Ca:Relacions

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2181553. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.
Osm element relation.svg

Una relació és un grup d'elements. Per ser més exactes és un dels elements de dades bàsiques que consisteix en una o més etiquetes i també una llista ordenada d'un o més nodes, vies i/o relacions com membres que s'utilitza per definir relacions lògiques o geogràfiques entre altres elements. Un membre d'una relació pot tenir opcionalment un rol que descriu la part que un element cartogràfic determinat exerceix dins d'una relació.

Ús

Les relacions s'utilitzen per modelar relacions lògiques (i normalment locals) o geogràfiques entre objectes. No estan dissenyades per mantenir articles lleugerament associats però ampliament extesos. Seria inapropiat, per exemple, utilitzar una relació amb el grup "Tots els senders a East Anglia".

Tamany

Es recomana utilitzar no més de 300 membres per relació. Raó: Quants més membrs s'emplenen en una sola relació, més difícil és controlar, més fàcil es trenca, més fàcilment poden aparèixer els conflictes i més recursos consumeix a la base de dades i el servidor. Si heu de manejar més d'aquesta quantitat, alguns recomanen crear diverses relacions i combinar-les en una superrelació (un bon concepte en paper, però el suport de programari és pobre)

Rols

Osm element role.svg

Un rol és un camp textual opcional que descriu la funció d'un membre de la relació. Per exemple, a Amèrica del Nord, rol east indica que una via seria assenyalada com East en la placa direccional d'un escut de numeració de ruta. O bé, en una relació multipolígon, rol inner i rol outer s'utilitzen per especificar si una via forma la part interna o l'externa d'aquest polígon.

Tipus de relació

Article principal: Tipus de relació

Multipolígon

Els multipolígons són un dels dos mètodes per representar àrea àrees a l'OpenStreetMap. Encara que la majoria de les àrees es representen com una única forma tancada via tancada}, quasi tots els elements cartogràfics d'àrea també es poden cartografiar mitjançant relacions de multipolígon. Això és necessari quan l'àrea necessita excloure anells interns (forats), té diverses àrees externes (exclaus) o fa servir més de ~2000 nodes.

En la relació multipolígon, els rols rol inner i rol outer es fan servir per especificar si una via membre forma la part interna o externa d'aquest polígon que tanca una àrea. Per exemple, una forma interior podria definir una illa en un llac (que es cartografia com a relació).

Ruta d'autobús

Cada variació d'un itinerari de ruta d'autobús es representa mitjançant una relació amb les etiquetes type=route, route=bus, ref=* i operator=*. Els primers membres de la relació de ruta són els nodes que representen les parades. Aquests s'ordenen en la forma en què els vehicles els recorren. Tot seguit, s'afegeixen les vies. En PT v2 les vies formen una seqüència ordenada al llarg dels nodes de parada. Les formes no tenen rols. Si formen una seqüència contínua, això es fa aparent per la línia contínua al llarg d'ells (a l'editor de relacions de JOSM).

Altres exemples

Eines

Navegació sobre relacions

OSRM i Valhalla fan servir uns certs rols de relació de ruta per influir en les instruccions d'orientació quan una ruta representa totes dues direccions de viatge.

Per exemple, alguns encaminadors de bicicletes prefereixen encaminar en carreteres amb ruta ciclista existent (com a indicador de la usabilitat del ciclisme). Una aplicació també pot seguir una relació de ruta de pelegrinatge pilgrimage=* o, en general, intentar encaminar al llarg del nombre mínim de rutes de carretera numerades.


OSM XML

Article principal: OSM XML
 <relation id="56688" user="kmvar" uid="56190" visible="true" version="28" changeset="6947637" timestamp="2011-01-12T14:23:49Z">
 <member type="node" ref="294942404" role=""/>
 ...
 <member type="node" ref="364933006" role=""/>
 <member type="way" ref="4579143" role=""/>
 ...
 <member type="node" ref="249673494" role=""/>
 <tag k="name" v="Küstenbus Linie 123"/>
 <tag k="network" v="VVW"/>
 <tag k="operator" v="Regionalverkehr Küste"/>
 <tag k="ref" v="123"/>
 <tag k="route" v="bus"/>
 <tag k="type" v="route"/>
 </relation>


Vegeu també