WikiProject Bosnia and Herzegovina/Corine Land Cover

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Bosnia and Herzegovina (glavna) Sadržaj karte Mjesta u BiH Administrativne granice Kategorije Korisnici i komunikacija Pomoć za početnike
Corine Land Cover Ceste Staze Javni prijevoz Podloge ToDo lista
Preliminarni status uvoza CLC za BiH - Kliknite za uvećanje (render nije potpun pa neki dijelovi fale, ali OSM database tek treba uraditi update stoga trenutno i fale manji dijelovi, pogledati pravu kartu za update).

Uvod

Corine Land Cover (CLC) (Coordination of Information on the Environment Land Cover, CLC) se odnosi na evropski program koji se bazira na kompjuteriziranom inventaru prirodnog pokrivača 27 zemalja članica Evropske Zajednice i drugih evropskih zemalja, u originalnoj razmjeri od 1: 100 000, koja koristi 44 tipa prirodnog pokrivača troslojne nomenklature "Corine".

Projekat je izrađen od strane European Environment Agency (EEA) i njenih zemalja članica i bazirana je na rezultatima IMAGE2000, programa satelitskog snimanja koji je poduzet zajednički od strane Centra za zajedničko istraživanje Evropske Komisije i EEA ([1]).

Stranica specific terms of use page preusmjerava na general license page koja dozvoljava komercijalnu upotrebu. Stranica za download, Corine Land Cover 2006 seamless vector data - version 16 (04/2012) kaže: " Standardna politika EEA o ponovnoj upotrebi: ukoliko nije drugačije naznačeno, ponovna upotreba sadržaja web stranice EEA za komercijalne ili nekomercijalne svrhe je besplatna, ukoliko se prizna izvor (http://www.eea.europa.eu/legal/copyright). Vlasnik copyright-a: Evropska agencija za okoliš EEA." Kao takav, CLC se može uvesti u OpenStreetMap.

Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, žele se pratiti trendovi korisnika iz drugih zemalja koji uvoze ovaj prirodni pokrivač na karte svojih zemalja, tim i više jer je donedavno karta Bosne i Hercegovine bila skoro potpuno prazna (izuzev osnovnih stvari), bar kada je u pitanju prirodni pokrov (šume, zemljišta i dr.). Sve je u cilju daleko boljeg stanja popunjenosti karte Bosne i Hercegovine i povećanja njene ukupne vrijednosti za društvo.

Tehnički parametri CLC-a

  • CLC skala mapiranja je 1:100.000
  • minimalna jedinica mapiranja (MMU/MJM) je 25 hektara
  • minimalna širina linearnih elemenata je 100 metara
  • MJM-i za promjenu CLC-a (LCC) od 2000. godine je 5 hektara.
  • učestvuje 38 zemalja sa ukupnom površinom od 5.8 miliona km2
  • standardna CLC nomenklatura uključuje 44 tipa prirodnog pokrivača, grupirana u troslojnu hijerarhiju. Pet glavnih kategorija su "umjetne površine", "agrarna područja", "šume i poluprirodna područja", "močvare", "vodene površine"

Tipovi pokrivača CLC (Corine Land Cover) i status uvoza na kartu Bosne i Hercegovine

Koristi se Corine Land Cover označavanje.

Dedicated account: CorineBH

Tabela korištenih oznaka i status uvoza

Oznaka N/A kod statusa označava da nije izvršen uvoz određenog sloja. Oznaka 0% i crvena boja kod statusa označava da uvoz nije započet, a sa žutom bojom da je u fazi pripreme. Oznaka 0-99% sa zutom bojom kod statusa označava da je uvoz započet i njegov približan progres, a zelena sa 100% označava da je uvoz sloja završen.

Napomena: Na području Prijedora CLC podaci su oštećeni.

CLC code/kod CLC description/opis OSM tag/oznaka OSM Color/Boja Status
1 Artificial surfaces/ Umjetne površine
1.1 Urban fabric/ Urbane površine
1.1.1 Continuous urban fabric/ Kontinuirane urbane pobršine landuse=residential N/A
1.1.2 Discontinuous urban fabric/ Nekontinuirane urbane površine landuse=residential N/A
1.2 Industrial, commercial and transport units/ Industrijske, komercijalne i transportne jedinice
1.2.1 Industrial or commercial units/ Industrijske ili komercijalne jedinice landuse=industrial;retail + note=CLC import: na oznaku landuse dodati ili industrial ili retail nakon istraživanja N/A
1.2.2 Road and rail networks and associated land/ Putna i željeznička mreža i povezano zemljište Nema kompatibilnih oznaka (mix road and rail landuse; landuse=highway ne postoji) N/A
1.2.3 Port areas/ Lučka područja landuse=harbour može biti zamijenjeno sa leisure=marina nakon istraživanja N/A
1.2.4 Airports/ Aerodromi aeroway=aerodrome N/A
1.3 Mine, dump and construction sites/ Rudnici, deponije i mjesta izgradnje
1.3.1 Mineral extraction sites/ Mjesta vađenja minerala landuse=quarry 100%
1.3.2 Dump sites/ Deponije landuse=landfill 100%
1.3.3 Construction sites/ Mjesta izgradnje landuse=construction N/A
1.4 Artificial, non-agricultural vegetated areas/ neagrarna područja sa vegetacijom
1.4.1 Green urban areas/ zelene urbane površine nema oznake (previše oznaka pomiješano) N/A
1.4.2 Sport and leisure facilities/ Mjesta za sport i rekreaciju nema oznake (previše oznaka pomiješano) N/A
2 Agricultural areas/ Agrarna područja
2.1 Arable land/ Obradivo zemljište
2.1.1 Non-irrigated arable land/ Nenavodnjavano obradivo zemljište landuse=farmland 100%
2.1.2 Permanently irrigated land/ Trajno navodnjavano obradivo zemljište landuse=farmland 100%
2.1.3 Rice fields/ Polja riže landuse=farmland može biti zamijenjeno kasnije ako se napravi specifična oznaka (staviti CLC kod tokom označavanja) N/A
2.2 Permanent crops/ Trajni usjevi
2.2.1 Vineyards/ Vinogradi landuse=vineyard 100%
2.2.2 Fruit trees and berry plantations/ Drveće u voćnjacima i zasadi jagodičastih voćaka landuse=orchard 100%
2.2.3 Olive groves/ Zasadi maslina landuse=orchard + trees=olive_tree N/A
2.3 Pastures/ Pašnjaci
2.3.1 Pastures/ Pašnjaci landuse=meadow 100%
2.4 Heterogeneous agricultural areas/ Heterogena agrarna područja
2.4.1 Annual crops associated with permanent crops/ Godišnji usjevi povezani sa trajnim usjevima landuse=farmland + note=CLC 2.4.1. Godišnji usjevi povezani sa trajnim usjevima N/A
2.4.2 Complex cultivation patterns/ Kompleksni uzorci kultivacije landuse=farmland + note=CLC 2.4.2. Kompleksni uzorci kultivacije 100%
2.4.3 Land principally occupied by agriculture, with significant areas of natural vegetation/ Većinsko agrarno zemljište sa značajnom prirodnom vegetacijom landuse=farmland + FIXME=CLC 2.4.3. Većinsko agrarno zemljište sa značajnom prirodnom vegetacijom 100%
2.4.4 Agro-forestry areas/ Šumsko- agrarna područja landuse=farmland + note=CLC 2.4.4. Šumsko- agrarna područja N/A
3 Forest and seminatural areas/ Šuma i poluprirodna područja
3.1 Forests
3.1.1 Broad-leaved forest/ Listopadna šuma landuse=forest + wood=deciduous + note=Corine Broad-leaved forest Deciduous nije ekvivalent listopadnoj šumi iz CLC-a, ponovo označiti ako se pojavi nova oznaka 100%
3.1.2 Coniferous forest/ Četinarska šuma landuse=forest + wood=coniferous 100%
3.1.3 Mixed forest/ Mješovita šuma landuse=forest + wood=mixed 100%
3.2 Scrub and/or herbaceous vegetation associations/ Grmlje i/ili vezana vegetacija
3.2.1 Natural grasslands/ Prirodni travnjaci natural=grassland 100%
3.2.2 Moors and heathland/ Močvare i stepe natural=heath 100%
3.2.3 Sclerophyllous vegetation/ Vegetacija tvrdolisnog grmlja - Sclerophyllous natural=scrub 100%
3.2.4 Transitional woodland-shrub/ Tranzicija iz šume u grmlje natural=wood + wood=mixed 100%
3.3 Open spaces with little or no vegetation/ Otvoreni prostor sa malo ili nimalo vegetacije
3.3.1 Beaches, dunes, sands/ Plaže, dine, pijesak natural=beach N/A
3.3.2 Bare rocks/ Stijene natural=rock 100%
3.3.3 Sparsely vegetated areas/ Razbacana vegetacija natural=scrub 100%
3.3.4 Burnt areas/ Spaljena područja N/A
3.3.5 Glaciers and perpetual snow/ Glečeri i trajni snijeg natural=glacier N/A
4 Wetlands/ Močvarna područja
4.1 Inland wetlands/ Močvarna područja u unutrašnjosti
4.1.1 Inland marshes/ bare u unutrašnjosti natural=wetland + wetland=marsh 100%
4.1.2 Peat bogs/ Tresetne kaljuže natural=wetland + wetland=bog N/A
4.2 Maritime wetlands/ Morske močvare
4.2.1 Salt marshes/ Slane bare natural=wetland + wetland=saltmarsh N/A
4.2.2 Salines/ Solane landuse=salt_pond (See Proposed features/Salt Pond ) N/A
4.2.3 Intertidal flats/ Vodene površine obale tidal=yes N/A
5 Water bodies/ vodene površine
5.1 Inland waters/ Vode u unutrašnjosti
5.1.1 Water courses/ Vodeni tokovi waterway=riverbank N/A
5.1.2 Water bodies/ vodene površine natural=water 100%
5.2 Marine waters/ Morske vode
5.2.1 Coastal lagoons/ Lagune na obali natural=water N/A
5.2.2 Estuaries/ Ušća Nema prikladne oznake N/A
5.2.3 Sea and ocean/ More i okean Nema prikladne oznake N/A