Cs:JOSM/Validace

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Obecné informace

 • validace je kontrola aplikace JOSM na známe problémy u stažených dat.
 • problémy dělíme na chyby (jsou závažné a měly by se vyřešit vždy před uložením dat na OSM servery) a varování.
Chyby a varování mohou také obsahovat podchyby a podvarování, ale pouze v případě že jich je 2 a více.
Zobrazení pro 2 a více podvarování: varování Izolované uzly, které musí být připojeny k cestě třeba zobrazí podvarování ve stylu podsložek highway=milestone a waterway=weir.
Zobrazení pouze s 1 podvarováním: Izolované uzly, které musí být připojeny k cestě - highway=milestone (nezobrazí styl podsložek).


Po proběhlé validaci se problémy v mapě JOSMu zobrazí žlutým obalem, viz obrázek níže. Zobrazení v mapě lze vypnout skrze vrstvu Nalezené problémy.

Příklad zobrazení problémů v JOSMu:
Josm validator zobrazeni chyb v mape.jpg


Základní použití validace

Validaci najdeme v pravém panelu zcela dole v okénku Validace. Pokud není zobrazeno, lze to udělat kl. zkr. CTRL+ALT+V.

Vysvětlení tlačítek (zleva do prava) pro validaci, viz obrázek níže:

 • Vybrat prvky - vybereme-li určitý typ chyby/varování v seznamu validace, toto tlačítko zvýrazní tuto položku v mapě pro rychlejší dohledání červeně.
 • Vyhledat zvolené - po výběru znázorněného problému v mapě, nás toto tlačítko přenese na položku v seznamu validace.
 • Zkontrolovat data - provede kontrolu dat na známé chyby/varování a vytvoří seznam. Můžeme použít i kl. zkr. SHIFT+V.
 • Opravit problém - automaticky opraví v seznamu validace zvolenou chybu/varování.
 • Ignorovat problém - pokud si s nějakým typem nebo konkrétní problémem nevíme rady, můžeme ho tímto tlačítkem zneviditelnit.
 • Spravovat ignorované - zobrazí seznam ignorovaných problému. Po odebrání položky se nám opět zobrazí v seznamu validace.
Tlačítka nástrojů pro validaci v JOSM:
Josm validator tlacitka.jpg

Použité vrstvy, mapy a rozšíření pro JOSM v tomto článku

Popis vrstev: název v článku = jak se k vrstvě v JOSM dostat -> další informace.

Vrstvy

 • parcely = Mapové podklady -> Snímky, které nepatří do žádné jiné kategorie -> Český RÚIAN parcely -> v JOSM zobrazováno zelenou barvou
 • lpis = Mapové podklady -> Snímky, které nepatří do žádné jiné kategorie -> Český pLPIS -> český regist půdy, v JOSM zobrazován zelenou barvou.
 • cuzk:km = Mapové podklady -> Snímky, které nepatří do žádné jiné kategorie -> Český CUZK:KM -> katastrální mapa, v JOSM zobrazována bílou barvou. Pozor: tato vrstva není delší dobu aktualizována, neobkreslujte podle ní!!
 • ulice = do JOSM lze přidat jako TMS vrstvu s URL http://tile.poloha.net/ulice/{z}/{x}/{y}.png skrze menu Mapové podklady -> Předvolby mapových podkladů..., viz poloha.net. Zobrazuje se žlutohnědou řárou s názvem ulice. Je sosáno z databáze RÚIAN.

Mapy

 • ortofoto = Mapové podklady -> Maxar Standard Imagery (Beta) (novější) nebo Mapové podklady -> Bing letecké snímky (starší). Pozor: je třeba korigovat posunutí dle vrstvy cuzk:km, nebo již zakreslených údajů!!

Rozšíření


Seznam chyb a varování

Chyby

Cesta "from" je uzavřená cesta

Popis:

 • tato chyba nastává pokud v definici omezení skrze relaci, např. pro odbočení, je u položky from (odkud přijíždíme) nerozdělený kruhový objezd.

Oprava:

 • označíme kruhový objezd, uzel průniku nejbližšího příjezdu na objezd před zákazem odbočení a uzel definovaný pro via.
 • zvolíme příkaz rozdělit cestu nebo kl. zkr. P.
 • následně se objeví okno kde zvolíme cestu kterou chceme přidat do naší relace.
 • překontrolujeme, zda jsme neponičili relace na tento kruhový objezd vázené.


Cesta obsahuje úsek dvakrát

Popis:

 • jedna linie prochází skrze několik uzlů do konečného a následně přes stejné zpět.

Oprava:

 • u uzavřené linie:
 1. buď jeden směr odepneme od společných bodů a budeme pokračovat v tvorbě uzavřené linie.
 2. nebo takovýto úsek smažeme, ale dáváme pozor abychom nesmazali i něco dalšího, co může být schováno pod tím.


Duplicitní cesty

Popis:

 • dvě linie se zkrývají pod sebou.

Oprava:

 • zkontrolujeme zda obě linie obsahují stejné klíče/tagy a pak smažeme.


Neuzavřená cesta - využití oblasti (landuse) farmland

Popis:

 • linie pro značku landuse=* má být v mapě zakreslena pouze jako plocha (uzavřená linie), ale ona je jako prostá (neuzavřená) linie.

Oprava:

 • otevřeme si vrstvu lpis.
 • porovnáme, zda-li v lpisu daná linie je:
a) pokud je a chybná linie obsahuje tag source=lpis, dokreslíme ji.
b) pokud není a chybná linie obsahuje tag source=lpis, linii smažeme.


Překrývající se silnice

Popis:

 • dvě linie označující cestu mají - min. mezi dvouma uzlama - stejnou trasu.

Oprava:

 • opravíme pomocí ortofoto nebo i skrze znalosti v terénu tak, aby tyto problémové linie byly spojeny max. jedním společným uzlem.


Varování

amenity uvnitř amenity

amenity=restaurant uvnitř amenity=restaurant

Popis:

 • amenity=restaurant je obsažen jak na ploše budovy v které restaurace působí, tak i na uzlu uvnitř.

Oprava:

 • tag amenity=restaurant z budovy nebo uzlu smažeme.


Budova uvnitř budovy

Varianta 1:
Popis:

 • obrys menší budovy je zakreslen ve větší.

Oprava:

 • zkontrolujeme, zda menší budova obsahuje doplňující hodnoty pro 3D mapování:
a) obsahuje = přejmenujeme klíč building na building:part.
b) neobsahuje = menší budovu smažeme.


Varianta 2:
Popis:

 • adresní místo (AM) budovy obsahuje klíč building=*.

Oprava:

 • klíč building z AM smažeme.


Cesta končí v oblasti

Popis:

 • koncový uzel linie cesty je navázán na linii oblasti.

Oprava:

 1. pokud koncový uzel označuje vstupní překážku do oblasti, cestu dokreslíme i uvnitř ní.
 2. cestu se snažíme přemapovat tak aby neměla společnou linii s oblastí.


Cesty protínající samy sebe

Popis:

 • zobrazuje se pro linie, které vytvoří kolečko, protne samo sebe a pokračuje bez přerušení dále.

Oprava:

 • rozdělíme linii v místě protnutí a pospojujeme zpátky bez samoprotnutí.


Cesty s podobnými jmény

Popis:

 • některá jména jsou pouze o jednom písmenku MŠ Libčany vs ZŠ Libčany. U tohoto je třeba více přemýšlet!

Oprava:

 • pokud usoudíme že položka v tomto seznamu není problém, vložíme ji do ignorovaných skrze tlačítko v sekci Validace.


Číslo domu bez ulice

Popis:

 • adresní místo (AM) by mělo obsahovat ulici ale nemá ji.

Oprava:

 • staré AM smažeme.
 • kl. zkr. Ctrl+Shift+X přepneme do módu PointInfo a klikneme myší do budovy se smazaným AM.
 • v okně PointInfo najdeme sekci Informace o adrese a u ní nahoře klikneme na tlačítko R.
 • nové AM bylo automaticky vytvořeno.


Duplicitní čísla domů

Popis:

 • uzel s číslem domu - adresní místo (AM) - je v mapě dvakrát.

Oprava:

 • pomocí kl. zkr. CTRL+klik myší pro jistotu zkontrolujeme zda problematická AM jsou stejná.
 • kl. zkr. Ctrl+Shift+X přepneme do módu PointInfo a klikneme myší na námi zkoumané AM.
 • v okně PointInfo by se měla zobrazit sekce Informace o adrese.
 • pokud se sekce zobrazí AM ponecháme na svém místě, pokud nezobrazí po přezkoumání i druhého AM uzel smažeme.


Hodnota začíná nebo končí mezerou

Značka "description" je neplatná

Popis:

 • na začátku nebo konci hodnoty klíče description=* je mezera, a tento klíč nejde pro mapy použít.

Oprava:

 • na začátku nebo konci hodnoty smažeme mezeru.


Chybějící sloupy/stožáry elektrického vedení

Popis:

 • na vedení drátů elektrické energie chybí označení místa sloupů.
 • Mapa zmapovanosti.

Oprava:

 • načteme vrstvu lpis, která na polích a loukách obsahuje malá místa (zelená kolečka), občas obsahující sloupy elektrického vedení.
 • pro doupřesnění načteme vrstvu ortofoto, kde lze vidět stíny sloupů i občas vedení drátů.
 • pokud jsou rozestupy hezky v řadě a v pravidelných rozestupech, pak to je elektrické vedení.
 • jestliže některá část je nejistá (v lese, remízkách, vesnice...), vedení přerušíme a koncový uzel označíme fixme=continue. Nebo ještě lépe - vyrazíme do terénu.
 1. u vedení vedení vysokého napětí, značeného power=line, označíme sloupy tagem power=tower.
 2. u vedení nízkého napětí, značeného power=minor_line, označíme sloupy tagem power=pole.


Chybějící značka

generator:method bez power=generator

Popis:

Oprava:

 • prostě jenom doplníme tag power=generator.

generator:source bez power=generator

Popis:

Oprava:

 • prostě jenom doplníme tag power=generator.

highway=construction bez construction

Popis:

Oprava:

 • Nastudujeme si stránku o klíči construction, obzvláště její hodnoty. Pokud vámi požadovaná hodnota v českém překladu není, přepněte si na anglickou verzi stránek.

Kombinovaná pěší a cyclostezka bez segregated

Popis:

 • na cestě která je jak pro pěší tak i pro cyklisty chybí informace, zda sdílejí/nesdílejí společný prostor.

Oprava:

 • vyrazíme do terénu a skrze situaci přímo na cestě nebo dopravní značkou na místě situaci zjistíme a označíme správnou hodnotou segregated=*.

route=bicycle bez network

Popis:

 • v relaci pro cyklotrasu není uveden tag network=*.

Oprava:

 • vložíme u dotčené relace jednu z následujících hodnot:
icn - mezinárodní trasa (international route).
ncn - národní trasa (national route).
rcn - regionální trasa (regional route).
lcn - lokální trasa (local route).


Izolované uzly, které musí být připojeny k cestě

 • Tyto uzly by měly být součástí linie (cesty) a ne stát samostatně.

barrier=lift_gate

 • Závora na cestě.

Popis:

 • tento tag by měl být umístěn na linii s tagem highway=*.

Oprava:

 • přemístíme uzel na linii s tagem highway.
 • pokud si nejsme jisti jejím umístěním, zkontrolujeme na místě.

highway=milestone

 • Silniční kilometrovník (staničení).

Popis:

Oprava:

 • přemístíme uzel na linii s tagem highway, pozor aby bylo na správnou cestu.

waterway=weir

 • Umělá vodní překážka.

Popis:

 • přepážka by měla být umístěna na linii s tagem waterway=*.

Oprava:

 • v ČR se data vodních toků i vodních přepážek importovaly z datové sady DIBAVOD od VÚV, proto nejdříve zkontrolujeme na místě přesné umístění.
 • přemístíme uzel na linii s tagem waterway, dle výstupu z terénu.


Koncový uzel cesty poblíž jiné silnice

Popis:

 • není jisté zda by silnice a koncový bod měli být propojeny, aby usnadnily routování pro navigace.

Oprava:

 • pokud se jedná o koncový bod chodníku a linií je cesta/silnice, zkontrolujeme zda zde chodník skutečně končí. A to pomocí vrstvy ortofoto a pokud není tato skutečnost na ní průkazná, tak v terénu.
chodník v bodě skutečně končí -> napojíme chodník na sousední silnici
chodník z bodu pokračuje dále -> natrasujeme chodník po další již zmapovaný chodník s kterým ho propojíme, nebo pokud nevíme kam dále cesta vede, označíme koncový bod fixme=continue


Křížení překážky/budovy

Popis:

Oprava:

 • Přemístíme linii překážky/budovy tak aby do sebe nazasahovaly.


Křížení překážky/silnice

Varianta 1:
Popis:

Oprava:

 • místo protnutí by měl uznačovat společný bod i s určením typu průchodu překážky: brána (barrier=gate), závora (barrier=lift_gate), turniket ...

Varianta 2:
Popis:

 • linie pro překážku barrier=* umístěná na mostě protíná linii silnice/cesty highway=* pod ní.

Oprava:

 • dohledáme prvky s klíčem layer na/pod mostem a dle toho situaci upravíme.


Křížení překážky/vodního toku

Popis:

Oprava:

 • rozdělíme část nad vodním tokem a přidáme klíč layer=1.


Křížící se budova/obytná oblast

Popis:

Oprava:

 • k objasnění si situace použijeme vrstvy ortofoto, a parcely + rozšíření PointInfo.
 • dle situace změníme umístění uzlu na linii budovy nebo obytné oblasti.
 • některé linie mohou být skryty pod sebou, lze je vybírat kl. zkr. ALT+klik myši.
 • upozornění: nenapojujeme mezi sebou budovy a obytné oblasti! viz konference.


Křížící se budova/silnice

Pozor: křížení silnice a budovy může být v některých případech oprávněné, např. benzinové pumpy a jiné přístřešky pod kterými se dá autem projet!!!
Varianta 1:
Popis:

 • linie (cesta) prochází budovou, a pokračuje dále (nejobvyklejší varianta tohoto problému).

Oprava:

 • zobrazíme si vrstvu parcely.
 • kl. zkr. Ctrl+Shift+X přepneme do módu PointInfo.
 • vyhledáme místa okolo cesty a budovy kterou kříží u kterých PointInfo v sekci Informace o pozemku zobrazí Způsob využití: ostatní komunikace.
 • v těchto místech vede v reálu cesta a dle toho ji můžeme i přetrasovat.


Varianta 2:
Popis:

 • konečný uzel linie (cesty) končí na budově, na kterou ale není připojen.

Oprava:

 • uzel připojíme na obvod budovy, pokud je zde do ní vchod. Pozor, budova může obsahovat vícero linií se značkou building. Přepínat mezi dvouma liniema přikrytýma pod sebou lze kl. zkr. ALT+klik myši.
 • bod připojený na budovu označíme tagem entrance=yes. Viz dotaz v tomto vlákně od 23.7.2021.


Varianta 3:
Popis:

 • v některých případech jako jsou přístřešky na benzových pumpách a i jinde je křížení budovy a linie (cesty) oprávněné.

Oprava:

 • na místě zkontrolujeme zda skutečně cesta vede skrze přístřešek.
 • u budovy nastavíme layer=1.


Křížící se silnice

Varianta 1:
Popis:

 • linie pro silnici/cestu highway=* umístěná na mostě, protíná linii silnice/cesty highway=* pod ní.

Oprava:

 • dohledáme prvky s klíčem layer na/pod mostem a dle toho situaci upravíme.


Varianta 2:
Popis:

 • dvě linie, např silnice/silnice, silnice/chodník, chodník/chodník ..., se navzájem kříží bez společného průsečíkového bodu. Tento bod označuje místo křížení dvou cest.

Oprava:

 • spustíme si ortofoto, a porovnáme na něm, zda skutečně přechod existuje a není to podchod!! Pakliže je to podchod, označíme část pod zemí jako layer=-1.
 • chodník/chodník, silnice/silnice, cesta/cesta, pěšina/pěšina - vytvoříme v průsečíku společný bod.
 • silnice/chodník - vytvoříme v průsečíku společný bod a alespoň otagujeme highway=crossing jako přechod pro chodce.
 • silnice/cyklostezka - vytvoříme v průsečíku společný bod a alespoň otagujeme highway=crossing + bicycle=yes jako přejezd pro cyklisty.


Křížící se silnice/vodní tok

Popis:

 • pokud se navzájem kříží silnice a vodní tok, měli bychom část z toho označit buď jako most nebo prospustek. Jak rozlišovat viz diskuse.

Oprava:

 • obě linie by neměly mít v místě vzájemného křížení společný uzel.
 • pro most, rozdělíme cestu/silnici na délku mostu a tuto část otagujeme:
bridge=yes
layer=1
 • pro propustek, rozdělíme vodní tok v délce propustku a otagujeme:
tunnel=culvert
layer=-1


Křížící se železnice/vodní tok

Stejné podmínky a řešení jako u problému Křížící se silnice/vodní tok.


Nadbytečný zákaz odbočení, protože cesta 'to' je jednosměrná

Popis:

 • navigace ba sama měla usoudit že do protisměru v jednosměrce by nás neměla směrovat. Viz stránka o relacích.

Oprava:

 • situaci zkontrolujeme a relaci pro zákaz odbočení smažeme.


Neobvyklá hodnota turn:lanes

Popis:

 • hodnoty klíče turn:lanes=* se odvíjejí podle počtu pruhů na silnici zapsaných v lanes=*. Podobný problém s více info je též tady.

Oprava:

 • klíč turn:lanes končí hodnotou |, která ale odděluje části hodnot v tomto klíči.
 • za oddělovač hodnot - | - je třeba přidat odpovídající hodnota.


Nepojmenované cesty

Popis:

 • určuje podle tupu silnice, zda je ještě nepojmenovaná a mohla by býti.

Oprava:

 • načteme vrstvu ulice, pokud v naší oblasti ulice nezobrazí, přejděte na další uzel.
 • načteme vrstvu ortofoto kde mrkneme z které ulice mají budovy přístup a zkontrolujeme pomocí několika Adresních míst zda ulici neobsahují. Popřípadě s pomocí rozšíření PointInfo ověříme.


Podezřelá kombinace značek

fixme=maxspeed spolu s maxspeed

Popis:

 • fixme=maxspeed a maxspeed=* si navzájem kolidují.

Oprava:

 • přejdeme na stránku openstreetmap.org, kde dohledáme podezřelou část.
 • klikneme vpravo na ikonku šipky s otazníkem a posléze v mapě co nejblíže k podezřelému místu.
 • po chvilce se vlevo načte seznam prvků mapy (linie, uzly, plochy, relace...), vybereme ten náš čímž se zobrazí jeho hodnoty.
 • sjedeme vlevo zcela dolu a klikneme na odkaz Zobrazit historii.
 • po načtení historie si v ní dohledáme který z našich dvou tagů přibyl jako poslední:
 1. pokud maxspeed, můžeme fixme smazat.
 2. pokud fixme, je třeba zkontrolovat v terénu a podle výsledku upravit.

Rozdílný počet jízdních pruhů v klíčích lanes a turn:lanes

Popis:

 • klíč lanes=* popisuje počet jízdních pruhů a turn:lanes=* který jízdní pruh kam směřuje.

Oprava:

např:
lanes=4
turn:lanes=none|through|slight_right
buď je v lanes označeno o jeden pruh navíc a mělo by tam být =3, nebo v turn:lanes chybý kterým směrem jeden z pruhů směřuje.


Problém při kontrole rolí

Role pro relace je věc která je špatně zdokumentována, proto doporučuji tyto věci nechat na hodně zkušené mapery. Osobně si tuto sekci vkládám do ignorovaných.


Překrývající se budovy

 • Opravy různých variant tohoto problému je popsáno zde.


Překrývající se stejné využití oblasti (landuse)

Popis:

 • Dvě plochy (uzavřené linie) s klíčem landuse=* se navzájem překrývají.

Oprava:

 • zkontrolujeme, zda obě plochy obsahují tag source=lpis.
 • pokud ano, nečteme si vrstvu lpis popřípadě i ortofoto podle kterých plochy upravíme. V případě nedostupnosti lpisu v naší řešené části použijeme vrstvu parcely.
 • v některých případech tyto dvě oblasti nesdílejí stejný uzel, který by ale měly. Mohou nám k tomu i napovědět křížky ukazující středy mezi dvěma uzly na jedné linii.


unusual value of distance; kilometers is default; only positive values; point is decimal separator; if units, put space then unit

Popis:

 • klíč distance=* obsahuje neobvyklou hodnotu.

Oprava:

 • výchozí jednotkou jsou km, tudiž se nemusejí vypisovat.
 • klíč může nabývat pouze kladných hodnot.
 • tečka je desetinným oddělovačem.
 • mezi číslem a jednotkou by měla být mezera.


Vodní cesta končí bez připojení na jinou vodní cestu, nebo je špatně směr vodního toku

Popis:

 • směr linie (jejich šipky) určují směr toku od pramene dolů. Je proto podivné že se konec vodního toku nevlévá do jiného.
 • v ČR se data vodních toků importovaly z datové sady DIBAVOD od VÚV, viz [debata] z roku 2010 o tomto počinu.

Oprava:

 • nezbývá nic jiného než vyrazit do terénu a zde vše zkontrolovat.


Zbytečná značka

area=yes není potřebná pro landuse

Popis:

 • tagy landuse=* se používají pouze pro uzavřené linie (plochy). Z principu věci není potřeba ji ještě jednou značkou area=yes označovat jako plochu.

Oprava:

 • z plochy označenou landuse tag area=yes smažeme.