Pl:Użytkowanie ziemi

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Landuse)
Jump to navigation Jump to search
Landuse
(rodzaj=użytkowanie ziemi)
Forest.jpg
Las.
Opis
Użytkowanie ziemi przez człowieka.
Kategoria: Użytkowanie ziemi
Tagi

Landuse - użytkowanie ziemi przez człowieka, obejmujące zarządzanie i modyfikację środowiska naturalnego lub nieużytków, a następnie przekształcenie jej w środowiska, takie jak pola, pastwiska, osiedla, także na tereny rekreacyjne, wojskowe i transportowe.

Koncepcja ta różni się od 'Landcover', który opisuje rzeczywistą powierzchnię pokrywającą ziemię; landuse może być "terenem wojskowym", ale landcover może być wrzosowiskiem. Tagi w OpenStreetMap nie zawsze dokonują jasnego rozróżnienia, jak powinny i w niektórych sytuacjach koncepcja wydaje się niejasna.

Niektóre tagi takie jak amenity=*, leisure=* i tourism=* są ​​również używane do opisania, bardziej szczegółowo, zagospodarowania terenu. W niektórych przypadkach bardziej szczegółowy opis zastosowania może być głównym tagiem oznaczającym zagospodarowanie terenu, w innych może dostarczyć dodatkową informację.
Na przykład leisure=park może być stosowany do opisu parku wewnątrz landuse=residential obszaru, ale dla dużego parku może być bardzo podstawowym tagiem oznaczającym zagospodarowanie terenu.

Tabela z istniejącymi tagami użytkowania ziemi

Poniższa tabela jest 'rozwijana na bieżąco'.
Należy jednak pamiętać, że trwa ciągła dyskusja, w jaki sposób oznaczyć landuse i landcover.
Patrz Proposed features/highway, Landcover proposal i Land use and areas of natural land:

Przeznaczenie Kategoria Oznaczanie Komentarz
Aerodrome (airport) Inne aeroway=aerodrome

opcjonalnie landuse=military lub type=military

Teren lotniska
Airport Inne aeroway=aerodrome Patrz Aerodrome
Allotments Rolnictwo landuse=allotments Teren ogrodów działkowych
Beach Środowisko naturalne lub utworzone natural=beach Teren plaży - można rozważyć dodanie znacznika landcover w celu dokładniejszego opisu, np.landcover=sand lub landcover=bedrock.
Tag leisure=beach_resort opisuje obiekt na plaży.
Brownfield Środowisko utworzone landuse=brownfield Teren poprzemysłowy
Cemetery Środowisko naturalne rzadko, raczej utworzone landuse=cemetery Teren cmentarza
College Środowisko utworzone amenity=college Teren uczelni.
Commercial Środowisko utworzone landuse=commercial Teren komercyjny na którym są głównie biura, budynki biurowe, itp.
Construction Środowisko utworzone landuse=construction Teren pod budowę.
Farm land Rolnictwo landuse=farm

lub landuse=farmland i landuse=farmyard

Powierzchnia użytków rolnych wykorzystywanych do uprawy roślin
Forestry Rolnictwo landuse=forest Teren zarządzanych lasów lub plantacji leśnych dla przemysłu drzewnego.

Należy pamiętać, że nie wszystkie obszary leśne są głównie dla drewna. Dlatego używamy również tagu natural=wood w celu podkreślenia innego przeznaczenia.

Garages Środowisko utworzone landuse=garages (często wewnątrz landuse=residential). Teren przeznaczony pod obiekty garażowe.
Grazing Rolnictwo landuse=grass lub landuse=meadow Pastwiska - teren wykorzystywany do wypasu zwierząt, na siano lub kiszonkę dla zwierząt

Dla innych zastosowań trawy należy rozważyć użycie surface=grass lub inne wyszczególnione w Landcover.

Greenfield Środowisko utworzone landuse=greenfield Teren który zostanie wykorzystany w przyszłości pod pewien rodzaj konstrukcji.
Greenhouses Rolnictwo landuse=greenhouse_horticulture Teren wykorzystywany do uprawy roślin w szklarniach.
Highways Środowisko utworzone landuse=highway Teren drogi i przynależnym do niej otoczeniem.

Nie zatwierdzony tag do chwili obecnej, ale jest omawiana propozycja tego tagu.

Hospital Środowisko utworzone amenity=hospital Teren pod szpital i obiektów z nim związanych.
Industrial Środowisko utworzone landuse=industrial Teren przemysłowy.
Landfill Inne landuse=landfill Teren składowiska odpadów.
Meadow Rolnictwo landuse=meadow Łąka - Teren pod uprawę trawy.

Nie mylić z naturalnym obszarem, na którym roślinność jest zdominowana przez trawy natural=grassland

Military Wojskowe landuse=military i opcjonalnie military=naval_base, military=range, military=danger_area i military=barracks.

Do oznaczenia terenów lotnictwa wojskowego używamy aeroway=aerodrome i aerodrome=military lub military=airfield.

Tereny wojskowe.
Nature reserve Rekreacja leisure=nature_reserve Rezerwat przyrody
Orchard Rolnictwo landuse=orchard Sad - Teren na którym posadzone drzewa lub krzewy utrzymywane są do produkcji żywności.
Park Rekreacja leisure=park Park jako teren rekreacyjny będący częścią landuse=residential)
Plant nursery Rolnictwo landuse=plant_nursery Teren uprawny pod szkółkę roślin.
Quarry Inne landuse=quarry Teren kamieniołomów.
Railway Środowisko utworzone landuse=railway Teren infrastruktury kolejowej.
Recreation ground Środowisko utworzone landuse=recreation_ground Otwarta zielona przestrzeń do ogólnej rekreacji, które często zawiera formalne lub nieformalne boiska, place zabaw, itd.

Nie mylić z leisure=park powyżej.

Reservoir Inne landuse=reservoir (naziemny) lub man_made=reservoir_covered (zbiornik podziemny) Obszar zbiornika wodnego.
Residential Środowisko utworzone landuse=residential Teren na którym są głównie domy mieszkalne lub budynki mieszkalne.
Retail Środowisko utworzone landuse=retail Teren na którym są głównie obiekty związane z handlem detalicznym.
School Środowisko utworzone amenity=school Teren pod obiekty szkolne. Często wewnatrz landuse=residential.
Salt pond Środowisko naturalne landuse=salt_pond Staw solny - teren, gdzie woda morska jest ogrzewana przez słońce, a sól jest wybierana przez ludzi.
University Środowisko utworzone amenity=university Teren uczelni.

Ewentualnie uwzględniony w obszarze szerszej kategorii użytkowania terenu.

Village green Rekreacja landuse=village_green Wspólna, otwarta przestrzeń wewnątrz osiedla lub wsi.

Tradycyjnie były to wspólne, zielone, użytki, często w centrum osadnictwa wiejskiego, używane do wypasu.

Vineyard Rolnictwo landuse=vineyard Teren pod winnicę.
Waste water treatment Inne man_made=wastewater_plant Teren pod oczyszczalnie ścieków.

Problematyczne wartości dla Key:landuse

Dla następujących użytkowań terenu kolejne tagi nie są faktycznie związane z przeznaczeniem gruntów lub często wykorzystywane są do innych celów.

Przeznaczenie Tag Komentarz
Grass landuse=grass Nie opisują użytkowania gruntów, tylko jego pokrycie Landcover.
Basin landuse=basin Nie opisuje użytkowanie gruntów, opisuje funkcję zbiornika wodnego - chyba że używamy go jako użytkowanie terenu - to znaczy, teren ten jest wykorzystywany jako basen, a nie zwykły obszar wodny.
Forest landuse=forest Często jest używany tylko do opisania grupy drzew, w tym wiele takich, które nie są dla przeróbki na drewno, ale pasuje również jako wykorzystanie terenu.

Propozycje