.

Värdena som indikerar villkor för tillgänglighet för ett specifikt transportsätt listas nedan. Du kan också hitta några exempel längst ner.

Landbaserad transport

Hierarkin varierar något i olika länder, och alla fordonsklasser används inte i alla länder.

 • access=* (kategori: alla landbaserade transporteringssätt)
  • Fordonsfri förflyttning
  • Sinnbild Reiter.svg horse=* (ridning)
  • vehicle=* (kategori: alla fordon)
   • Icke motordrivna fordon
    • Enkelspåriga
    • Dubbelspåriga
   • motor_vehicle=* (kategori: alla motordrivna fordon)
    • Enkelspåriga
     • Sinnbild Kraftrad.svg motorcycle=* (tvåhjuligt motorfordon som får framföras på motorväg)
     • moped=* (Moped klass 1, EU-moped.)
     • Sinnbild Mofa.svg mofa=* (Moped klass 2)
    • Sinnbild Kfz.svg Dubbelspåriga
     • Sinnbild PKW.svg motorcar=* (kategori: motorfordon med fler än två hjul och fler än ett hjulspår)
      • hov=* ("high-occupancy vehicle" - 3 eller fler personer i ett fordon som åker tillsammans till jobbet)
     • Sinnbild PKW mit Anhänger.svg caravan=* (släpvagn)
     • goods=* (lätt lastbil; lastbil på max 3,5 ton som får köras på B-körkort)
     • Sinnbild LKW.svg hgv=* ("heavy goods vehicle"; tung lastbil (över 3,5 ton) som kräver C-körkort)
     • psv=* ("public service vehicle" - kollektivtrafik)
      • Sinnbild Kraftomnibus.svg bus=* (buss i kollektivtrafik)
      • taxi=* (taxi)
     • ATV (begränsad till fordon med en bredd av max 50 in (1.27 m)) fortfarande som förslag. Du kan vilja använda maxwidth=1.27 istället.
     • snowmobile=*
    • Efter användningsområde
     • hov=* ("high occupancy vehicle" - 3 eller fler personer i ett fordon som åker tillsammans till jobbet)
     • agricultural=* (jordbruksfordon (ex. traktorer) som har ytterligare begränsningar (ex., en 25 km/h hastighetsgräns))
     • forestry=*
     • emergency=* (kategori: utryckningsfordon; ex., ambulans, brandbil, polisbil)
     • hazmat=* (fordon som fraktar farligt gods)

Not in the list: hybrid cars, electric cars, 4wd_only, Sinnbild LKW mit Anhänger.svg (should that be "hgv_caravan" or "road_train"?), Sinnbild Traktor.svg tractor.

Water-based transportation

 • access=* (category: any water-based transportation mode)
  • boat=* (covers small boats and pleasure crafts, including yachts)
   • motorboat=* (boats and yachts using motor, on way also for sailing boats using the motor)
   • sailboat=* (boats and yachts using sails, on way doing way with sail, not using the motor (according to the definition of the Colreg))
   • canoe=* (boats without sail or motor, such as small dingies, canoes, kayaks, etc.)
  • fishing_vessel=* (covers fishing vessels of any size)
  • ship=* (covers comersial vessels of any size and any trade)
   • passenger=* (ships carrying passengers, either in route (ferries, etc.) or as cruise)
   • cargo=* (any type of cargo ship)
    • bulk=* (covers all dry bulk cargo)
    • tanker=* (covers all wet bulk cargo, including compressed gas)
     • tanker:gas=* (compressed or liquified gas)
     • tanker:oil=* (crude oil and oil products
     • tanker:chemical=* (all other products in tanks)
     • tanker:singlehull=* (special coverage for single hull as most of Europe and US have more restrictive rules for single hull tankers than for double hull. The general tag is for double hull if this tag is in use.)
    • container=* (collective tag for general cargo)
    • imdg=* (dangerous cargo covered by the IMDG code (International Marine Dangerous Goods))
   • ISPS=* or isps=* (International Ship and Port Facility Security Regulation.)

As suggested, see discussion.

Rail-based transportation

 • access=* (category: any rail-based transportation mode)

Routing restrictions

One-way restrictions

Ways may have different access restrictions for each direction. The most simple case is a way designated as a oneway road:

 • oneway=yes driving is only allowed in the direction of the way
 • oneway=-1 driving is only allowed against the direction of the way
 • oneway=no default, access is allowed in both directions (this key/value combination does not need to be added to ways)

For more complex direction dependent restrictions, the postfixes :backward and :forward can be used on the keys, for example:

 • bicycle:backward=no (when a road has a oneway cycleway next to it that must be used, and a cyclelane in the other direction)
 • bicycle:backward=yes (when cyclists are allowed to travel in both directions on a oneway street (but no lane is present))

Also in use when cyclists are allowed to travel in the opposite direction

The oneway tag can be translated (for routing purposes) to this generic system as follows (oneway restrictions presumably do not apply to pedestrians):

Access time restrictions

 • date_on=YYYY-MM-DD Sets the start date for an access closure
 • date_off=YYYY-MM-DD Sets the end date for an access closure
 • day_on=monday/tuesday/wednesday/... Closure each week starts at the beginning of this day
 • day_off=monday/tuesday/wednesday/... Closure each week ends at the end of this day
 • hour_on=HH:MM:SS Closure starts at this time
 • hour_off=HH:MM:SS Closure ends at this time

Restriktioner rörande storlek, vikt och hastighet

Keys

 • maxweight=* maxvikt, anges i ton
 • maxaxleload=* max axeltryck, anges i ton
 • maxheight=* maxhöjd, tillåten maxhöjd på fordon
 • maxheight:physical=* fysisk höjdrestriktion, taggas vid broar och viadukter där det inte är fysiskt möjligt att köra med högre fordon ex. under broar och viadukter. Denna tagg är ny och ska användas tillsammans med maxheight=*
 • maxwidth=* maxbredd för fordon (Noteras: width=* för vägytans hela bredd.)
 • maxlength=* maxlängd för fordon eller fordonståg
 • maxdraught=*
 • maxspeed=* maxhastighet, högsta tillåtna hastighet
 • minspeed=* minhastighet, lägsta tillåtna hastighet
 • maxstay=* längsta tillåtna parkeringstid, i timmar eller dagar

Värden

Inga värden ska skrivas med enheter. För längdvärden används meter, för vikter används ton, och för tider anges timmar. Decimaler ska anges med punkt '.'.

Examples

Transport mode restrictions

 • access=private There is no public access (unless relaxed by another tag from below).
 • foot=yes The public has a right of way when traveling on foot.
 • bicycle=yes The public has a right of way when traveling on a bicycle.
 • horse=designated The route is designated for use by equestrians.
 • motorcycle=unknown It is unclear whether motorcycles can use this section.
 • motorcar=private The owner must give access to cars on an individual basis. Access by car is private, eg on a private road.
 • goods=no General goods vehicle traffic is not allowed.
 • hgv=no Heavy goods vehicle traffic is not allowed.
 • boat=no Waterway is not navigable by boat.
 • oneway=yes + psv=opposite_lane The street is one way for cars but there is one opposite lane for buses and taxis.

Routing restrictions

One-way restrictions

A one-way street with a contra-flow cycle lane

This street (Burton Street, North Sydney) is a one-way street with a cycle lane in the opposite direction. It can be described using the following tags:

Size and statutory restrictions

 • maxweight=7 The restricted weight limit in tonnes, eg 7 t
 • maxaxleload=3.5 The restricted weight limit per axle in tonnes, eg 3.5 t
 • maxheight=2.5 The restricted headroom limit in metres, eg 2.5 m
 • maxwidth=3 The restricted width limit in metres, eg 3 m
 • maxlength=15 The restricted length limit in metres, eg 15 m
 • maxdraught=1 The maximum boat draught depth for navigation in metres, eg 1 m
 • maxspeed=110 The restricted speed limit in km/h, eg 110 km/h
 • minspeed=50 The minimum speed required in km/h , eg 50 km/h
 • maxstay=14 days The maximum stay permitted; units in the tag as either hour/hours or day/days.


Skyltexempel

Vägmärke Utseende Värden
Förbud mot trafik med fordon
1 2 1.svg
Example - Forbud mot trafik med fordon - Galler ej behorig trafik.jpg
NoVehicleTraffic ExceptAmbulance.jpg
Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II
1 2 3.svg
NoMotorVehicles Valid 2000to0300.jpg
NoMotorVehicleTraffic PassingThrough.jpg
Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul
1 2 4.svg
Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I
1 2 5.svg
Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn
1 2 6.svg
 • ?

OBS: caravan=* avser med största sannolikhet släpkärra och ej släpvagn.

Förbud mot trafik med tung lastbil
1 2 7.svg
NoTrucks ExceptWithPermit.jpg
Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II
1 2 8.svg
 • ?
Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II
Sweden road sign C8.svg
 • ?
Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods
1 2 66.svg
Förbud mot trafik med cykel och moped klass II
1 2 10.svg
Förbud mot trafik med moped klass II
1 2 11.svg
Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur
1 2 12.svg
Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp
1 2 16.svg

OBS: atv=* är ännu endast ett förslag

Förbud mot ridning
1 2 14.svg
Förbud mot gångtrafik
1 2 15.svg
Begränsad fordonsbredd
1 2 30.svg
Begränsad fordonshöjd
1 2 31.svg
Begränsad fordonslängd
1 2 35.svg
Begränsad bruttovikt på fordon
1 2 32.svg
Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg
1 2 36.svg
Bärighetsklass 2
Bärighetsklass 2, Vägmärke.svg
 • ?
Bärighetsklass 3
Bärighetsklass 3, Vägmärke.svg
 • ?
Begränsat axeltryck
1 2 33.svg
Begränsat boggitryck
1 2 37.svg
 • ?
Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II
C44.svg
 • ?
Begränsad hastighet
1 2 652.svg

Samma hastighet åt båda håll

Använd annars maxspeed=* för den lägre hastigheten och maxspeed:forward=* eller maxspeed:backward=* för den högre.

Varning för nedförslutning
1 1 2 1.svg

Gäller vägens riktning. Ändra till 10% om vägen är ritad åt andra hållet.

Varning för stigning
1 1 2 2.svg

Gäller vägens riktning. Ändra till -10% om vägen är ritad åt andra hållet.

See also