Cs:Highway Tag Africa

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Typologie silniční sítě v afrických zemích

Na základě zkušeností s aktivacemi v různých zemích, Humanitarian OpenStreetMap Team komunita vyvinula tuto klasifikaci cest/silnic, která je lépe přizpůsobená kontextu afrických zemí. Předtím, než budete provádět modifikace této stránky, jste zváni k návštěvě a diskuzím na Hot (en) nebo Hot-Francophone (fr) Discussion.

Cíl

Vlastnosti silniční sítě v zemích Afriky neodpovídají vždy zcela jejich ekonomickému a sociálnímu významu. Typologie silniční sítě by měla být proto spíše založena na významu konkrétní silnice než na typu jejího povrchu nebo na jejím vzhledu. V některých oblastech bývají hlavní silnice nezpevněné a těžce poškozené během období dešťů. Pro vzdálené mapující z jiných zemí je důležité přizpůsobit se této skutečnosti. V některých oblastech, jako je například Sahel, je také důležité uvažovat hustotu silniční sítě.

Zde uvedená typologie silniční sítě se používá pro africké země a další regiony v Asii a Latinské Americe, které mají podobné charakteristiky. Je založena na zkušenostech z mapování v různých zemích, pozorováních a diskuzích s neziskovými organizacemi a komunitami OSM v různých zemích. V některých oblastech je velmi hustá síť silnic s mnoha cestami vedoucími do všech směrů. V tomto kontextu je proto důležité nastavit hierarchii silnic/cest tak, aby byly zdůrazněny ty silnice/cesty, které jsou významné z ekonomického hlediska. highway=tertiary se používá k označení silnic propojujících se s městy, která poskytují regionální (krajské) služby. Dále, highway=unclassified označuje vedlejší silnice. Je důležité odlišit tyto venkovské silnice propojující vesnice od cest vedoucích na periferie vesnic nebo provozních cest (případně soukromých cest), které spojují pouze krátké vzdálenosti mezi obydlími. Je důležité poznamenat, že highway=track není jen jednodušší konstrukční třídou sídelních cest, a pokud máte pochybnosti o tom, jaké označení použít, použijte highway=road (Silnice neznámého typu), přičemž mějte na paměti, že mnoho cest se vytváří opakovanou chůzí a pohybem zvířat.

Každý mapující by měl přiřadit klasifikaci konkrétní silnici ve chvíli, kdy ji přidává do OSM databáze. Jakmile je silniční síť dokončena, máme vytvořen celkový pohled na silniční síť a zkušení mapující ji mohou revidovat a zajistit, aby byla správně nastavena hierarchie hlavních silnic.

V této oblasti je zde prostor pro vaše doporučení, prosím, sdílejte své zkušenosti/svou praxi z dalších zemí. Ke komunikaci používejte Hot (en) nebo Hot-Francophone (fr) Discussion.

Poznámka: Jižní Afrika má aktivní OSM mapující komunitu a používá rozšířená označení/tagy.

Klasifikace založená na ekonomickém a sociálním významu silniční sítě

Označení Highway odráží ekonomický a sociální význam dané silnice. Níže jsou uvedeny podrobnosti ke klasifikaci běžně užívané při hodnocení silniční sítě.

Klíč=Hodnota Český iD Popis Vykreslování Ilustrace
Silnice
highway=motorway Dálnice Hlavní silnice s omezeným přístupem a oddělenými směry, většinou má 2 a více pruhů a nouzovou zpevněnou krajnici. Ekvivalent k dálnici.
Rendering-highway motorway neutral.png
20190825 Autostrada A4 w Krakowie 0957 5675 DxO.jpg
highway=trunk Víceproudá silnice Hlavní silnice podobná motorway, omezená pouze na provoz motorových vozidel. Nejedná se o dálnici. Můžou na ní být křižovatky a semafory. Rendering-highway trunk carto.png
EA highway trunk.jpg
highway=primary Silnice 1. třídy Hlavní transportní cesty mezi velkými městy země.

Tyto silnice jsou sjízdné vozidly se 4 a více koly, mají upravený povrch. Přístup pro motorky, kola nebo pěší může být omezen.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 5 - 20 metrů, často jsou zpevněné.

Rendering-highway primary neutral.png
Ea highway primary.JPG
highway=secondary Silnice 2. třídy Hlavní transportní cesty propojující velkoměsta a velká města. Mají sběrnou funkci v městských prostorech.

Tyto cesty jsou sjízdné vozidly se 4 a více koly, jsou přístupné pro motocykly, kola nebo pěší či zvířata.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Rendering-highway secondary neutral.png Ea highway secondary.JPG
highway=tertiary Silnice 3. třídy Hlavní transportní cesty propojující města a větší vesnice. Sběrná funkce v městských prostorech.

Tyto cesty jsou sjízdné vozidly se 4 a více koly, jsou přístupné pro motocykly, kola nebo pěší či zvířata.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Rendering-highway tertiary neutral.png South of Kalangba en route to Outamba-Kilimi Park.JPG
highway=unclassified Silnice bez klasifikace Vedlejší sběrné silnice, které umožňují cestování a obchod, zahrnují stezky a cesty v rezidenčních oblastech, které vedou k jednotlivým obydlím a mezi nimi. I když tyto cesty nejsou obecně cestami v rezidenční oblasti, můžou být podél nich rozmístěné domy.

Tyto cesty mohou být sjízdné vozidly se 4 a více koly, mohou být přístupné pro motocykly, kola nebo pěší.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Rendering-highway unclassified.png Ea highway unclassified.JPG
highway=residential Ulice Jedná se o cesty v městských oblastech nebo zemědělských vesnicích, které slouží k přístupu do domů a neslouží k propojování osad. Často jsou lemovány domy.

Tyto cesty mohou být sjízdné vozidly se 4 a více koly, mohou být přístupné pro motocykly, kola nebo pěší.

Poznámka: Upraveno z originálu, který říká: "Tento tag je použit pouze v městských oblastech a pouze na cestách, které neslouží jinému účelu než rezidentnímu.", jak prohlašuje East African tagging guide.

Poznámka (může se měnit): Šířka 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Rendering-highway residential.png Ea highway residential.JPG
highway=service Účelová komunikace, příjezd Převážně soukromé příjezdové cesty nebo přístupové cesty k domům či firmám. Mívají většinou do 100 metrů délky, nejsou průjezdné.

Tyto cesty jsou sjízdné vozidly se 4 a více koly, jsou přístupné pro motocykly, kola nebo pěší či zvířata.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Rendering-highway unclassified.png
highway=track Lesní, polní cesta Přístupové cesty od obydlí k zemědělským a lesním oblastem. Takto mohou být označeny cesty v národních parcích a rezervacích. Neslouží k propojování osad.

Tyto cesty jsou sjízdné vozidly se 4 a více koly, jsou přístupné pro motocykly, kola nebo pěší či zvířata.

Poznámka (může se měnit): Šířka bývá 3 - 7 metrů, mohou být zpevněné.

Highway track.png EA highway track.jpg
Stezky
highway=path Pěšina Pěší trasy mezi obydlími, osadami a zdroji vody. Slouží k pohybu dobytku, zvířat. Pro izolované osady se může jednat o primární přístupovou cestu. Spojovací cesta pro pěší v městských oblastech.

Tyto cesty nejsou sjízdné vozidly se 4 koly. Mají příkré svahy, jsou úzké, mají nepravidelné zarovnání, překážky, balvany, přechody přes potok a/nebo jsou využívány pouze sezónně.

Poznámka: Plechové střechy k obydlím se dovážejí na vozidlech. Cesty k osadám s plechovými střechami jsou proto typicky označovány jako unclassified nebo residential, nikoli tagem path.

Poznámka (může se měnit): Šířka 1 - 3 metry, nejsou zpevněné.

Path osm.png Ea highway path.JPG

Stav silničního povrchu

Fyzický povrch silnice je možné označit příslušným štítkem/tagem.

Obecně, zpevněný povrch (asfalt, dlažební kostky, beton…) se označuje jako surface=paved a nezpevněný povrch (půda, písek…) jako surface=unpaved.

Popis může být více specifický:

surface=asphalt (asfalt)
surface=cobblestone (dlažební kostky)
surface=concrete (beton)

surface=ground (půda)
surface=sand (písek)
surface=gravel (štěrk)

Standardně se předpokládá, že cesty/silnice označené jako primary/secondary/tertiary/unclassified/residential a service highway=* mají zpevněný povrch. Pokud tomu tak není, musí to být zmíněno, a to především, je-li povrch nezpevněný. Pokud je cesta/silnice pokryta výmoly z více než 50 %, je povrch považován za nezpevněný.

Naproti tomu označení highway=track je standardně považováno za označení nezpevněného povrchu.

K typu povrchového materiálu ještě může být doplněna „sjízdnost“ nebo „nerovnost“ cesty/silnice, a to indikátorem smoothness=*. To by mělo napomoci určení, jaké vozidlo může skutečně danou cestu nebo silnici využít.

Value Popis
excellent Hladký povrch.
good Sjízdná pro závodní kola.
intermediate Sjízdná pro městská kola, sportovní auta, skútr...
bad Sjízdná pro treková kola, běžné automobily. Vyskytují se občasné výmoly.
very_bad Sjízdná pro automobily s vysokým podvozkem, typicky 404 bachée. Běžné automobily neprojedou.
horrible Pouze pro auta s pohonem na všechna čtyři kola.
very_horrible Auta s pohonem na všechna čtyři kola neporjedou vůbec nebo velmi obtížně, s pomocí navijáku . Sjízdné traktory, ATV, motocyklem nebo povozy taženými zvířaty.
impassable Nesjízdná vozidly, například poškozená cesta.

Je doporučeno zadávat parametr smoothness pouze v případě, je-li stav silnice s ohledem na sjízdnost nebo nerovnosti klasifikován jako špatný nebo jakýkoli horší.

Sezonní cesty

Sezonní cesty se označují tagem seasonal=yes. Naproti tomu je možné cestu označit jako používanou během celého roku tagem seasonal=no.

Přibližné období uzavření cesty může být zajištěno podmíněným omezením:
access:conditional=no @ Dec-Apr: tato cesta je běžně uzavřená od prosince do dubna (nebo otevřená od května do listopadu).

Pro komplikovanější případ, kdy cesta může být využívána čtyřkolovými motorovými vozidly během období sucha, ale pouze povozy taženými zvířaty (zebu carts) během období dešťů, je vhodné použít následující schéma:

Přechody řek

Pokud se cesta křižuje s řekou, ať už je překlenutá mostem nebo přírodním či uměle vytvořeným brodem ("radier", "baden"), měla by být cesta v příslušném úseku označena. Pokud je křižující se část příliš malá (nebo je obtížné oddělit oba konce cesty), informace se vkládají pouze k jednomu bodu.

Mosty

Označení mostů je přednastaveno na bridge=yes a také by mělo být vždy obsaženo označení layer=1. Jediným případem, kdy se používá další hodnota označení bridge=*, je případ, kdy má most nízký profil a zároveň je pravidelně zaplavován během záplav nebo dešťů. V těchto případech by měl být označen tagem bridge=low_water_crossing.

Povrch mostu, zvláště pokud se liší od hlavní silnice, může být označen tagem surface=*. Například, surface=metal, surface=concrete, surface=asphalt nebo surface=wood.

Pro doplnění popisu povrchů výše, některé mosty mají (dřevěné) nosníky orientované ve směru jízdy, což znamená, že mají pouze dva úzké trámy pro kola vozidel. Pro jízdní kola a motocykly je přejetí takových mostů nemožné:
bridge=yes
layer=1
bicycle=no
motorcycle=no
surface=wood:lanes pokud jsou trámy mostu ze dřeva.

V případě některých mostů je nutné mít své vlastní trámy k přemostění. Pro takové případy se používá tag surface=no.

Pokud je most náchylný k záplavám, tedy hladina vody stoupne nad úroveň mostu, mělo by být přidáno označení flood_prone=yes.

Jak bylo zmíněno dříve, některé nízkoprofilové mosty jsou úmyslně stavěny tak, aby byly v období dešťů zaplavovány, a označují se bridge=low_water_crossing. Toto označení znamená, že most může být občas zaplavován, proto je dobré pro objasnění přidat označení flood_prone=yes.

V některých případech existuje alternativní cesta pro přechod řeky poblíž mostu. Tyto přechody (ať už pro nákladní auta, jízdní kola nebo motocykly - nebo běžná osobní auta) by měly být zmapovány. Téměř ve všech případech zahrnují brod (ford=yes). Množství těchto přechodů je vybudováno záměrně - i když je brod přírodního původu - nejen pro nákladní auta (pokud je most z příliš lehké kontrukce pro nákladní auta) nebo dvoukolá vozidlla, ale také jako záložní cesta pro veškerá vozidla, poud by se stalo, že bude most odplaven při silnějších záplavách. To je důvod, proč je tak důležité zmapovat i alternativní přechody.

Ostatní přechody

Brody: Přechody přes řeku nebo vodu bez mostu jsou brody, které by měly být označeny tagem ford=yes. Toto se vztahuje jak na přírodní, tak na uměle vytvořené přechody. Označení depth=* umožňuje indikovat běžnou hloubku vody (v období sucha, mimo záplavy nebo hurikány). Označení depth=0 se použije pro přechody, které jsou obvykle suché, ale mohou být použity i v případě, že jsou zaplaveny vodou. Naproti tomu přechody, které jsou použitelné v období sucha, ale pokud jsou zaplavené, stávají se nebezpečnými, by se měly označit flood_prone=yes. Označení surface=* může být také přiřazeno. Uměle vytvořený (zkonstruovaný nebo "zorganizovaný") brod je často vytvořen z betonu a měl by být podle toho označen surface=concrete.

Pokud existuje jakákoli struktura, která umožňuje běžné hladině vody jakékoli vodní cesty (řeky, potoku nebo strouhy)protékat pod cestou, nejedná se o brod! Může se jednat o bridge=low_water_crossing, jak je popsáno výše, nebo také kanál, pokud jde o samostatné potrubí pod cestou o průměru menším než 3 m. Kanály se označují na vodní cestě, stejně jako v případě mostů, pouze v úseku, kde se kříží s vodní cestou, a používají se pro ně tagy tunnel=culvert a layer=-1.

Pro vodní přívoz použijte: route=ferry

Vícero cest

V některých oblastech neexistují žádné skutečné silnice, ale mnoho nezpevněných cest (příklad), které jsou vzájemně velmi blízko (do 100 m) a vedou do stejné destinace nebo města. V takových případech je zvykem vyznačit jednu cestu jako linii do jejich středu, viz. předchozí diskuze (anglicky).

Příklady

Příklad označení "silnice 2. třídy" (secondary highway) v Sierra Leone, Západní Afrika.


Reference