Bratislava

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
VTE
Bratislava, Slovakia
Wikidata

latitude: 48.1361, longitude: 17.1030
boundary: 3992676, label: 530544342
Browse map of Bratislava 48°08′09.96″ N, 17°06′10.80″ E
Edit map
Bratislava
External links:
Use this template for your locality

Bratislava is a city in Slovakia at latitude 48°08′09.96″ North, longitude 17°06′10.80″ East.

The capital of Slovakia.

Mapovanie

Táto stránka zatiaľ popisuje súčasný stav mapovania v Bratislave, nesnaží sa zavádzať zmeny či nové konvencie. Spísal používateľ User:Aceman444. Ak máte nejaký návrh na zmenu konvencie v tomto meste, prosím prispejte do diskusie.

Mestská hromadná doprava

Všetky linky mestkej hromadnej dopravy v Bratislave prevádzkované Dopravným podnikom Bratislava sú postupne konvertované na novú schému značenia trás, podľa Proposed_features/Public_Transport a Public_transport.

Bod kde zastavuje vozidlo, má značky:

Bod kde čakajú cestujúci (zastávka/nástupište), má značky:

Každý smer (aj variant) linky MHD číslo X má samostatnú reláciu, s nasledovnými značkami:

 • type=route
 • route=typ, kde typ dopravného prostriedku je bus/trolleybus/tram
 • ref=X
 • name=Typ X: Východzia zastávka => Konečná zastávka, kde Typ dopravného prostriedku je Bus/Trolleybus/Tram
 • from=Východzia zastávka
 • to=Konečná zastávka
 • via=Prechodná zastávka - ak ide o variantu trasy, je možné vyznačiť na ktorú významnú zastávku zachádza. V takom prípade je možné upraviť aj name=*
 • operator=DPB.

Členmi relácie sú úseky ciest (ways), po ktorých linka premáva, zoradené od východzej zastávky po konečnú ako súvislá cesta (JOSM vie zobraziť, či je cesta súvislá/spojitá). Potom sú jednotlivé zastávky: bod, kde zastaví vozidlo s rolou "stop" a zastávka/nástupište pre cestujúcich s rolou "platform". Východzia zastávka má role "stop_entry_only" a "platform_entry_only". Konečná zastávka má role "stop_exit_only" a "platform_exit_only". Ak autobus na konečnej nemá prestávku, ale priamo pokračuje v obsluhovaní opačného smeru a cestujúci nemusia vystúpiť, potom môže mať aj konečná (a príslušná východzia) zastávka role "stop" a "platform". Jednotlivé zastávky sú v roli v poradí ako nimi vozidlo prechádza podľa cestovného poriadku.

Všetky smery a varianty linky pod jedným číslom sú zoskupené do relácie so značkami:

Experimenty

Každý typ dopravného prostriedku (autobus, trolejbus, električka) má svoje linky zoskupené do relácie type=network. Nakoniec sú tieto 3 siete zoskupené do jednej relácie "MHD Bratislava" číslo 3305366 (i J). Toto nie je žiadna konvencia (je len návrh pre siete), ale len experiment, aby boli relácie zoskupené a ľahko dohľadateľné.

Autobusy

Linky autobusov sú všetky skonvertované na novú schému (podľa popisu vyššie) a skontrolované ich trasy a zastávky. Všetky zmeny, sezónne linky a dlhodobé výluky sú priebežne aktualizované.

Skupina Linky Stav
Denné linky

20, 21, 23, 25, 26, 27, 29,

30, 31, 32, 35, 37, 39,

41, 43,

50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59,

61, 63, 65, 66, 67, 68, 69,

70, 74, 75, 77, 78, 79,

80, 83, 84, 87, 88,

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,

123, 129, 130, 131, 133, 139, 144, 145, 147, 151, 153, 184, 191, 192, 196

100%
Nočné linky

N21, N29, N31, N33, N34, N37, N53, N55, N56, N61, N70, N74, N80, N91, N93, N95, N99

100%
Medzimestské linky

801

100%
Sieť "MHD Bratislava - autobusy" 3305365 (i J) 100%

Konvencie mapovania liniek autobusov vo svete.

Trolejbusy

Všetky linky trolejbusov sú skonvertované na novú schému a skontrolované.

Linka Relácia Stav
33 1766414 (i J) 100%
64 2922751 (i J) 100%
201 2535785 (i J) 100%
202 2536435 (i J) 100%
203 2555357 (i J) 100%
204 2547828 (i J) 100%
205 2547647 (i J) 100%
206 (nepremáva) 1788189 (i J) 100%
207 2558896 (i J) 100%
208 2558026 (i J) 100%
209 1787917 (i J) 100%
210 1769986 (i J) 100%
211 1788091 (i J) 100%
212 1779770 (i J) 100%
N44 2572605 (i J) 100%
N47 2575106 (i J) 100%
N72 2575105 (i J) 100%
Sieť MHD Bratislava - trolejbusy 3305361 (i J) 100%

Električky

Všetky linky električiek sú skonvertované na novú schému.

Linka Relácia Stav
1 4198214 (i J) 100%
2 2529470 (i J) 100%
3 2529467 (i J) 100%
4 1910445 (i J) 100%
5 1924555 (i J) 100%
6 2529469 (i J) 100%
7 1925351 (i J) 100%
8 2529471 (i J) 100%
9 2529468 (i J) 100%
Sieť MHD Bratislava - električky 3306019 (i J) 100%

Stav mapovania električiek v iných mestách SR a konvencie vo svete.

Bratislavská integrovaná doprava (BID) a regionálne linky

Zatiaľ celkovo nepokryté, ale niektoré trasy autobusov 200-290 sú zakreslené. Na území Bratislavy sú aj zastávky obsluhované inými operátormi, napríklad Slovak lines (Slovak Lines Express). Tieto zastávky sú vyznačené (ako bus_stop) avšak nemusia byť zatiaľ členmi žiadnych relácií. Je vhodné takúto zastávku označiť, napr. operator=Slovak Lines, aby bolo zrejmé, že nie je DPB. Aby ju niekto náhodou nevymazal ako zastaralú. DPB bežne ruší či presúva zastávky a je potrebné tie zastaralé "čistiť" - na aplikácii/mape nekontrolujúcej relácie sa aj takáto zastávka bude javiť ako bežná funkčná a môže zmiasť cestovateľa. Ak máte nejaký návrh či ukážku konvencie značenia týchto liniek, prosím doplňte. Pri už zakreslených linkách sa použila schéma ako pre MHD od DPB.

Pomôcky pre navigáciu

Konvenciou OSM je, že zmapovať by sa malo všetko podľa reality a značky by sa nemali ohýbať kvôli rendererom, či iným aplikáciám.

Nie je však možné urobiť všetko naraz, preto nasleduje zoznam užitočných tipov, na aký typ údajov sa sústrediť prioritne, keďže v krátkodobom časovom horizonte môžu priniesť reálny úžitok používateľom využívajúcim mapy OSM pre navigáciu.

Komunikácie

 • Križovanie cesty s električkovými koľajami má zatiaľ vyznačený len spoločný bod, žiadne značky. Teoreticky by malo ísť o railway=level_crossing (+žiadne svetlá ani rampy). Avšak je potom možné, že navigačné aplikácie budú toto považovať za železničné priecestie s vlakom, obmedzenou rýchlosťou a penalizáciou za prípadné čakanie. Súčasný návrh a stav je teda taký, že nedávať žiadne značky. Zatiaľ na toto nie je celosvetová konvencia ani na wiki Trams. Križovanie cesty s vlakom v meste je normálne railway=level_crossing a vyznačia sa svetlá a rampy podľa skutočnosti.
 • Ak má cesta viac ako 2 jazdné pruhy, spolu v oboch smeroch, alebo viac ako 1 ak je jednosmerná (oneway=yes), je vhodné doplniť lanes=N. Ak je počet pruhov nerovnomerne rozdelený medzi smery, potom aj lanes:forward=N a lanes:backward=M. Väčšina hlavných ťahov (cesty 1. až 3. triedy) sú už označené, skôr môžu jazdné pruhy pribúdať novou výstavbou (tunel Sitina, Eurovea, Most Apollo, cesta 63, 505 atď.).
 • Obmedzenia rýchlosti sa vyznačujú pomocou maxspeed=X s vyznačením zdroja (odkiaľ bolo obmedzenie zistené). Ak je to dopravná značka, potom source:maxspeed=sign. Napríklad v Petržalke majú skoro všetky ulice vnútri obytných blokov značku "Zóna 30". Vyznačením týchto nižších rýchlostí budú navigácie preferovať hlavné ťahy, kde je obyčajne (alebo implicitne) v meste 50km/h. Ak sa na ceste chce pre istotu vyznačiť aj obmedzenie rýchlosti dané zákonom (napr. ak sú v blízkosti iné cesty s rôznymi rýchlosťami), použije sa ako zdroj source:maxspeed=SK:urban (pre 50km/h v obci) alebo source:maxspeed=SK:rural (pre 90km/h mimo obce). Na vizualizáciu rýchlostí je možné použiť JOSM a mapový štýl "Maxspeed". Taktiež je vhodné vyznačiť spomaľovače highway=traffic_calming+traffic_calming=typ na rezidenčných cestách a uliciach. (Overené v OsmAnd.)
 • Pri značení mosta bridge=yes sa väčšinou používa layer=1. Pri značení tunela tunnel=yes sa používa layer=-1. Most ani tunel nesmie mať žiadny spoločný bod s cestami ponad (popod) ktoré prechádza. Použitím rôznych hodnôt layer=* na týchto cestách nebude takéto križovanie JOSM považovať za chybu. Zavedením spoločného bodu by navigácie počítali s možnosťou odbočenia na takýchto neexistujúcich križovatkách. (Overené v OsmAnd a JOSM plugine GraphView.)

Križovatky

 • Semafory highway=traffic_signals je potrebné vyznačovať na vhodných miestach, tak aby ich v smere jazdy vozidlo "nestretlo" viac ako je v skutočnosti (podľa Tag:highway=traffic_signals#How to map. To musí platiť pre všetky možné prejazdy križovatkou. Ak je vyznačená len jedna OSM cesta pre oba smery jazdy, potom sa na bode so semaforom vyznačí smer jazdy, pre ktorý semafor platí. traffic_signals:direction=forward ak sa vzťahuje len na vozidlá idúce v smere OSM cesty. traffic_signals:direction=backward pre vozidlá idúce opačným smerom.
 • Na väčších križovatkách býva často malá odbočka doprava, ktorá nemá semafor (alebo len žltý výstražný), namiesto toho má značku "Daj prednosť v jazde" (highway=give_way). Ak sa táto odbočka zmapuje samostatnou cestou, potom semafor pre vozidlá jazdiace priamo (nie cez odbočku) je umiestnený tak, aby neplatil aj pre odbočku. Po odpojení odbočky od priameho smeru môže mať priama cesta o jeden jazdný pruh menej (lanes=N). Na bode križovania priamej cesty s priečnou cestou (na ktorú smerovala odbočka) je potom potrebné vyznačiť "Zákaz odbočenia vpravo" (relácia type=restriction+restriction=no_right_turn).
 • Na križovatkách sa vyznačujú obmedzenia odbočenia pomocou relácií type=restriction. Tieto sú pre navigáciu veľmi dôležité, preto musia byť zadané správne. (Overené v OsmAnd.) Na vizualizáciu povolených možností odbočenia je možné použiť JOSM a plugin GraphView. Na uľahčenie zadávania obmedzení je možné použiť JOSM a plugin "turnrestrictions".
 • Ak sú na vozovke (alebo dopravnej značke) vyznačené smery odbočenia pre jednotlivé jazdné pruhy, používa sa značka turn=* (vačšinou v tvare turn:lanes=*). Zoznam hodnôt v tejto značke sa vždy zapisuje v poradí zľava v smere jazdy. Na vizualizáciu je možné použiť JOSM a mapový štýl "Lane and road attributes".
 • Kruhový objazd musí mať značku junction=roundabout a tiež pre istotu aj oneway=yes (na Slovensku väčšinou proti smeru hodinových ručičiek). Inak môže byť navigované do protismeru.

Ako vhodnú ukážku použitia týchto konvencií možno použiť križovatku Košická-Landererova-Prístavná (používa navyše ešte destination=*).

Dopravné značky

Význam dopravných značiek v SR je popísaný na samostatnej stránke. Keďže mapa OSM slúži nielen na navigovanie áut, ale napríklad aj cyklistov či chodcov, je nutné dávať pozor na správne nastavenie prístupov na cesty, brány a pod, podľa access=*. Dopravná značka B1 (zákaz vjazdu všetkým vozidlám) nezakazuje vstup chodcom, preto nie je access=no ale vehicle=no. Zákaz vstupu chodcom musí byť vyznačený explicitne značkou B13 (napríklad na Moste SNP). Implicitne majú chodci vstup zakázaný napríklad na diaľnici, pozri OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Slovakia. Obmedzený vstup len so súhlasom vlastníka pre všetky vozidlá aj chodcov (access=private) je vhodné zadať na cesty s označením "Súkromný pozemok", "Vstup zakázaný" alebo na cesty za zatvárateľnou bránou do objektu/areálu. Ak však ide o pozemok obchodnej firmy, prístupný v čase otváracích hodín, kde sa dá predpokladať, že zákazníci firmy sú vítaní, je na zváženie aj access=customers.

Je nutné dávať pozor na bežný omyl pri používaní hodnoty 'permissive' (access=permissive), ktorá znamená, že vlastník pozemku/cesty udelil generálne povolenie všetkým cestu používať, ale môže ho kedykoľvek odvolať a cestu zablokovať. Neznamená to, že pre použitie cesty je potrebné povolenie vlastníka pre individuálne vozidlo/chodca. K tomu slúži hodnota 'private'.

V Bratislave existujú vyhradené pruhy pre MHD (značka D52a), takže je potrebné ich príslušne vyznačiť (presné OSM značky sú uvedené na stránke dopravných značiek vyššie). Väčšinou sú umiestnené ako pravý krajný jazdný pruh (napr. Brnianska, Pražská, Panónska, Štefánikova). Avšak sú križovatky, kde je MHD pruh druhý sprava a pravý krajný pruh je odbočovací doprava pre všetky vozidlá (napr. Patrónka z Lamačskej cesty).

Iné

Experimenty

Väčšie univerzity (UK a STU) sú spracované do relácií zoskupujúcich areály jednotlivých fakúlt.

 • Relácia type=site+site=university reprezentuje univerzitu.
 • Areál každej fakulty je uzavretá oblasť (closed way) alebo multipolygón so značkami amenity=university+operator=Názov univerzity. Obsahuje aj názov a adresu fakulty a všetky údaje o nej. Oblasť fakulty má v relácii rolu "faculty".
 • Jednotlivé budovy fakulty už majú len svoje špecifické názvy a značky. Nemajú už amenity=university (toto platí aj pre iné amenity=* ako "hospital" či "school").
Univerzita Komenského v Bratislave 3281275 (i J)
Slovenská technická univerzita v Bratislave 3254673 (i J)

Toto je experiment preberajúci návrhy z Talk:Tag:amenity=university. Zobrazenie v Mapniku a OsmAnd vyzerá celkom dobre.

Events