Sk:Road signs in Slovakia

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Zoznam všetkých dopravných značiek používaných na Slovensku je možné nájsť napríklad na http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_dopravných_značiek_na_Slovensku a vo vyhláške MVSR 9/2009.

Táto stránka popisuje tie z nich, ktorých účinok je možné zaznamenať v OSM. Uvedené OSM značky (tags) sa vyznačujú na úsekoch ciest (ways), na ktoré má značka platnosť/vplyv, nie na bode, kde je umiestnená značka. V uvedených výnimkách sa označuje bod, kde sa nachádza popisovaný objekt, nie úsek od umiestnenia značky.

Výstražné

Dopravná značka A3a.svg 112

(old: A3ab)

incline=N%, kde N je hodnota na značke. Ak hodnota nie je uvedená, potom použiť "up" alebo "down".

traffic_sign=SK:112[-12]

Dopravná značka A4a.svg 114

(old: A4abc)

Značka upozorňuje na zúženú vozovku z vyznačenej strany alebo strán.

narrow=yes

Dopravná značka A12.svg A12 highway=traffic_signals na bode, kde sú samotné semafory
Dopravná značka A13.svg A13 highway=crossing na bode, kde je samotný priechod
Dopravná značka A19.svg A19 Len ak ide o stavbu samotnej cesty, ktorú je možné vyznačiť v mape, potom highway=construction
Dopravná značka A21.svg A21 oneway=no
Dopravná značka A24.svg A24 tunnel=*; layer=-1
Dopravná značka A25.svg A25 railway=level_crossing; crossing:barrier=* na bode, kde je samotné železničné prieceste (bod spájajúci cestu a železnicu (railway=*))
Dopravná značka A26.svg A26 railway=level_crossing; crossing:barrier=no na bode, kde je samotné železničné prieceste (bod spájajúci cestu a železnicu (railway=*))

Zákazové

Dopravná značka B1.svg

B1 vehicle=no (Pozor: nie access=no pretože chodci majú obyčajne vstup povolený (podľa typu cesty))
Dopravná značka B2.svg B2 Ak je cesta za značkou jednosmerná, potom použiť oneway=yes (Pozor: cesta musí mať postupnosť uzlov v smere povoleného smeru jazdy). Ak nie je jednosmerná, len nie je prístupná z bodu pred značkou, potom nastaviť relácie Relation:restriction.
Dopravná značka B3.svg B3 motor_vehicle=no
Dopravná značka B4.svg B4 motor_vehicle=no; motorcycle=yes; moped=yes; mofa=yes (zdá sa, že OSM nemá zatiaľ zavedenú skupinu pre jednostopové (Single-tracked) vozidlá)
Dopravná značka B5.svg B5 motorcar=no
Dopravná značka B6.svg B6 hgv=no
Dopravná značka B7.svg B7 bus=no
Dopravná značka B8.svg B8 motorcycle=no
Dopravná značka B9.svg B9 agricultural=no
Dopravná značka B10.svg B10 moped=no; mofa=no
Dopravná značka B11.svg B11 bicycle=no
Dopravná značka B12.svg B12 horse=no
Dopravná značka B13.svg B13 foot=no
Dopravná značka B14.svg B14 inline_skates=no
Dopravná značka B15.svg B15 carriage=no
Dopravná značka B17.svg B17 trailer=no
Dopravná značka B18.svg B18 hgv=yes/no; bicycle=yes/no; motorcycle=yes/no (typ vozidla, aký je na značke, má zákaz vjazdu)
Dopravná značka B20.svg B20 maxlength=* (na obrázku maxlength=10)
Dopravná značka B21.svg B21 hazmat=no
Dopravná značka B22.svg B22 hazmat:water=no
Dopravná značka B23.svg B23 maxwidth=* (na obrázku maxwidth=2.5)
Dopravná značka B24.svg B24 maxheight=* (všetky hodnoty dĺžky/šírky/výšky/hmotnosti sa zapisujú s desatinnou bodkou, takže na obrázku je napr. maxheight=3.5)
Dopravná značka B25.svg B25

maxweight=* (na obrázku maxweight=6)

Dopravná značka B26.svg B26 maxaxleload=* (na obrázku maxaxleload=2)
Dopravná značka B27.svg B27a/b Relation: restriction=no_right_turn/no_left_turn, väčšinou nie je potrebné, ak označuje zákaz vjazdu do jednosmernej cesty, ktorý platí zo všetkých smerov (oneway=*)
Dopravná značka B28.svg B28 Relation: restriction=no_u_turn

Dopravná značka B29a.svg

B29ab

overtaking=*

Dopravná značka B30a.svg B30ab overtaking:hgv=*
Dopravná značka B31a.svg B31ab maxspeed=* (na obrázku maxspeed=80)
Dopravná značka B33.svg B33 maxstay=3 minutes
Dopravná značka B34.svg B34 maxstay=0
Dopravná značka B37.svg B37 Značka môže obsahovať rôzne texty. Na obrázku je konkrétne vehicle=destination (vstup majú len vozidlá, ktoré majú na danom úseku cieľ, napr. na naloženie tovaru, parkovanie, atď.)

Príkazové

Dopravná značka C1.svg C1-C3 Relation: restriction=only_straight_on/only_right_turn/only_left_turn alebo ak je to postačujúce, nastaviť oneway=yes na cestu, na ktorú smeruje šípka
Dopravná značka C4a.svg C4abc Relation: restriction=no_straight_on/no_right_turn/no_left_turn
Dopravná značka C7.svg C7 junction=roundabout; oneway=yes a dôležité je, aby bol smer cesty (postupnosť bodov) v smere jazdy, na Slovensku väčšinou doprava, t.j. proti smeru hodinových ručičiek
Dopravná značka C8.svg C8 bicycle=designated, a ak je toto primárny povolený spôsob dopravy na ceste, potom highway=cycleway. Iným účastníkom premávky je použitie takejto cesty zakázané, preto treba prístup vhodne obmedziť. Najlepšie cez access=no.
Dopravná značka C9.svg C9 foot=designated, a ak je toto primárny povolený spôsob dopravy na ceste, potom highway=footway. Iným účastníkom premávky je použitie takejto cesty zakázané, preto treba prístup vhodne obmedziť. Najlepšie cez access=no.
Dopravná značka C11.svg C11 horse=designated, a ak je toto primárny povolený spôsob dopravy na ceste, potom highway=bridleway. Iným účastníkom premávky je použitie takejto cesty zakázané, preto treba prístup vhodne obmedziť. Najlepšie cez access=no.
Dopravná značka C12.svg C12 Vzor na obrázku je bicycle=designated; foot=designated; segregated=no a pravdepodobne highway=cycleway. Avšak značka môže zobrazovať aj iné typy "vozidiel". Iným účastníkom premávky je použitie takejto cesty zakázané, preto treba prístup vhodne obmedziť. Najlepšie cez access=no.
Dopravná značka C13.svg C13 Vzor na obrázku je bicycle=designated; foot=designated; segregated=yes a pravdepodobne highway=cycleway. Avšak značka môže zobrazovať aj iné typy "vozidiel". Iným účastníkom premávky je použitie takejto cesty zakázané, preto treba prístup vhodne obmedziť. Najlepšie cez access=no.
Dopravná značka C15.svg C15 minspeed=* (na obrázku minspeed=30)
Dopravná značka C23a.svg C23ab lanes=2; maxspeed:lanes=[[Tag:maxspeed:lanes=|80||80]], pozri tiež Lanes. V ľavom pruhu nie je žiadne obmedzenie, v pravom je 80km/h.
CZ-IP21 Omezení v jízdním pruhu.jpg C23ab lanes=2; hgv:lanes=[[Tag:hgv:lanes=no|yes|no|yes]], pozri tiež Lanes
Dopravná značka C24a.svg C24ab lanes=2; lanes:psv=1; psv:lanes=[[Tag:psv:lanes=yes|designated|yes|designated]]; vehicle:lanes=[[Tag:vehicle:lanes=yes|no|yes|no]], pozri tiež Lanes

Pravý jazdný pruh z dvoch je vyhradený pre autobus/trolejbus, avšak podľa vyhlášky 9/2009 ho môže použiť aj taxi, preto "psv", nie "bus". Tento pruh je pre vozidlo "psv" len preferenčný (designated), avšak môže ísť aj v inom. Iné vozidlá však nemajú do tohto pruhu povolený vjazd.

Dopravná značka C25.svg C25 turn:lanes=* (na obrázku turn:lanes=[[Tag:turn:lanes=reverse;slight_left|through;slight_right|reverse;slight_left|through;slight_right]])

Prednosť v jazde

Dopravná značka P1.svg P1 highway=give_way (Daj prednosť v jazde)
Dopravná značka P2.svg P2 highway=stop (Stoj, daj prednosť v jazde)

Informatívne

Mnohé z týchto vlastností sa nevyznačujú na ceste, ale na príslušnom objekte - bod, budova, oblasť.

Dopravná značka IP3b.svg IP3ab oneway=yes
Dopravná značka IP4.svg IP4 noexit=yes na bode, kde končí cesta
Dopravná značka IP6.svg IP6 highway=crossing na bode, kde je samotný priechod pre chodcov
Dopravná značka IP7.svg IP7 highway=crossing; bicycle=yes na bode, kde je samotný priechod pre cyklistov
Dopravná značka IP8.svg IP8 traffic_calming=* na bode, kde je spomaľovacie zariadenie
Dopravná značka IP11.svg IP11 highway=passing_place na bode, kde je vyhýbací ostrovček
Dopravná značka IP12.svg IP12-IP15 amenity=parking na bode alebo oblasti, kde je parkovisko
Dopravná značka IP16.svg IP16 amenity=parking; access=private na bode alebo oblasti, kde je parkovisko
Dopravná značka IP17a.svg IP17ab amenity=parking; fee=yes na bode alebo oblasti, kde je parkovisko
Dopravná značka IP18.svg IP18 amenity=parking; covered=yes na bode alebo oblasti, kde je parkovisko
Dopravná značka IP20a.svg IP20a amenity=police na bode alebo oblasti, kde je policajná stanica
Dopravná značka IP20b.svg IP20b amenity=taxi na bode kde je stanovište taxíkov
Dopravná značka IP21a.svg IP21ab tunnel=yes; layer=-1 na úseku cesty, ktorá je naozaj v tuneli (pod zemou)
311-Cesta pre motorové vozidlá


old: Dopravná značka IP22a.svg

311


(old: IP22ab)

Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa na ceste pre motorové vozidlá.

highway=trunk; motorroad=yes

traffic_sign=SK:311

312-Koniec cesty pre motorové vozidlá

312 Značka označuje koniec cesty pre motorové vozidlá.

traffic_sign=SK:312

Dialnica; Zaciatok dialnice
309-Diaľnica
old: Dopravná značka IP23a.svg
309


(old: IP23ab)

Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa na diaľnici a miesto, od ktorého užívanie diaľnice podlieha úhrade diaľničnou známkou.

highway=motorway

traffic_sign=SK:309

310-Koniec diaľnice
310 Značka označuje koniec diaľnice.

traffic_sign=SK:310

Dopravná značka IP25a.svg IP25ab highway=pedestrian, pod tabuľou môžu byť doplňujúce obmedzenia alebo výnimky (napr. zásobovanie povolené v určitých hodinách), ktoré je možné vyjadriť ďalšími značkami
Dopravná značka IP28a.svg IP28ab highway=living_street
IP 29 - Úniková zóna (vzor).png IP29 highway=escape na úseku cesty pre núdzové zastavenie
IS-5a.svg IS1b-IS7b Možné použiť highway=motorway_junction v bode križovatky, ak má na značke definované číslo ref=*.

Na ceste za značkou je možné použiť destination=* podľa cieľov uvedených na značke.

IS-27.jpg IS27 highway=motorway; ref=Číslo cesty na značke (ref=1)
IS-28.jpg IS28 highway=trunk; ref=Číslo cesty na značke (ref=3)
IS-29.jpg IS29 highway=primary; ref=Číslo cesty na značke (ref=57)
IS-30.jpg IS30 highway=secondary; ref=Číslo cesty na značke (ref=502)
IS-36a.jpg IS36abc place=city/town/village; name=*, viď tiež traffic_sign=city_limit
Dopravná značka II1a.svg II1ab emergency=phone na bode, kde je telefón
Dopravná značka II1c.svg II1c Relation:enforcement

Dopravná značka II2.svg

II2 amenity=telephone na bode, kde je telefón
Dopravná značka II5.svg II5 amenity=hospital na bode alebo oblasti, kde je nemocnica
Dopravná značka II6a.svg II6a tourism=information na bode kde je informačný objekt
Dopravná značka II7a.svg II7a highway=bus_stop; public_transport=platform na bode, kde na zastávke čakajú cestujúci.

bus=yes; public_transport=stop_position na bode, kde zastavuje vozidlo.

Dopravná značka II7b.svg II7b highway=bus_stop; public_transport=platform na bode, kde na zastávke čakajú cestujúci.

trolleybus=yes; public_transport=stop_position na bode, kde zastavuje vozidlo.

Dopravná značka II7c.svg II7c railway=tram_stop; public_transport=stop_position; tram=yes na bode, kde zastavuje električka.

highway=bus_stop; public_transport=platform na bode, kde na zastávke čakajú cestujúci.

Dopravná značka II8a.svg II8abc amenity=fuel na bode alebo oblasti, kde je čerpacia stanica
Dopravná značka II9.svg II9 shop=car_repair na bode alebo oblasti, kde je autoservis
Dopravná značka II10.svg II10 tourism=hotel/tourism=motel na bode alebo oblasti, kde je ubytovacie zariadenie
Dopravná značka II11.svg II11 amenity=restaurant na bode alebo oblasti, kde je reštaurácia
Dopravná značka II12.svg II12 amenity=fast_food prípadne amenity=cafe (podľa potreby) na bode alebo oblasti, kde je občerstvenie
Dopravná značka II13.svg II13 amenity=toilets na bode, kde je WC
Dopravná značka II14.svg II14 highway=rest_area na bode alebo oblasti, kde je odpočívadlo
Dopravná značka II15a.svg II15a tourism=camp_site na bode alebo oblasti, kde je kemp pre stany
Dopravná značka II15b.svg II15b tourism=caravan_site na bode alebo oblasti, kde je kemp pre karavany
Dopravná značka II16.svg II16 natural=beach na oblasti, kde je pláž
II 22a - Úhrada diaľničnou nálepkou.png II22a toll=yes
II 22b - Koniec úhrady diaľničnou nálepkou.png II22b toll=no len ak sa vyskytuje na začiatku (pri vjazde na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu). Pri výjazde označuje koniec platnosti značky II22a a toll=yes je potrebné na danom mieste ukončiť. Každý úsek diaľnice alebo rýchlostnej cesty by mal mať explicitne zadané toll=yes alebo toll=no.

Ostatné

Okrem dopravnej obsluhy.png E12

"okrem dopravnej obsluhy"

vehicle=delivery; psv=yes

Podľa vyhlášky 9/2009 a pozri tiež Cs:Dopravní značky v Česku. Aplikovať príslušne v prípade inej hlavnej značky. Napríklad ak je hlavnou značkou B6 (zákaz vjazdu nákladným vozidlám nad 3,5t), potom hgv=delivery; psv=yes. Ostatné typy vozidiel značkovať podľa potreby, na niektorých cestách sú implicitne povolené.

Zakaz vjazdu mimo zasobovania.jpg E12

"okrem zásobovania"

vehicle=delivery (podľa vyhlášky 9/2009)
E 16b - Jazda cyklistov v protismere povolená (vzor).png E16b cycleway=opposite
E 16c - Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená (vzor).png E16c oneway:bicycle=no pravdepodobne na ceste jednosmernej pre ostatné vozidlá (teda so značkou oneway=yes)