Pl:Szkoła

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Disambig gray.svg
Ta strona ujednoznaczniająca przedstawia listę artykułów związanych z tym samym tytułem.
Jeśli zaprowadził cię tu link, to może należy go poprawić, aby kierował bezpośrednio do właściwego artykułu.

Różne rodzaje szkół

Kategorie wg RSPO

Poniższy spis stanowi propozycję oznaczania poszczególnych typów obiektów systemu oświaty określonych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych. W ramach niektórych typów placówek oświatowych występuje duża różnorodność w zakresie przedmiotu działalności. W takim przypadku należy indywidualnie dobrać najbardziej pasujące tagi.

Typy placówek wg RSPO
Typ Typ placówki Propozycja tagowania Etap edukacyjny isced:level grades Liczba jednostek (luty 2022)
1 Przedszkole amenity=kindergarten 0 13351
3 Szkoła podstawowa amenity=school 1;2 1;2 1-8 14429
4 Gimnazjum 8
13 Zasadnicza szkoła zawodowa
14 Liceum ogólnokształcące amenity=school 4 3 9-12 4113
15 Liceum profilowane
16 Technikum amenity=school 4 3 2002
17 Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
18 Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
19 Szkoła policealna amenity=college 4 2478
20 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy amenity=school 566
21 Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia amenity=school 1;2 52
22 Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
23 Czteroletnia szkoła muzyczna I stopnia
24 Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia amenity=school 3 34
25 Sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia
26 Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych (do 1 września 2022 r.) amenity=school 2;3 26
27 Liceum sztuk plastycznych amenity=school 3 62
29 Ogólnokształcąca szkoła baletowa amenity=school 1;2;3 5
30 Sześcioletnia szkoła sztuki tańca
31 Szkoła sztuki cyrkowej amenity=college 1
33 Szkoła pomaturalna bibliotekarska
34 Kolegium nauczycielskie
35 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
37 Pałac młodzieży w zależności od przedmiotu działalności amenity=community_centre + community_centre:for=juvenile albo amenity=training + training=* 16
38 Młodzieżowy dom kultury amenity=community_centre + community_centre:for=juvenile 123
39 Ognisko pracy pozaszkolnej amenity=community_centre + community_centre:for=child;juvenile 52
40 Międzyszkolny ośrodek sportowy leisure=sports_centre 50
41 Ogród jordanowski amenity=community_centre + community_centre:for=child;juvenile 10
42 Pozaszkolna placówka specjalistyczna w zależności od przedmiotu działalności (np. amenity=training + training=*, amenity=dancing_school, amenity=language_school, amenity=music_school) 27
43 Szkolne schronisko młodzieżowe tourism=hostel 312
44 Placówki artystyczne (ognisko artystyczne) w zależności od przedmiotu działalności (np. amenity=community_centre + community_centre:for=child;juvenile, amenity=training + training=*, amenity=dancing_school, amenity=music_school), 35
45 Centrum Kształcenia Praktycznego 2
46 Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami amenity=school lub amenity=college w zależności od szkół wchodzących w skład 136
47 Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego
48 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w zależności od przedmiotu działalności (np. healthcare=councelling + counselling_type=education albo healthcare=psychotherapist) 1161
49 Poradnia specjalistyczna w zależności od przedmiotu działalności (np. healthcare=councelling + counselling_type=education, healthcare=psychotherapist) 59
50 Specjalny Ośrodek Wychowawczy amenity=social facility + social_facility=group_home + social_facility:for=child;juvenile) 33
51 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy amenity=school w zależności od szkół wchodzących w skład 336
52 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy umożliwiający upośledzonym umysłowo realizację obowiązku szkolnego i nauki amenity=school w zależności od szkół wchodzących w skład 219
53 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy amenity=social facility + social_facility=group_home + social_facility:for=juvenile 95
54 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami amenity=social facility + social_facility=group_home + social_facility:for=juvenile 85
55 Bursa building=dormitory 219
56 Dom wczasów dziecięcych leisure=resort 32
57 Placówka doskonalenia nauczycieli w zależności od profilu (np. amenity=training) 345
58 Biblioteki pedagogiczne amenity=library 237
60 Zakład poprawczy
61 Schronisko dla nieletnich
64 Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty w zależności od przedmiotu działalności (np. amenity=training + training=*, amenity=dancing_school, amenity=language_school, amenity=music_school) 335
65 Kolegium Pracowników Służb Społecznych amenity=college 5
66 Szkoła pomaturalna animatorów kultury
67 Delegatura
68 Internat
69 Czteroletnia szkoła muzyczna II stopnia
70 Dziewięcioletnia szkoła sztuki tańca
74 Centrum Kształcenia Ustawicznego - bez szkół w zależności od przedmiotu działalności (np. amenity=training + training=*, amenity=dancing_school, amenity=language_school, amenity=music_school) 2929
75 Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego w zależności od przedmiotu działalności 89
76 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii bez szkół
80 Zespół wychowania przedszkolnego amenity=kindergarten 0 77
81 Punkt przedszkolny amenity=kindergarten 0 1587
82 Poznańska szkoła chóralna amenity=school 1;2 1
83 Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego ze szkołami 2
84 Szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury
85 Szkoła muzyczna I stopnia amenity=music_school 484
86 Szkoła muzyczna II stopnia amenity=music_school 138
87 Szkoła sztuki tańca amenity=dancing_school 15
88 Zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich
89 Inna szkoła artystyczna amenity=college (to są szkoły policealne) 4 13
90 Bednarska Szkoła Realna amenity=school 3 1
91 Policealna szkoła muzyczna amenity=college 4 13
92 Policealna szkoła plastyczna amenity=college 4 38
93 Branżowa szkoła I stopnia amenity=school 3 2135
94 Branżowa szkoła II stopnia amenity=school 3 413
96 Centrum Kształcenia Zawodowego w zależności od przedmiotu działalności (np. amenity=training + training=*, amenity=dancing_school, amenity=language_school, amenity=music_school) albo amenity=school, amenity=college, albo landuse=education w zależności od tego, jakie placówki wchodzą w skład zespołu. Sprawdź, kiedy stosować amenity=* a kiedy landuse=education. w zależności od szkół wchodzących w skład 570
100 Zespół szkół i placówek oświatowych amenity=school, amenity=college albo landuse=education w zależności od tego, jakie placówki wchodzą w skład zespołu. Sprawdź, kiedy stosować amenity=* a kiedy landuse=education. w zależności od szkół wchodzących w skład 5239

Podmioty prowadzące

Lista podmiotów prowadzących wymienionych w RSPO i propozycja wartości dla klucza operator:type

TypPodmiotu typNazwa operator:type
109 Izba rzemieślnicza cooperative
120 Minister ds. oświaty i wychowania government
121 Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego government
122 Minister ds. wewnętrznych i administracji government
123 Minister ds. obrony government
125 Minister ds. sprawiedliwości government
127 Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi government
128 Minister ds. środowiska government
129 Minister ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej government
130 Gmina government
131 Miasto na prawach powiatu government
132 Powiat ziemski government
133 Samorząd województwa government
134 Przedsiębiorstwo Państwowe private
135 Stowarzyszenia ngo
136 Organizacje Społeczne inne niż wymienione cooperative
137 Spółdzielnia cooperative
138 Samorząd Gospodarczy i Zawodowy cooperative
139 Organizacje Związkowe cooperative
140 Organizacje Wyznaniowe religious
141 Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych consortium
142 Szkoły Wyższe Niepubliczne private
143 Spółki Handlowe private
144 Fundacje ngo
145 Szkoły Wyższe Publiczne public
146 Osoba fizyczna private
148 Samorządowa osoba prawna public
150 Osoba Fizyczna - Pracodawca private