Sv:Forward & backward, left & right

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Funktion : Sv:Forward & backward, left & right
One example for Funktion : Sv:Forward & backward, left & right
Beskrivning
Används för att beskriva position eller riktning i förhållande till ett sätt.
Taggar

*:forward=*, *:backward=*, *:left=*, *:right=* Status: "approved" Text-x-generic.svg

När man lägger till detaljer på bilvägar eller andra vägar är det ofta viktigt att skilja på färdriktningen eller sidan av vägen. För att göra detta definierar vi de fyra termerna framåt, bakåt, vänster och höger, som alla beror på i vilken riktning ritas i OpenStreetMap.

Definition

Det är viktigt att känna till skillnaden mellan termerna forward / backward och left / right när de används som taggnyckelsuffix ( eller i vissa taggvärden) som indikerar en riktning eller sida i förhållande till ett sätt.

Framåt och bakåt

Taggvärdena (eller nyckelsuffixen) framåt och backward beskriver en riktning längs vägen, men inte en sida av vägen. Koden forward betyder riktningen som vägen ritas i OpenStreetMap, medan backward betyder motsatt riktning.

Taggen oneway=yes är ett bra exempel på en riktningsberoende funktion: om denna tagg läggs till ett sätt, blir den en enkelriktad i riktningen forward, men oneway=-1-taggen betyder på samma sätt ritad i motsatt riktning så att enkelriktaden är i riktningen bakåt.

Taggen lanes=* är ett annat bra exempel på en riktningsberoende funktion: En väg med flera körfält kan ha olika antal körfält för trafik i varje riktning. Ett vanligt skiftläge är till exempel lanes=3, lanes:forward=1, lanes:backward=2,

Det tredje alternativet both_ways används för körfältet i mitten av vägen som används i båda riktningarna (t.ex. en mittsvängfil). Detta ska inte användas för att betyda "framåt och bakåt", eftersom detta är standardbetydelsen för alla nycklar som inte har suffix. Under vissa omständigheter behövs ytterligare ett forward eller backward bakom both_ways.

Om det används som suffix, placeras det i slutet av nyckeln men fortfarande framför suffixet för syntaxen Villkorliga begränsningar.

Vänster och höger

Taggvärdena (eller nyckelsuffixen) left och right beskriver en sida av en väg, men inte en riktning längs vägen. left betyder den vänstra sidan av vägen när du tittar i riktningen forward (enligt definitionen ovan), medan right betyder den högra sidan även när tittar åt samma håll.

För att uttryckligen markera en funktion som ska finnas på båda sidor av vägen, används both.

Används som ett nyckelsuffix, det placeras direkt efter huvudnyckeln, framför alla andra undernycklar eller andra suffix.

Taggning

Obs: Att använda framåt och bakåtnode noder är omtvistat eftersom det inte är möjligt att dela vägen eller ansluta en korsningsväg vid dessa noder med denna taggning. Ett bättre alternativ är direction=* med vinkel eller kardinalriktning som värde.

Som en del av nyckeln

Framåt, bakåt, vänster och höger läggs ofta till som ett namnutrymme till en taggs nyckel. Detta görs genom att lägga till ett kolon och önskad riktning eller sida till tangenten.

Obs: :both som suffix används för att uttryckligen säga att det gäller båda sidor (som utan det kan t.ex. cycleway=lane betyda att det finns en cykelbana körfält endast på höger sida, eller endast på vänster sida, eller på båda sidor)

Exempel inkluderar:

Examples include:

Som värde

Framåt, bakåt, vänster och höger används också ibland som en taggs värde. I det här fallet läggs inget ytterligare namnutrymme till nyckeln för taggen.

Exempel inkluderar:

  • sidewalk=left (vänster) - sidan/sidorna av vägen där trottoarer finns
  • traffic_signals:direction=forward ((trafiksignaler:riktning=framåt) - färdriktningen som påverkas av trafiksignaler

Identifiera riktningen för en väg

iD

In iD the direction of a selected way is indicated by the triangular midpoints half way between each pair of nodes on a way (note that clicking and dragging these midpoints will add a new node to the selected way). Furthermore grey arrows are shown on the way (even when not selected) if it is tagged with a oneway=* tag. The arrow direction is the opposite of the way direction if it is tagged oneway=-1.

iD

I iD indikeras riktningen för en vald väg av de triangulära mittpunkterna halvvägs mellan varje par av noder på en väg (observera att om du klickar och drar dessa mittpunkter kommer en ny nod att läggas till på det valda sättet) . Dessutom visas grå pilar på vägen (även när den inte är markerad) om den är taggad med en oneway=*-tagg. Pilriktningen är den motsatta vägriktningen om den är taggad med oneway=-1.

Potlatch 2

I Potlatch 2 visas riktningen för ett vald sätt ...

  • I Potlatch 2 visas riktningen för en vald väg i verktygslådan.
    ... i verktygslådan i det nedre högra hörnet (pilen kommer att rotera till ange den valda vägens riktning, beräknad genom att använda den första och sista noden, pilspets vid sista nodekvivalent).
  • ... om du väljer "Förbättrad" kartvy i Potlatch 2 indikeras riktningen av små, ljusgrå pilar på själva vägen. Detta fungerar bara om vägen är taggad med nyckel motorväg, järnväg eller vattenväg (+ kanske även några andra nycklar) och för närvarande inte är taggad som oneway gata (orsak följer).
  • Om vägar är taggade som enkelriktade gator visar de alltid större, grå pilar som indikerar den tillåtna enkelriktade riktningen (vilket är motsatsen till vägriktningen om den är taggad med oneway=-1 ).

JOSM

I JOSM visas pilar på det valda sättet. För att visa pilar för alla sätt, gå till menyn Redigera → PreferencesDisplay Inställningar sida → fliken "OSM Data": kryssa i "Rita riktningspilar".

Merkaartor

I Merkaartor kan du växla vägriktningsvisning mellan alltid-på, alltid-av och endast-envägs i vymenyn.

Datavy på osm.org

Nodlistan för en väg i datavyn på osm.org är sorterad med den översta/första noden i listan som start/första nod på vägen respektive den nedersta/sista noden i listan är slutet/sista noden på vägen. way Exempelvis datavy. datalagret hjälper dig att komma till en sådan sida.

Se även