Sk:Beginners Guide 1.4.1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pridávanie tagov (popis údajov)

Väčšinu tagov nájdete v SK:Map Features, odporúčania používania tagov nájdete aj v Slovakia roads tagging a Slovakia tagging.

Správne používanie tagov

V SK:Map Features sú uvedené tri druhy objektov

  • Node - bod : - označuje konkrétny bod s informáciou, napríklad:
  • Area - plocha je ohraničená uzavretou (čiže obchádza danú plochú bez medzier) cestou, napríklad:

Názornejší popis objektov nájdete v SK:Elements.

Druhy tagov

Existuje množstvo tagov, ktoré sú používané z rozličných dôvodov. Dajú sa rozdeliť do 4 kategórií.

  • Element Tags: These tags state one bit of information each (e.g. oneway=yes, lanes=2).
  • Pre-defined Tags: These tags are shortcuts which have the value of many element tags. (e.g. highway=motorway, which would be the same as lanes=3 oneway=yes maxspeed=112 etc. when used in the UK).
  • Tweaking Tags: These tags can be used to make a pre-defined tag correct (e.g. motorcycle=no may be used along with highway=motorway where motorbikes can’t go, assuming there is such a place. lanes=2 may be used for smaller motorways, such as ones commonly found in Scotland).
  • Rendering Tags: These are tags that are unrelated to what is being mapped, but rather are there to tell the renderer how to render something (e.g. layer=1).

Niektoré tagy môže byť použité len pre jeden druh objektov, iné môžu byť použité vo všetkých troch prípadoch, napríklad autobusové nástupište highway=platform môže byť označené bodom, líniou alebo plochou.

FAQ

  • Otázka: Pridal som tag highway=*, ale na mape se mi nič nevykreslilo
  • Odpoveď: Renderery (programy, ktoré vykresľujú mapu) rozlišujú veľké a malé písmená. Správny tvar tagu je highway=*, čiže malými písmenami. Samozrejme pre názvy name=* platia (gramatické) pravidlá písania veľkých písemen.

  • Otázka: Otagoval som všetky body a spojil ich cestou (line/linear), nič sa však nevykreslilo
  • Odpoveď: Pre otagovanie cesty je potrebné otagovať túto cestu, nie body, ktoré ju tvoria.

Nezabudnite, než sa vyrenderuje mapa z Vami aktualizovaných údajov, môže to chvíľu trvať.


Menu | Prechádzajúca | Nasledujúca