Pl:Użytkowanie ziemi

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Landuse)
Jump to navigation Jump to search
Landuse
(rodzaj=użytkowanie ziemi)
Forest.jpg
Las.
Opis
Użytkowanie ziemi przez człowieka.
Kategoria: Użytkowanie ziemi
Tagi

Landuse - użytkowanie ziemi przez człowieka, obejmujące zarządzanie i modyfikację środowiska naturalnego lub nieużytków, a następnie przekształcenie jej w środowiska, takie jak pola, pastwiska, osiedla, także na tereny rekreacyjne, wojskowe i transportowe.

Koncepcja ta różni się od 'Landcover', który opisuje rzeczywistą powierzchnię pokrywającą ziemię; landuse może być "terenem wojskowym", ale landcover może być wrzosowiskiem. Tagi w OpenStreetMap nie zawsze dokonują jasnego rozróżnienia, jak powinny i w niektórych sytuacjach koncepcja wydaje się niejasna.

Niektóre tagi takie jak amenity=*, leisure=* i tourism=* są ​​również używane do opisania, bardziej szczegółowo, zagospodarowania terenu. W niektórych przypadkach bardziej szczegółowy opis zastosowania może być głównym tagiem oznaczającym zagospodarowanie terenu, w innych może dostarczyć dodatkową informację.
Na przykład leisure=park może być stosowany do opisu parku wewnątrz obszaru landuse=residential, ale dla dużego parku może być bardzo podstawowym tagiem oznaczającym zagospodarowanie terenu.

Jak mapować zagospodarowanie terenu

Istnieją różne sposoby mapowania zagospodarowania terenu.

Mapowanie jako punkty

Użytkowanie ziemi jest w naturze obszarem. Ale jeśli nie jest możliwe zmapowanie zagospodarowania terenu jako obszaru, to może ono zostać zmapowane jako węzeł i później zmienione na obszar. Na przykład lepiej jest mapować landuse=cemetery jako punkt niż go pomijać.

W przypadku mapowania jako węzeł niektóre zagospodarowania terenu, takie jak landuse=railway są bezużyteczne i nie warte pracy, mapowanie pojedynczego obszaru landuse=farmland jest bardziej użyteczne niż mapowanie 1200 punktów landuse=farmland.

Mapowanie dużych, nieprzerwanych obszarów

Zaczynając mapowanie miejsca wiele maperów rysuje wielkie nieprzerywane kształty w okół obszarów, które są zakładane jako mające jedno zagospodarowanie terenu (ta technika jest sugerowana na LearnOSM.org). Zazwyczaj te obszary są oznaczone dość ogólnymi użytkami, takimi jak landuse=commercial, landuse=industrial lub landuse=residential (gdzie to jest omówione dalej).

Choć jest to przydatne jako punkt wyjścia, szybko staje się konieczne rozbicie tych obszarów, aby dodać więcej szczegółów do mapy - na przykład dodać szkoły, obiekty służby zdrowia, parki itp. do szerokich obszarów początkowo oznaczonych jako mieszkalne. Mapowanie naturalnych obiektów takich jak trawa, czy drzewa jako obiekty przechodzące przez drogę nie jest zalecane, gdyż w ogóle nie odwzorowuje to rzeczywistości i późniejsza edycja obszaru będzie bardzo utrudniona.

Bardziej szczegółowe mapowanie zagospodarowania terenu

Istnieją dwa główne podejścia do bardziej szczegółowego mapowania użytkowania gruntów. Różnią się one przede wszystkim tym, jak traktują grunty przeznaczone pod publiczną sieć dróg lub inne sieci transportowe.

1. Odwzorowanie rzeczywistości w terenie

Przykład szkoły i bloków mieszkalnych zmapowanych osobno, z granicami zgodnymi z rzeczywistymi granicami działek które w tym przypadku pasują do użytku na ziemi

Kluczem do tej metody jest ścisłe narysowanie granicy wokół każdego sposobu użytkowania ziemi, zgodnie z jego granicami w świecie rzeczywistym. Na przykład, aby odwzorować użytkowanie terenu przez szkołę, należy narysować krawędź kształtu zgodnie z granicą terenu, który jest używany przez szkołę lub jest dla niej dostępny; aby odwzorować obszar mieszkalny, należy uwzględnić teren, który faktycznie należy do domów i ich podwórek/prywatnych podjazdów.

Grunt, który jest przeznaczony na drogę publiczną (zarówno jezdnia, jak i chodnik/przekrój) nie jest gruntem, który jest dostępny dla innych zastosowań, tzn. nie można na nim zbudować domu, a zatem nie powinien być tak mapowany. Chociaż zaproponowano znacznik landuse=highway, nie jest on obecnie używany, a zatem grunt używany jako droga publiczna powinien po prostu pozostać pusty.

Metoda ta w znacznym stopniu oddziela linie sieci dróg od obszarów zagospodarowania terenu, dzięki czemu późniejsza edycja jest prostsza i dokładniejsza. Na obszarach miejskich rezultatem będą "wyspy" poligonów zagospodarowania terenu pomiędzy liniami sieci dróg.

2. Wykorzystanie linii środkowych dróg

Innym podejściem stosowanym przez niektórych maperów jest rysowanie obszarów użytkowania ziemi, które przechodzą na publiczną drogę, dzieląc węzły z liniami środkowymi drogi, lub fragmentacja sieci dróg i tworzenie obszarów użytkowania terenu z relacji fragmentów. Powoduje to mniej rysowania, ale późniejsza edycja jest bardziej skomplikowana. Zwiększa to ryzyko uszkodzenia nie tylko obszarów użytkowania ziemi, ale także sieci dróg. Jest też mniej dokładne, rozciągając sąsiadujące ze sobą użytki ziemi nad ziemie dedykowaną publicznej drodze.

Tabela z istniejącymi tagami użytkowania ziemi

Poniższa tabela jest 'rozwijana na bieżąco'.
Należy jednak pamiętać, że trwa ciągła dyskusja, w jaki sposób oznaczyć landuse i landcover.
Patrz Proposed features/highway, Landcover proposal i Land use and areas of natural land:

Przeznaczenie Kategoria Oznaczanie Komentarz
Aerodrome (airport) Inne aeroway=aerodrome

opcjonalnie landuse=military lub type=military

Teren lotniska
Airport Inne aeroway=aerodrome Patrz Aerodrome
Allotments Rolnictwo landuse=allotments Teren ogrodów działkowych
Beach Środowisko naturalne lub utworzone natural=beach Teren plaży - można rozważyć dodanie znacznika landcover w celu dokładniejszego opisu, np.landcover=sand lub landcover=bedrock.
Tag leisure=beach_resort opisuje obiekt na plaży.
Brownfield Środowisko utworzone landuse=brownfield Teren poprzemysłowy
Cemetery Środowisko naturalne rzadko, raczej utworzone landuse=cemetery Teren cmentarza
College Środowisko utworzone amenity=college Teren uczelni.
Commercial Środowisko utworzone landuse=commercial Teren komercyjny na którym są głównie biura, budynki biurowe, itp.
Construction Środowisko utworzone landuse=construction Teren pod budowę.
Farm land Rolnictwo landuse=farm

lub landuse=farmland i landuse=farmyard

Powierzchnia użytków rolnych wykorzystywanych do uprawy roślin
Forestry Rolnictwo landuse=forest Teren zarządzanych lasów lub plantacji leśnych dla przemysłu drzewnego.

Należy pamiętać, że nie wszystkie obszary leśne są głównie dla drewna. Dlatego używamy również tagu natural=wood w celu podkreślenia innego przeznaczenia.

Garages Środowisko utworzone landuse=garages (często wewnątrz landuse=residential). Teren przeznaczony pod obiekty garażowe.
Grazing Rolnictwo landuse=grass lub landuse=meadow Pastwiska - teren wykorzystywany do wypasu zwierząt, na siano lub kiszonkę dla zwierząt

Dla innych zastosowań trawy należy rozważyć użycie surface=grass lub inne wyszczególnione w Landcover.

Greenfield Środowisko utworzone landuse=greenfield Teren który zostanie wykorzystany w przyszłości pod pewien rodzaj konstrukcji.
Greenhouses Rolnictwo landuse=greenhouse_horticulture Teren wykorzystywany do uprawy roślin w szklarniach.
Highways Środowisko utworzone landuse=highway Teren drogi i przynależnym do niej otoczeniem.

Nie zatwierdzony tag do chwili obecnej, ale jest omawiana propozycja tego tagu.

Hospital Środowisko utworzone amenity=hospital Teren pod szpital i obiektów z nim związanych.
Industrial Środowisko utworzone landuse=industrial Teren przemysłowy.
Landfill Inne landuse=landfill Teren składowiska odpadów.
Meadow Rolnictwo landuse=meadow Łąka - Teren pod uprawę trawy.

Nie mylić z naturalnym obszarem, na którym roślinność jest zdominowana przez trawy natural=grassland

Military Wojskowe landuse=military i opcjonalnie military=naval_base, military=range, military=danger_area i military=barracks.

Do oznaczenia terenów lotnictwa wojskowego używamy aeroway=aerodrome i aerodrome=military lub military=airfield.

Tereny wojskowe.
Nature reserve Rekreacja leisure=nature_reserve Rezerwat przyrody
Orchard Rolnictwo landuse=orchard Sad - Teren na którym posadzone drzewa lub krzewy utrzymywane są do produkcji żywności.
Park Rekreacja leisure=park Park jako teren rekreacyjny będący częścią landuse=residential)
Plant nursery Rolnictwo landuse=plant_nursery Teren uprawny pod szkółkę roślin.
Quarry Inne landuse=quarry Teren kamieniołomów.
Railway Środowisko utworzone landuse=railway Teren infrastruktury kolejowej.
Recreation ground Środowisko utworzone landuse=recreation_ground Otwarta zielona przestrzeń do ogólnej rekreacji, które często zawiera formalne lub nieformalne boiska, place zabaw, itd.

Nie mylić z leisure=park powyżej.

Reservoir Inne landuse=reservoir (naziemny) lub man_made=reservoir_covered (zbiornik podziemny) Obszar zbiornika wodnego.
Residential Środowisko utworzone landuse=residential Teren na którym są głównie domy mieszkalne lub budynki mieszkalne.
Retail Środowisko utworzone landuse=retail Teren na którym są głównie obiekty związane z handlem detalicznym.
School Środowisko utworzone amenity=school Teren pod obiekty szkolne. Często wewnatrz landuse=residential.
Salt pond Środowisko naturalne landuse=salt_pond Staw solny - teren, gdzie woda morska jest ogrzewana przez słońce, a sól jest wybierana przez ludzi.
University Środowisko utworzone amenity=university Teren uczelni.

Ewentualnie uwzględniony w obszarze szerszej kategorii użytkowania terenu.

Village green Rekreacja landuse=village_green Wspólna, otwarta przestrzeń wewnątrz osiedla lub wsi.

Tradycyjnie były to wspólne, zielone, użytki, często w centrum osadnictwa wiejskiego, używane do wypasu.

Vineyard Rolnictwo landuse=vineyard Teren pod winnicę.
Waste water treatment Inne man_made=wastewater_plant Teren pod oczyszczalnie ścieków.

Problematyczne wartości dla Key:landuse

Dla następujących użytkowań terenu kolejne tagi nie są faktycznie związane z przeznaczeniem gruntów lub często wykorzystywane są do innych celów.

Przeznaczenie Tag Komentarz
Grass landuse=grass Nie opisują użytkowania gruntów, tylko jego pokrycie Landcover.
Basin landuse=basin Nie opisuje użytkowanie gruntów, opisuje funkcję zbiornika wodnego - chyba że używamy go jako użytkowanie terenu - to znaczy, teren ten jest wykorzystywany jako basen, a nie zwykły obszar wodny.
Forest landuse=forest Często jest używany tylko do opisania grupy drzew, w tym wiele takich, które nie są dla przeróbki na drewno, ale pasuje również jako wykorzystanie terenu.

Propozycje