Fi:Highways

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Kartoitusominaisuus : Fi:Highways
One example for Kartoitusominaisuus : Fi:Highways
Kuvaus
highway=* on tarkoitettu teille, poluille, jalkakäytäville ja muille maalla oleville reiteille.
Ryhmä

Highways

Tagit

Tie piirretään karttaan viivana. Risteyksessä viivoilla on yhteinen solmu.

Vaikka joissain englanninkielisissä maissa highway tarkoittaa moottoritietä, OpenStreetMapissa highway tarkoittaa mitä tahansa tietä tai reittiä maalla, jota pitkin autoilija, mopoilija, kävelijä, pyöräilijä, ratsastaja tai muu kulkija voi siirtyä paikasta toiseen, ei kuitenkaan rautatietä. Amerikkalaista highwayta tai saksalaista autobahnia kutsutaan OSM:issa brittienglannin sanalla motorway. highway=*-avaimen arvon valitsemiseen voit perehtyä täällä.

Tien kartoittamisessa alkuun pääsee sillä, että tiellä on luokitus ja nimi sekä tien muoto ja risteykset on piirretty karttaan. Voit lisätä tarkempia tietoja heti uuden tien kartoittaessasi tai vasta myöhemmin. Sinä tai joku muu voi myös täydentää ja päivittää olemassa olevien teiden tietoja.

Luokittelu

Pääartikkeli: Fi:Suomi/Piirto-ohjeet#Tiet.
Katso myös Teiden luokittelu maittain ja Teiden käyttöoikeus eri kulkuneuvoilla maittain

Highway-tagin arvoa ei pidä aina antaa täysin virallisen luokittelun mukaan. Esimerkiksi Suomen Kehä I on virallisesti seututie 101, (highway=secondary) mutta on merkittävyytensä vuoksi OSM:issa valtatietä vastaava highway=trunk. Highway-avain ei kerro myöskään tien laadusta, ainoastaan sen tärkeydestä.

Poikkeuksena highway=motorway kertoo tien laadusta. Motorwaylla eli moottoritiellä ajosuunnat on erotettu keskikaiteella tai -alueella ja risteyksiä tai avattavia siltoja ei ole. Moottoritien kriteerit täyttävä tie merkitään moottoritieksi vain, jos tie on virallisesti liikennemerkillä moottoritieksi osoitettu. highway=motorway_link on moottoritien ramppi.

Vaikka unclassified tarkoittaa suomeksi luokittelematonta, on se silti OSM:issa tieluokitus. Unclassified-luokitusta käytetään yhdystietä pienemmästä tiestä, joka ei kuitenkaan täytä muiden teiden, kuten asuin- tai kävelykadun, kriteerejä. Jos et osaa luokitella tietä, voit merkitä sen ominaisuustiedolla highway=road.

Suunnitellut ja rakenteilla olevat tiet

Rakenteilla oleva tie merkitään tagilla highway=construction. Tulevan tien luokitus kerrotaan tagissa construction=tieluokitus, esimerkiksi kantatien rakennustyömaalla se olisi construction=primary. Jos tie on jo avoinna liikenteelle, käytetään tavallisia ominaisuustietoja ilman construction=*-avainta.

Suunniteltu tie merkitään vastaavasti siten, että construction korvataan sanalla proposed: highway=proposed ja proposed=primary

Tien nimi ja numero

Tien nimi lisätään viivaan name=*-avaimella. Esimerkiksi name=Mannerheiminkatu. Jos tiellä ei ole nimeä, älä nimeä tietä väkisin kuvailevalla sanalla esimerkiksi rampiksi, pururadaksi tai pyörätieksi, vaan jätä tie silloin nimeämättä.

Jos tiellä on myös ruotsinkielinen nimi, voit lisätä sen tagilla name:sv=tien nimi, esimerkiksi name:sv=Mannerheimgatan. Jos kunnan enemmistökieli on ruotsi, käytä name=*-avaimen arvona ruotsinkielistä nimeä ja lisää vähemmän käytetty suomenkielinen nimi toisella avaimella name:fi=*.

Tien numero lisätään viivaan ref=*-avaimella. Esimerkiksi ref=170. Jos tiellä ei ole numeroa, ei numeroa kuulu laittaa.

Joillain tieosuuksilla on useampi numeroitu reitti. Esimerkiksi Tampereen eteläpuolella valtatiet 3 ja 9 kulkevat samalla tiellä noin 30 kilometriä. Tienumerot voidaan tällöin erottaa puolipisteellä: ref=3;9. Voit luetella niin monta tienumeroa, kuin tiellä niitä on.

Eurooppatien numero lisätään viivaan avaimella int_ref=*, esimerkiksi int_ref=E 63. Jos samalla tieosuudella on useampi eurooppatie, ne voi erotella puolipisteellä, esimerkiksi: int_ref=E 12;E 63

Tien vanha nimi voidaan lisätä tagilla old_name=vanha nimi. Esimerkiksi kuntaliitosten tai uusien moottoriteiden rakentamisen myötä tien nimi saatetaan vaihtaa.

Nopeusrajoitus ja muut rajoitukset

 • Nopeusrajoitus (liikennemerkki C32) – maxspeed=nopeusrajoitus (kilometriä tunnissa)
 • Vähimmäisnopeus (liikennemerkki D10) – minspeed=vähimmäisnopeus (kilometriä tunnissa)
 • Ajoneuvon suurin sallittu leveys (liikennemerkki C21) – maxwidth=suurin sallittu leveys (metriä)
 • Vapaa leveys (liikennemerkki H6) – maxwidth:physical=leveys (metriä)
 • Ajoneuvon suurin sallittu korkeus (liikennemerkki C22) – maxheight=suurin sallittu korkeus (metriä)
 • Vapaa korkeus (liikennemerkki H7) – maxheight:physical=korkeus (metriä)
 • Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus (liikennemerkki C23) – maxlength=suurin sallittu pituus (metriä)
 • Ajoneuvon suurin sallittu massa (liikennemerkki C24) – maxweight=suurin sallittu massa (tonnia)
 • Moottorikäyttöisten ajoneuvojen vähimmäisetäisyys (liikennemerkki C47) – mindistance:motor_vehicle=vähimmäisetäisyys (metriä) (lisäksi mindistance:horse=vähimmäisetäisyys (metriä), koska Suomessa ratsastajaan sovelletaan moottoriajoneuvon liikennesääntöjä)
 • Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty – hazmat=no
  • Kielto ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetukselle (liikennemerkki H14) – hazmat:A=no
  • Läpiajokielto ryhmän B vaarallisten aineiden kuljetukselle (liikennemerkki H15) – hazmat:B=destination
 • Ohituskielto (liikennemerkki C28) – overtaking=no
 • Ohituskielto kuorma-autolla (liikennemerkki C30) – overtaking:hgv=no
 • Jalankulku kielletty (liikennemerkki C13) – foot=no
 • Polkupyörällä ajo kielletty (liikennemerkki C11) – bicycle=no
 • Ratsastus kielletty (liikennemerkki C16) – horse=no
 • Mopolla ajo kielletty (liikennemerkki C10) – moped=no
 • Moottorikelkalla ajo kielletty (liikennemerkki C7) – snowmobile=no
 • Moottoripyörällä ajo kielletty (liikennemerkki C6) – motorcycle=no
 • Linja-autolla ajo kielletty (liikennemerkki C9) – bus=no
 • Traktorilla ajo kielletty (liikennemerkki C5) – agricultural=no
 • Ajoneuvoyhdistelmällä ajo kielletty (liikennemerkki C4) – trailer=no
 • Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty (liikennemerkki C3) – hgv=no
 • Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty (liikennemerkki C2) – motor_vehicle=no ja horse=no
 • Ajoneuvolla ajo kielletty (liikennemerkki C1) – vehicle=no ja horse=no

Luvun kokonais- ja desimaaliosa erotetaan pisteellä.

Jos rajoituksessa on ehto, esimerkiksi jos moottoriajoneuvolla ajo on kielletty vain tiettynä vuorokaudenaikana tai vain tietyn kokoiset kuorma-autot ovat kiellettyjä, lue ehdollisista rajoituksista.

Valaistus, leveys, pinta ja muut fyysiset ominaisuudet

Tien pinta

Tien pintamateriaalin voi ilmoittaa surface=*-avaimella.

Tien pinnan sileys ilmoitetaan smoothness=*-avaimella.

Tien kiinteydestä ja kovuudesta voi kertoa {tracktype=*-avaimella.

Yksittäisen hidasteen voi laittaa pisteeseen avaimella traffic_calming=*. Jos tiellä on useita hidasteita ja niiden sijaintia ei tiedetä tai yksittäisten hidasteiden kartoittaminen ei ole tarkoituksenmukaista, tai hidaste on laajalla alueella, voi ominaisuustiedon laittaa myös tiehen.

Valaistus

Pääartikkeli: Key:lit

Valaistus merkitään avaimella lit=*. Jos tie on valaistu, käytetään lit=yes ja jos se ei ole, lit=no. Jos valaistuksen kellonaika tiedetään, sekin on mahdollista merkitä. Valaistuksen päällä oloajassa käytetään samaa merkintätapaa kuin aukioloajoissa.

Fyysinen leveys

Pääartikkeli: Key:width

Jos mittaat tien leveyden, käytä width=*-avainta: width=leveys (metriä). Älä käytä suurimmalle laillisesti sallitulle leveydelle tarkoitettua maxwidth=*-avainta. Desimaaliosa ja kokonaisosa erotetaan pisteellä. Jos arvioit tien leveyden ilman mittausta, valitse avaimeksi est_width=*.

Pysäköinti ja pysähtyminen

Pääartikkeli: Katupysäköinti

Pysäköinti kielletty -merkillä (C38) osoitetulle tielle asetetaan parking:puoli:restriction=no_parking, jossa puoli on joko right (oikea), left (vasen) tai both (molemmat puolet).

Pysäyttäminen kielletty -merkillä (C37) osoitetulle tielle asetetaan parking:puoli:restriction=no_stopping, jossa puoli on joko right (oikea), left (vasen) tai both (molemmat puolet).

Valitse oikea tai vasen puoli sen mukaan, kummalla puolella viivaa pysäköinti/pysäyttäminen on kielletty. Jos pysäköinti/pysäyttäminen on kielletty molemmilla puolilla, valitse both.

Jos tien reunalla on osoitettu sallittu pysäköintipaikka (liikennemerkki E2) tai pysäköinti-/pysäyttämiskiellossa on lisäkilpiä, lue lisää ohjeita sivulta katupysäköinti.

Kaistat

Pääartikkeli: Lanes

lanes=*-avaimella kerrotaan tiellä olevien ajokaistojen (molempiin suuntiin menevät ajokaistat lasketaan) määrä kokonaislukuna. Yhteen suuntaan menevien kaistojen määrä kaksisuuntaisella tiellä on oletuksena puolet kaistojen kokonaismäärästä. Jos kaistoja on eri määrä eri suuntiin, tarkennetaan viivan suuntaan menevien kaistojen määrä avaimella lanes:forward=* ja viivan vastaiseen suuntaan menevien kaistojen määrä avaimella lanes:backward=*.

Jos tiellä ei ole kaistamerkintöjä, mikä on yleistä esimerkiksi pienemmillä maanteillä, älä kirjoita kaistojen määräksi 0 tai 1. Aseta sen sijaan tielle ominaisuustieto lane_markings=no.

Jos tiellä on kaista tai kaistoja, jotka on tarkoitettu vain linja-autoille, voidaan niiden määrä merkitä ominaisuustiedolla lanes:bus=määrä, jossa määrä on linja-autokaistojen määrä. Vaihtamalla sanaa bus voidaan merkitä myös muut, esimerkiksi taksikaistat.

Jos tiellä käytettävän avaimen (esimerkiksi maxspeed=*) arvo vaihtelee kaistoittain, voi arvon myös jakaa kaistoittain. Esimerkiksi jos kolmikaistaisen yksisuuntaisen tien nopeusrajoitus on kahdella vasemmalla kaistalla 80 km/h ja oikealla kaistalla 50 km/h, merkitään nopeusrajoitus tielle näin: maxspeed:lanes=80|80|50. Sanan maxspeed tilalle voi laittaa minkä tahansa kiellon, määräyksen tai rajoituksen (esimerkiksi maxheight, minspeed tai turn). Kaistojen luetteleminen aloitetaan ajosuuntaan nähden vasemmalta ja kaistat erotellaan pystyviivoilla (|). Jos kaikilla kaistalla ei ole arvoa, esimerkiksi korkeusrajoitusta, voidaan kyseisen kaistan pystyviivojen väli jättää tyhjäksi. Esimerkiksi kun kolmikaistaisella tiellä vain oikealla kaistalla on korkeusrajoitus 4,0 metriä: maxheight:lanes=||4.0.

Jos tie on kaksisuuntainen, erotetaan viivan suuntaisten kaistojen ja viivan vastaisten kaistojen määritykset forward- ja backward-päätteillä: maxheight:lanes:forward=||4.0. Forward tarkoittaa viivan kulkusuuntaan meneviä kaistoja ja backward viivaa vastaan kulkevia kaistoja.

Pyöräkaista

Pääartikkeli: Bicycle

Pyöräkaistaa ei lasketa lanes=*-avaimen arvoon. Jos tiellä on pyöräkaista OSM:issa olevan viivan oikealla puolella, lisää tiehen tagi cycleway:right=lane. Jos tiellä on pyöräkaista OSM-viivan vasemmalla puolella, lisää cycleway:left=lane.

Pyöräkaista on oletuksena yksisuuntainen. Jos näin ei ole, cycleway:right:oneway=no tai cycleway:left:oneway=no riippuen siitä, kummalla puolella pyöräkaista on.

Tien, rautatien tai veden ylityspaikat

Pääartikkeli: Key:crossing

Jos jalkakäytävä tai pyörätie ylittää muun tien, lisää solmuun highway=crossing. Sitten lisää yksi seuraavista:

crossing=no-tagilla voidaan osoittaa paikka, jossa tietä ei voi/saa ylittää, vaikka sen luulisi olevan mahdollista/sallittua.

Rautatien tasoristeykseen lisätään railway=level_crossing. Pelkille jalankulkijoille tarkoitetussa ylityspaikassa käytetään tagia railway=crossing ja raitiotien ylityskohdassa railway=tram_level_crossing.

Jos joki tai puro ylittää tien niin samassa tasossa, laitetaan veden ja tien risteykseen tagi ford=yes. Jos ylitykseen on tarjolla astinkivet, käytä sen sijaan tagia ford=stepping_stones ja jos tarjolla on vene, ford=boat.

Esteet

Pääartikkeli: barrier=*

Jos tiellä on este, kuten puomi, lisätään tielle piste, jossa on avain barrier=*. Tässä on joitain yleisimpiä esteitä:

Tunneli ja silta

Pääartikkelit: Key:bridge, Tag:man_made=bridge ja Key:tunnel

Jos tie kulkee sillalla, lisää sille osalle tiestä bridge=yes. Voit tarkentaa sillan tyyppiä muun muassa seuraavilla vaihtoehdoilla:

Alueelle, jossa silta on, voi piirtää alueen ja antaa alueelle tagin man_made=bridge.

Jos tie on tunneli, lisää sille osalle tiestä tunnel=yes, vaikka tunnelia ei olisi osoitettu virallisella tunneliliikennemerkillä (E19).

Muista lisätä tunneliin ja siltaan myös layer=* ilmaisemaan tunnelin tai sillan olevan matalammalla tai korkeammalla kuin toiset tiet samalla alueella.

Linja-auto- ja raitiovaunupysäkit

Linja-autopysäkin kohdalle laitetaan piste, jossa on ominaisuustietona highway=bus_stop. Tämä piste on yksittäinen piste tien sillä puolella, jolla bussipysäkki on, ei osa tietä.

Raitiovaunupysäkin kohdalle laitetaan raitiotiehen piste, jossa on railway=tram_stop.

Pysäkin nimi lisätään name=*-avaimella ja numero ref=*-avaimella, jos pysäkillä on nimi ja/tai numero.

Kuinka monta viivaa teen OpenStreetMapiin?

OSM:issa jokainen ajorata on oma viivansa. Kuvitellaan moottoritie, jossa on kaksi kaistaa molempiin suuntiin ja ajosuuntien välissä viheralue. Ajoneuvo voi liikkua vapaasti oman ajosuuntansa ajokaistojen välillä kaistaviivojen yli, mutta ei viheralueen yli vastakkaiselle puolelle. Tarvitaan kaksi viivaa OSM:iin, yksi kummallekin viheralueen puolelle. Kun viivalla on ajokaistoja vain yhteen suuntaan, merkitään viiva yksisuuntaiseksi.

Risteykset

Pääartikkeli: Junctions

Yksinkertaisimmillaan teiden risteys saadaan aikaan luomalla solmu, josta lähtee kolme tai useampi viiva. Jos risteyksessä on liikennevalot, lisää tähän solmuun highway=traffic_signals.

Jos risteyksessä on liikenneympyrä, jonka keskellä jotain, kuten taideteos tai viheralue, piirrä ympyrän muotoinen viiva ja lisää siihen ominaisuustiedoksi junction=roundabout. Piirrä jokainen liikenneympyrään tuleva tie omana viivanaan, jolla on solmu ympyrän kehällä.

Johonkin suuntaan kääntyminen kielletty

Pääartikkeli: Relation:restriction

Jos risteyksessä on kiellettyä kääntyä johonkin suuntaan tai tiettyyn suuntaan kääntyminen on pakollista, on tärkeää merkitä nämä määräykset ja kiellot, jotta reititysohjelmat neuvovat vain laillisia reittejä, varsinkin jos kääntymiskieltoa ei voi päätellä tien yksisuuntaisuudesta.

Kääntymiskielto luodaan relaatioksi, jolle on annettu type=restriction. Lisäksi relaatiolle on annettava restriction-avain, jonka arvoksi annetaan esimerkiksi no_left_turn (ei vasemmalle kääntymistä). Relaation jäseniksi valitaan tie, jolta tullessa kielto/määräys on voimassa (rooliksi from), tie, jonne kääntymistä kielto/määräys koskee (rooliksi to) ja piste, jonka kautta käännös tehdään (rooliksi via).

Lue lisää sivulta Relation:restriction.

Ehdotuksia

Katso myös