Cs:Značka

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Tags)
Jump to navigation Jump to search
Mf tag.svg

Značka (tag) se skládá z klíče (key) a jeho hodnoty (value). Každá značka popisuje určitou vlastnost datových prvků (uzlů, cest a relací) nebo sad změn. Obě položky klíč i hodnota mohou mít libovolný textový obsah, ale často obsahují čísla nebo nějak strukturované položky. V praxi ovšem existují konvence, na kterých se uživatelé shodli, jakou značku používat pro daný účel a to je popsáno na této wiki.

Klíče a hodnoty

Každá značka se skládá z jednoho klíče a jedné hodnoty. Značka se v člověku čitelném tvaru zapisuje takto: klíč=hodnota, klíč a hodnota jsou odděleny rovnítkem. Někdy se pro lepší čitelnost dávají klíč nebo hotnota do uvozovek: klíč="hodnota" nebo "klíč"="hodnota"; uvozovky (a samozřejmě rovnítko) nejsou částí obsahu značky.

Značky se přidávají na prvky nebo sady změn (označují je), čímž vzniká množina značek libovolné velikosti. Ovšem každá množina značek může obsahovat jeden klíč pouze jednou. Tam, kde není značka přítomna, se často předpokládá nějaká její výchozí hodnota, nebo hodnota zděděná z rodičovských prvků.

  • Klíč (key) popisuje téma, kategorii nebo typ mapového prvku (například silnice - highway nebo názvy - name). Klíče lze dále kvalifikovat předponami, vponami, nebo příponami (obvykle oddělenými dvojtečkou), čímž vznikají nad- či podkategorie nebo jmenné prostory. Běžně se jmenné prostory používají pro specifikaci jazyka nebo data(en).
  • Hodnota (value) konkretizuje vlastnost, kterou obecněji popisuje klíč. Často se jedná o volný text (např. name=Náměstí svobody), nebo o číslo (celé či desetinné) (např. uvádějící vzdálenost), nebo jindy se hodnota vybírá z předdefinované množiny hodnot (např. pro sdělení že silnice je dálnice highway=motorway). Pokud je nutné uvést u jednoho klíče více hodnot, mohou se hodnoty napsat do jednoho klíče a oddělit středníkem. Ovšem tuto možnost využívejte pouze v případě, že je to zcela nevyhnutelné, protože značně komplikuje interpretaci dat.

Zde je několik příkladů, jak se klíče a hodnoty používají v praxi:

  • highway=residential - značka s klíčem silnice highway a hodnotou obytná residential, která by měla být přidána na cestu, která vede obytnou oblastí.
  • name=Leninova - značka jejíž hodnota obsahuje název konkrétní ulice
  • maxspeed=50 - značka jejíž hodnota je číslo určující maximální dovolenou rychlost v km/h (nebo v mílích za hodinu, pokud je za číslo přidáno mph). Metrické jednotky (km/h) jsou výchozí a není potřeba je explicitně uvádět. Jiné jednotky, jako jsou míle za hodinu, uzly, yardy nebo libry musí být uváděny za číselnou hodnotou.
  • maxspeed:forward=* - klíč, obsahující jmenný prostor pro maxspeed, který dále popisuje jeho význam.
  • name:de:1953-1990=Ernst-Thälmann-Straße značka s klíčem name s příponou jmenného prostoru, který určuje německý název, který byl kdysi platný.

Nalezení správné značky

K nalezení správné značky, tedy značky, na které se komunita shodla a která je pro popis dané vlastnosti nejvhodnější, můžete využít následující zdroje informací:

Práce v editoru

Některé editory OSM (například iD(en), Potlatch 2(en)) ve výchozím nastavení skrývají značky objektů, takže je nelze přímo upravovat. Místo toho uživatelé vyplňují formuláře. Ovšem ve většině editorů lze nějak zobrazit všechny značky objektu v pokročilém režimu editoru.

Například v editoru:

iD

  1. (pouze pokud vytváříte nový objekt) Zvolte obecnou předvolbu pro prvek (je to ta spodní). Například zvolte “Uzel”, pokud jste přidali nový objekt typu “uzel”.
  2. zvolte “Všechny vlastnosti” (vlevo dole)

Potlatch 2

  1. zvolte “Advanced” (vlevo dole)

Metadata

Některé značky se používaly v datových prvcích pouze pro připojení metadat zobrazovaných v mapových editorech nebo v nástrojích kontroly kvality dat (jako třeba stav úplnosti, věci, které je třeba dodělat, odhady, zdroje dat nebo leteckých snímků, verze nástroje nebo editoru, atd.). Od API verze 0.6 by měly mapové editory a importní nástroje přidávat několik málo značek metadat k sadám změn, které vytvářejí (sady změn nejsou datovými prvky), aniž by je přidávaly ke každému přidanému nebo změněnému datovému prvku. Tyto značky jsou nyní na wiki zdokumentované jako "nepotřebné", což znamená, že je lze bez upozornění vymazat z datových prvků při jejich úpravě v editoru (stále se ovšem používají v sadách změn a jsou viditelné ve starších verzích prvků, z nichž tyto nepotřebné značky byly odstraněny a stále si je můžete prohlížet ve starých sadách změn, které nepoužívaly nyní preferovaný způsob značení, protože tyto sady změn stále ukazují na starší verzi prvků, které tyto značky měly).